Haku

VKL 811/03

Tulosta

Asianumero: VKL 811/03 (2004)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2004

Lakipykälät: 31, 34

Autosta oli anastettu irtaimistoa Suojeluohjeet Esineiden jatkuva valvonta Kameravalvonta Korvauksen alentaminen

 

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja jätti autonsa ostoskeskuksen parkkihalliin 30.4.2003 klo 15.00. Hän jätti auton tarkoituksella sellaiseen paikkaan, jossa on kameravalvonta, koska vapunvieton takia auto olisi kyseisellä paikalla kaksi päivää. Tullessaan noutamaan autoa 2.5.2003 klo 13.00 vakuutuksenottaja huomasi sen kadonneen. Auto löytyi 9.5.2003 ajokelvottomassa kunnossa.
 
Asiassa haettiin kotivakuutuksen perusteella korvausta mm. aurinkolaseista ja autossa olleista urheiluvälineistä.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutusyhtiö alensi anastetusta irtaimistosta maksettavaa korvausta 1/4:lla suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella. Vakuutusehtojen mukaan autossa olevaa irtaimistoa on valvottava jatkuvasti, kun irtaimiston arvo on yli 337 euroa kuten tässä tapauksessa. Yhtiö katsoo, että irtaimiston valvonta ei ole ollut suojeluohjeen mukaista.
 
Uudelleenkäsittely
 
Vakuutuksenottaja pyysi asian uudelleenkäsittelyä. Uudessa korvauspäätöksessään yhtiö toteaa vakuutuksenottajan kertoneen jättäneensä auton tarkoituksella paikkaan, jossa on kameravalvonta. Tutkija A.N:ltä saadun tiedon mukaan valvontanauhaa ei ole katsottu. Yhtiö katsoo, että aihetta korvauspäätöksen muuttamiseen ei ole.
 
Lausuntopyyntö
 
Vahinkoilmoituksessaan vakuutuksenottaja on kertonut jättäneensä auton sellaiseen paikkaan, jossa on jatkuva kameravalvonta (24 h/vrk), joka siis saattaisi estää varkauden. Vakuutusyhtiö ei suostu muuttamaan korvauspäätöstä, koska poliisi ei ole katsonut turvakameran nauhaa. Vakuutuksenottajan mielestä hän ei ole vastuussa poliisin tutkintamenetelmistä. Hän vaatii vakuu­tusyhtiötä korvamaan tehdyn laiminlyöntivähennyksen eli 276,25 euroa laillisine viivästyskorkoineen.

 

Vakuutusyhtiön vastine
 
Suojeluohjeiden mukaan mm. autossa olevaa irtaimistoa on valvottava jatkuvasti. Poliisi-ilmoituksen mukaan auto on ollut ilman jatkuvaa valvontaa 30.4.2003 klo 15.00 – 2.5.2003 klo 13.00 välisen ajan. Vakuutusyhtiö katsoo, että suojeluohjeen laiminlyönti on vähäistä suurempi ja yhtiöllä on tämän perusteella ollut oikeus tehdä korvauksesta 1/4:n suuruinen vähennys.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).
 
Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.
 
Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella, taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 20.10.2 mukaan mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava. Tässä lueteltuja esineitä on valvottava jatkuvasti silloin, kun ne ovat autossa, asuntovaunussa, kevytperävaunussa, veneessä tai teltassa:
-         rahat, muut maksuvälineet ja arvopaperit
-         arvoesineet ja kokoelmat
-         optiset ja elektroniset laitteet
-         sähkötyökalut
-         yhteisarvoltaan 337 euroa ylittävä muu koti-irtaimisto.
 
Tässä tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutuksenottaja laiminlyönyt vakuutuksen suojeluohjetta, jonka mukaan mm. autossa olevaa yli 337 euron arvoista koti-irtaimistoa on valvottava jatkuvasti. Tapauksessa vakuutuksen­ottajan auto on ollut noin kaksi vuorokautta kauppakeskuksen pysäköintihallissa, jossa on selvityksen mukaan jatkuva kameravalvonta.
 
Jatkuvaa valvontaa koskevan suojeluohjeen tarkoituksena on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan varkauksien ja muiden vakuutustapahtumien sattumisen estäminen ja ehkäiseminen. Jos joku olisi esim. lausunnonpyytäjän pyynnöstä seurannut nyt kyseessä olevan valvontakameran kuvaa ja olisi siis jotain epäilyttävää havaitessaan voinut esim. hälyttää paikalle poliisin, lautakunnan mielestä autossa ollutta irtaimistoa voitaisiin katsoa valvotun suojeluohjeen tarkoittamalla tavalla.
 
Asiassa esitetystä selvityksestä ei kuitenkaan ilmene, että joku olisi erityisesti seurannut pysäköintihallin valvontakameroiden näyttämää kuvaa ja olisi tarvittaessa voinut ryhtyä toimiin varkauksien estämiseksi ja tekijöiden kiinni saamiseksi. Lautakunta katsoo, että suojeluohjeen mukaiseksi jatkuvaksi valvonnaksi ei riitä pelkästään se, että pysäköintihallissa on valvontakameroita. Näillä perusteilla lautakunta katsoo tässä tapauksessa, ettei lausunnonpyytäjän autossa ollutta irtaimistoa ole valvottu suojeluohjeen edellyttämällä tavalla.
 
Kyseistä irtaimistoa olisi ilmeisesti voinut säilyttää muuallakin kuin autossa. Auto oli pysäköintihallissa noin kaksi vuorokautta. Näiden seikkojen vuoksi lautakunta ei tässä tapauksessa pidä vakuutetun huolimattomuutta vähäisenä.
 
Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia