Haku

VKL 893/03

Tulosta

Asianumero: VKL 893/03 (2004)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2004

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Rajoitusehdot Vakuutusehtojen tulkinta Kellarivarastokomerossa säilytetyt vaatteet kostuivat ja homehtuivat pilalle lyhyessä ajassa Vahingon korvattavuus

 

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan taloyhtiön varastotiloihin oli tuntemattomasta syystä tullut kosteutta, ja tavarat olivat menneet homeeseen yhden viikon aikana. Naapuri oli käynyt paikalla viikon 30 aikana, jolloin kyseistä kosteutta ei ollut. Viikolla 31 tavaroiden todettiin homehtuneen. Kaikissa varastossa olleissa vaatteissa, kengissä ja muissa tavaroissa todettiin hajuhaittoja ja hometäpliä. Korvausta vaadittiin kotivakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. Rajoitusehtojen mukaan homehtumisesta tai muista samankaltaisista vähitellen tapahtuvista ilmiöistä aiheutuvia vahinkoja ei vakuutuksesta korvata.
 
Vahinkoilmoituksen mukaan asuinkiinteistön varastotiloissa olleet tavarat olivat kostuneet ja homehtuneet viikon 30/2003 aikana. Yhtiö katsoo, että kyseessä ei ole äkillinen eikä ennalta arvaamaton vakuutustapahtuma. Kyseisenä ajankohtana kesällä 2003 vallitsi poikkeuksellisen lämmin sää ja korkea ilman suhteellinen kosteus. Tästä aiheutunut vahinko ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava.
 
Uudelleenkäsittely
 
Keskusteltuaan naapureidensa kanssa vakuutuksenottaja sai kuulla, että yksi naapuri oli 30.7. hakenut lastenrattaisiin jotain osaa kyseisestä varastosta. Silloin ei ollut havaittavissa mitään kosteus- tai homehtumisvahinkoa. 4.8. vakuutuksenottaja sai kuulla toiselta naapurilta, että tavarat olivat menneet homeeseen. Vahinko on siis sattunut aikavälillä 30.7.–4.8.2003. Vakuutuksenottaja katsoo, että kyse on äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 
Asiassa hankittiin selvitystä vallinneista sääoloista Ilmatieteen laitokselta. Lausunnossa on todettu mm., että jaksolla 30.7.–3.8. sää oli tapahtumaseudulla hyvin helteinen päivisin ja erityisesti yöllä lämpötilat olivat korkeat. Suhteellinen kosteus vaihteli päivällä 40–70 %:n välillä, kuten yleensä kesällä, mutta yöllä vallinnut lämpö yhdistettynä suureen suhteelliseen kosteuteen oli kuitenkin yhdistelmänä harvinainen.
 
Lisäksi 4.8. hyvin voimakas ukkoskuuroalue on liikkunut tapahtuma-alueen yli. Sade on ollut erittäin rankkaa ja tuuli voimakasta ja puuskaista. Sademäärällä mitattuna kyse oli rankkasateesta. Seudulla on lisäksi havaittu raju ukkospuuska.
 
Yhteenvetona todetaan, että koska sää oli ollut harvinaisen lämmintä öisin, jolloin ilman suhteellinen kosteuskin oli suuri, ja koska lisäksi rankkasade ja voimakas tuuli yllättivät 4.8.2003 päivällä klo 12.00–14.00, on tilanne ollut otollinen vesivahingoille ja kosteusvaurioille.
 
Tämän selvityksen pohjalta vakuutusyhtiö antoi uuden korvauspäätöksen. Yhtiö toteaa, että kesällä 2003 vallitsi pitkään huomattavan kostea ilmanala. Lämpötila pysyi korkeana öisinkin. Näissä oloissa, kun kosteus ei öisinkään pääse haihtumaan, saattaa varastoissa oleva kostumiselle altis vaatetavara saada homevaurioita jo hyvinkin lyhyessä ajassa. Tapahtumana korkeaa ilmankosteutta ei kuitenkaan voida pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana siitäkään huolimatta, että se olisi tilastollisesti poikkeuksellista.
 
Yhtiö katsoo, että vahinko ei ole aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Lisäksi vakuutuksen piiristä on rajattu pois mm. homehtumisen aiheuttamat vahingot. Yhtiö ei voi korvata vahinkoa kotivakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan lausuntoa. Hänen mielestään vakuutusyhtiön perustelut vahingon syntyprosessista on sekavia ja ristiriitaisia. Vakuutuksenottajan mielestä kyse on äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Yksittäiselle ihmiselle tällainen vahinko on liian suuri. Kaikki syys- ja talvivaatteet menivät pilalle. Vakuutuksenottaja kuitenkin uskoi laajan kotivakuutuksen kattavan kaiken.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yhtiö kertaa tapahtumatietoja ja toteaa, että vahinkoilmoituksessa vahingon sattumisajankohdaksi on ilmoitettu ”vko 30 aikana”. Myöhemmin vakuutuksenottaja on kertonut keskustelleensa naapureiden kanssa, jolloin vahingon ajankohdaksi haarukoitiin 30.7.–4.8.2003.
 
Yhtiö toistaa uudelleenkäsittelypyynnön johdosta antamassaan korvauspäätöksessä esittämiään seikkoja. Vakuutuksenottajan omiin ilmoituksiin viitaten yhtiö katsoo, ettei vahingon sattumisaikaa ole varmasti kyetty yksilöimään viikoksi.
 
Tässä tapauksessa vahinko ei yhtiön mielestä ole aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vaan pikemminkin normaaleista sääolosuhteista. Lisäksi vakuutuksen piiristä on rajattu pois mm. homehtumisen aiheuttamat vahingot. Vahinkoa ei tule korvata kotivakuutuksen perusteella.
 
Yhtiö viittaa vielä kuluttajavalituslautakunnan päätökseen, jonka mukaan parkettilattian vahingoittuessa ilmankosteuden seurauksena heinäkuun 2003 aikana kyseistä vahinkomekanismia ei voida pitää vakuutusehtojen mukaisena äkillisenä tapahtumana, vaan vähitellen ilman kosteudesta johtuvana tapahtumana. Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisun mukaan tällaista vahinkoa ei korvata kotivakuutuksesta.
 
Lausunnonpyytäjän lisäkirje
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että vahingon sattumisaika on rajattu hyvinkin tarkasti jopa alle viikon mittaiselle ajanjaksolle. Vakuutusyhtiön mielestä kyse on normaaleista sääoloista. Kuitenkin Ilmatieteen laitoksen mukaan kyse ei ollut normaalista säästä. Vakuutuksenottaja katsoo vielä, että vakuutusyhtiön viittaamassa kuluttajavalituslautakunnan tapauksessa on kyse aivan erilaisesta vahinkomekanismista.
 
Vakuutusyhtiöllä ei enää ollut asiassa mitään uutta lausuttavaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.
 
Ehtojen kohdan 2.1 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.
 
Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan vaatetavarat ovat selvityksen mukaan kärsineet kosteus- ja homevahinkoja. Mm. homehtumisen aiheuttamat vahingot on suljettu rajoitusehdolla kotivakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Kuitenkin jos voidaan todeta, että homehtuminen johtuu jostain äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vahinko tulee korvattavaksi kotivakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan käytännössä joidenkin luonnonilmiöidenkin on katsot­tu voivan olla vakuutusehdoissa tarkoitettuja äkillisiä ja ennalta arvaamat­tomia tapahtumia. Tällainen tapahtuma voi olla esim. äkillinen rankka sadekuuro. Nyt käsillä olevassa tapauksessa esitetystä selvityksestä ei käy ilmi, että vakuutuksenottajan tavaroiden kosteus- ja homevahingot johtuisivat nimenomaan 3.8. tapahtuma-alueen yli kulkeneesta voimakkaasta ukkoskuuroalueesta. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan tämän tapauksen homevahingot johtuvat todennäköisesti siitä, että tapahtuma-ajankohtana 30.7.–4.8. vallitsi poikkeuksellisen lämmin ja kostea kesäsää. Lautakunta katsoo, että vallitsevaa ilman lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta ei voi pitää vakuutusehtojen mukaisena äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana, vaikka kyseessä olisikin tilastollisesti harvinaisen lämmin ja kostea sää.
 
Käytettävissään olevan selvityksen pohjalta Vakuutuslautakunta on jäänyt sii­hen käsitykseen, että vakuutuksenottajan tavaroiden kärsimä vahinko ei ole aiheutunut mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Lau­takunta katsoo, että homehtumista koskevaa rajoitusehtoa voidaan tässä tapauksessa soveltaa, vaikka homehtuminen onkin selvityksen mukaan tapahtunut nopeasti.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Sario, Tuomela ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia