Haku

VKL 83/04

Tulosta

Asianumero: VKL 83/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.05.2004

Pyöräilijän kaatuminen Hiekoitusmurske pihalla Kiinteistöyhtiön tuottamus

Vahingonkärsinyt S.A. kaatui tekemänsä vahinkoilmoituksen mukaan 16.5.2003 pyörällä ajaessaan kiinteistöosakeyhtiö K:n pihalla siellä talven jäljiltä olleen hiekoitusmurskeen johdosta. S.A. haki hoitokuluistaan korvausta kiinteistöosakeyhtiön vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 6.6.2003 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja toteaa, että kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva korvaa ehdon 322.1 mukaan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Tieliikennelain 23 §:n mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.
 
Tienkäyttäjän on muutenkin noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.
 
Pihalla oleva hiekka on vakuutuksenottajan liukkauden torjumiseksi kulkuväylälle levittämää. Hiekan olemassaolo ei ole voinut olla vahingonkärsineelle ennalta arvaamatonta.
 
Ottaen huomioon tämän lisäksi edellä mainitut tieliikennelain kohdat, jotka velvoittavat ajoneuvon kuljettajan ensisijaisesti ottamaan huomioon vallitsevat olosuhteet vakuutusyhtiö katsoo, ettei kiinteistöyhtiölle ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvastuuta tässä vahingossa. Vahinkoa on siten pidettävä tapaturmaisena.
 
Uusi vahinkoilmoitus

Vahinkoilmoituksessaan 17.9.2003 kiinteistöosakeyhtiö K:n isännöitsijä toteaa, että hiekoitusmurske, johon S.A. kaatui, oli kiinteistöhuollon toimesta läjätty (ajettu harjakoneella) pihaliittymän laitaan, josta se oli vähän levinnyt ajoradalle. Isännöitsijän mielestä S.A. ei välttämättä tiennyt hiekoitusmurskeen leviämisestä, kun hän kääntyi kadulta pihaan.
 
Vakuutusyhtiön uusi päätös
 
Päätöksessään 16.10.2003 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot sekä vastuuvakuutusehdot ja edellisessä päätöksessään siteeraamansa tieliikennelain kohdan.
 
Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Piha-alueella, jalkakäytävällä ja katualueella ajoradan reunassa oleva hiekka on vakuutuksenottajan liukkauden torjumiseksi kulkuväylälle levittämää. Talvikautena hiekoitus on tehokkain ja taloudellisesti ainoa järkevä tapa torjua liukkautta. Vakuutusyhtiö katsoo perusteen vakuutusehtojen mukaiselta korvausvelvollisuudelta puuttuvan, eikä tämän vuoksi voi suorittaa korvausta vastuuvakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 30.10.2003 S.A. toteaa tapaturman sattuneen 15.5.2003 klo 20.30 piha-alueella, johon S.A. oli kääntymässä kadulta. Kiinteistöyhtiö, joka hoitaa piha-aluetta, oli talven jälkeen kasannut hiekoitusmurskeen pihaliittymän laitaan suuren mäntypuun juureen, josta se oli valunut piha-alueelle ja ei ollut ennalta arvattavissa oleva tilanne. Oli toukokuu ja hiekat olivat edelleen kiinteistöhuollon jäljiltä pois korjaamatta. Hiekkaa ei siis enää tarvittu katujen hiekoitukseen. S.A. katsoo, että kiinteistöhuolto on laiminlyönyt tehtävien hoidon ja on vahingonaiheuttajana korvausvelvollinen.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 5.2.2004 vakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistöosakeyhtiön vahingonkorvausvastuun arviointiin tulee käyttää tuottamusperustetta. Vahingonkärsinyt on pyrkinyt esittämään kiinteistöosakeyhtiön toimineen huolimattomasti, koska kasattua hiekoitusmursketta ei oltu poistettu piha-alueelta. Vakuutusyhtiön kannan mukaan kiinteistöosakeyhtiö ei ole laiminlyönyt tehtäviään, vaikka kasattua hiekoitusmursketta ei oltu poistettu toukokuun puoleenväliin mennessä. Vahinkopaikkakunnalla Oulussa katujen hiekoitustarve jatkuu selkeästi eteläistä rannikkoseutua pidemmälle ja on hyvin tavanomaista, että katuhiekoituksesta johtuvat poistotoimenpiteet jatkuvat huhti-toukokuussa.
 
Perustelujen osalta vakuutusyhtiö viittaa päätökseensä 16.10.2003, ja toteaa lisäksi, että kiinteistöomistajan vastuu kiinteistön huollosta on oikeuskäytännön mukaan tuottamusvastuuta. Mikäli kiinteistön kunnosta on huolehdittu riittävästi, ei kiinteistönomistaja ole vahingonkorvausvelvollinen kolmannelle aiheutuneesta vahingosta.
Kiinteistöosakeyhtiön toimesta hiekoitusmurske oli jo kasattu asianmukaiseen paikkaan. Se seikka, että murskekasasta oli vahinkoa kärsineen mukaan "hieman levinnyt" mursketta piha-alueelle, ei ole ollut seurausta kiinteistöosakeyhtiön laiminlyönnistä. Murskekasan leviämisestä taikka kasan tavanomaista nopeammasta poistattamisesta kiinteistön alueelta ei saatujen tietojen mukaan oltu erikseen esitetty vaatimuksia kiinteistöosakeyhtiölle. Näin ollen kiinteistöosakeyhtiö ei ole myöskään laiminlyönyt korjaamiseen liittyviä toimenpidevaatimuksia, koska niitä ei oltu esitetty.
 
Vakuutusyhtiö pyytää Vakuutuslautakuntaa huomioimaan, että vahingonkärsinyt on itse kyseisen asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen ja näin ollen järjestämisvastuussa sen suhteen, että hiekoitusmurskekasa olisi tullut hoitaa pois kiinteistön tontilta.
 
Vahingonkärsinyt asuu itse kyseisellä kiinteistöllä ja hän on ollut tietoinen hiekoitusmurskekasasta ja murskeen valumisesta lähtiessään pyöräilemään kiinteistöltä. Edellä todettuun viitaten vahingonkärsinyt on tiennyt kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista pyöräillessään takaisin kiinteistön pihaan. Kun pihalle ajettaessa ajonopeus tulee joka tapauksessa mitoittaa sellaiseksi, että ajoneuvon käyttäjä kykenee hallitsemaan kulkuneuvonsa yllättävienkin tilanteiden varalta, vakuutusyhtiö katsoo, että tapauksessa vahingon aiheutumisen syy ei niinkään ollut hiekoitusmurskeen olemassaolo, vaan vahingonkärsineen oma tuottamuksellinen liikennekäyttäytyminen.
 
Kiinteistöosakeyhtiö on tapahtuman ajankohtaan nähden riittävästi huolehtinut kiinteistön kunnosta kasattuaan hiekoitusmurskeen piha-alueen reunaan. Se seikka, että murskekasaa ei oltu poistettu kiinteistön alueelta, ei osoita kiinteistöosakeyhtiön toimineen tuottamuksellisesti. Kiinteistöosakeyhtiö ei voi olla vahingonkorvausvastuussa sen vuoksi, että asianmukaisesti kasatusta hiekoitusmurskekasasta leviää hieman mursketta piha-alueelle. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kiinteistöosakeyhtiö ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta tuottamusperusteella eikä muullakaan perusteella.
 
Vahingonkärsineen lisäkirjelmä
 
Kirjelmässään 19.2.2004 vahingonkärsinyt S.A. haluaa korjata muutamia virheellisiä tietoja vakuutusyhtiön vastineessa.
 
Kiinteistöosakeyhtiö ei ole toiminut huolimattomasti, vaan kiinteistöhuolto.
Hiekoitusmursketta ei oltu kasattu asianmukaiseen paikkaan (katu ei ole varastointipaikka). Kiinteistöosakeyhtiön tehtävänä ei ole huolehtia kiinteistöhuollon päivittäisistä tehtävistä. Ne on kerrottu heille yhteisesti tehdyssä sopimuksessa. S.A. on kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenenä ollut tekemässä kiinteistöhuollon sopimusta, jossa on kerrottu hiekan, lumen yms. poiskuljettamisesta asianmukaisiin paikkoihin. Hiekoitusmurske ei ollut asianmukaisesti kasattu. Murskekasa olisi kiinteistöhuollon toimesta pitänyt poistaa asianmukaiseen paikkaan välittömästi. 
 
Vakuutusyhtiön lisäkirjelmä
 
Kirjelmässään 3.3.2004 vakuutusyhtiö toteaa S.A:n lisäkirjelmän väitteistä seuraavaa:
Vastineessa on käytetty vakuutuksenottaja kiinteistöosakeyhtiö K:sta kirjoitusteknisistä syistä termiä "K". Lausunnonpyytäjä korostaa tuottamusperusteen osalta, että ”K” ei ole toiminut huolimattomasti, vaan kiin­teistöhuolto. Vakuutusyhtiö toteaa, että ”K:n” eli kiinteistöomistajan vastuuvakuutuksessa ovat vakuutettuina vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistuksen, hallinnan tai hoidon osalta myös vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Tapauksessa ”K:n” käyttämä kiinteistöhuoltoyhtiö on katsottu edellä mainitun kaltaiseksi yrittäjäksi, mikä on edellytyksenä, että voitaisiin katsoa vahingon tulevan korvattavaksi ”K:n” vastuuvakuutuksesta. Asia on varmasti selkeämmin ymmärrettävissä, kun todetaan, että vastineessa puhuttaessa ”K:n” tuottamuksesta tarkoitetaan ”K:n” käyttämän kiinteistöhuollon tuottamusta, josta ”K” vakuutusehtojen mukaan on vastuussa.
 
Lausunnonpyytäjä on korostanut murskekasan olleen kadulla, toisin sanoen virheellisessä paikassa. Vakuutusyhtiö toteaa lausunnonpyytäjän omaan aikaisempaan selvitykseen (30.10.2003 Vakuutuslautakunnalle kohdistettu lisäselvitysilmoitus) viitaten, että murskekasa ei ole ollut kadulla, vaan pihaliittymän laidassa piha-alueen puolella. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseinen paikka on ollut sovelias väliaikaiselle murskekasan varastoinnille. Mikäli vakuutuksenottaja olisi pitänyt kyseistä paikkaa sopimattomana kasaamispaikkana murskeelle, taikka jos väliaikainen varastointi olisi vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan kestänyt liian kauan, ts. poiskuljettamiseen ei oltu ryhdytty riittävän ripeästi, olisi vakuutuksenottajan tullut ilmaista tyytymättömyytensä vakuutuksenottajan käyttämälle kiinteistöhuollolle.
 
Vahingonkärsinyt on korostanut vakuutuksenottajan käyttämän huoltoyhtiön toimineen sopimuksen vastaisesti kasatessaan hiekoitusmurskeen aiemmin kuvattuun paikkaan sekä jättäessään kyseisen kasan paikoilleen sen sijaan, että kasa olisi poistettu koko kiinteistön alueelta välittömästi. Kiinteistöosakeyhtiön 21.5.2001 päivätyssä kiinteistöhoitosuunnitelmassa, jossa on sovittu vakuutuksenottajan käyttämän huoltoyhtiön tehtävistä, todetaan ns. kevään alkupuhtauden osalta mm. seuraavaa: "Asfalttialueet harjataan. Päällystealueilla ei ole hiekoitushiekkaa tai roskia." Toimitusajaksi tai –taajuudeksi on sovittu yksi kerta keväällä. Vakuutusyhtiö katsoo, että hiekoituksen kasaaminen pihaliittymän laitaan suuren mäntypuun juureen, kuten vahingonkärsinyt on tilanteen kuvaillut, on ollut täysin sopimuksenmukaista toimintaa. Mikäli vakuutuksenottaja olisi ilmoittanut murskekasan leviämisestä piha-alueelle, olisi vakuutuksenottajan käyttämä huoltoyhtiö kiinteistöhuoltosopimuksen 135 –kohdan perusteella ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kiinteistön turvallista käyttöä uhkaavien riskitekijöiden poistamiseksi tai minimoimiseksi. Tieto murskekasan leviämisestä ei kuitenkaan välittynyt kiinteistön huollosta vastanneelle yritykselle.
 
 
Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vakuutuksenottajan huoltoyhtiö on täyttä­nyt sopimuksenmukaiset velvoitteensa riittävällä huolellisuudella, eikä vakuutuksenottaja ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Omaisuuserityisehto 322: Kiinteistönomistajan, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva, voimassa 1.1.2003 alkaen
 
Kohta 322.1, Korvattavat vahingot
Vastuuvakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Ratkaisu
Nyt esillä olevassa asiassa on kyse siitä, onko kiinteistöosakeyhtiö vastuussa pyöräilijän kaatuessa yhtiön pihalla olevan hiekoitusmurskeen johdosta.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta, eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidossa tai sen alueella liikkuvien turvallisuudesta huolehtimisessa.
 
Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.
 
Käsillä olevan selvityksen mukaan vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön alueella talven aikana käytetty hiekoitusmurske oli lumien sulamisen jälkeen kasattu piha-alueen ja kadun liittymäkohdan laitaan, josta sitä ei tapahtumapäivään 16.5.2003 mennessä oltu kuljetettu pois. Kasasta oli levinnyt hieman mursketta piha-alueelle. Vahingonkärsinyt on kertonut kaatuneensa pyörällään murskeen johdosta.
 
Lautakunta toteaa kiinteistönomistajan turvallista liikkumista koskevan velvollisuuden olevan erityisen ajankohtainen talvella, jolloin hiekoitusmursketta käytetään lumen ja jään aiheuttaman liukkauden torjuntaan. Keväällä lumien sulettua murske jää asfaltin päälle, kunnes se korjataan pois. Lumen ja jään aiheuttaman liukkaudentorjunnan kaltaista turvallisuusvelvoitetta ei lautakunnan näkemyksen mukaan murskeen poissiivoamisessa ole. Kyse on siltä osin lähinnä puhtaanapitoon ja siisteyteen kuuluvasta seikasta. Kiinteistön alueella liikkujien tulee osaltaan ottaa huomioon murske ja sovittaa esimerkiksi pyörällä ajo sen mukaisesti. Edellytys aina täysin puhtaasta pihasta ei ole kiinteistöyhtiön velvoitteiden mukainen.
 
Tässä tapauksessa jo kasattua mursketta on hieman levinnyt pihalle. Lautakunta katsoo tilanteen olevan rinnastettavissa siihen, että mursketta ei vielä ole ehditty siivota pois, eikä pidä asfaltilla ollutta vähäistä murskemäärää kiinteistöosakeyhtiössä tuottamusta osoittavana. Näin ollen vakuutusyhtiön epäävä päätös on ehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia