Haku

VKL 856/08

Tulosta

Asianumero: VKL 856/08 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.05.2009

Piikkauskoneen hydrauliikkaletkun rikkoutumisesta aiheutunut vahinko Koneenomistajan vastuu

Vakuutuksenottaja SP Ky:n edustajan R.S:n vahinkoilmoituksen 10.11.2008 mukaan hän oli 17.9.2008 piikkaamassa katua auki valokuitukaapelin asentamiseksi. Kesken työn piikkauskoneen hydrauliikkaletku ”räjähti” ja kuumaa öljyä roiskui viereisen talon seinälle noin 2-3 m2:n alalle.

Räjähtänyt letku oli uusittu keväällä 2008. Tapauksen jälkeen R.S. vaihtoi koneen molemmat letkut uudestaan. Hän yritti myös puhdistaa seinää, siinä onnistumatta.
 
Korvausta vahingosta haettiin vakuutuksenottajan työkoneen vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Päätöksessään 10.11.2008 vakuutusyhdistys toteaa tapahtumatiedot.
 
Tapaukseen sovelletaan työkoneen vastuuvakuutuksen ehtoja
 
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn työkoneen tai siihen liitetyn lisälaitteen käytössä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu vakuutuksenottajan tai hänen työntekijänsä tuottamuksesta suoritettaessa työkoneella työtä olosuhteissa, joissa vakuutuksenottaja vahingonkorvauslain mukaan on työn teettäjään nähden työntekijään rinnastettava.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuu edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Vakuutusyhdistyksen toimitusjohtaja on varmistanut 31.10.2008 ajoneuvon kuljettajalta letkuvaurion syyn. Kuljettajan mukaan letku on räjähtänyt rikki, ei irronnut. Tämän mukaan vakuutuksenottaja SP Ky ei ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan ja näin ollen kyseessä ei ole vastuuvakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma eikä vakuutusyhdistys voi suorittaa korvausta vahingosta työkoneen vastuuvakuutuksesta.
 
Koska kysymyksessä on ollut uuden letkun rikkoutuminen, asiaa kannattaa selvittää valmistajan tuotevastuuvakuutuksen kautta.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuslautakunnalle 15.12.2008 saapuneessa lausuntopyynnössään vakuutuksenottaja SP Ky:n edustaja R.S. toteaa ottaneensa yritystoimintaansa varten vastuuvakuutuksen sen takia, että työskenneltäessä mm. kaivinkoneella on mahdollisuus aiheuttaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle. Vakuutusta ottaessa hänelle kerrottiin sen kattavan kaikki ulkopuolisille koituneet vahingot. Hänen ollessaan SI Oy:n työmaalla sattui letkurikko, jossa kuumaa öljyä lensi läheisen kiinteistön seinään. Vakuutusyhdistys kieltäytyi korvaamasta vahinkoa. Vahingosta on aiheutunut vakuutuksenottajalle suurta taloudellista menetystä, koska SI Oy on pidättäytynyt maksusuorituksista ja hän on joutunut lopettamaan työskentelyn tälle yritykselle. Vakuutuksenottaja hakee muutosta vakuutusyhdistyksen päätökseen ja vaatii päätöksen muuttamista ja vahingon korvaamista.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vastineessaan 26.1.2009 vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot ja korvauspäätöksessään 10.11.2008 selvittämänsä vakuutusehdot.
 
Ehtojen mukaan ympäristövahinkona (kohta 4.2.8) korvataan lisäksi äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuu edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vakuutusyhdistyksen saamien tietojen mukaan tällaista tuottamusta tai virhettä tapahtumasta ei löydy, ja näin ollen kyseinen vahinko ei ole vastuuvakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.
 
Lisäselvityksiä
Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhdistyksen kautta lisäselvitystä seuraaviin kysymyksiin:
1.      Minkä merkkinen räjähtänyt letku on ollut ja onko se ollut piikkauskoneeseen tarkoitettu / soveltuva?
2.      Kuinka usein letku vaihdetaan ja kuinka usein se kuuluu vaihtaa?
3.      Voiko letkun kiinnittää väärin?
4.      Onko letkua tutkittu räjähdyksen syyn selvittämiseksi?
5.      Onko valmistajalta tai maahantuojalta pyydetty lausuntoa?
6.      Mitä mahdollisesti on selvinnyt?
 
Kirjeessään 6.4.2009 vakuutuksenottaja SP Ky:n edustaja R.S. on antanut kysymyksiin seuraavat vastaukset:
 
1.      Rico / 350 bar soveltuu pienpiikkaimen käyttöön. Käyttöpaine on noin 200 bar.
2.      Ei varsinaista aikamäärää. Päivittäisessä, silmämääräisessä tarkastuksessa havaittavat viat vaikuttavat letkun uusimiseen.
3.      Ei voi. Kiinnityspisteet letkuille on määritelty koneeseen.
4.      Pumppu uusittu keväällä 2008. Pumpunvaihdon yhteydessä arvot on mitattu normaaleiksi.
5.      Ei ole. Letkut tarkistetaan päivittäin käyttöönoton yhteydessä eikä havaittu mitään poikkeavaa.
6.      Todennäköisesti letku väsynyt ja rikkoutui yllättäen normaalin työskentelyn yhteydessä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohta, vakuutusehdot
Vahingonkorvauslaki
 
Lain 2 luvun 1 §:n 1 mom.
Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.
 
Työkonevakuutukseen sisältyvän työkoneen vastuuvakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn työkoneen tai siihen liitetyn lisälaitteen käytössä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Kohta 4.2.8, Ympäristövahinko
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
-         veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta
-         melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä tai hajusta
-         muusta vastaavasta häiriöstä.
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse piikkauskoneen hydrauliikkaletkun rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta sekä koneenomistajan vastuusta.
 
Vakuutuksenottaja SP Ky:n piikkauskoneen hydrauliikkaletku on räjähtänyt 17.9.2008 katua auki piikattaessa. Rikkoutunut letku on vaihdettu keväällä 2008. Se on ollut malliltaan koneeseen soveltuva. Letkun kunto on päivittäin tarkastettu koneen käyttöönoton yhteydessä. Siinä ei ollut havaittu mitään poikkeavaa. Tarkastuksessa havaittavat viat vaikuttavat letkun uusimiseen. Vakuutuksenottajan edustaja on olettanut letkun väsyneen ja tästä johtuen yllättävästi rikkoutuneen normaalin työskentelyn yhteydessä.
 
Rikkoutumisen seurauksena roiskunut hydrauliikkaöljy on tahrannut vieressä olleen talon seinää. Tästä aiheutuneesta vahingosta on haettu korvausta vakuutuksenottajan työkoneen vastuuvakuutuksesta. Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan työkoneen tai siihen liitetyn lisälaitteen käytössä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevana oikeutena tulee sovellettavaksi vahingonkorvauslaki. Sen mukaan vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Tuottamuksella tarkoitetaan varomattomuutta, huolimattomuutta, laiminlyöntiä tms. moitittavaa menettelyä.
 
Esillä olevassa tapauksessa on annettujen tietojen perusteella hydrauliikkaletkun kunnosta huolehdittu asianmukaisesti sitä tarkkailemalla. Letku on vaihdettu keväällä 2008 eikä siinä ole ollut havaittavissa uusimista edellyttäviä vikoja. Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottajassa ole todettavissa tuottamusta vahingon aiheutumiseen. Vakuutuksenottajan menettelystä riippumaton letkun rikkoutuminen ei synnytä vahingonkorvauslain mukaista korvausvastuuta, mikä olisi edellytys vastuuvakuutuksesta maksettavalle korvaukselle. Näin ollen lautakunta katsoo vakuutusyhdistyksen epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Vakuutusyhdistys on vastineessaan viitannut myös ympäristövahinkoa koskevaan ehtokohtaan. Sen mukaan ympäristövahingot on pääsääntöisesti rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute.
 
Lautakunta toteaa, että ehtokohta asettaa korvausedellytykseksi vakuutuksenottajan virheen tai laiminlyönnin taikka hänen syykseen luettavan vian laitteessa. Edellä tässä lausunnossa todetun mukaisesti vakuutuksenottajassa ei tällaista tuottamusta ole ollut, joten vakuutuksesta korvattavasta ympäristövahingosta ei ole ollut kyse.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta