Haku

VKL 83/06

Tulosta

Asianumero: VKL 83/06 (2006)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.04.2006

Parkettilattioiden vaurioituminen Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alainen omaisuus

Vahinkoilmoituksen 27.9.2005 mukaan C Oy oli heinä–syyskuussa 2005 asentamassa jää-pakastinkaappeja Asunto Oy P:n 48 huoneistoon. Kaappeja oli siirretty paikoilleen edestä nostaen ja takapyörillä kuljettaen. Lattiat oli suojattu osittain vanereilla ja osittain suojapapereilla. Kun huoneistojen suojaukset poistettiin, ilmeni, että 18 asunnossa parkettiin oli jäänyt painaumia. Painaumat olivat syntyneet, kun jää-pakastinkaapin kanssa oli tehty kaarros. 

C Oy haki vahingosta korvausta vastuuvakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessään 22.11.2005 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Yritysturvan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Yritysturvaan sisältyvän rajoitusehdon mukaisesti ei kuitenkaan korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun
-         valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä
-         suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
-         taikka muulla tavoin huolehdittavana.
 
Vakuutusyhtiölle toimitettujen selvitysten mukaan C:n toimeksianto kohteessa oli asentaa jää-pakastinkaappeja Asunto Oy P:n huoneistoihin. Lattiat oli suojattu ennen työhön ryhtymistä vanereilla ja suojapaperilla. Töiden valmistumisen jälkeen kävi ilmi, että parkettiin oli jäänyt painaumia. Koska tässä tapauksessa on katsottava, että lattiat ovat olleet C Oy:llä huolehdittavana, ja kun lattiat ovat näin ollen olleet myös suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, ei vakuutusyhtiö voi käsitellä asiaa C Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely
Telefaxviestissään 2.1.2006 vakuutusyhtiölle C Oy:n asiamies asianajaja P.K. pyytää, että vakuutusyhtiö käsittelisi 22.11.2005 tekemästään korvauspäätöksestä huolimatta asian uudelleen. Asiamies perustelee tätä sillä, että korvausta ei hänen mielestään voida evätä korvauspäätöksessä mainituilla perusteilla.
 
Vahinkoa kärsinyt omaisuus, parkettilattia 18 asunnossa, ei ollut rajoitusehdossa tarkoitetuin tavoin vakuutetun valmistettavana, säilytettävänä jne. taikka muullakaan tavoin vakuutetun huolehdittavana. Nämä vastuuvakuutusten normaalit rajoitusehdot liittyvät sellaisen omaisuuden vahingoittumiseen, joka on annettu vakuutetun haltuun. Tästä ei nyt ole kyse.
 
Korvausvaatimus on hylätty myös sillä perusteella, että vahingoittunut omaisuus olisi ollut suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Tältä osin asiamies toteaa, että vakuutetun tehtävänä ei ollut suojata vahingoittunutta omaisuutta. Parkettien suojauksesta huolehti pääurakoitsija Y Oy. Se oli suojannut parketit tavanomaisella tavalla ja suojaus oli tehty samalla tavalla kaikissa huoneistoissa, myös niissä, joissa mitään vahinkoa ei tapahtunut. Suojaamista ei oltu tehty vain vakuutetun toimintaa varten, vaan kaiken huoneistoissa parketin laiton jälkeen tehtävän työn varalta.
 
Vakuutetulla ei siis ole ollut vahingoittuneen omaisuuden suojausvelvoitetta, minkä lisäksi omaisuus oli suojattu tavanomaisella tavalla, mikä mahdollisti sen, että vakuutettu saattoi tehdä työnsä. Osasyynä vahinkoon on myös ollut se, että kodinkonevalmistaja oli vaihtanut jää-pakastinkaappien siirtopyörät aikaisempaa kapeampiin pyöriin, mistä seikasta kenelläkään ei ollut tietoa. Näin niihin kohdistui suurempi rasitus kuin aiempiin pyöriin.
 
Kirjeessään 11.1.2006 C Oy:lle vakuutusyhtiö toteaa C Oy:n uudelleenkäsittelypyynnön ja siinä esitetyt perusteet.
 
Rajoitusehdon 2.1.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Vakuutusehtojen mukaisena huolehdittavana ja käsiteltävänä olevana omaisuutena pidetään paitsi itse työn kohteena olevaa omaisuutta myös sellaista omaisuutta, joka on työn kohteen välittömässä läheisyydessä ja joka tulee työn laadun vuoksi suojata.
 
Jotta jokin omaisuus olisi vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, ei ehtojen tulkinta edellytä, että vahingoittuneen kohteen suojaustoimiin olisi tosiasiallisesti ryhdytty vakuutuksenottajan toimesta. Tässä tapauksessa on kuitenkin mm. Vakuutuslautakunnan lausuntojenkin perusteella katsottava, että lattia on ollut mitä keskeisimmällä tavalla vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevaa omaisuutta ottaen huomioon työn luonne ja sen vaikutuspiiri. Näin ollen vakuutusyhtiön alkuperäisen päätöksen muuttamiseen ei ole aihetta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä 14.2.2006 asiamies P.K. kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusyhtiön tekemät epäyspäätökset.
 
Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa parkettien suojaus ei ollut C Oy:n tehtävänä. Niiden suojauksesta oli huolehtinut tavanomaisella tavalla kovalevyillä ja voimapaperilla Y Oy sen jälkeen, kun parkettiurakoitsija oli parketit asentanut.
 
Suojaus oli tehty samalla tavalla kaikissa huoneistoissa, myös niissä, joissa parketille ei aiheutunut mitään vahinkoa, ja se oli tehty kaikkea huoneistoissa suoritettavaa työtä silmällä pitäen, ei vain C Oy:n tehtävänä olleen kodinkoneasennuksen vuoksi.
 
Jälkimmäiseen korvauspäätökseen vakuutusyhtiö on liittänyt kaksi Vakuutuslautakunnan lausuntoa. Verrattaessa nyt kyseessä olevaa tilannetta näiden lausuntojen mukaisiin tilanteisiin voidaan havaita olennainen ero, sillä näissä tapauksissa lattioiden suojaaminen on ollut nimenomaan vakuutuksenottajan tehtävänä.
 
Vahingon syntymiseen on vaikuttanut myös se ennalta arvaamaton seikka, että jää-pakastinkaappien valmistaja oli vaihtanut kaappien siirtopyörät aiempaa kapeammiksi. Tästä aiheutui suurempi kuormitus, jota parkettien suojaus ei enää kestänyt, toisin kuin aikaisemmin.
 
C Oy katsoo, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa ei tule soveltaa vastuuvakuutusehtojen 2.1.11 –kohdan mukaista rajoitusehtoa, koska vahingoittunut omaisuus ei ole ollut C Oy:n suojattavana ja koska C Oy aikaisemman kokemuksen perusteella saattoi olettaa Y Oy:n tavanomaisella tavalla toteuttavan suojauksen riittäväksi erityisesti, koska C Oy ei voinut tietää, että jää-pakastinkaappien siirtopyörät oli vaihdettu aiempaa kapeammiksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 15.3.2006 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan pääurakoitsija oli suojannut parketit tavanomaisella tavalla. Tämä suojaaminen oli tehty kaiken huoneistoissa parketin laiton jälkeen tehtävän työn varalta. Nämä rakennusaikaiset suojaukset eivät olleet riittäviä estämään painautumien syntymistä, kun jää-pakastinkaappeja kuljetettiin kaarteessa takapyörien varassa, jolloin kaappien painopiste kasvoi niin paljon, että toinen pyörä oli painautunut parkettiin.
 
Vakuutusehtojen mukaisena huolehdittavana ja käsiteltävänä olevana omaisuutena pidetään paitsi itse työn kohteena olevaa omaisuutta, myös sellaista omaisuutta, joka on työn kohteen välittömässä läheisyydessä ja joka tulee työn laadun vuoksi suojata. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan jokainen työnsuorittaja on itse kykenevin arvioimaan ympäristön suojaustarpeen oman työsuorituksensa osalta. Jokaisen työnsuorittajan tulee myös huolehtia siitä, että omasta toiminnasta ei aiheudu vahinkoa muille.
 
Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa lattioiden rakennusaikaiset suojaukset eivät ole olleet riittäviä suojaamaan lattioita lausunnonpyytäjän toiminnalta. Tämä rakennusaikainen suojaus ei lausunnonpyytäjän näkemyksestä poiketen kuitenkaan poista lausunnonpyytäjän omaa suojausvelvollisuutta. Lausunnonpyytäjä on nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa itse asiassa erheellisesti arvioinut suojausten riittävyyden eikä ole enemmälti ryhtynyt suojaamaan lattioita. Jää-pakastinkaappien alla olevat lattiat ovat lausunnonpyytäjän työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri huomioon ottaen kiistatta olleet lausunnonpyytäjän suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena ja huolehdittavana. Tältä osin vakuutusyhtiö viittaa myös Vakuutuslautakunnan numerolla VKL 207/02 antamaan lausuntoon, jossa kodinhuoltoliike oli asentanut kodinkoneita asunto-osakeyhtiön huoneistoihin. Asennusta tehtäessä oli 14 huoneiston parkettilattiaan painunut kylmälaitteiden takapyöristä uria. Vakuutuslautakunta katsoi, että lattiat olivat kodinkonehuoltoliikkeen huolehdittavana ollutta omaisuutta eikä vahinkoja tullut korvata vastuuvakuutuksesta.
 
Edellä esitetyn perusteella vakuutusyhtiö katsoo, ettei lattioiden vaurioitumisista aiheutuneita kustannuksia voida maksaa vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yritysvakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehdot, voimassa 1.5.2005 alkaen
 
Kohta 1, Vastuuvakuutuksesta korvattava vakuutustapahtumat
Kohta 1.1
Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa...
 
Kohta 2, Tapahtumat, joita vakuutus ei korvaa
Kohta 2.1 Vakuutus ei korvaa...
Kohta 2.1.11
vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli
-         vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä
-         suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
-         taikka muulla tavoin huolehdittavana.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse parkettilattioiden vaurioitumisesta sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevaa omaisuutta kohdanneesta vahingosta.
 
Vakuutuksenottaja C Oy on asentanut heinä–syyskuussa 2005 jää-pakastin-kaappeja Asunto Oy P:n 48 huoneistoon. Kaapit on siirretty paikoilleen edestä nostaen ja takapyörillä kuljettaen. Pääurakoitsija on suojannut huoneistojen parkettilattiat vanereilla ja suojapapereilla erilaisten huoneistoissa tehtävien töiden varalta. Suojausten poiston jälkeen on 18 huoneistossa havaittu parketeissa painaumia, jotka ovat syntyneet pyöristä, kun kaappeja kuljetettaessa on tehty kaarros. Korvausta parkettien korjauksesta on haettu C Oy:n vastuuvakuutuksesta.
 
Vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahingot omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon aikana on ollut vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.
 
Lautakunta toteaa, että työnsuorittajalla on velvollisuus huolehtia sekä työn kohteesta että sen vaikutuspiiristä. Näihin työn vuoksi kohdistuvan normaalia suuremman vahingonvaaran vuoksi niille aiheutuneita vahinkoja ei korvata vastuuvakuutuksesta. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei ole merkityksellistä, onko suojaustoimenpiteistä huolehtinut vakuutuksenottaja itse vai joku muu, tai onko vahinko aiheutunut jostain vakuutuksenottajan kannalta odottamattomasta seikasta, kuten tässä tapauksessa aiempaa kapeammista kaappien pyöristä. Koska vahinko on aiheutunut C Oy:n työsuorituksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluneille parkettilattioille, jotka tämän vuoksi ovat olleet C Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisina, lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Henriksson, Kallioinen, Laasonen, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia