Haku

VKL 881/03

Tulosta

Asianumero: VKL 881/03 (2004)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2004

Vakuutusehtojen tulkinta Lämminvesivaraaja oli vuotanut ja syöpynyt Tuliko asiassa soveltaa vuotovahinkoa vai kone- ja laiterikkoa koskevia ikävähennysehtoja?

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan 1.10.2003 havaittiin, että vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön lämminvesivaraajan tiiviste tai hitsaussauma oli vuotanut ja aiheuttanut lämminvesivaraajaan läpisyöpymiä. Varaaja oli otettu käyttöön vuonna 1992.
 
Putkiliikkeen lausunnossa on todettu mm., että lämminvesivaraaja on vuotanut ylemmän huoltoaukon laipasta ja vesi on valunut varaajan seinämän ulkopintaa pitkin alaspäin leviten isolle alueelle. Vesi on syövyttänyt seinämää runsaan 1 neliömetrin alueella aiheuttaen läpisyöpymiä useasta kohdasta. Varaaja on vuotanut todennäköisesti tiivisteestä tai sitten hitsaussaumasta.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Yhtiö maksoi korvausta tilapäistöistä ja varaajan vahingosta. Yhtiö viittasi kone- ja laiterikkoja koskeviin vakuutusehtojen kohtiin 4.8 ja 7.5.6 ja teki varaajasta maksettavasta korvauksesta 60 %:n suuruisen ikävähennyksen.
 
Lausuntopyyntö
 
Kiinteistöosakeyhtiö katsoo, että kyseessä on vesivuodon aiheuttama vahinko eikä laiterikko. Lämminvesivaraaja oli rikkoutunut juuri vesivuotovahingon seurauksena. Lausuntopyynnössä todetaan vielä, että vahinkotarkastaja ei ole käynyt tutustumassa kyseiseen vahinkoon.
 
Kiinteistövakuutusehtojen kohdan 4.6 mukaan vahinko kuuluu korvauksen piiriin, kun neste, höyry tai kaasu virtaa kiinteästä johtoverkosta tai laitteesta. Ehtojen kohdassa 7.5.5 on vuotovahinkojen ikävähennysehdot. Kyseinen kiinteistö on valmistunut vuonna 1992, joten ikävähennyksen olisi pitänyt olla vuotovahinkoehtojen mukaiset 10 % eikä kone- ja laiterikkoehtojen perusteella 60 %.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vahinkoilmoituksen mukaan varaajan tiiviste tai hitsaussauma on vuotanut ja aiheuttanut varaajan läpisyöpymisen.
 
Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 4.6 mukaan kyseisen ehdon perusteella ei vuotovahingosta korvata kiinteistön käyttölaitteelle aiheutunutta vahinkoa. Lämminvesivaraaja kuuluu näihin käyttölaitteisiin. Lämminvesivaraajan vahinko korvataan sen sijaan ehtojen kohdan 4.8 mukaan, jolloin vahingon määrästä tehdään laitteen iän mukainen ikävähennys ehtokohdan 7.5.6 mukaan. Tässä tapauksessa ikävähennys on 6 % x 10 vuotta eli yhteensä 60 %.
 
Lausunnonpyytäjän viittaaman ehtokohdan 7.5.5 mukaan vähennys tehdään silloin, kun kyseessä on kohtien 4.6 tai 4.7 perusteella korvattava vahinko.
 
Yhtiö katsoo, että vuotovahinkoehtokohdan 4.6 rajoitusosassa kerrotaan selvästi, että tämän ehdon mukaan ei korvata käyttölaitteelle aiheutunutta vahinkoa, vaan se korvataan ehtokohdan 4.8 perusteella. Ehtokohdassa 7.5.5 todetaan, että tämä vähennys koskee vain kohtien 4.6 tai 4.7 perusteella korvattavia vahinkoja.
 
Yhtiö pitää korvauspäätöstä ehtojen mukaisena.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 4.6 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti mm. rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta tai rakennuksen omista, johtoverkkoon liitetyistä kiinteistä käyttölaitteista.
 
Ehtokohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut mm. vesi-, jäteviemäri- tai lämpöjohtoverkolle, näiden eristeille tai käyttölaitteille. Tältä osin viitataan ehtojen kohtaan 4.8.
 
Ehtojen kohdan 4.8 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta mm. seuraaville rakennuksen käyttöä palveleville, alkuperäisille, näitä vastaaville tai koko rakennukseen samantasoisina myöhemmin tehdyille kiinteästi asennetuille koneille ja laitteistoille:
-         vesijohto-, jätevesiviemäri-, lämpöjohto-, öljy-, kaasu- ja höyryputkistot yleiseen liittymään saakka
-         lämmitys-, keskusjäähdytys-, keskusilmastointilaitteet ja muu LVIS- ja konetekniikka
-         yllä mainittuihin liittyvät putket, säiliöt, kanavat ja johdot.
 
Ehtojen kohdassa 7.5.5 todetaan, että kohtien 4.6 ja 4.7 perusteella korvattavista vakuutustapahtumista tehdään vahingon määrästä johtoverkon, putkiston, säiliön, käyttölaitteen tai vesikaton ikään perustuva vähennys ehtokohdassa tarkemmin selitetyllä tavalla.
 
Ehtojen kohdan 7.5.6 mukaan kohdan 4.8 perusteella korvattavissa vakuutustapahtumissa koneiden ja laitteiden kaikista korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista, mukaan lukien kohdassa 7.4.2 mainitut suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvattavat korjaamisesta tai jälleenhankintakustannuksista aiheutuneet vakuutuksen kohteena olevien rakennusten rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maan kaivu- ja täyttökustannukset, tehdään seuraavat vuotuiset vähennykset toisesta käyttövuodesta alkaen:
-         rakennuksen sisällä muut kuin alapohjassa olevat putkistot kanaaleineen ja eristeineen, keskusjäähdytys- ja keskusilmastointilaitteet, sähköpääkeskukset, kWh-mittarit, sähköjohdot, sähkömoottorit, vesipumput 3 %
-         kaikki muut kohdassa 4.8 luetellut putkistot, koneet, laitteistot ja säiliöt 6 %.
 
Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti laitteen käyttöönottovuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä.
 
Lisäksi vähennetään omavastuu.
 
Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella lämminvesivaraaja on tässä tapauksessa vuotanut todennäköisesti tiivisteestä tai hitsaussaumasta. Vuotovedestä on aiheutunut varaajaan läpisyöpymiä. Kiinteistöosakeyhtiö on vaatinut korvausta varaajan korjauskustannuksista. Vahinkoilmoituksen mukaan varaaja on otettu käyttöön vuonna 1992.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa on sinänsä kyse vuodon aiheuttamasta vahingosta. Kuitenkin vakuutusehtojen kohdan 4.6 rajoitusehdon mukaan vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkolle tai näiden eristeille tai käyttölaitteille aiheutunutta vahinkoa ei korvata ehtokohdan 4.6 perusteella vuotovahinkona, vaan nämä vahingot korvataan ehtokohdan 4.8 perusteella. Lautakunta katsoo, että talon lämminvesivaraaja on ehtokohdassa 4.6 tarkoitettu käyttölaite. Sen vuoksi nyt kyseessä oleva vahinko korvataan ehtokohdan 4.8 mukaisesti kone- ja laiterikkona.
 
Kun kyse on kohdan 4.8 perusteella korvattavasta vahingosta, ikävähennykset tehdään ehtokohdan 7.5.6 mukaan. Vakuutuslautakunta toteaa, että ehtokohdan 7.5.6 mukaisesti laskettuna ikävähennys on tässä tapauksessa 60 %.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Sario, Tuomela ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia