Haku

VKL 852/96

Tulosta

Asianumero: VKL 852/96 (1997)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 10.10.1997

Lakipykälät: 3, 69, 72

Vahingon selvittelyn vaikeuttaminen. Vakuutuksenottaja poistunut kolaripaikalta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja törmäsi 17.8.1996 kuljettamallaan henkilöautolla pakettiauton perään. Pakettiauto vaurioitui peräänajossa niin pahoin, että se lunastettiin. Pakettiauton kuljettaja vammautui vahingon yhteydessä, samoin vakuutuksenottajan ajoneuvossa matkustajana ollut henkilö. Vakuutuksenottaja poistui välittömästi tapahtumapaikalta, eikä poliisi tavoittanut häntä etsinnöistä huolimatta. Vakuutuksenottaja ei tehnyt vahinkoilmoitusta liikenne- tai autovakuutuksensa perusteella. Vakuutuksenottajan auto hinattiin pois vahinkopaikalta ja myöhemmin korjaamoon. Hinausliike lähetti hinauslaskut suoraan vakuutusyhtiölle korvattavaksi autopalveluvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi autovakuutusehtoihin, joiden mukaan, mikäli vakuutettu vahinkopaikalta poistumalla, muulla vahingon selvittelyä välttelevällä toiminnalla tai nauttimalla alkoholia vahingon jälkeen vaikeuttaa tai estää sellaisen seikan selvittämistä, jolla voi olla merkitystä vahinkotapahtumaa ja vakuutuksenantajan vastuuta arvosteltaessa, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää tai se evätä. Koska vakuutuksenottaja poistui vahinkopaikalta, vakuutusyhtiö ei suorittanut korvausta autovakuutuksen perusteella.

Lausuntopyyntö             

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Hän toteaa, että kysymyksessä olevassa asiassa vaaditaan yksinomaan hinauskuluja (yhteensä 939,40 mk). Asiassa on kiistatonta, että auto on vaurioitunut liikenneonnettomuudessa siten, että auto on täytynyt hinata pois tapahtumapaikalta ja edelleen korjattavaksi. Koska asiassa ei ole mitään muuta korvausta edes vaadittu ja koska edellä olevan mukaisesti asiassa hinaamisen aihetta vakuutusyhtiökään ei ole edes kiistänyt, asiassa ei ole mitään sellaista epäselvyyttä, jonka selvittäminen olisi vaikeutunut vakuutuksenottajan vahinkopaikalta poistumisen vuoksi, joka alunperin on aiheutunut siitä, että hän on mennyt soittamaan ambulanssia.

Vakuutuksenottajan menettelystä ei ole aiheutunut mitään sellaista, joka voisi estää sellaisen seikan selvittämistä, jolla voisi olla merkitystä vakuutustapahtumaa ja vakuutuksenantajan vastuuta arvosteltaessa. Hinauskulujen syntymisperuste, hinauksen tarve sekä hinauskulujen määrä on täysin kiistattomasti asiassa selvitetty, joten mitään epäselvyyttä asiassa ei ole ollut, jonka selvittäminen olisi edes teoriassa voinut vaikeutua.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutusehtojen kohdan 6.2 mukaan vakuutetun tai tähän samastettavan tulee mahdollisuuksien mukaan tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti osallistua vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Autovakuutusehtojen kohdan 6.3 mukaan vakuutettu tai tähän samaistettava on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vahingosta vakuutusyhtiölle ja esittämään tällöin ne asiakirjat sekä tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä.

Ehtojen kohdan 6.5 mukaan, jos vakuutettu tai tähän samaistettu laiminlyö kohdissa 6.1 - 6.3 mainitut velvollisuudet tai

  • vilpillisesti antaa vahingon selvittelyyn vaikuttavia vääriä tai puutteellisia tietoja, tai
  • vahinkopaikalta poistumalla, muulla vahingon selvittelyä välttelevällä toiminnalla tai nauttimalla vahingon jälkeen alkoholia vaikeuttaa tai estää sellaisen seikan selvittämistä, jolla voi olla merkitystä vakuutustapahtumaa ja vakuutuksenantajan vastuuta arvosteltaessa, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää tai se evätä.

Viranomaisten taholta on vakuutuksenottajalle annettu rangaistusvaatimus liikenteen vaarantamisesta ja ilmoituksen tekemisen laiminlyönnistä.

Vakuutuksenottajan ajoneuvolla on ollut vahinkohetkellä osakaskovakuutus eli hirvi-, palo- ja varkausvakuutus sekä oikeusturva- ja autopalveluvakuutus.

Poistumalla vahinkopaikalta jäämättä selvittämään vahinkoa, on vakuutuksenottaja laiminlyönyt autovakuutusehtojen kohdissa 6.1 - 6.3 mainitut velvollisuudet. Vakuutuksenottaja ei ole myöskään menetellyt tieliikennelain edellyttämällä tavalla jättämällä ilmoittamatta sattuneesta vahingosta poliisiviranomaiselle, vaikka vahingon yhteydessä vammautui kaksi henkilöä ja vahingossa toisena osapuolena ollut ajoneuvo vaurioitui pahoin.

Edellä olevan perusteella ei korvausta vakuutuksenottajan ajoneuvon hinauskuluista ole suoritettu autopalveluvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Autovakuutusehtojen kohdan 6.2 mukaan vakuutetun tulee mahdollisuuksien mukaan tieliikenteestä annettujen sääntöjen mukaisesti osallistua vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Ehtokohdan 6.3 mukaan vakuutettu on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vahingosta vakuutusyhtiölle ja esittämään tälle ne asiakirjat ja tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä.

Ehtokohdan 6.5 mukaan mikäli vakuutettu

  • laiminlyö kohdissa 6.1 - 6.4 mainitut velvollisuudet, tai
  • vilpillisesti antaa vahingon selvittelyyn vaikuttavia vääriä tai puutteellisia tietoja, tai
  • vahinkopaikalta poistumalla, muulla vahingon selvittelyä välttelevällä toiminnalla tai nauttimalla vahingon jälkeen alkoholia vaikeuttaa tai estää sellaisen seikan selvittämistä, jolla voi olla merkitystä vakuutustapahtumaa ja vakuutuksenantajan vastuuta arvosteltaessa, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää tai se evätä.

Vakuutussopimuslain (543/94) 69 §:n mukaan korvauksenhakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja -tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottamalla myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutussopimuslain 72 §:n mukaan jos korvauksenhakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja vakuutuksenantajan vastuun selvittämisen kannalta, voidaan hänen korvaustaan vähentää tai se evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Vakuutuksenottaja on poistunut kolaripaikalta jäämättä selvittämään vahinkoa eikä hän ole kirjallisesti ilmoittanut vakuutusyhtiölle vahingosta.

Vakuutetun vakuutustapahtuman yhteydessä antamia selvityksiä koskevat vakuutusehtojen kohdat perustuvat joko vakuutussopimuslain 69 §:ään tai 72 §:ään. Lautakunta katsoo, että ne vakuutusehtojen kohdat, joihin vakuutusyhtiö tässä tapauksessa on vedonnut, perustuvat vakuutussopimuslain 69 §:ään. Lautakunnan käsityksen mukaan lopputulokseen ei nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuitenkaan vaikuta se, pidetäänkö vakuutuksenottajan toimintaa 69 §:ssä asetetun selvityksenantovelvollisuuden laiminlyöntinä vai 72 §:ssä tarkoitettuna vilpillisten tai puutteellisten tietojen antamisena.

Lautakunta toteaa, että laissa ei 69 §:n mukaisen toiminnan laiminlyönnistä ole asetettu seuraukseksi korvauksen epäämistä tai vähentämistä. Vakuutusehtojen kohdan 6.5 mukaan ehtokohdissa 6.2 ja 6.3 edellytetyn toiminnan laiminlyönnistä tai ehtokohdassa 6.5 erikseen kuvatusta vakuutetun toiminnasta seurauksena on korvauksen vähentäminen tai epääminen. Kyseessä on lautakunnan käsityksen mukaan sellainen sopimusehto, joka poikkeaa vakuutussopimuslain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi. Tällainen sopimusehto on vakuutussopimuslain 3 §:n mukaan kuluttajaa kohtaan mitätön.

Jos toisaalta katsotaan, että kyseiset ehtokohdat perustuvat vakuutussopimuslain 72 §:ään, lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö ei ole osoittanut, millä tavalla vakuutuksenottajan mahdollisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olisivat olleet merkityksellisiä vakuutustapahtuman ja vakuutuksenantajan vastuun selvittämisen kannalta. Ellei vakuutuksenottajan antamilla tai antamatta jättämillä tiedoilla ole osoitettu olevan merkitystä vakuutustapahtuman ja vakuutuksenantajan vastuun selvittämisen kannalta, ei korvausta voida vähentää tai evätä. Ehtokohta, jonka perusteella vakuutusyhtiö voisi korvausta vähentää tai evätä myös silloin kuin vakuutuksenottajan antamilla väärillä tai puutteellisilla tiedoilla ei ole ollut merkitystä, on vakuutussopimuslain 3 §:n perusteella mitätön.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, varapuheenjohtajat Routamo ja Savolainen, jäsenet Eskuri, Rusanen, Tomperi ja Tuomela sekä varajäsenet Aminoff, Hentunen, Henriksson ja Tiilikka. Sihteerinä toimi Haapasaari.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia