Haku

VKL 82/14

Tulosta

Asianumero: VKL 82/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2014

Maaoikeuteen tehty valitusasia. Vakinaiseen asuntoon tai omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon vai muuhun kiinteistöön liittyvä riita.

Tapahtumatiedot

Valittaja on osallisena maaoikeuteen tehdyssä valitusasiassa, jossa vakuutuksenottaja on valittaja E.H:n vastapuolena. Valitus koskee yksityistietoimitusta, jossa vakuutuksenottajan omistamalle tilalle on myönnetty tieoikeus E.H:n tilan kautta vakuutuksenottajan tilan pelloille.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan toimituksen kohteena ollut tie ei ole vakuutetun käytössä, vaan sitä käyttää vuokraviljelijä viljelytoiminnassaan.

Asia ei liity vakinaiseen asuntoon tai omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon tai kahteen muuhun vakuutetun omistamaan tai hallitsemaan asuntoon. Asia liittyy ehtojen tarkoittamaan muuhun kiinteistöön, joten vakuutusyhtiö ei ole korvannut asian hoidosta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Valitus

Vakuutusyhtiö on antanut oikeusturvaetukyselyyn kielteisen päätöksen maaoikeuteen tehdyssä valitusasiassa, jossa vakuutuksenottaja on valittaja E.H:n vastapuolena. Valitus koskee yksityistietoimitusta, jossa vakuutuksenottajan omistamalle tilalle on myönnetty tieoikeus E.H:n tilan kautta tilan pelloille.

Vakuutusyhtiö on viitannut vakuutusehtojen kohtaan 5.6, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon, vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon tai enintään kahteen muuhun vakuutetun omistamaan tai hallitsemaan asuntoon, jotka eivät ole vakuutetun vakinaisena asuntona. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä on tällainen muu kiinteistö, minkä vuoksi kuluja ei korvata vakuutuksesta. Vakuutuksenottaja on päätöksen johdosta laatinut vakuutusyhtiölle selvityksen, jossa vakuutuksenottaja on korostanut, että asiassa on nimenomaan kyse kiinteistöstä, joka liittyy vakuutetun omistamaan muuhun kuin vakituiseen tai vapaa-ajan asuntoon. Vakuutettu on katsonut, että hänellä tulisi siten ehtokohdan 5.6 nojalla olla oikeus korvaukseen kahden tällaisen asunnon osalta.

Vakuutusyhtiö on uudelleenkäsittelypyynnön johdosta antanut 23.9.2013 jälleen kielteisen päätöksen asiassa. Vakuutusyhtiö on perustellut päätöstään sillä, että maaoikeusasiassa toimituksen kohteena oleva tie on vuokraviljelijän peltoja palveleva tie. Vakuutusyhtiö on katsonut, että valituksen kohteena olevaa tietä ei käytetä vakuutetun toimesta asuinrakennuksen tienä, vaan se on vuokraviljelijän käytössä. Päätöksen mukaan kyse ei ole vakuutetun muuhun asuntoon liittyvästä asiasta, vaan muusta kiinteistöstä, minkä johdosta oikeusturvaetuutta ei ole myönnetty.

Vakuutuksenottaja on tiedustellut vakuutusyhtiöltä selvennystä päätökseen, jolloin vakuutusyhtiöstä on ilmoitettu, että päätös on hylätty, koska riita liittyy peltokiinteistöön, eikä asuinkiinteistöön. Vakuutuksenottaja on toimittanut vakuutusyhtiölle lisäselvitystä asiasta, osoittaen, että kyseessä on saman kiinteistön sisäisen kulun mahdollistava tie, eikä tie, joka johtaa kiinteistön ulkopuolelta eri kiinteistölle pelloille.

Vakuutusyhtiö ei ole kuitenkaan muuttanut päätöstään. Maaoikeudessa vireillä oleva asia koskee kiinteistöä, jolla sijaitsee vakuutetun omistama muu kuin vakuutetun vakituinen asunto tai vapaa-ajan asunto. Tie, josta yksityistietoimituksessa on ollut kyse, mahdollistaa tilan sisäisen kulun asunnoita pelloille ja metsään.

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei oikeusturvaetua voida asiassa myöntää, sillä tie ei palvele asuinkiinteistöä. Vakuutuksenottaja korostaa, että kyseessä on nimenomaan tilalle myönnetty tieoikeus ja kyseinen tie on ollut tilan omistajien käytössä yli 70 vuoden ajan. Tie palvelee asuntoa ja sen omistajaa, sillä omistajalla tulee olla pääsy asunnoita tilaan kuuluville muille alueille. Toimitusinsinööri on yksityistietoimituksessa katsonut, että kyseessä on tosiasiallisesti jo olemassa oleva tilan tieoikeus. Toimitusinsinööri on erityisesti todennut, ettei vuokramiehen ja toisen kiinteistön omistajien välisellä riidalla voi olla merkitystä asiassa, sillä kyseessä on yli sata vuotta kiinteistöjä palvellut ja jatkunut tienkäyttö.

Vakuutuksenottaja katsoo, ettei vakuutusehtojen kohdassa 5.6 ole rajattu pois nyt esillä olevan kaltaista asiaa. Maaoikeudessa vireillä oleva asia liittyy edellä esitetyn mukaisesti kiinteistöön, jolla sijaitsee vakuutetun omistama muu kuin vakituinen tai vapaa-ajan asunto. Vakuutuksenottaja ei ole asiassa myöskään asianosaisena vuokranantajan ominaisuudessa, vaan kiinteistön omistajana. Vakuutuksenottaja katsoo siten, etteivät vakuutusehtojen kohdassa 5.6 esitetyt rajoitukset tule asiassa lainkaan sovellettaviksi, vaan vakuutuksen tulisi ehtokohdan mukaan kattaa asiassa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut

Vakuutuksenottaja pyytää vakuutuslautakunnan kannanottoa siihen, olisiko vakuutusyhtiön tullut myöntää asiassa oikeusturvaetuus.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Jos vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään kaksi muuta asuntoa, joita ei käytetä vakuutetun vakinaisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona, rajoitusta ei sovelleta myöskään näihin asuntoihin.

Lausunnonpyytäjän mukaan vakuutusehtoa tulkitaan siten, että kun riita koskee kiinteistöä, jolla vapaa-ajan asunto on, liittyy riita silloin myös vapaa-ajan asuntoon. Vakuutusehdon mukaan riita liittyy asuntoon silloin kun kyse on asuinrakennuksesta tai sen pihapiiristä. Kun riita koskee kiinteistöä, jolla rakennus sijaitsee, ei välttämättä tarkoiteta sitä, että kyse on asuntoa koskevasta riidasta.

Tässä maaoikeusvalitusasiassa toimituksen kohteena olevaa tietä ei käytetä asuinrakennuksen tienä. Kyse on ikimuistoisesta peltoja palvelevasta tiestä, jota vuokraviljelijä käyttää. Vastauksessa maaoikeudelle vakuutuksenottaja on vielä todennut, ettei tien käyttöoikeudesta aiheudu maaoikeuteen valittaneelle haittaa. Tien käyttömäärä jää vähäiseksi, koska sitä käytetään ainoastaan maa- ja metsätalousajoon. Koska kyse ei ole lainkaan asuntoon liittyvästä asiasta, vaan peltoja koskevasta muusta kiinteistöstä, vakuutusyhtiö ei muuta oikeusturvapäätöksiään.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan, Suomessa sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon. Jos vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään kaksi muuta Suomessa sijaitsevaa asuntoa, joita ei käytetä vakuutetun vakinaisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona, rajoitusta ei sovelleta myöskään näihin asuntoihin. Vakuutetulle aiheutuvia kuluja ei kuitenkaan korvata kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston vuokraamiseen liittyvässä asiassa, jossa vakuutettu on asianosaisena vuokranantajan ominaisuudessa.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko valittajalle myöntää oikeusturvaetu maaoikeuteen tehtyyn valitusasiaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Jos vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään kaksi muuta Suomessa sijaitsevaa asuntoa, joita ei käytetä vakuutetun vakinaisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona, rajoitusta ei sovelleta myöskään näihin asuntoihin.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa maaoikeuteen tehty valitus koskee tieoikeutta. Tie, jota riita koskee, mahdollistaa tilan sisäisen kulun pelloille ja metsään viereisen tilan kautta. Kiinteistö, jolla tie sijaitsee, ei ole valittajan omistuksessa ja sitä käytetään maa- ja metsätalousajoon. Tienkäyttöoikeutta koskeva asia ei siten liity vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutetun vakinaiseen tai vapaa-ajan asuntoon eikä myöskään muuhun vakuutetun omistamaan asuntoon. Tällaiset riidat eivät vakuutusehtojen mukaan tule vakuutuksesta korvattaviksi.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia