Haku

VKL 89/14

Tulosta

Asianumero: VKL 89/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Vahingonteko. Tahallisuus. Lasten aiheuttama vesivahinko kiinteistölle.

Tapahtumatiedot

Verkkopalvelussa 11.10.2013 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan As Oy A:n B-talon irtaimistovaraston lavuaarin hanasta oli vedetty letku lattialle ja hana oli jätetty auki ilkivaltaisesti. Ensitietojen mukaan hana oli jo kerran erään asukkaan toimesta ehditty sulkea, mutta hetken päästä se oli taas laitettu valumaan. Vettä oli joutunut lattialle reilusti.

4.11.2013 päivätyn poliisin tutkintailmoituksen mukaan eräs talon asukas oli ilmoittanut taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle, että hänen 8-vuotias tyttärensä oli kavereiden kanssa avannut vesihanan.

Korvausta vahingosta haettiin As Oy A:n kiinteistövakuutuksesta.

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 21.11.2013. Yhtiö totesi, että kiinteistövakuutus korvaa mm. vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on vahingonteko. Vahingonteolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Yhtiö viittasi saamiinsa tietoihin, joiden mukaan vahinko johtui kahden alaikäisen lapsen toiminnasta heidän jätettyään väestönsuojan vesihanan päälle. Kallistusten puutteellisuudesta ja hanaan asennetusta letkusta johtuen vesi ei päässyt valumaan viemäriin. Tila on lattiakaivollinen. Yhtiö katsoi, ettei vahingon aiheuttaneiden lasten voinut katsoa aiheuttaneen vahinkoa tahallisesti. Vahingon pitäminen tahallisesti aiheutettuna edellyttäisi näin nuorten lasten kohdalla näyttöä siitä, että lasten nimenomaisena tarkoituksena on ollut kyseisen vahinkoseurauksen aiheuttaminen. Mittapuuna on pidettävä sitä, mitä lapsi voi ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden tekonsa seurauksista ymmärtää. Kun kyse on ollut tilasta, jossa on lattiakaivo, jonne lapsi voi odottaa veden juoksevan, ei voida katsoa hänen ymmärtäneen, että teosta saattaisi aiheutua vahinkoa kiinteistön rakenteille. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

As Oy A toimitti korvauspäätöksen jälkeen vakuutusyhtiölle reklamaation, jossa piti väestönsuojatilan rakenteita asianmukaisina. Hanaan oli kytketty letku pelastusviranomaisten toimesta. Vahingon aiheuttajat ja heidän huoltajansa olivat myöntäneet vahingonteon. As Oy A katsoi, että vahingon aiheuttaneet lapset olivat normaalisti kehittyneitä ja sen ikäisiä, että tietävät, ettei vedellä ja tulitikuilla saa leikkiä ja että vesihanat tulee sulkea käytön jälkeen. Tahallisuutta on myös se, että mennään väestönsuojaan avaamaan vesihana ja oikaistaan suoraksi kiepillä altaassa oleva letku, josta vesi pääsee valumaan pitkin lattioita.

Uudessa päätöksessään 29.1.2014 vakuutusyhtiö ei muuttanut korvausratkaisuaan. Yhtiö viittasi vielä talon rakentamisvuoden 1991 voimassa olleisiin rakentamismääräyksiin, joiden mukaan lattiakaivollisen huonetilan lattian tulee olla vedenpitävä ja kaivo liitetty vesitiiviisti lattian vedenpitävään kerrokseen.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa As Oy A vaatii vahingon korvaamista. Vahingon aiheuttaneet lapset ja heidän huoltajansa ovat myöntäneet vahingonteon, joten sitä ei tarvitse osoittaa. Väestönsuojan vesihanassa ollut letku on pelastusviranomaisen asentama. As Oy A katsoo, ettei väestönsuoja ole sellainen tila, johon olisi rakentamisaikana tullut asentaa vesieriste.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa. Lapset ovat jättäneet hanan päälle lattiakaivollisessa tilassa, jonka viemäri ei selvityksen perusteella ole ollut tukossa. Lapset eivät ole ymmärtäneet, että heidän toiminnastaan voisi seurata vesivahinko, koska he ovat nähneet veden valuvan lattiakaivoon. Selvitystä siitä, että lapset olisivat voineet havaita kaadon puutteellisuuden tai viemärin vetämättömyyden, ei ole. Lapset eivät myöskään ole esimerkiksi kastelleet seiniä tai irtaimistoa. Kyseessä on ollut leikki, ei tahallisesti aiheutettu vahinko. Näin ollen kiinteistövakuutuksen korvattavuusedellytykset eivät täyty.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kiinteistövakuutuksen ehtojen kohdan 206.1 (Korvattavat vahingot) kohdan 3 (Rikos) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on mm. vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Suomen voimassa olevan oikeuden yleisten periaatteiden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Tässä tapauksessa on siten kyse siitä, onko As Oy A osoittanut, että väestönsuojan vesihanan auki jättäneet kaksi lasta ovat aiheuttaneet vahingon tahallaan.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan kosteuskartoitusraportin mukaan 10.10.2013 on havaittu, että väestönsuojan lattialla on vettä. Paikalle ensiksi tullut asukas on sulkenut hanan, johon kytketty letku on ollut lattialla valuttaen vettä. Huoltomiehen tullessa noin tunnin kuluttua paikalle oli hana ollut uudestaan auki. Lattian kaadot eivät ole olleet riittävät, jotta noin 4 metrin letkulla lattialle laskettava vesi valuisi kaivoon, vaan vesi on päässyt leviämään laajalle alueelle. Koko väestönsuojan lattian pinta-alalta havaittiin kohonneita kosteuslukemia ja seinien osalta kohonneen kosteuden alue vaihteli 0,2−0,5 metrin korkeuteen asti. Varastokoppien puisten alajuoksujen alapinnat olivat huomattavan kosteita kauttaaltaan. Väestönsuojan seinien ulkopuolella ei havaittu kohonneita kosteuslukemia, pois lukien viereisen WC:n lattiamaton kohta, jossa todettua kosteuspoikkeamaa ei raportin mukaan voinut pitää todennäköisesti vahinkoon liittyvänä.

Vakuutuslautakunnan käytössä ei ole tarkkaa selvitystä siitä, minkä ikäisiä nyt puheena olevan vahingon aiheuttaneet lapset ovat olleet. Poliisin tutkintailmoituksen tietojen mukaan vahingon on aiheuttanut talon asukkaan 8-vuotias tytär kavereineen. Lautakunta toteaa, että vahingon katsominen tahallaan aiheutetuksi edellyttäisi vähintään sitä, että lapset olisivat vesihanalla leikkiessään mieltäneet väestönsuojan rakenteiden vaurioituvan hyvin todennäköisesti toimintansa seurauksena. Lautakunnan käytössä olevista selvityksistä ei ilmene, että lapset olisivat leikkiessään havainneet, ettei vesi mene lattiakaivoon. Lautakunta katsoo muutenkin, ettei noin 8-vuotias lapsi yleisen elämänkokemuksen mukaan ymmärrä, että veden suihkuttamisesta lattiakaivollisessa tilassa hyvin todennäköisesti seuraa tilan vaurioituminen. Lapsilla ei yleisesti ottaen ole yksityiskohtaista tietoa erityyppisten tilojen rakenteista, käyttötarkoituksista ja rakentamismääräysten tiloille asettamista vaatimuksista. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan asiassa jää näyttämättä, että väestönsuojatilan vesihanan valumaan jättäneet noin 8-vuotiaat lapset olisivat tahallisesti aiheuttaneet väestönsuojatilan kosteusvahingon. Asiassa ei siten ole näytetty, että vahinko olisi aiheutunut vakuutusehtojen mukaisen vahingonteon seurauksena.

Edellä kerrotun perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta