Haku

VKL 82/15

Tulosta

Asianumero: VKL 82/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2015

Lakipykälät: 31, 34

Hemförsäkring. Anteckning som polismyndigheten gjort. Försummelse av säkerhetsföreskrifter. Avdrag från ersättningen.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagarens egnahemshus brann ner 28.8.2014. Enligt rapporten om olyckan fick eldsvådan sin början intill den öppna spisen. Ersättning för brandskadan hade sökts från hemförsäkringen.

Försäkringsbolaget hade betalat ersättning för brandskadan genom ett ersättningsbeslut som daterats 20.10.2014. Enligt försäkringsbolaget fanns det ett orsakssamband mellan skadan och underlåtenhet att iaktta säkerhetsföreskrifterna; enligt säkerhetsföreskrifterna bör eldstaden övervakas. Försäkringsbolaget hade gjort ett 10 procent stort avdrag från ersättningen.

Kundens klagomål

Försäkringstagaren har yrkat att försäkringsbolaget bör betala ersättningen utan ett 10 procent stort avdrag för försummelse av säkerhetsföreskrifterna. Dessutom har försäkringstagaren yrkat på ersättning för kostnaderna för anlitande av jurist. Försäkringstagaren meddelade i sitt 12.2.2015 daterade klagomål att den anteckning i undersökningsanmälan där det hävdades att försäkringstagaren hade meddelat att det ännu glödde litet vid öppna spisen när han for hemifrån inte stämmer. Anteckningen måste basera sig på ett missförstånd hos den som gjort anteckningen.

Försäkringstagaren berättade för polisen att han hade eldat i eldstaden på eftermiddagen och början av kvällen. Elden hade slocknat sent på kvällen. Försäkringstagaren konstaterade på morgonen innan han avlägsnade sig hemifrån att det var bara grå aska i eldstaden och att elden hade slocknat.  Enligt försäkringstagaren svarade polisen på det att det måste ha funnits glöd i den öppna spisen då branden hade börjat i den främre delen av spisen. Försäkringstagaren berättade att han hade sagt till polisen att det inte kan stämma. Försäkringstagaren hänvisar till att han inte hade fått gå igenom anmälningstexten för att kontrollera att den motsvarar det som han sagt.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget konstaterade i sitt 1.4.2015 daterade bemötande att polismannens anteckning kan betraktas som tillförlitlig. Försäkringsbolaget hade bett den kriminalöverkonstapel som gjort anteckningen i undersökningsanmälan ge en redogörelse, varvid denne meddelade att texten i undersökningsanmälan stämde överens med det telefonsamtal som hade förts med försäkringstagaren. Anteckningen hade gjorts direkt efter telefonsamtalet.

Enligt säkerhetsföreskrifterna ska bruket av en eldstad övervakas. Bestämmelsen i säkerhetsföreskriften är ytterst tydlig, och försäkringstagaren måste ha insett vad som avses med den. Utifrån den inkomna redogörelsen kan man konstatera att försäkringstagaren eldade i den öppna spisen sent till natten under föregående kväll. Följande morgon märkte han att det fortfarande glödde i den öppna spisen, men trots det gick han hemifrån och lämnade den öppna spisen utan övervakning, med följden att byggnaden förstördes i branden, så att det inte längre går att bo där. Försäkringstagaren har av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om att bedöma huruvida det har visats att försäkringstagaren har underlåtit att följa de i försäkringsvillkoren angivna säkerhetsföreskrifterna, och huruvida försäkringsbolaget har haft rätt att göra ett avdrag från den till försäkringstagaren utbetalda ersättningen på grund av att säkerhetsföreskrifterna försummats.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt 31 § 1–3 mom. i lagen om försäkringsavtal kan i ett försäkringsavtal tas in föreskrifter om anordningar, metoder och andra arrangemang som syftar till att förebygga eller begränsa skada, eller om att den som nyttjar eller sköter försäkringsobjektet ska ha en viss kompetens (säkerhetsföreskrifter). Den försäkrade ska iaktta säkerhetsföreskrifterna. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin skyldighet enligt 2 mom., kan ersättningen till honom sänkas eller förvägras.

Enligt 34 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal ska det vid prövningen av om ersättningen från en skadeförsäkring ska sänkas eller förvägras på någon grund som föreskrivs i detta kapitel beaktas vilken betydelse för skadans uppkomst den omständighet har haft som försäkringstagarens eller den försäkrades oriktiga eller bristfälliga uppgift gällt. Detsamma gäller även om det har skett en sådan förändring i förhållandena som medför ökad risk för skada och åtgärder eller försummelser av den försäkrade eller en person som avses i 33 §. Dessutom ska eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren, den försäkrade eller en person som avses i 33 § beaktas, liksom också arten av hans eller hennes oaktsamhet samt förhållandena i övrigt.

Enligt punkt 6.1 (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal) ska den försäkrade följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eller andra skriftliga säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen att inte iaktta säkerhetsföreskrifterna har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Enligt punkten Öppen eld, eldstad, utegrill och aska i punkt 20.10.2 Brand- och läckagesäkerhetsföreskrifter i de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar måste man övervaka bruket av en eldstad och en utegrill. Avlägsnandet av aska och kol från dem måste göras väldigt försiktigt. Askan eller kolen sätts i ett metallkärl försett med lock och placeras minst två meter från en byggnad, en terrass av antändligt material eller annat brandfarligt material. Aska och kol som på ytan verkar vara avsvalnade kan pyra inuti i flera dygn, så förvaringskärlet får tömmas först när man försäkrat sig om att askan och kolen är fullständigt avsvalnade.

Bedömning

Enligt de säkerhetsföreskrifter som ingår i försäkringen ska bruket av eldstäder övervakas. Enligt 31 och 34 § i lagen om försäkringsavtal kan den egentliga orsaken till att försäkringsersättningen förvägras eller sänks vara att säkerhetsföreskrifterna har åsidosatts. När avgörandet träffas gäller det att beakta bland annat vilken betydelse försummelsen har haft för skadans uppkomst. Försäkringsnämnden konstaterar att om försäkringsbolaget åberopar försummelse av säkerhetsföreskrifterna som grund för att sänka ersättningen bör försäkringsbolaget visa att det finns ett orsakssamband mellan skadan och försummelsen av säkerhetsföreskrifterna.

Av handlingarna framgår att försäkringstagaren hade eldat i eldstaden kvällen före skadan. Enligt polisens undersökningsrapport hade försäkringstagaren själv berättat för undersökningsgruppen att det ännu glödde i öppna spisen när han for hemifrån ca kl. 4.30–5.00 den dag då skadan inträffade. Enligt försäkringstagaren hade han inte gett polisen någon uppgift med det innehållet. Försäkringstagaren hade i sin kompletterande redogörelse som inkommit till försäkringsbolaget 29.9.2014 uppgett att det tändes i öppna spisen på eftermiddagen före skadedagen och att elden slocknade sent samma kväll.

Försäkringsbolaget hade bett den kriminalöverkonstapel som gjort anteckningen i undersökningsanmälan ge en redogörelse, varvid denne meddelade att texten i undersökningsanmälan stämde överens med det telefonsamtal som hade förts med försäkringstagaren. Anteckningen hade gjorts direkt efter telefonsamtalet.

Försäkringsnämnden anser att det i princip kan anses att anteckningar som polismyndigheten gör i undersökningsanmälan är tillförlitliga. I det här fallet hade anteckningen gjorts direkt efter telefonsamtalet. Försäkringsnämnden anser utifrån den utredning som lagts fram att försäkringstagaren hade underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna eftersom han lämnade öppna spisen utan övervakning när han for hemifrån på skadedagens morgon. En försäkringstagare som handlat i strid med avtalet är skyldig att presentera omständigheter som kan tyda på att hans förfarande som strider mot skyldigheterna inte har haft någon betydelse för skadans uppkomst. Det har försäkringstagaren inte gjort. Även om det inte har varit möjligt att entydigt visa på orsaken till eldsvådan, började branden intill eldstaden, vilket tyder på att branden fick sin början genom en gnista från öppna spisen. Eftersom skadan enligt den framlagda utredningen har ett orsakssamband med försummelsen av säkerhetsföreskrifterna, anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolagets beslut att sänka ersättningen med 10 procent var adekvat.

Försäkringstagaren hade sökt ersättning för kostnaderna för att anlita ombud. Försäkringsnämnden konstaterar att den med stöd av 6 § i sitt reglemente inte behandlar ersättning av kostnader för framställande av klagomål till den. Försäkringsnämnden kan dock behandla tvister om huruvida dessa kostnader ska ersättas från rättsskyddsförsäkringen. Eftersom det i ärendet inte var fråga om att bedöma huruvida kostnaderna skulle ersättas från rättsskyddsförsäkringen, avger nämnden ingen beslutsrekommendation om ersättning av kostnader för anlitande av ombud.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är adekvat. Försäkringsnämnden avger ingen beslutsrekommendation om ersättning av kostnader för anlitande av ombud.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Nikunlassi

 

Medlemmar:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia