Haku

VKL 89/15

Tulosta

Asianumero: VKL 89/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2015

Kosteusvahingon vaikutus huoneiston hintaan. Välittäjän vastuu toimeksiantajan vastapuolelle.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu R Oy toimi välittäjänä asuntokaupassa 10.7.2013. Ostajat huomasivat kaupan jälkeen kosteusvaurion jälkiä ruokailuhuoneen katossa. Kävi ilmi, että huoneistossa oli vuonna 2010 sattunut vesivahinko, josta välittäjä oli saanut myyjältä tiedon, mutta ei välittänyt tietoa ostajille. Vuonna 2013 havaittu kosteus johtui mahdollisesti aiemmasta vuodosta. Ostajan mukaan hänellä on virheen vuoksi oikeus hinnanalennukseen, jonka määrää haetaan korvattavaksi välittäjän vastuuvakuutuksesta. Korvausta haetaan myös liikaa maksetusta luovutusvoittoverosta.

Ostajien mukaan he olivat esittäneet myyjälle vaatimuksen, että myyjä maksaisi koko elokuun 2013 hoitovastikkeen. Ostajien mukaan välitysliike ilmoitti tähän vaatimukseen, ettei myyjä suostu siihen. Kauppa tehtiin ehdoin, että ostajat maksoivat vastikkeen hallintaoikeuden luovutuksesta lähtien. Myöhemmin ostajille paljastui, ettei välittäjä ollut esittänytkään vaatimusta myyjälle. Korvausta haetaan myös ostajien maksamasta elokuun vastikkeen osasta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että välittäjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ostajalle. Ostajalle ei vakuutusyhtiön mukaan kuitenkaan ole syntynyt asiassa vahinkoa, koska vahinko on taloyhtiön toimesta ja kustannuksella korvattu. Kauppahinta olisi ollut oikeilla tiedoilla sama kuin toteutunut hinta.

Vastikkeen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että mitään näyttöä ei ole esitetty siitä, että myyjä olisi suostunut vastikkeen osalta tavanomaisesta poikkeavaan menettelyyn omaksi vahingokseen.

Välittäjältä saadun selvityksen mukaan huoneiston kaupassa sovittu vastikekäytäntö on tavanomainen. Ei ole siis mitään syytä uskoa, että myyjä olisi suostunut tavanomaisesta poikkeavaan, hänelle epäedulliseen menettelyyn. Myyjä ei ole vastannut asiaa koskeviin tiedusteluihin.

Vastikkeen osalta tulee ottaa huomioon myös, että vastikevaatimus 237 euroa yksinään jää alle välittäjän vastuuvakuutuksen omavastuuosuuden, joka varallisuusvahingoissa on 1 000 euroa.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan korjattukin kosteusvaurio vaikuttaa huoneiston hintaan. Tämän vuoksi ostajalla on oikeus hinnanalennukseen. Kauppahinta on ollut 555 000 euroa ja huoneiston todellinen markkinahinta on 500 000 euroa. Ostajalla on siten oikeus 55 000 euron hinnanalennukseen.

Kaikki muut potentiaaliset ostajaehdokkaat tiesivät huoneistossa tapahtuneesta kosteusvauriosta. On riidatonta, että korkein kaupantekohetkeen mennessä oikeilla tiedoilla tehty tarjous oli 500 000 euroa. Riidatonta on myös se, että kaupantekohetkellä huoneisto oli ollut myynnissä jo noin puoli vuotta eli kolme kertaa pidempään kuin mikä vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräinen myyntiaika oli Helsingissä tammi-heinäkuussa 2013. Ostajaehdokkaiden määrittämä huoneiston todellinen markkina-arvo oli näin ollen ehtinyt luotettavalla tavalla asettua 500 000 euroon.

Tieto tai pelkkä epäilykin tapahtuneesta kosteusvauriosta, vaikka se olisi pieni tai korjattukin, vaikuttaa kauppahintaan alentavasti ja suorastaan karkottaa ostajaehdokkaita.

Jos vakuutusyhtiön näkemys asiasta hyväksyttäisiin, mahdollistettaisiin samalla käytäntö, jonka mukaisesti tieto kerrostalohuoneiston kosteusvauriosta olisi edullisempaa jättää mainitsematta myyntitilanteessa. Tällä tavoin olisi mahdollista saada huoneistosta parempi hinta kuin esittämällä siitä oikeat ja täydelliset tiedot. Kerrostaloissa ja muissa asunto-osakeyhtiömuotoisissa malleissa taloyhtiön korjatessa vauriot menettelyn oikeudettomasti tuoma korkeampi kauppa- hinta jäisi aina myyjän ja välitysliikkeen hyväksi, jos vakuutusyhtiön esittämä linja hyväksyttäisiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Selvitysten mukaan ostajille ei ole aiheutunut mitään todellisia kustannuksia, joista voitaisiin suorittaa korvausta välittäjän vastuuvakuutuksen perusteella. Vastaavantyyppisissä tapauksissa myyjään kohdistuneen hinnanalennusvaatimuksen tai välittäjään kohdistuvan vahingonkorvausvaatimuksen perusteena tulee olla virheestä aiheutuneet korjaus- ja muut kustannukset.

Vahinko on jo taloyhtiön toimesta ja kustannuksella korjattu. Tässä tapauksessa ostajille itselleen ei ole syntynyt mitään todellisia kustannuksia. Oikeilla tiedoilla kauppahinta olisi ollut täysin sama kuin nyt toteutunut kauppahinta. Tiedonantovirheestä ei ole aiheutunut mitään sellaisia kustannuksia, joilla olisi ollut vaikutusta kauppahintaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, vaikuttaako huoneistossa ollut kosteusvahinko merkityksellisellä tavalla huoneiston arvoon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 14 §:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta se, että välittäjä on toiminut virheellisesti laiminlyömällä tiedonantovelvollisuutensa jättämällä kertomatta ostajille huoneistossa olleesta kosteusvahingosta. Riidatonta on myös se, että taloyhtiö on korjannut vahingon.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että kosteusvahingon aiheuttanutta vuotoa ei olisi saatu kokonaan korjattua tai että huoneiston rakenteet olisivat korjauksen jälkeen jääneet huonompaan kuntoon kuin ennen vahinkoa. Väitetty virhe on siten tieto huoneistossa olleesta kosteusvahingosta.

Lautakunta toteaa, että asianmukaisesti korjattua kosteusvahinkoa ei voida pitää sellaisena virheenä, joka olisi omiaan vaikuttamaan asunnon hintaan. Vaikka asunnon kunto vaikuttaakin ostajan mainitsemalla tavalla kauppahintaan, ei korjatun kosteusvahingon voida katsoa vaikuttavan asunnon kuntoon. Kosteusvahinko voidaan korjata siten, että rakenteet saatetaan samaan tai parempaan kuntoon kuin ennen vahinkoa. Toisin sanoen korjauksen jälkeen huoneistoa voidaan pitää virheettömänä.

Lautakunta katsoo, että ostajalle ei ole syntynyt korvattavaa vahinkoa siitä, että välittäjä on jättänyt kertomatta huoneistossa olleesta vuotovahingosta.

Elokuun vastikkeen osalta lautakunta toteaa, että mahdollinen korvausmäärä jäisi alle vakuutuksen omavastuuosuuden, joten se ei se tule korvattavaksi vakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia