Haku

VKL 818/10

Tulosta

Asianumero: VKL 818/10 (2011)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.05.2011

Radiopuhelinten hapettuminen Vähitellen syntynyt vahinko Korroosio

Yrityksen PR Oy:n radiopuhelimet olivat hapettuneet vesitiiviissä säilytyslaukussaan 26.9.2010. Puhelimet oli puhdistettu ja tarkastettu edellisen käyttökerran jälkeen eikä tuolloin huomattu mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Kun puhelinlaukku avattiin laitteiden latausta varten parin viikon tauon jälkeen, havaittiin, että laitteet olivat kuin happokäsittelyn jäljiltä. Laitteet olivat 1–2 vuotta vanhoja.

Korvausta haettiin yrityksen omaisuusvakuutuksesta.
 
Selvitys
B Oy on antanut 30.9.2010 lausunnon koskien radiopuhelinten hapettumista. Vakuutuksenottaja on toimittanut vahingoittuneet radiopuhelimet tutkittavaksi B Oy:lle, josta ne on ostettu.
 
Lausunnon mukaan kaikki laitteet ovat kärsineet jonkin tuntemattoman kemiallisen reaktion takia erittäin vahvasta korroosiosta. Kyseisen kaltainen korroosio on tuskin pelkän kosteuden aiheuttama. Annetun arvion mukaan jokin kemiallinen yhdiste on toiminut katalyyttinä laitteen rungon materiaalin kanssa.
 
B Oy on myynyt täysin samaa mallia vuodesta 2003 ja laitteita on eri käyttötarkoituksissa noin 1000 kappaletta. Koskaan yrityksessä ei ole nähty vastaavaa, vaikka laitteita on käytetty mitä moninaisimmissa tehtävissä ja säilytetty erittäin huonoissakin olosuhteissa pitkiä aikoja. Edes 7 vuotta vanha laite ei ole yrityksen kokemuksen mukaan kärsinyt samanlaista ilmiötä, huolimatta olosuhteista, joissa niitä on käytetty.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on katsonut 22.10.2010 antamassaan päätöksessä, ettei radiopuhelinten hapettumisvahinko tule korvattavaksi yrityksen vakuutuksesta. Yhtiön mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut itse esineelle korroosion johdosta. Tässä tapauksessa itse radiopuhelimet ovat kärsineet korroosiosta ilman minkäänlaista tiedossa olevaa ulkoista syytä.
 
Lausuntopyyntö
PR Oy on vaatinut radiopuhelinten jälleenhankintakustannuksia korvattavaksi yrityksen vakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiölle on toimitettu 22.10.2010 annetun päätöksen jälkeen lisäselvitys, jossa todetaan hapettumisen todennäköisenä syynä olevan sähköilmiö. Säilytyslaukkuun on todennäköisesti päässyt radiopuhelinten käytön aikana ilmankosteutta ja tämän seurauksena radiopuhelinten välille on muodostunut sähköinen piiri.
 
Vakuutuksenottaja katsoo, ettei vakuutusyhtiön korvauspäätöksessään mainitsemia vähitellen vaikuttavia ilmiöitä voida tulkita koskemaan kaikkia esimerkkeinä mainittuja ilmiöitä poikkeuksetta. Asia on käsiteltävä rajoitusehdon otsikon ja pääasiallisen tarkoituksen mukaan, rajoittaen korvauspiiristä vain todelliset vähitellen syntyneet vahingot. Rajoitusehtoa tulkitaan vakiintuneen käytännön mukaan suppeasti.
 
Vakuutuksenottajan mukaan vakuutuslautakunnan lausuntojen perusteella hidasta ilmiötä pitää aina peilata esineen odotettuun käyttöikään. Siten yli kymmenen vuoden käyttöiän omaavan radiopuhelimen hapettuminen noin viikon aikana ei ole hidas ilmiö katsotaan sen aiheuttajaksi kosteuden aiheuttama sähköilmiö tai mikä tahansa muu syy.
 
Vakuutusyhtiön rajoitusehto hitaan ilmiön keston osalta on epäselvä, ja siten epäselvää ehtoa on vakuutussopimuslain mukaan tulkittava asiakkaan eduksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on antamassaan lausunnossa katsonut, ettei yli viikon aikana tapahtunutta radiopuhelinten ruostumista voida pitää äkillisenä tapahtumana. Tästä syystä korvaus on evätty ehtokohtaan 23.3.2.4 viitaten.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yritysvakuutus, suojataso 3
Vakuutus kattaa palo- ja myrskyvahingot, murto-, ilkivalta-, varkaus- ja vuotovahingot sekä sähkö- ja rikkoutumisvahingot.
 
Rikkoutumisvahingolla käsitetään tässä vahingot, jotka aiheutuvat äkillisestä ja odottamattomasta ulkoapäin tulevasta ilmiöstä. Rikkoutumisvahingoissa, jotka eivät aiheudu ulkoapäin tulevasta ilmiöstä, tulee vakuutuksenottajalle kaksinkertainen omavastuu verrattuna vakuutuskirjassa tai uudistuskuitissa mainittuun perusomavastuuseen, kuitenkin vähintään sopimuksen omavastuu. Rikkoutumisvahingon ei katsota olevan kulumisesta tai muusta vähitellen vaikuttavasta syystä johtuva eikä sitä korvata tämän vuoksi (kts. kohta 23.3.2.4).
 
23.3.1 Vakuutuksesta korvataan vakuutettuun omaisuuteen äkillisesti ja ennalta arvaamatta kohdistuneet välittömät esinevahingot.
 
23.3.2.4 Vähitellen vaikuttavat ilmiöt.
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut itse esineelle kulumisen, korroosion, materiaalin väsymisen, pilaantumisen, sienettymisen, lahoamisen, hajun, ilmankosteuden tai lämpötilan muuttumisen tai muun vähitellen vaikuttavan ilmiön johdosta.
 
Ratkaisusuositus
 
Yrityksen radiopuhelimet olivat rikkoutuneet korroosion vuoksi. Asiassa on riitaa siitä, onko kyseinen radiopuhelinten vahingoittuminen katsottava vakuutusehdoissa tarkoitetuksi vähitellen vaikuttavaksi ilmiöksi ja siten korvauspiirin ulkopuolelle jääväksi.
 
Vakuutusyhtiön mukaan radiopuhelinten reilun viikon aikana tapahtunutta korroosiota ei voi katsoa äkilliseksi tapahtumaksi eikä se siten tule korvattavaksi yrityksen vakuutuksesta. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutuksen rajoitusehtoa on tulkittava suppeasti ja hidasta ilmiötä on aina peilattava esineen odotettuun käyttöikään. Yli kymmenen vuoden käyttöiän omaavan radiopuhelimen viikossa tapahtunut hapettuminen ei ole vakuutuksenottajan mukaan hidas ilmiö.
 
Asiassa on jäänyt epäselväksi radiopuhelinten hapettumisen syy. Radiopuhelinten myyjän antaman lausunnon mukaan laitteet ovat kärsineet erittäin vahvasta korroosiosta. Syyksi on epäily muun kuin pelkän kosteuden aiheuttamaa korroosiota. Toisaalta asiassa on esitetty, että syynä olisi ilmankosteuden pääseminen säilytyslaukkuun ja sitä, että radiopuhelimet olisivat hapettuneet sähköisestä piiristä johtuen. 
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että hapettuminen on tapahtunut melko lyhyessä ajassa ja ollut asiassa esitetyn selvityksen perusteella poikkeava ja voimakas. Kyseessä ei ole esimerkiksi putken korroosioon rinnastettava tilanne. Vakuutuslautakunta katsoo, että radiopuhelinten hapettuminen on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, josta vakuutusyhtiön tulisi suorittaa korvaus yrityksen esinevakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa radiopuhelinten hapettumisesta aiheutuneen vahingon yrityksen vakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen, Piipari ja Sjögren. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia