Haku

VKL 86/12

Tulosta

Asianumero: VKL 86/12 (2013)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.03.2013

Irtisanominen Oliko irtaimistovakuutus voimassa vahinkoajankohtana? Oliko vakuutus irtisanottu laillisesti? Näyttötaakka vakuutuksen irtisanomisesta Vuosittaisten vakuutuskirjan ja laskelman merkinnät Pajavaunun ja siinä olleen irtaimiston palovahinko

Tapahtumatiedot

K Oy:n pajavaunu ja siinä ollut irtaimisto oli palanut 15.11.2011. K Oy on hakenut korvauksia vahingoista vakuutusyhtiö A:sta.

 

Vakuutusyhtiö A:n korvauspäätös

Yritysvakuutuksella vakuutettu irtaimistokohde oli päättynyt 26.6.2006. Irtai­mistokohteen päättämisen yhteydessä irtaimiston perusmaksu oli jäänyt voimaan ja tämä vakuutuspaikan perusmaksu/irtaimisto oli näkyvissä yritysvakuutuksen laskelmissa 31.1.2011 saakka. K Oy:n asiamies oli toimittanut vakuutusyhtiöön 17.12.2009 lähetetyn vakuutussopimuksen laskelman ajalta 1.1.–31.12.2010. Vastaavaa aikaa koskeneesta vakuutussopimuksen vakuutuskirjasta ilmeni, että vakuutussopimus sisälsi vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen eikä muita vakuutuskohteita.

Vakuutusyhtiölle oli toimitettu vakuutuksenottajan allekirjoittama vakuutuksen irtisanomisilmoitus, jossa oli pyydetty lakkauttamaan koko vakuutussopimus 31.1.2011. Samalla oli päättynyt myös vakuutuspaikan perusmaksu/ir­taimisto. Irtaimiston perusmaksuosuus ajalta 26.6.2006–31.1.2011 oli palautettu. Pajavaunun palovahingon aikana 15.11.2011 ei yritysvakuutus ollut voimassa.

Kyseiset kohteet oli vakuutettu yritysvakuutus-pakettina, joka mahdollisti useiden vakuutuskohteiden yhdistämisen samalle vakuutuskirjalle. Tämä kokonaisuus edellytti yleiskustannuksena vakuutuskirjakohtaisen perusmaksun ja lisäksi perittiin aina kohdekohtainen maksu vakuutettujen rakennusten ja vakuutettujen irtaimistokohteiden vakuutusmäärän mukaisena. Kaikki vakuutuskohteet ja näiden vakuutusmäärät oli täytynyt aina yksilöidä ja näistä oli peritty turvakohtaiset vakuutusmaksut, kuten myös vastuu- ja oikeusturvavakuutuksestakin. Esimerkkinä vakuutusyhtiö on maininnut voimassa olleen konehallin vakuutuksen, jonka vakuutusmäärä oli 104 889 euroa ja vakuutusmaksuna 135 euroa. Tästä kohteesta asiakas oli luopunut uusimalla vakuutusta 1.11.2005.

Vastaavasti irtaimisto oli päätetty vakuutuksesta 26.6.2006 uusimalla vakuutusta ja asiakkaalle oli lähetetty tästäkin muutoksesta uusi vakuutuskirja, jonka hän oli hyväksynyt maksamalla vakuutuksen. Irtaimistokohteita ei vakuutuksessa ollut vakuutettuina irtaimistokohteen poistamisen jälkeen 26.6.2006 eikä niistä myöskään peritty vakuutusmaksua. Tämä ilmeni asiakkaalle lähetetyistä laskuista ja vakuutuskirjasta. Asiakas oli itse irtisanonut kohteen. Koska yritysvakuutus ei ollut palovahingon aikana voimassa, korvausta palovahingosta ei suoritettu.

 

Valitus

K Oy:n puolesta on esitetty, ettei K Oy ollut koskaan irtisanonut irtaimistovakuutusta. Myöskään vakuutusyhtiö ei ollut K Oy:n tiedon mukaan irtisanonut kyseessä olevaa vakuutusta missään vaiheessa. Väite vakuutuksen irtisanomisesta tuli K Oy:lle täytenä yllätyksenä. Väitettyä vakuutuksen irtisanomista vastaan puhuivat vakuutusyhtiön lähettämät vakuutusmaksulaskut, esimerkiksi 17.12.2009 päivätty lasku, jossa vakuutetulta oli velottu irtaimistovakuutuksen vakuutusmaksu ajalta 1.1.2010–31.12.2010 yhteensä 131,24 euroa. Vakuutusmaksun periminen vakuutuksesta, jota ei ollut olemassakaan, oli harhaanjohtavaa. Vahinkoilmoituksen jälkeen vakuutusyhtiö oli palauttanut K Oy:lle irtaimistovakuutusta koskevat vakuutusmaksut. Vakuutusyhtiö ei voinut välttyä korvausvastuusta palauttamalla vahingon tapahduttua vakuutusmaksut vakuutuksenottajalle. Vakuutusyhtiö oli myös väittänyt irtaimistovakuutuksen päättyneen 31.1.2011 tehdyllä irtisanomisella. Tämäkään väite ei pitänyt paikkaansa, koska K Oy oli tuolloin irtisanonut ainoastaan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ja räjäytystyön vastuuvakuutuksen. K Oy oli maksamalla irtaimistovakuutusta koskevat vakuutusmaksut ollut siinä käsityksessä, että vakuutus oli näin myös voimassa. K Oy:n käsityksen mukaan vakuutusyhtiön menettely ei ollut vakuutusehtojen mukaista ja K Oy:n kannalta jopa harhaanjohtavaa. Ratkaisusuositusta on pyydetty siitä, voiko vakuutusyhtiö edellä kerrotuissa olosuhteissa kieltäytyä korvauksen maksamisesta vedoten voimassa olleen vakuutuksen päättymiseen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan todennut, että yritysvakuutuksella vakuutettu irtaimistokohde oli päättynyt 26.6.2006. Irtaimistokohteen päättämisen yhteydessä irtaimiston perusmaksu oli jäänyt voimaan ja tämä vakuutuspaikan perus­maksu/irtaimisto oli näkyvissä yritysvakuutuksen laskelmassa 31.1.2011 saakka. Vakuutuskauden 2010 osalta vakuutusyhtiö oli lähettänyt vakuutuskirjan, josta selvisi, että vakuutussopimukseen oli sisältynyt vastuu- ja oikeusturvavakuutus eikä muita vakuutuskohteita. Lisäksi uusi vakuutusyhtiö oli lähettänyt K Oy:n omistajan allekirjoittaman vakuutuksen irtisanomisilmoituksen, jossa oli pyydetty lakkauttamaan koko vakuutussopimus. Tällöin oli lakkautunut myös irtaimisto-osuus. Vahinkoajankohtana 15.11.2011 ei yritysvakuutus ollut voimassa.

Kyseiset kohteet oli vakuutettu yritysvakuutus-pakettina, joka mahdollisti useiden vakuutuskohteiden yhdistämisen samalle vakuutuskirjalle. Tämä kokonaisuus oli edellyttänyt vakuutuskirjakohtaisen perusmaksun yleiskustannuksena ja lisäksi oli aina peritty kohdekohtainen maksu vakuutettujen rakennusten ja vakuutettujen irtaimistokohteiden vakuutusmäärän mukaan. Kaikki vakuutuskohteet ja näiden vakuutusmäärät oli aina pitänyt yksilöidä ja näistä oli peritty turvakohtaiset vakuutusmaksut, kuten vastuu- ja oikeusturvavakuutuksestakin. Irtaimistovakuutus oli päätetty 26.6.2006 uusimalla vakuutusta. Asiakkaalle oli tästäkin muutoksesta toimitettu uusi vakuutuskirja, jonka hän oli hyväksynyt maksamalla vakuutuksen. Asiakas oli itse irtisanonut vakuutuskohteen.

 

Pyydetyt lisäselvitykset

  • Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiötä toimittamaan vuoden 2006 irtaimistovakuutuksen irtisanomisesta kirjallisen selvityksen, esimerkiksi kirjallisen irtisanomisilmoituksen tai merkinnät yhtiön tiedostoista. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut toimittaneensa Vakuutuslautakunnalle kaiken siltä löytyneen asiaan liittyneen kirjallisen selvityksen. Noihin aikoihin vakuutusyhtiö oli siirtynyt sähköiseen arkistoon. Kaikkia asiakirjoja ei tuolloin kuitenkaan skannattu eikä tiedostosta löytynyt merkintöjä tästä asiasta.
  • Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiötä toimittamaan yritysvakuutuksen aikanaan tehneen henkilön selvityksen siitä, mitä vakuutusta tehtäessä oli puhuttu vakuutuksen rakenteesta ja siitä, miten eri vakuutuskohteet oli merkitty vakuutuskirjaan. Lisäksi vakuutusyhtiötä on pyydetty toimittamaan kaikki se kirjallinen materiaali, joka vakuutuksenottajalle on annettu vakuutusta tehtäessä.

Vakuutuslautakunta on saanut vakuutuksen tehneeltä henkilöltä tämän selvityksen asiaan sekä pyydetyn kirjallisen aineiston.

Vakuutuslautakunnan saama aineisto on annettu tiedoksi vakuutuksenottajalle, joka on antanut asiassa kirjallisen lausuman.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Yritysvakuutusten yleisten sopimusehtojen kohdan 3.2 mukaan vakuutussopimus voi olla joko määräaikainen tai jatkuva. Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun vakuutuskauden tai vakuutusmaksukauden. Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa vuoden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutuksenantaja irtisano sopimusta.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 15.1.1 vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutussopimus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön.

Ratkaisu

Asiassa on kyse siitä, onko K Oy:n irtaimistovakuutus ollut voimassa vahingon sattuessa 15.11.2011.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että irtaimistovakuutus on päättynyt 26.6.2006 vakuutuksenottajan irtisanomisen perusteella. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole voinut toimittaa Vakuutuslautakunnalle vakuutuksen kirjallista irtisanomisilmoitusta. Vakuutusyhtiön vakuutusta koskevassa laskelmassa, joka on päivätty 6.7.2006, on eritelty kohdat Vakuutuspaikan perusmaksu/Irtaimisto, Vastuuvakuutus/Perusmaksu, Yritysvakuutus Irtaimisto, Vastuuvakuutus Maa- ja pohjarakentaminen, muu maa- ja vesirakentaminen, louhintatyöt. Vastuuvakuutus ja Oikeusturvavakuutus Koneurakointi, oikeusturva. Kohdassa Yritysvakuutus Irtaimisto on maininta ”Vakuutusturva on päättynyt 26.06.2006”. K Oy on toimittanut Vakuutuslautakunnalle 17.12.2009 päivätyn laskelman, jossa on eriteltynä Vakuutuspaikan perusmaksu/Irtaimisto. Vastuuvakuutus/Perusmaksu, Vastuuvakuutus Maa- ja pohjarakentaminen, muu maa- ja vesirakentaminen. Vastuuvakuutus sekä Oikeusturvavakuutus Koneurakointi, oikeusturva.  Tämä laskelma on koskenut ajanjaksoa
1.1.–31.12.2010. Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle samaan ajanjaksoon kohdistuvan vakuutuskirjan, jossa on ollut erittely Maa- ja pohjarakentaminen, muu maa- ja vesirakentaminen. Vastuuvakuutus ja Koneurakointi, oikeusturva. Vastaavanlainen vakuutuskirja on koskenut aikaa 1.1.–31.12.2011. Vakuutusyhtiö on toimittanut vielä muutoslaskun päivättynä 19.1.2011. Muutoslaskussa on merkintä ”Vakuutuspaikan perusmaksu/Irtai­misto. Vakuutusturva on päättynyt 31.01.2011”. Vakuutusmaksu on tämän irtaimistovakuutuksen osalta ollut 160 euroa. Tämän lisäksi vakuutuksenottajalle oli toimitettu laskelma-asiakirja ajalta 1.1.–31.1.2011, josta on myös ilmennyt, että ”Vakuutuspaikan perusmaksu/Irtaimisto Vakuutusturva on päättynyt 31.01.2011”. Vakuutusyhtiö on toimittanut kopion irtisanomisilmoituksesta, joka on päivätty 13.1.2011. Tuolla irtisanomisilmoituksella on irtisanottu vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä räjäytystyön vastuuvakuutus päättyväksi 31.1.2011.

K Oy:llä on ollut yrityksen irtaimiston vakuutus. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että tämä vakuutus on päättynyt 26.6.2006 vakuutuksenottajan oman irtisanomisen johdosta. Tämä seikka on ollut kirjoitettuna 6.7.2006 päivättyyn edellä mainittuun laskelmaan. K Oy:n muu vakuutusturva on päättynyt kirjallisella irtisanomisilmoituksella 31.1.2011. Yritysvakuutus on ollut sen kaltainen, että siinä on tullut aina olla voimassa perusturvana esinevakuutus. Tämä seikka on ilmennyt K Oy:n saamasta vakuutuksen tuoteselosteesta. Lisäksi tuoteselosteen mukaan esinevakuutuksen kohteena ovat olleet vakuutuskirjaan merkityt eri irtaimistoryhmät sekä yksittäiset esineet. Vakuutuskirjaan ei vakuutuksen kohteeksi ole merkitty mitään 26.6.2006 jälkeen. Irtaimiston perusmaksu on laskuissa aina näkynyt. Vakuutuksenottaja ei ole reagoinut vakuutuskirjojen tai laskelmien merkintöihin ennen marraskuun 2011 vahinkotapahtumaa.

Harkitessaan, onko K Oy:n vakuutusturvan katsottava olleen voimassa vahingon tapahtuessa 15.11.2011, Vakuutuslautakunta lausuu seuraavan. Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että vakuutuksenottaja on irtisanonut irtaimistovakuutuksen päättymään 26.6.2006, mutta ei ole voinut esittää irtisanomisasiakirjaa. Nämä lähtökohdat puoltavat sitä, että vakuutuksen olisi katsottava olleen voimassa vielä vahingon tapahtumahetkellä. Toisaalta ei ole säännöksiä siitä, kuinka kauan vakuutusyhtiön on säilytettävä jo päättyneisiin vakuutuksiin liittyviä asiakirjoja. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa vakuutuksen on esitetty päättyneen jo vuonna 2006 palovahingon synnyttyä vasta vuoden 2011 lopulla. Kysymys on siten jo useita vuosia aikaisemmin tapahtuneeksi väitetystä irtisanomisesta. Vakuutusyhtiö on uskottavasti selittänyt, että yhtiössä oli kysymyksessä olevina vuosina siirrytty sähköiseen arkistointiin, jolloin kaikkia mahdollisia asiakirjoja ei ollut arkistoitu. Vakuutuslautakunta katsoo, että näissä olosuhteissa se, ettei irtisanomisilmoitusta ole voitu esittää, ei sellaisenaan ole välttämättä ratkaisevaa. Lähtökohtaisesti voidaan pitää epätodennäköisenä, vaikkakaan ei mahdottomana, että vakuutusasiakirjoihin merkittäisiin johdonmukaisesti vakuutusturvan päättyneen, vaikkei siihen olisikaan ollut mitään vakuutusehtojen mukaista syytä. Vakuutuslautakunta pitää olennaisena sitä, että vakuutuksenottajalle vuodesta 2006 lähtien toimitetuista vakuutusasiakirjoista on selvästi ilmennyt, että yritysvakuutuksen irtaimistovakuutus oli päättynyt. K Oy ei ole kertaakaan reklamoinut tämän johdosta vaan vain maksanut laskelmien mukaiset vakuutusmaksut. Näiden seikkojen vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo riittävällä todennäköisyydellä selvitetyksi, että K Oy on asianmukaisesti irtisanonut vakuutuksen päättymään 26.6.2006. Vakuutus ei siten ole ollut voimassa enää 15.11.2011, jolloin vahinko on tapahtunut. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Pesonen ja Sarpakunnas. Jäsen Makkulan ja varajäsen Palorannan eriävä mielipide on liitteenä. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Jäsen Makkulan ja varajäsen Palorannan eriävä mielipide:

Annamme eriävän mielipiteen enemmistön ratkaisusuositukseen ja toteamme seuraavaa:

Jutussa on kyse siitä, onko K Oy:n irtaimistovakuutus ollut voimassa vahingon sattuessa 15.11.2011.

Vakuutusyhtiö ilmoittaa, että irtaimistovakuutus on päättynyt 26.6.2006 vakuutuksenottajan irtisanomisen perusteella. Vakuutusyhtiö ei ole pystynyt toimittamaan Vakuutuslautakunnalle vakuutuksen kirjallista irtisanomisilmoitusta. Vakuutusyhtiön vakuutusta koskevassa laskelmassa, joka on päivätty 6.7.2006, on merkitty erittelyssä vakuutuspaikan perusmaksu/irtaimisto. Lisäksi laskelmassa on ollut eriteltynä vastuuvakuutus/perusmaksu. Erittelyssä on yritysvakuutus Irtaimisto ja tässä kohdassa on merkitty ”vakuutusturva on päättynyt 26.6.2006”. Vielä laskelmassa on ollut eriteltynä vastuuvakuutus maa- ja pohjarakentamiselle yms., louhintatyön vastuuvakuutus sekä oikeusturvavakuutus koneurakoinnille. K Oy on toimittanut Vakuutuslautakunnalle 17.12.2009 päivätyn laskelman, jossa on eriteltynä vakuutuspaikan perusmaksu/irtaimisto, vastuuvakuutuksen perusmaksu sekä vastuuvakuutus maa- ja pohjarakentamiselle sekä louhintatyölle ja oikeusturvavakuutus koneurakoinnille. Tämä laskelma on koskenut ajanjaksoa 1.1.–31.12.2010. Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle 1.1.–31.12.2010 kohdistuvan vakuutuskirjan, jossa on ollut merkittynä maa- ja pohjarakentamisen sekä louhintatyön vastuuvakuutus ja koneurakoinnin oikeusturvavakuutus. Vastaavanlainen vakuutuskirja on ollut ajalta 1.1.–31.12.2011. Vakuutusyhtiö on toimittanut vielä muutoslaskun päivättynä 19.1.2011 ja tuosta laskusta ilmenee perusmaksu/irtaimisto ja merkintä ”vakuutusturva on päättynyt 31.1.2011”. Hinta on tämän irtaimistovakuutuksen osalta ollut 160 euroa. Tämän lisäksi on ollut laskelma-asiakirja ajalta 1.1.–31.1.2011, josta on myös ilmennyt samoin, että ”vakuutuspaikan perusmaksu/irtaimiston vakuutusturva on päättynyt 31.1.2011”. Vakuutusyhtiö on toimittanut kopion irtisanomisilmoituksesta, joka on päivätty 13.1.2011. Tuolla irtisanomisilmoituksella on irtisanottu vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä räjäytystyön vastuuvakuutus päättyväksi 31.1.2011. Irtaimistovakuutuksesta ei ole mitään mainintaa tuossa asiakirjassa.

K Oy:llä on ollut yrityksen irtaimistolla vakuutus. Vakuutusyhtiö sanoo, että tämä vakuutus on päättynyt 26.6.2006 vakuutuksenottajan irtisanomisella. Tämä seikka on ilmennyt vakuutuskirjasta. Vakuutuslautakunnalle ei kuitenkaan ole esitetty irtaimistovakuutuksen kirjallista irtisanomisilmoitusta. K Oy:n yritysvakuutuksen laskelmissa on ollut eriteltynä aina vakuutuskauteen 2011 asti vakuutuspaikan perusmaksu/irtaimisto ja viimeisen kauden vakuutusmaksu on ollut 160 euroa. Vakuutusturvan on sanottu päättyneen tältä osin 31.1.2011 vakuutuksenottajan irtisanomisen perusteella. 13.1.2011 päivätyssä irtisanomisilmoituksessa ei ole irtisanottu irtaimistovakuutusta.

Kun vakuutuksenottajayritykselle K Oy:lle on lähetetty laskelma/lasku, jossa on näkynyt vakuutettuna irtaimisto, ja kun vakuutusmaksun suuruus on ollut aina yli 100 euroa ja viimeisenä kautena 160 euroa, katsomme, että K Oy:llä on ollut perusteltu syy olla siinä käsityksessä, että sillä on ollut irtaimistovakuutus. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja muunlainen irtisanominen on mitätön. Vakuutusyhtiö ei ole pystynyt osoittamaan, että irtaimistovakuutus olisi irtisanottu edellä mainitun ehdon mukaisesti. Ottaen huomioon kaikki asiassa saatu kirjallinen selvitys ja se, että muunlainen kuin kirjallinen irtisanominen on mitätön, katsomme, että K Oy:llä on ollut irtaimistovakuutus voimassa vahinkoajankohtana 15.11.2011. Vakuutusyhtiön tulee tehdä korvauspäätös tämän irtaimisto­vakuutuksen perusteella.

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia