Haku

VKL 869/08

Tulosta

Asianumero: VKL 869/08 (2009)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 25.03.2009

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Television rikkoutuminen Rajoitusehdot

Tapahtumatiedot
 
Vakuutusyhtiön järjestelmään kirjattujen tietojen mukaan lausunnonpyytäjä on puhelimitse 2.12.2008 ilmoittanut, että hänen v. 2005 hankitussa Pana­sonic-televisiossaan värit sekoilevat, kuvaputki on rikki. Vahinko oli havaittu 30.11.2008.
 
Huoltoliikkeen kustannusarviossa 3.12.2008 television vikana on mainittu värivirhe kuvassa. Arviossa korjauskuvauksena on todettu seuraavaa: ”Kuvaputki viallinen. Korjauskustannukset ylittää uuden vastaavan koneen hinnan. Ei kannata korjata. Ei kulumisesta johtuva vika. Ei korjata.”
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle itselleen on aiheutunut sen rikkoutuessa siinä olleesta viasta tai esineen käyttövirheestä.
 
Vakuutusyhtiön huoltoliikkeeltä saaman tiedon mukaan televisio on rikkoutunut omaa heikkouttaan, eikä rikkoutumisen syynä ole ulkoinen rikko. Tämän vuoksi vahinkoa ei korvata vakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että hänen 3,5 vuotta vanhan televisionsa rikkoutuminen tulee korvata. Lausunnonpyytäjä katsoo, että laitteet yleensäkin rikkoutuvat heikkouttaan, mutta jos ne voitaisiin tehdä särkymättömiksi, ei olisi vakuutusyhtiötäkään tarvinnut niiden varalle perustaa.
 
Korvauspäätöksessä television on katsottu rikkoutuneen siinä olleesta viasta. Tämä on kai ymmärrettävä niin, että Panasonic olisi tieten tahtoen asentanut televisioihinsa laitevikaiset kuvaputket. Panasonic tuskin vahvistaa tällaista käsitystä.
 
Lausunnonpyytäjä on myös soittanut televisiohuoltoliikkeeseen. Tv-korjaaja oli lausunnonpyytäjälle kertonut sanoneensa vakuutusyhtiölle myös sen, että kukaan ei pysty sanomaan/näkemään sitä, miksi kuvaputki on rikkoutunut. Voi vain sanoa, että se on rikki. Hänen mukaansa jos kuvaputkeen tulee tekovirhe, se paljastuu kyllä takuuaikana. Tv-korjaaja on lupautunut asiasta kiinnostuneille selvittämään kuvaputken rakennetta ja myös sen, ettei sen sisälle voi kurkistaa rikkomatta sitä.
 
Lausunnonpyytäjän mielestä tämänlaatuinen television rikkoutuminen täyttää vakuutusehtojen vaatimuksen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksenhakijalla. Lausunnonpyytäjä ei ole osoittanut television vikaantumisen syyksi mitään vakuutuksesta korvattavaa syytä. Korjausyhtiön laskussa ei oteta kantaa vikaantumisen syyhyn. Vakuutusyhtiö viittaa erääseen Vakuutuslautakunnan aiempaan lausuntoon.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, ettei lausuntopyynnössä esitetä mitään sellaista uutta, jonka perusteella korvausratkaisua tulisi muuttaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.
 
Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 2.13 mukaan irtaimiston vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle itselleen on aiheutunut sen rikkoutuessa siinä olleesta viasta tai esineen käyttövirheestä.
 
Tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan lausunnonpyytäjän television rikkoutumisen vakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että laajan kotivakuutuksen perusteella vakiintuneesti korvataan mm. erilaisia rikkoutumisvahinkoja. Vakuutuslautakunta on rikkoutumisvahinkoja koskevassa ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että laitteen rikkoutuminen ennen suunnitellun käyttöikänsä päättymistä on lähtökohtaisesti laajan vakuutuksen perusteella korvattavaksi tuleva äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Korvausvastuusta vapautuakseen vakuutusyhtiön tulee näyttää tällaisen vahingon johtuvan esim. valmistusviasta tai muusta yhtiön korvausvastuun vakuutusehtojen mukaan poistavasta seikasta.
 
Tässä tapauksessa rikkoutunut televisio on ollut 3,5 vuotta vanha, jolloin se lautakunnan käsityksen mukaan on rikkoutunut ennen suunnitellun käyttöikänsä päättymistä. Vahingon jälkeen vian on todettu olevan television kuvaputkessa, mutta selvitystä ei ole siitä, mistä vikaantuminen johtuu. Vian syyn jäädessä avoimeksi näyttöä valmistusviasta tai muusta sellaisesta vakuutusyhtiön vastuun poistavasta seikasta ei ole.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta pitää lausunnonpyytäjän television rikkoutumista vakuutusehtojen kohdan 1 mukaisena äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Vakuutusyhtiö ei ole osoittanut, että tapauksessa voitaisiin soveltaa jotakin ehtojen kohdan 2 mukaista rajoitusehtoa. Lautakunta suosittaa korvaamaan rikkoutumisvahingon ehtojen mukaisesti.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia