Haku

VKL 825/03

Tulosta

Asianumero: VKL 825/03 (2004)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 04.10.2004

Korvattava vahinko Sadeveden tulviminen Olivatko sadevesiviemärit ja kallistukset rakentamismääräysten mukaiset? Vettä meni sateella kellariin

Toukokuussa 2003 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan vesi oli rankkasateen vuoksi tulvinut kellariin. Syyskuun alussa 2003 tehdyn vakuutusyhtiön tarkastajan tekemän tarkastuskertomuksen mukaan tarkastuksessa oli havaittu, että piha-alueen kaadot rakennuksesta poispäin eivät olleet riittävät sekä sadevesien johtamista varten pihassa olleet betoniset sadevesikourut olivat ruohoa täynnä ja kallistukset huonot. Rappukäytävän alaosassa oli kaivo, jonka toiminta oli alimitoitettu. Kun huomioitiin rankkasateen vaikutukset ja kun kaivosta lähtevä poisto oli rakennettu 32 mm:n poistoputkella, niin sen tukkeutuminen oli todennäköinen. Tarkastuskertomuksen mukaan rakenteet eivät täyttäneet rakentamismääräyksiä. 

Korvauksia vahingoista haettiin kiinteistön esinevakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksen 21.9.2003 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu sade-, sulamis- ja pintavesien tunkeutumisesta rakenteisiin, kun rakenteet eivät ole rakentamismääräysten mukaiset.
 
Syyskuun alussa tehdyssä tarkastuksessa oli havaittu, että piha-alueen kaadot rakennuksesta poispäin eivät olleet riittävät ja sadevesikourut olivat täynnä ruohoa ja niiden kallistukset olivat osin olemattomat. Pihakaivoon ohjautui vain osa rinteestä tulevista pintavesistä ja osa jäi rakennuksen viereen, josta se tarpeeksi padottuaan pääsi rappukäytävään ja sieltä rakennuksen sisälle. Lisäksi rappukäytävän alaosan kaivon toiminta oli alimitoitettu ja kaivosta lähtevä poisto oli 32 mm:n poistoputkella. Koska rakenteet eivät täyttäneet rakennusmääräyksiä, vakuutusyhtiö ei maksanut korvausta.
 
Lausuntopyyntö
Kyseessä oleva kiinteistö on rakennettu rakennusajan rakennusmääräysten, asetusten ja normien mukaisesti ja rakennusvalvonta on tarkastanut kohteen tarkastuspöytäkirjojen ja piirustusten mukaisesti.
 
Kyseinen kaatosade oli poikkeuksellisen voimakas eikä vastaavanlaista vahinkoa ole kiinteistössä aiemmin ilmennyt ja jostakin syystä syöksytorvi on päässyt syytämään vettä rappukäytävään päin. Kiinteistöjä huolletaan huoltokirjajärjestelmän mukaisesti.
 
Vakuutusyhtiön tarkastuksessa oli mainittu kourussa olevasta ruohosta, mutta vahinkohetkellä toukokuun lopulla tuskin oli vielä ehtinyt kasvaa ruohoa. Vakuutusyhtiö on tarkastanut vahingon vasta syyskuun alussa 2003. Kuivakaivo on hyväksyttyjen LVI-piirustusten mukainen ja niiden liitokset ovat aina maksimissaan 32 mm:n putkella.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Luonnonilmiö –ehtokohdan osalta on todettu tarkastuksessa käyneen ilmi, etteivät pihan kallistukset viettäneet rakennuksen vierustoilta poispäin, vaan jopa kohti rakennusta, mikä voidaan havaita vakuutusyhtiön tarkastajan ottamista valokuvista. Portaikoista/kuivakaivosta johtava 32 mm:n putki ei ole missään tapauksessa sadevesiviemäri eikä se vastaa suunnitelmia. Suurempi 75 mm:n putkikin on mitoitettu vain portaaseen satavan veden poistamiseksi, ei piha-alueen pintavesien poisjohtamiseksi. Vahinko ei myöskään ole LVIS-vahinko, koska kyse ei ollut LVIS-ehtokohdan mukaisesta tapahtumasta, sillä kellariin oli tulvinut sadevettä, joka oli osin tulvinut maan pinnalle ja osin oli vettä tullut sadevesisyöksytorvesta, joka ei ollut LVI-putkistoa.
 
Vastineessa todetaan vielä, että myönteisessäkin tapauksessa vakuutuksesta korvataan vain aiheutuneet suoranaiset omaisuusvahingot ja erikseen mainitut kustannukset. Näin ollen kynnyksen nosto- eli korottamiskulut ja kiinteistön edustajan asianhoitokulut (työnjohto- ja toimistokulut) eivät kuulu korvauspiiriin. Korvauksissa huomioidaan verotuksesta annetut määräykset.
 
Vastaisten vahinkojen välttämiseksi tulisi piha-alueen kallistukset saattaa suunnitelmien edellyttämälle tasolle ja varmistaa sadevesien luotettava poisjohtaminen syöksytorvilta joko kauemmaksi pihamaalle tai sadevesiviemäriin.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että Vakuutuslautakunnan tulisi suosittaa heidän päätöksensä pitämistä ennallaan, koska kyseessä ei ole ehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma ja lisäksi vahinko on aiheutunut puutteista, joista vakuutuksenottajan on täytynyt olla tietoinen.
 
Asiantuntijalausunto
Vakuutuslautakunta on pyytänyt asiantuntijalausunnon LVI-insinööri Pentti Viitaselta seuraavista kysymyksistä:
1.      Ovatko sadevesiviemärit olleet rakennusmääräysten mukaiset?
2.      Ovatko kallistukset olleet rakentamismääräysten mukaiset rakennuksen rakentamisajankohtana? Entä vahinkoajankohtana?
  
LVI-insinööri Viitanen toteaa Vakuutuslautakunnan kysymyksiin seuraavaa.
 
Lausunto
 
Olosuhteet vahinkopaikan puoleisella piha-alueella
 
Käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että rakennus on sijoitettu rinteeseen niin, että vahinkopaikka sijaitsi ylärinteen puolella.
 
Piha-alueen suunnitelmista
Asian selvittämistä varten vakuutuksenottajalta erikseen pyydettyjen arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan laatimien asemapiirrosten perusteella voidaan todeta, että suunnitelmissa oli ylärinteen puolelle määrätty rakennettavaksi niskaoja tontin rajalle sekä avo-oja tontin rajan ja rakennuksen puolivälin tienoille. Niska- ja avo-ojista sadevedet on suunnitelmissa määrätty johdettaviksi sadevesiviemäriverkkoon. Piirustuksissa oli nuolin osoitettu, että syöksytorvien alapäähän asennettavat vesikourut ja maanpinnan kallistukset tulee rakentaa rakennuksen perustuksista poispäin viettäviksi. LVI-suunnittelijan laatimasta kellarikerroksen vesi- ja viemärilaitteiden piirustuksesta ilmenee, että kellarikerrokseen menevän porrassyöksyn alapäähän oli määrätty rakennettavaksi kuivakaivo, josta lähtevän viemärin koko oli määrätty 75 mm:n suuruiseksi.
 
Vastaus kysymykseen 1
 
Rakennuspaikan olosuhteet oli arkkitehti- ja LVI-suunnitelmissa huomioitu ylärinteen puolelta tulevien sadevesien poisjohtamisen osalta niin, että ne eivät pääse rakennuksen perustusten viereen.
 
Vahingon tapahtuma-aikana oli teknisen isännöitsijän lausunnon mukaan syöksytorvi kääntyneenä niin, että se oli päässyt rankkasateen aikana syytämään vettä rappukäytävään päin.
 
Suunnitelmien mitoituksen ja yleisen käytännön perusteella kuivakaivo oli tarkoitettu johtamaan ainoastaan porrassyöksyn alapäähän satavan veden, ei piha-alueelta tai syöksytorvista tulvivaa vettä.
 
Suunnitelmat oli laadittu rakentamisajankohdan mukaisten rakentamismääräysten mukaisiksi.
 
Porrassyöksyn alapäässä sijaitsevan kuivakaivon poistoviemäri oli suunnitelmista poiketen rakennettu alamittaiseksi. Muilta osin ei asiakirjoista ilmene, että sadevesiviemärit olisi rakennettu suunnitelmista poiketen.
 
Asiakirjoista ei ilmene, olivatko piha-alueelle tulevien sadevesien johtamiseen tarvittavat rakenteet rakennettu alun perin eikä myöskään sitä, oliko niitä ylläpidetty kaikilta osin niin, että ne täyttävät rakennusmääräysten vaatimukset.
  
Vastaus kysymykseen 2
 
Asiakirjoista ei ilmene rakennusajankohdan aikaisia piha-alueiden kallistuksia.
 
Käytettävissä olevien valokuvien ja vakuutusyhtiön lausunnon perusteella vahingon tapahtuma-aikana piha-alueen kallistukset olivat puutteellisia. Vakuutuksenottajan tekemässä lausuntopyynnössä todetaan rakennuksen syöksytorven päässeen syytämään vettä rappukäytävään päin vahingon tapahtuma-aikaan.
 
Todennäköistä on, että mikäli piha-alueen kallistukset ja ojat olisivat olleet suunnitelmien mukaiset sekä syöksytorvesta tulevat vedet johdettuna vesikouruun, niin sadevesi ei olisi päässyt virtaamaan porraskäytävään eikä vesivahinkoa olisi tapahtunut.
 
Välitoimi
Vakuutuslautakunnan pyytämä asiantuntijalausunto on annettu tiedoksi lausunnonpyytäjälle sekä vakuutusyhtiölle. 
 
Lausunnonpyytäjä ei ole antanut asiassa lisävastinetta.
 
Vakuutusyhtiöllä ei ole ollut asiaan lisättävää.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kiinteistövakuutuksen ehtojen kohdan 206.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on sadeveden tulviminen maan pinnalla, jolla tarkoitetaan sellaista poikkeuksellista tapahtumaa, että rakentamismääräysten mukaiset sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset eivät ehdi johtaa vettä pois normaalilla tavalla.
 
Ratkaisusuositus
 
Rankkasateella 26.5.2003 on virrannut vettä kerrostalon kellariin. Lausuntopyynnön mukaan syöksytorvi on päässyt syytämään vettä rappukäytävään päin. Vakuutuslautakunnan pyytämän asiantuntijalausunnon mukaan sadevesiviemärin suunnitelmat on laadittu rakentamisajankohdan mukaisten rakentamismääräysten mukaisesti. Kuivakaivo, joka ei ole vetänyt vettä, oli tarkoitettu johtamaan porrassyöksyn alapäähän saapuvan veden, mutta ei syöksytorvista tulvivaa vettä. Tämä kaivon poistoviemäri on suunnitelmista poiketen rakennettu alamittaiseksi. Asiantuntija katsoo lausunnossaan, että mikäli piha-alueen kallistukset ja ojat olisivat olleet suunnitelmien mukaiset sekä syöksytorvesta tulevat vedet olisi johdettu vesikouruun, sadevesi ei olisi todennäköisesti päässyt virtaamaan porraskäytävään eikä vesivahinkoa olisi tapahtunut.
 
Vakuutuslautakunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että sadeveden tulviminen on aiheutunut siitä, että porrassyöksyn alapäässä olevan kuivakaivon poistoviemäri oli rakennettu suunnitelmista poiketen alamittaiseksi ja että väärässä asennossa ollut syöksytorvi on syytänyt vettä porraskäytävään. Tällaisessa tilanteessa sadevesiviemäri ei ole ollut rakentamismääräysten mukainen. Tämän vuoksi sadeveden tulvimisesta aiheutunut omaisuusvahinko ei ole korvattava kiinteistövakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff ja Henriksson sekä varajäsen Nieminen. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA


 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia