Haku

VKL 86/11

Tulosta

Asianumero: VKL 86/11 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2011

Maidon pilaantuminen Lomittajan toiminta Näyttö huolimattomuudesta

Kunnan R palveluksessa ollut lomittajana S huomasi maanantaina 28.6.2010 aamulypsyä aloittaessaan, ettei maitotilan IK tilatankin jäähdytys ollut toiminnassa. Hän ilmoitti asiasta emännälle aamutöiden jälkeen. Asian selvittelyn jälkeen emäntä katsoi, että poikkeustoimiin ei ole aihetta ja antoi ohjeet lomittajalle jatkotoimista. Meijeriauto haki tilalta maidon tiistaina 29.6.2010 ja auton koko maitokuorma yli 12 000 litraa maitoa pilaantui.

Korvausta vahingosta haettiin kunnan R vastuuvakuutuksesta.

 

Selvitykset

Kunnan R selvitys asiassa

Kunnan lomituspäällikkö on todennut 25.10.2010 vakuutusyhtiölle antamassaan selvityksessä, että lomittaja S on ammattitaitoinen lomittaja. Lomituspäällikkö on katsonut, että tapauksessa työhön tapahtunut opastus on ollut puutteellista ja vaikuttaa siltä, että syytä vahingosta yritetään vierittää lomittajan vastuulle.

Lomittaja

Lomittaja S on antanut tapahtumankulusta kirjallisia selvityksiä ja vastineita. Selvityksissään S on kirjoittanut, että hän huomasi tankin lämpötilaksi +28.6°C, kun hän oli lypsänyt viisi lehmää. Tuolloin hän huomasi, ettei tankin digitaalinäytössä ei palanut vihreää virtavaloa eikä myöskään oranssia virhehälytysvaloa. Hänen mukaansa vaikutti siltä, ettei tankkia ollut laitettu sunnuntaisen pesun jälkeen lainkaan päälle. S painoi käynnistysnappia ja tankki alkoi toimia normaalisti. S otti yhteyttä tilan omistajaan ja kertoi maidon oudosta hajusta. S oli sitä mieltä, että maito ei ollut hyvälaatuista ja ehdotti, että maidolle tehdään keittokoe tai, että se juotetaan vasikoille. S ja emäntä tutkivat maidon ja emäntä otti yhteyttä meijeriin selvittääkseen miten kannattaa menetellä. Emäntä ilmoitti myöhemmin, että uudet maidot voi laittaa tankkiin, koska bakteerit ovat vain vähän nousseet. S katsoi antamissaan selvityksissä, että vastuu ja päätäntävalta asiassa on ollut tilan emännällä ja hän on toiminut tämän antamien ohjeiden mukaisesti. S on katsonut, ettei ole vastuussa pilaantuneesta maidosta ja hän haluaa, että ulkopuolinen taho selvittää asian.

Maito-osuuskunta

Maito-osuuskunta on antanut kirjallisen selvityksen 27.9.2010 maidon laatupoikkeamasta. Selvityksessä todetaan, että todennäköisesti maito oli lämmennyt yön aikana ja oli jo lämmintä lomittajan aloittaessa työt maanantaiaamuna. Neuvonnasta oli kehotettu emäntää tekemään aistinvarainen tarkastelu maidolle ja tekemään sen perusteella päätös miten menetellä. 

Maito-osuuskunta on vaatinut 11.8.2010 päivätyllä laskulla maitotilaa IK korvaamaan yhteensä 5 451,31 euroa, joka on aiheutunut kun tilan maito on pilannut koko maidon kuljetuserän. 

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi 23.9.2010 antamassaan päätöksessään koskien kunnan R vastuuvahinkoasiaa, ettei vahingosta suoriteta vakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvausta.  

Päätöksessä todetaan, että julkisyhteisön vastuuvakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Suomen vahingonkorvausoikeuden mukaan vahingon on velvollinen pääsääntöisesti korvaamaan ainoastaan se, joka virheellään tai laiminlyönnillään sen toiselle aiheuttaa.                                       

Vakuutusyhtiö on katsonut, että kunta on korvausvastuussa ainoastaan sunnuntai-illan ja maanantaiaamun maitoerien pilaantumisesta, koska lomittaja on ilmoittanut tilan emännälle maidon mahdollisesta viallisuudesta eikä maitoa ole siitä huolimatta saanut hävittää. Yhtiö on siten katsonut, että korvausvastuun puuttuessa ei vahinkoa voida korvata myöskään vastuuvakuutuksen perusteella.

Yhtiö on todennut, että koska tilan pilaantuneen maidon määräksi on arvioitu 400 litraa, sen rahallinen arvo on vähemmän kuin kunnan R 1 000 euron vakuutuksen omavastuuosuus. Tästä syystä yhtiö on todennut, että korvausta vakuutuksesta ei jää maksettavaksi eikä korvausasian käsittelyä vakuutusyhtiössä jatketa. Siten kunta R saa itse tehdä asiassa lopullisen korvauspäätöksen.

 

Muutoksenhaku

Vahinkoa kärsineen muutoksenhaku

Vahinkoa kärsinyt tilan emäntä TK on hakenut vakuutusyhtiön päätökseen muutosta.

TK on todennut, että lomittajan lausunnon perusteella tehty korvauspäätös on virheellinen. Tv:n mukaan kunakin hetkenä lypsyn suorittava henkilö vastaa maidon laadusta ja lomittaja olisi voinut halutessaan laskea pilaantuneen maidon maahan.

 

Vakuutusyhtiön uudelleenkäsittely

Vakuutusyhtiö on viitannut 3.11.2010 antamassaan ratkaisussa vakuutusehtoihin ja aikaisemmin annettuun korvauspäätökseen. Yhtiö on katsonut, ettei kunta R ole korvausvastuussa vahingosta siltä osin kuin se on kohdistunut meijeriautossa jo olleeseen maitoon. Yhtiö on myös todennut, että sille toimitettujen selvitysten mukaan jäähdytys ei olisi ollut päällä sunnuntai iltalypsyn jälkeen, joten maito olisi ollut pilaantunutta jo ennen lomittajan tuloa.

 

Lausuntopyyntö

Vahinkoa kärsinyt tilan emäntä TK on pyytänyt Vakuutuslautakuntaa antamaan asiassa lausunnon. TK:n mukaan vakuutusyhtiö on tehnyt ratkaisunsa lomittajan selvityksen perusteella, jossa on ollut valheellista tietoa.

TK toteaa, että hänen ollessa vuosilomalla lomittajalla on vastuu työtehtävistä. TK ei havainnut navetassa käydessään mitään outoa hajua maidossa ja se oli myös jäähtynyt. TK katsoo, että tässä vahingossa lomittajalla on ollut tuottamusta sattuneeseen vahinkoon ja siten se on korvattava vakuutuksesta. 

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on antamassaan vastineessa viitannut aikaisemmin antamaansa päätökseen perusteluineen ja uudistanut niissä lausutun kannan. Vakuutusyhtiö on todennut, että molemmat osapuolet kertovat tapahtumienkulun pääasiallisesti yhteneväisesti.

Yhtiö katsoo, että kunta R ei ole korvausvastuussa vahingosta siltä osin kuin se on kohdistunut meijeriautossa jo olleeseen maitoon. Kunta vastaa ainoastaan sunnuntaina ja maanantaiaamuna lypsetyn maidon pilaantumisesta. Yhtiö katsoo, että meijeriauton maidon pilaantumisesta aiheutunut vahinko on yksin seurausta IK:n tuottamuksesta hänen jätettyä tilanteessa tosiasiallisena päätöksentekijänä varmistumatta siitä, että lypsetty maito ei ole pilaantunut.

 

Vakuutuksenottajan kannanotto

Kunnan R lomituspäällikkö on 30.8.2011 antamassaan kannanotossaan todennut seuraavaa. Vakuutusyhtiö on selvittänyt vahinkoasian tapahtumat sen kulun mukaisesti, jossa on toimittu ja menetelty meijerin tuotantoneuvojan ohjeen mukaan. Tällöin vastuuta tuotteen luovutuksesta jatkojalostukseen ei voida siirtää lomittajan työvirheeksi.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Kohta 3, Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

Kohta 3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

  • joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

 

Ratkaisusuositus

Meijeriauton tankissa ollut maito pilaantui. Syyksi selvisi, että tilan IK tilatankki ei ollut päällä ja siinä oleva maito oli pilaantunut. Maito-osuuskunta vaati tilaa IK korvaamaan koko pilaantuneen maitoerän korvaamista.

Tilan omistaja TK katsoo, että kunnan R lomittaja S on vastuussa pilaantuneen maidon aiheuttamasta vahingosta. Lomittaja S katsoo, ettei ole vastuussa syntyneestä vahingosta, koska päätöksen lämmenneen maidon säilyttämisestä teki emäntä ja lomittaja ovat toiminut emännän antamien ohjeiden mukaisesti. Vakuutusyhtiön mukaan lomittaja on vastuussa vain kahdesta lypsykerrasta tulleesta maitoerästä. Meijeriautossa olleen muun maidon pilaantumisesta vastaa TK, koska hän omalla tuottamuksellaan on jättänyt asianmukaisesti varmistamatta maidon laadun.

Tapaukseen soveltuvien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamuksellista toimintaa, tällaisena pidetään yleisesti virhettä, huolimattomuutta, laiminlyöntiä tai muuta moitittavaa menettelyä. Tällä tarkoitetaan sitä, että kunkin henkilön on oltava tietoisia tekojensa seurauksista ja toimittava siten, ettei muille aiheudu vahinkoa. Korvausvastuuta ei seuraa vahingosta, jonka ei voida katsoa aiheutuneen tuottamuksesta.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa S on toiminut maitotilalla lomittajana ja huomannut, ettei tilatankin jäähdytys ole ollut päällä. S oli laittanut tankin päälle ja jatkanut lypsyä. Hän on ilmoittanut asiasta tilan emännälle lähtiessään pois tilalta. Emäntä ja lomittaja ovat yhdessä pohtineet miten tilanteessa tulisi menetellä. Emäntä on selvittänyt asiaa soittamalla meijeriin ja ilmoittanut myöhemmin lomittajalle, ettei aihetta erityistoimille ole vaan uudet maidot voi laittaa tankkiin vanhojen päälle.

Asiassa on jää epäselväksi mikä on ollut lomittajan ja tilan emännän välinen vastuunjako, mitä tehtävistä on sovittu ja mikä merkitys vastuunjaolla on ollut vahingon synnyssä. Vaikka osapuolet ovat joiltain osin erimielisiä tapahtumien kulusta ja käytyjen keskustelujen sisällöstä, esitetyn selvityksen perusteella on todettavissa, että emäntä on selvittänyt asiaa ja antanut myöhemmin lomittajalle ohjeet miten menetellä jatkossa.

Lautakunta katsoo, että S:n ei ole osoitettu toimineen tapauksessa tuottamuksellisesti vaan hänen on riittävällä huolellisuudella ilmoittanut asiasta tilan emännälle, joka on tehnyt asiassa ratkaisunsa.  Asiassa ei ole esitetty mitään perusteita, joiden mukaan A olisi menetellyt moitittavalla tavalla.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Pirkko-Liisa Haarmann, jäsenet Löppönen, Kallioinen, Nyyssölä, Pesonen, Sjögren ja varajäsen Partanen. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia