Haku

VKL 804/08

Tulosta

Asianumero: VKL 804/08 (2010)

Vakuutuslaji: Lisäeläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 03.02.2010

Väliaikainen ja lopullinen eläkepäätös. Eläkkeen tarkistaminen ja liikaa maksetun eläkkeen takaisin periminen. Ulkomailta maksettavan eläkkeen huomioon ottaminen. Valuuttakurssimuutosten vaikutus.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä (s. 2.4.1945) kuului 3.12.1973 alkaneen työsuhteen perusteella työnantajansa eläkesäätiön A-osaston toimintapiiriin. Hän haki 22.9.2006 työkyvyttömyyseläkettä 8.11.2005 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella. Ennen eläkesäätiön toimintapiiriin kuulunutta työsuhdetta lausunnonpyytäjä oli työskennellyt myös Ruotsissa vuodesta 1962 lähtien. Tältä osin hän selvitti eläkehakemuksen liitteessä hakevansa eläkettä myös Ruotsista 1.5.2007 alkaen.

Eläkesäätiön päätös

Eläkesäätiö antoi 12.10.2006 väliaikaisen päätöksen lisäeläketurvan mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä 1.11.2006 lukien.  Eläkkeen määrä oli 286,43 euroa/kk. Päätöksessä todettiin vakuutetun työskennelleen Ruotsissa, josta ei vielä ollut saatu kaikkia eläkkeen laskemiseksi tarvittavia tietoja, joten eläkepäätös oli annettu väliaikaisena.

Eläkelaskelman mukaan lausunnonpyytäjän palvelusaika oli 436 kk eläkeiän täyttämiseen 2.4.2010 saakka laskettava tuleva aika huomioiden. Lisäeläkkeen karttumisprosentti oli työkyvyttömyyseläkettä koskevan 3,033 %:n vähennyksen jälkeen 62,967 %. Eläkepalkka oli 2.789,21 euroa/kk, joten kokonaiseläkkeeksi muodostui 1.756,28 euroa/kk. Maksettavan lisäeläkkeen määräksi saatiin eläkesäätiön sääntöjen mukaisten lakisääteisen eläkkeen vähentämisen ja eläkkeiden yhteensovittamisen jälkeen 286,43 euroa/kk.

Eläkesäätiö antoi lausunnonpyytäjälle 26.9.2008 uuden (varsinaisen) työkyvyttömyyseläkepäätöksen, jonka mukaan eläkkeen määrä 1.11.2006 alkaen olikin 130,30 euroa/kk. Ajalta 1.11.2006 – 31.8.2008 liikaa maksettu eläke perittäisiin takaisin tulevista eläke-eristä. Maksettavan lisäeläkkeen määrän aleneminen johtui siitä, että eläkkeiden yhteensovituksessa oli nyt huomioitu Ruotsista maksettavana eläkkeenä vuoden 2006 tasoisena 156,13 euroa/kk.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä vaatii eläkkeensä palauttamista sille tasolle kuin se oli helmikuussa 2008. Ruotsin eläkettä ei tulisi ottaa huomioon eläkettä laskettaessa ja liikaa maksetun eläkkeen takaisin perinnästä tulisi kokonaan luopua.

Lausunnonpyytäjä perustelee vaatimustaan sillä, että eläkettä haettaessa ei missään vaiheessa mainittu, että jos hän saa muualta eläkettä, se vähennettäisiin eläkesäätiön eläkkeestä. Mainittiin vain, että jos ansiotulot ylittävät tietyn rajan, niin eläke pienenee. Eläkettä on pienennetty enemmän kuin Ruotsista tuleva eläke on. Ruotsin eläkkeen hän on myös mielestään ansainnut oltuaan Ruotsissa 12 vuotta työssä vuoteen 1973 asti.

Eläkesäätiön vastine

Eläkesäätiön mukaan lausunnonpyytäjän lisäeläketurvan (A-osaston) mukainen työkyvyttömyyseläkepäätös 12.10.2006 oli annettu väliaikaisena eläkepäätöksenä, koska hän oli työskennellyt Ruotsissa ja koska kaikkia eläkkeen laskemisessa tarvittavia tietoja ei ollut vielä saatu. Tämä oli myös ilmoitettu eläkepäätöksessä.

Eläkesäätiön sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan osaston A mukaisen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen rajoituksessa otetaan huomioon kotimaisen lakisääteisen eläketurvan lisäksi ulkomaisen lainsäädännön perusteella maksettavan kotimaisiin virka- ja työsuhde-eläkkeisiin rinnastettavan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen määrä. Lausunnonpyytäjälle on 21.5.2008 annetulla päätöksellä myönnetty Ruotsista puoli työkyvyttömyyseläke (halv sjukersättning) 1.9.2006 alkaen 1.439 kruunua kuukaudessa. Eläkesäätiö on antanut 26.9.2008 lopullisen lisäeläkepäätöksen, jossa on otettu huomioon kotimaisten eläkkeiden lisäksi Ruotsista myönnetty työkyvyttömyyseläke.

Ruotsin eläkkeen määrä muunnetaan euroiksi käyttäen lisäeläkkeen alkamishetken kurssia. Lausunnonpyytäjän lisäeläkkeen alkamishetken 1.11.2006 Ruotsin kruunun kurssi on eläketurvakeskuksen valuuttakurssitaulukon mukaan 0,1085, joten Ruotsin eläkkeeksi on saatu 156,13 euroa kuukaudessa 1.11.2006 alkaen.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Ratkaistavat kysymykset

Lausunnonpyytäjä on vaatinut, että Ruotsista maksettavaa eläkettä ei tulisi ottaa huomioon eläkkeiden yhteensovituksessa laskettaessa hänelle eläkesäätiön A-osastosta lisäeläkkeenä maksettavan työkyvyttömyyseläkkeen määrää. Toissijaisesti lausunnonpyytäjä on vaatinut, että liikaa maksetun eläkkeen takaisin perinnästä tulisi luopua.

Sovellettavat eläkesäätiön säännöt

Eläkesäätiön 17.6.2008 lukien voimassa olleiden sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan osaston A mukaisesta vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeestä sekä 6a §:n 3 momentin mukaisesti vähennetystä varhennetusta vanhuuseläkkeestä vähennetään lisäksi se osa, jolla se yhdessä mm. ulkomaisen lainsäädännön perusteella maksettavan kotimaisiin virka- ja työsuhde-eläkkeisiin rinnastettavan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen kanssa, jotka eläkkeensaaja on oikeutettu saamaan, ylittää 66 % 5 §:n mukaisesta eläkepalkasta kuitenkin siten, että työkyvyttömyyseläkettä rajoitettaessa 66 prosentista vähennetään 8 §:n 3 momentissa mainittu kokonaiskarttumisprosentin vähennys.

Sääntöjen 12 §:n 5 momentin mukaan, jos eläkkeen myöntämisen jälkeen eläkkeensaajalla alkaa oikeus edellä 2 momentissa mainittuun eläkkeeseen tai korvaukseen tai etuus lakkaa taikka se muuttuu, A-osaston eläke on tarkistettava.

Eläkesäätiön sääntöjen indeksisidonnaisuutta koskevan 15 §:n 2 momentin mukaan A-osaston eläkkeet tarkistetaan eläkkeen alkamisen jälkeen TyEL:n 98 §:ssä tarkoitetulla indeksillä (20/80). Rajoitettaessa A-osaston eläkettä uudelleen 12 §:n 5 tai 6 momentin mukaisesti eläkepalkka ja eläkkeet tarkistetaan 31.12.2004 saakka mainittuna päivänä voimassa olleen TEL:n 9 §:n 2 momentin mukaisella indeksillä (50/50 tai 20/80) ja sen jälkeen TyEL:n 98 §:ssä tarkoitetulla indeksillä (20/80).

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että lausunnonpyytäjän oikeus saada lisäeläkettä eläkesäätiöstä perustuu aina ensisijaisesti eläkesäätiön sääntöihin. Vapaaehtoisessa lisäeläkkeessä on kysymys lakisääteisen eläketurvan täydentämisestä ja lisäeläkkeen määrä sovitetaan yhteen työntekijälle kuuluvan lakisääteisen eläketurvan kanssa. Tämän mukaisesti lisäeläkettä maksetaan vain siltä osin kuin työntekijä ei saavuta eläkesäätiön säännöissä määriteltyä kokonaiseläkkeen tasoa – lausunnonpyytäjän tapauksessa 62,967 %:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä – jo lakisääteisen eläkejärjestelmän kautta.

Tässä tapauksessa eläkesäätiön sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan eläkesäätiöstä maksettavasta työkyvyttömyyseläkkeestä on vähennettävä edellä kuvatuista syistä ulkomaisen lainsäädännön perusteella maksettavat kotimaisiin virka- ja työsuhde-eläkkeisiin rinnastettavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet. Koska lausunnonpyytäjälle Ruotsista maksettava eläke on sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukainen eläke, se on otettava huomioon hänelle eläkesäätiöstä tulevaa lisäeläkettä laskettaessa.

Lausunnonpyytäjä on huomauttanut, että eläkesäätiö on pienentänyt hänen eläkettään enemmän kuin Ruotsista tosiasiassa maksettavan eläkkeen määrä edellyttäisi. Vähennys on eläkepäätöksessä 26.9.2008 tehty 156,13 euroa/kk määräisenä, kun eläkettä on tosiasiassa maksettu 23.9.2008 maksutapahtumakopion mukaan 153,63 euroa.

Lautakunta toteaa, että eläkesäätiön sääntöjen mukaan säätiöstä maksettavan eläke-etuuden määrä määritellään eläkkeen alkamishetkellä. Näin ollen lausunnonpyytäjän lisäeläkkeen rajoittaminen ja yhteensovittaminen hänen muiden eläkkeidensä kanssa on tullut tehdä 1.11.2006 olleen tilanteen mukaisena. Myöhemmin eläkkeen alkamisen jälkeen sen määrää tarkistetaan eläkesäätiön sääntöjen indeksisidonnaisuutta koskevan 15 §:n 2 momentin mukaan.

Lautakunnan käsityksen mukaan lausunnonpyytäjän viittaama ero hänen Ruotsista saamansa eläkkeen tosiasiallisessa euromäärässä on johtunut valuuttakurssimuutoksista. Eläkesäätiön säännöissä tai laissa ei ole määräystä siitä, että eläkesäätiön tulisi kompensoida lisäeläkkeellä tällaisesta lähtökohtaisesti eläkkeen saajan omalle riskille kuuluvasta ulkopuolisesta syystä johtuvia muutoksia kokonaiseläkkeen määrässä.

Lausunnonpyytäjä on vielä esittänyt eläkkeen takaisin perinnästä luopumista.  Tältä osin eläkesäätiölain (1774/95) 62 §:n 1 momentissa säädetään, että jos toimintapiiriin kuuluva henkilö tai muu etuudensaaja on saanut etuutta enemmän kuin mihin hänellä on ollut oikeus, on aiheettomasti maksettu etuus perittävä takaisin. Aiheettomasti maksettu etuus voidaan 62 §:n 2 momentin mukaan jättää osittain tai kokonaan takaisin perimättä, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi ja etuuden maksamisen ei ole katsottava johtuneen toimintapiiriin kuuluvan henkilön tai etuudensaajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai jos takaisin perittävä määrä on vähäinen.

62 §:n 3 momentin mukaan aiheettomasti maksettu etuus saadaan periä takaisin myös kuittaamalla se vastaisuudessa suoritettavista etuuksista. Kulloinkin suoritettavasta etuudesta ei saa toimintapiiriin kuuluvan henkilön tai edunsaajan suostumuksetta kuitenkaan vähentää enempää kuin kuudesosan siitä etuuden osasta, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun etuudesta on ennakkoperintälain nojalla toimitettu ennakonpidätys tai rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain nojalla peritty lähdevero.

Lautakunta toteaa, että eläkesäätiön esittämän laskelman mukaan takaisin perittävä määrä on yhteensä 3.534,50 euroa, mitä ei voida pitää eläkesäätiölain 62 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin vähäisenä. Lautakunta katsoo, ettei liikaa maksetun eläkeosuuden takaisinperintä ole tässä tapauksessa kohtuutonta ottaen huomioon lausunnonpyytäjän saaman kokonaiseläkkeen taso ja se, että eläkesäätiö oli selkeästi ilmoittanut 12.10.2006 antamansa eläkepäätöksen väliaikaiseksi ja tämän johtuvan siitä, ettei tietoja lausunnonpyytäjälle Ruotsista maksettavasta eläkkeestä vielä ollut saatu.

Lopputulos

Edellä selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että eläkesäätiön lausunnonpyytäjälle 26.9.2008 antama lopullinen eläkepäätös, jolla lausunnonpyytäjän lisäeläkkeen määrää on muutettu hänen Ruotsista saamansa eläkkeen perusteella, on ollut eläkesäätiön sääntöjen mukainen. Eläkesäätiöllä on myös oikeus eläkesäätiölain 62 §:n nojalla periä lausunnonpyytäjältä takaisin hänelle ajalla 1.11.2006 – 31.8.2008 liikaa maksettu eläkeosuus.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen, jäsenet Helle, Kauppila, Korpiola ja Rauhamaa sekä varajäsen Koskiniemi. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia