Haku

VKL 819/08

Tulosta

Asianumero: VKL 819/08 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.2009

Vakuutetun pudottama televisio Huolehdittavana ollut omaisuus Television omistajan paikallaolo

Vakuutettu R.M:n vahinkoilmoituksen 6.8.2008 mukaan hän oli 6.7.2008 vaimonsa A.M:n kanssa siistimässä A.H:n asuntoa. Vakuutetun siirtäessä huonekaluja televisio tipahti alustaltaan. Televisioliike antoi puhelimessa arvion, ettei televisiota kannata korjata. A.M. oli nimetty A.H:n edunvalvojaksi. A.H. oli sairaalassa odottamassa pitkäaikaispäätöksellä paikkaa hoitokotiin.

A.H:lla oli ainoastaan irtaimiston palovakuutus. Korvausta televisiovahingosta haettiin R.M:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 7.8.2008 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusehdon 500.4 kohdan 3.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen tai säilytettäväkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen.
 
Koska nyt kysymyksessä oleva vahinko on aiheutunut ehdoissa mainitulle huolehdittavana olevalle omaisuudelle, ei vaadittua korvausta voida vakuutusehtojen mukaan suorittaa.
 
Jatkokäsittely
Muutoksenhakuviestissään 8.8.2008 vakuutusyhtiön sisäiseen oikaisumenettelyyn vakuutettu R.M. kiistää vakuutusyhtiön epäyspäätöksen seuraavin perusteluin:
1)      A.H:n edunvalvojaksi on määrätty A.M., ei R.M. Miksi muuten tämä on otettu esille?
2)      Vahingonaiheuttaja on R.M. vieraalle omaisuudelle, ei A.M.
3)      A.H:n asunnossa tehtiin huonekalujen siirtämistä – eikä mitään toimenpiteitä television suhteen. Televisio putosi alustaltaan, kun R.M:n kyynärpää osui televisioon. Lattioille ei aiheutunut mitään vahinkoa.
4)      Varmasti on selvää, että R.M. on aiheuttanut vahingon sellaiselle vieraalle omaisuudelle, joka ei ole ollut R.M:n huolehdittavana eikä minkään muunkaan toimenpiteen kohteena.
 
Kirjeessään 12.9.2008 vakuutettu R.M:lle vakuutusyhtiön sisäinen oikaisumenettely toteaa tämän esittämät perusteet muutoksenhaulleen.
R.M:n vakuutukseen sovelletaan yksityishenkilön vastuuvakuutusehtoja, joiden mukaisesti korvausta suoritetaan.
 
Tähän vahinkoasiaan liittyvän selvityksen perusteella vakuutusyhtiön sisäinen oikaisumenettely toteaa, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen ja oikea.
 
Sillä seikalla, kuka vahingonkärsineen edunvalvojana toimii, ei ole merkitystä korvausratkaisun kannalta. Tuo tieto on merkitty korvauspäätökseen sen vuoksi, että vakuutettu on sen vahinkoilmoituksessaan maininnut.
 
Merkitystä on sillä, voidaanko A.H:n vahingoittuneen omaisuuden katsoa olleen vakuutetun käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vahinkomateriaalin mukaan vahingonkärsinyt A.H. on sairaalassa odottamassa pitkäaikaispäätöksellä paikkaa hoitokotiin. Vakuutusyhtiön sisäisen oikaisumenettelyn käsitys on, että R.M. ja hänen puolisonsa yhdessä huolehtivat A.H:n asunnosta, kun tämä oli sairaalassa.
 
Vahinko sattui, kun R.M. oli siistimässä asuntoa ja huonekaluja siirtäessä televisio tipahti alustaltaan. Vakuutusyhtiön sisäisen oikaisumenettelyn mielestä huolehdittavana on ollut asunto irtaimistoineen, siis myös televisio. Vahinkoasiakirjoista ei ilmene mitään sellaista, etteikö näin olisi ollut.
 
Vakuutusehtojen mukaan kyseisenlaiset vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Näin ollen sisäinen oikaisumenettely ei voi suosittaa muutosta vakuutusyhtiön tekemään korvausratkaisuun.
 
Kirjeessään 28.9.2008 Kuluttajien vakuutustoimistolle vakuutettu R.M. pyytää lausuntoa vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.
 
Vakuutettu haki korvausta vastuuvakuutuksensa perusteella vahinkotapaukseen, jossa hän oli vaimonsa A.M:n apuna A.H:n asunnossa. Vaimo on nimetty A.H:n edunvalvojaksi. Vakuutetun siirtäessä huonekaluja hän sattui tönäisemään television lattialle rikkoen television.
 
Vakuutusyhtiö katsoo muutoksenhakupäätöksessään, että koska vakuutetun vaimo A.M. on määrätty A.H:n edunvalvojaksi, he olisivat yhteisvastuullisesti vastuussa A.H:n omaisuudesta, vaikka allekirjoittanut on itse aiheuttanut ko. vahingon toimenpiteillään. Vakuutetun mielestä tulkinta on täysin virheellinen ja tuskin holhoustoimesta annetun lain mukainen.
 
Kirjeessään 5.11.2008 vakuutettu R.M:lle vakuutusyhtiö toteaa käsitelleensä vahinkoasian uudelleen Kuluttajien vakuutustoimiston pyynnöstä. Vakuutusyhtiölle ei kuitenkaan ole toimitettu mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella vakuutusyhtiö muuttaisi aiemmin antamaansa päätöstä.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutettu R.M:n kirje 28.9.2008 Kuluttajien vakuutustoimistolle on 20.11.2008 otettu lausuntopyynnöksi asiassa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 11.2.2009 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Omaisuuden omistaja ei ole ollut paikalla vahingon sattuessa, vaan lausunnonpyytäjä on ollut yhdessä vaimonsa kanssa asuntoa siistimässä. Lausunnonpyytäjän siirtäessä huonekaluja oli televisio tipahtanut alustaltaan ja rikkoutunut.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että vahingoittunut omaisuus on ollut lausunnonpyytäjän käsiteltävänä ja huolehdittavana. Lausunnonpyytäjä on yhdessä puolisonsa kanssa huolehtinut vahingonkärsineen asunnosta ja irtaimistosta. Lausunnonpyytäjä on mennyt huoneistoon siistimään ja siirtämään tavaroita, joten irtaimisto on ollut lausunnonpyytäjän ja hänen puolisonsa huolehdittavana ja käsiteltävänä. Koska asunnon/irtaimiston omistaja ei ole ollut paikalla ja lausunnonpyytäjä ja hänen puolisonsa ovat ottaneet asunnon siivotakseen, on irtaimisto ollut heidän käsiteltävänään.
 
Sellaisissa tilanteissa, joissa vahingoittuneen omaisuuden omistaja on ollut läsnä, niin ettei vastuuvakuutetulla ole varsinaista määräysvaltaa vahingoittuneeseen esineeseen, ei rajoitusehtoa noudateta. Tässä tapauksessa kuitenkin rajoitusehto tulee kyseeseen, koska omistaja ei ole ollut läsnä, vaan asunto/irtaimisto on ollut lausunnonpyytäjän ja hänen puolisonsa huolehdittavana ja käsiteltävänä. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahinko kuulu vastuuvakuutuksen perusteella korvattavaksi.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Yksityishenkilön vastuuvakuutusehdot, voimassa 1.1.2008 alkaen
 
Kohta 2.1, Turva vahingonkorvausvelvollisuuden varalta
Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttamisesta.
 
Kohta 3, Vakuutusturvien rajoitukset
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,…
7) joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen tai säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen...
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse vakuutetun pudottamasta televisiosta, huolehdittavana olleesta omaisuudesta sekä television omistajan paikallaolosta.
 
Vakuutettu R.M. on 6.7.2008 ollut vaimonsa A.M:n kanssa siistimässä A.H:n asuntoa. A.M. on 29.5.2008 määrätty edunvalvojaksi A.H:lle, joka on ollut sairaalassa odottamassa pääsyä hoitokotiin.
 
Huonekaluja siirtäessä R.M:n kyynärpää on osunut televisioon, joka on pudonnut alustaltaan rikkoutuen korjauskelvottomaksi.
 
Korvausta televisiovahingosta on haettu R.M:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta. Sen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahinko, joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen tai säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen.
 
Esillä olevassa tapauksessa vakuutettu R.M. ei selvityksensä mukaan ole vahinkotilanteessa kohdistanut mitään käsittelytoimia televisioon. Lautakunta katsoo, ettei R.M:n yhdessä vaimonsa kanssa A.H:n huoneistossa suorittama siistiminen ole merkinnyt sitä, että huoneisto irtaimistoineen olisi siistimisen aikana ollut ehtojen tarkoittamalla tavalla kauttaaltaan huolehdittavaa omaisuutta ja vastuuvakuutuksen kattaman korvauspiirin ulkopuolella. R.M:n epähuomiossa tönäisemän television lautakunta katsoo tyypilliseksi vastuuvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvaksi vahingoksi.
 
Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, ettei korvausta voida suorittaa, koska A.H. itse ei ole ollut paikalla käyttämässä määräysvaltaa omaisuutensa suhteen, vaan se on vahingon sattuessa ollut R.M:llä ja hänen vaimollaan. Lautakunta katsoo paikallaolon ja määräysvallan käyttömahdollisuuden korvauksen kannalta huomioon otettaviksi, mikäli näillä seikoilla on ollut merkitystä vahinkotapahtuman sattumisen kannalta. Näin ei esillä olevassa tapauksessa ole ollut.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että A.H:n televisiovahinko tulee korvata vakuutettu R.M:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia