Haku

VKL 876/09

Tulosta

Asianumero: VKL 876/09 (2010)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.08.2010

Julkisyhteisön vastuu Liukastuminen Korostunut huolellisuusvelvollisuus

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä oli 13.2.2009 noin kello 14 liukastunut terveyskeskuksessa lattialla olleen veden vuoksi sillä seurauksella että hänen ranteensa murtui.
 
Korvausta haetaan terveyskeskuksen vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalta saamien tietojen mukaan lausunnonpyytäjä tuli sisään terveyskeskukseen ja kansliassa työskennellyt kanslisti huomasi hänen häviävän näkyvistä. Kanslisti ja terveydenhoitaja kulkivat käytävällä ja näkivät lausunnonpyytäjän liukastuneen. Lausunnonpyytäjä oli kaatunut aulassa pääsisäänkäynnin vieressä, heti tuulikaapin edessä olevan kuramaton jälkeen.
 
Vakuutusyhtiön saaman selvityksen mukaan lausunnonpyytäjä oli liukastunut terveyskeskuksen aulassa olleeseen veteen. Tullessaan sisään terveyskeskukseen asiakkaat kulkevat tuulikaapin kautta. Tuulikaapissa on sen levyinen matto, jonka tarkoituksena on estää kosteuden kulkeutuminen sisätiloihin. Tämä lisäksi tuulikaapin jälkeen on toinen kuramatto. Terveyskeskuksen lattiamateriaali on tällaisissa tiloissa yleisesti käytettyä. Lattialle saattaa kerääntyä asiakkaiden kengistä lumen sulaessa vettä, jos asiakkaat eivät puhdista kenkiään sisään tullessaan. Tarpeen mukaan laitoshuoltajat käyvät pyyhkimässä lattiaa, jos sulanutta vettä huomataan. Aikaisemmin vastaavia vahinkoja ei ole tapahtunut.
 
Korvauksen maksaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää vakuutusyhtiön mukaan sitä, että vakuutuksenottaja on vahingosta korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Vahingonkorvauslain mukaan joka tuottamuksella aiheuttaa toiselle vahinkoa, on sen velvollinen korvaamaan. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Vakuutusyhtiön saamien selvitysten mukaan lattiamateriaalina vahinkopaikalla oli muovimatto, joka on yleisesti käytössä oleva lattiamateriaali vastaavissa tiloissa. Muovimatto saattaa olla normaalia liukkaampi kosteana ja myös lumiset kengät aiheuttavat liukastumisvaaraa. Kosteuden kulkeutuminen sisätiloihin on pyritty estämään tuulikaapissa olevalla kuramatolla sekä tuulikaapin jälkeen toisella kuramatolla.
 
Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottaja ei ole tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa, eikä vahinkoa siten voida korvata vastuuvakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan mikään puolustus ei ole se, että lattiamateriaali on yleisesti käytössä sairaaloissa. On myös myönnetty, että lattia on liukas kun siinä on vettä, koska ohjeistuksena on ollut että vesi on lattialta kuivattava, jos se huomataan. Työntekijät ovat tehneet virheen kun ovat jättäneet lattian kuivaamatta. myös toimistovirkailija, joka oli auttanut lausunnonpyytäjää, oli pitänyt lattiaa vaarallisen liukkaana kosteana. Paikalla olisi vähintään tullut olla lattian liukkaudesta varoittava taulu. Lausunnonpyytäjä toteaa lisäksi pitäneensä pehmeäpohjaisia talvisaappaita, jotka eivät missään tapauksessa olleet liukkaat.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että kiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan liikkua turvallisesti. Kiinteistön omistajan vastuu on kuitenkin tuottamusvastuuta, jonka syntyminen edellyttää kiinteistön hoidossa tapahtunutta virhettä tai laiminlyöntiä.
 
Tapauksessa ei ole esitetty, että lattia materiaali tai kunto olisi ollut virheellinen tai sopimaton. Vahinkopaikan ja ulko-oven välissä on kaksi kuramattoa, joiden tarkoituksena on estää kosteuden kulkeutuminen sisätiloihin. Lisäksi kosteus on pyyhitty lattialta aina kun sitä on huomattu. Kiinteistön omistaja on siis sekä pyrkinyt estämään kosteuden kulkeutumisen sisätiloihin että sen jäämisen terveyskeskuksen lattialle. Täten lattian hoidossa tai kunnossapidossa ei ole ilmennyt sellaista virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, jonka johdosta vakuutuksenottaja olisi vastuussa vahingosta.
 
Lattiamateriaali ei ole erityisen liukas ja kyseistä materiaalia käytetään yleisesti. Talviaikaan on kuitenkin mahdollista, että terveyskeskukseen tulijoiden kengissä kulkeutuu sisään kosteutta, jonka vuoksi lattia on normaalia liukkaampi. Vakuutusyhtiö kuitenkin katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole vastuussa tällaisesta syystä aiheutuneesta liukastumisesta, koska lattian kuivaus on asianmukaisesti järjestetty ja kosteuden kulkeutuminen sisätiloihin on asianmukaisesti pyritty estämään kahdella kuramatolla. Kiinteistönomistajan toimenpitein ei ole mahdollista täysin estää lumen ja kosteuden kulkeutuminen ihmisten jaloissa sisätiloihin.
 
Vakuutusyhtiö viittaa myös Vakuutuslautakunnan aikaisempaan ratkaisukäytäntöön ja katsoo, että kyseessä on ollut vahinko, joka ei ole johtunut vakuutuksenottajana olevan kunnan tai sen palveluksessa olevan henkilön virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä ja jota ei ole voitu vakuutuksenottajan asianmukaisista toimista huolimatta välttää. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja ei ole korvausvelvollinen, eikä korvauspäätöstä tule muuttaa.
 
Selvitykset
Vakuutuslautakunta on saanut selvityksen terveyskeskuksen siivoustyönjohtajalta kiinteistön siivouksesta. Lisäselvityksen mukaan laitoshuoltajat tekevät tarkistuskierroksen aamupäivisin kello 10 aloittaessaan työvuoron. Iltavuoro tarkistaa illan mittaan lattioita, ettei sinne jää likaa ja kosteutta. Tarkistuksia tehdään useamman kerran päivän aikana. Laitoshuoltajien iltavuoro on vahinkopäivänä alkanut kello 13. Aula on siivottu viimeksi tuolloin. Töissä on ollut kaksi laitoshuoltajaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
-         joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
-         josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
 
Ratkaisusuositus
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Kiinteistön omistajalla on oikeuskäytännön mukaan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistössä voidaan liikkua turvallisesti. Tämän velvollisuuden laiminlyönti on voi johtaa korvausvastuuseen. Vapautuakseen vastuusta tulee kiinteistönomistajan osoittaa huolehtineensa riittävästi kiinteistön turvallisuudesta.
 
Lausunnonpyytäjä on liukastunut vakuutuksenottajana olevan kunnan ter­veyskeskuksen aulan lattialla olleeseen veteen, joka on kulkeutunut sisälle ilmeisesti ulkoa tulleiden asiakkaiden kengissä. Tapauksessa kiistatonta on se, että lattialla on ollut vettä ja että lattia on tämän vuoksi ollut liukas. Vakuutuksenottajan korvausvastuu riippuu siitä, kuinka huolellisesti se on pyrkinyt ehkäisemään lattian liukkautta.
 
Vakuutuslautakunnan saaman selvityksen mukaan terveyskeskuksen eteinen on varustettu kuramatolla, minkä lisäksi myös aulassa on ollut tarkoitukseen soveltuva matto. Tilojen siisteydestä vastaavat laitoshuoltajat tekevät tarkastuskierroksia useasti vuorokaudessa ja laitoshuoltajia on lisäksi ohjeistettu kuivaamaan lattialla oleva kosteus kun sellaista huomataan. Aula on siivottu viimeksi noin tuntia ennen vahinkohetkeä. Lautakunta katsoo, että terveyskeskus on siten riittävästi huolehtinut siitä, että kiinteistön aulan lattia ei olisi vaarallisen liukas kiinteistössä asioiville. Vakuutuksenottaja on siksi osoittanut huolehtineensa riittävästi tilojensa turvallisuudesta, eikä se ole vahingosta korvausvastuussa.
 
Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta