Haku

VKL 80/09

Tulosta

Asianumero: VKL 80/09 (2009)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2009

Niittosilppurin nivelakselin rikkoutumisen aiheuttama traktorin voimanottoakselin katkeaminen Ulkoapäin vaikuttava syy

Vakuutuksenottaja O.M:n vahinkoilmoituksen 1.9.2008 mukaan ”työkoneen nivelakselin nivel rikkoutui työkoneen puolelta, iskeytyen traktorin nostovarsiin, aiheuttaen äkillisen iskun, pysäyttämällä voimanottoakselin, joka katkesi”.

25.7.2008 tapahtuneesta vahingosta vakuutuksenottaja haki korvausta voimanottoakselin osalta maatilavakuutukseensa sisältyvästä maataloustraktorivakuutuksesta.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Päätöksessään 30.9.2008 vakuutusyhdistys toteaa tapahtumatiedot.
 
Sovellettavat vakuutusehdot
 
­Yleiskuvaus
Maataloustraktorivakuutuksella voidaan vakuuttaa pääasiasiassa maatalouskäytössä oleva traktori. Valittavana on kolme turvatasoa: laaja turvataso, perusturvataso ja suppea turvataso. Laaja turvataso voidaan valita alle viiden vuoden ikäisille ja perusturvataso alle viidentoista vuoden ikäisille traktoreille. Suppean turvatason osalta ikään perustuvaa säännöstä ei ole.
 
Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutuksen kohteena olevan traktorin merkki ja malli, vakuutuksenottajan valitsema turvataso, vakuutustapahtumassa sovellettava omavastuu sekä tarvittaessa maininta urakointikäytöstä. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen kohdan 4 ja valitun turvatason mukaisesti vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.
 
Kohta 2, Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu traktori ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen sekä siihen kiinnitettyine kiinteine lisälaitteineen. Kiinteällä lisälaitteella tarkoitetaan laitetta tai varustetta, jonka kytkeminen ja kiinnittäminen vaatii työkalujen käyttämistä ja jota ei tavallisesti irroteta työtehtävästä toiseen siirryttäessä. Kiinteäksi lisälaitteeksi katsotaan esimerkiksi traktorin runkoon kiinnitettävät etukuormaajan soviteosat sekä etukuormaajan aisat ellei samaa kuormaajaa tai sen osia käytetä useammalla kuin yhdellä traktorilla.
 
Kohta 3, Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomessa.
 
Kohta 4, Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset
 
Kohta 4.1, Turvatasot
Turvataso on merkitty vakuutuskirjaan.
 
Vakuutuksenottajan valitsemasta turvatasosta riippumatta sovelletaan jäljempänä kohdassa 4.2 mainittuja rajoituksia,
 
Kohta 4.1.2, Perusturvataso
 
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille:
-         traktorin tieltä suistumisesta, traktorin kaatumisesta, tien sortumisesta, yhteentörmäyksestä tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä
-         irtipäässeestä tulesta, salamaniskusta, räjähdyksestä tai vakuutuksen kohteen sähkölaitteissa tapahtuneesta oikosulusta.
 
Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa tai muussa sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen aiheutunutta vahinkoa.
-         traktorin tai sen vakiovarusteen tai kiinteästi asennetun lisälaitteen menettämisen tai vahingoittumisen johdosta, kun syynä on traktoriin tai sen vakiovarusteisiin tai kiinteisiin lisälaitteisiin kohdistunut tahallinen vahingonteko, varkaus, rikoslain 28 luvun 6-8 §:ssä tarkoitettu luvaton käyttö taikka näiden yritys.
 
Vakuutuksenottaja on vakuuttanut traktorinsa perusturvatasolla. Traktorille aiheutunut vahinko on aiheutunut traktoriin kytketyn lisälaitteen nivelakselin rikkoutumisesta.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut traktorin tieltä suistumisesta, traktorin kaatumisesta, tien sortumisesta, yhteentörmäyksestä tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä.
 
Aiheutunut vahinko ei ole tapahtunut mistään ehtojen edellyttämästä vahinkotapahtumasta, vaan nivelakselin rikkoutumisesta. Vahinko olisi korvattavissa laajan turvatason perusteella.
 
Kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma. Näin ollen korvausta ei voida maksaa tästä vahingosta maatilavakuutuksen perusteella.
 
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 27.12.2008 vakuutuksenottaja O.M. toteaa vakuutusyhdistyksen evänneen 30.9.2008 antamansa päätöksen mukaan vakuutuksenottajan korvausvaatimuksen. Kyseessä on vahinko, jonka aiheutti traktoriin kiinnitetty (ei kiinteästi) niittosilppurin nivelakseli, josta tullut äkillinen isku katkaisi traktorin ulosottoakselin. Vakuutuksenottajan mielestä tämä on vahinko, joka tulisi vakuutusehtojen kohdan 4.1.2 mukaan korvata.
 
Vakuutuksenottaja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta..
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
Vastineessaan 26.3.2009 vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Vakuutusyhdistys on tehnyt asiassa kielteisen korvauspäätöksen perustuen vakuutusehtoihin ja niiden vakiintuneeseen tulkintaan.
 
Jotta kysymyksessä oleva vahinko tulisi korvauksen piiriin, olisi traktori vakuutettava laajasta turvatasosta, jonka mukaan korvataan maataloustraktorille aiheutunut vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta. Tätä turvatasoa ei kuitenkaan myönnetä yli viisi vuotta vanhoille traktoreille.
 
Vakuutusyhdistys katsoo asiassa saamansa selvityksen perusteella edelleen, että kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Yhdistys viittaa lisäksi korvauspäätöksessään perusteluina esitettyyn.
 
Lisäselvitys
Lautakunnan puolesta on 8.5.2009 pyydetty vakuutusyhdistystä toimittamaan selvitys siitä, millainen lisälaite vahingonaiheuttajaksi ilmoitettu niittosilppuri traktorin kannalta on. Lausuntopyynnön mukaan kyseessä ei ole vakuutusehdoissa määritelty kiinteä lisälaite.
 
Lisävastineessaan 26.5.2009 vakuutusyhdistys toteaa pyydetyn selvityksen.
 
Rajanveto traktorin (joka vakuutetaan maataloustraktorivakuutuksella) ja työkoneen (joka vakuutetaan maatalousirtaimiston koneet ja kalusto kohteena) välillä on tehty seuraavasti käyttäen vahinkoilmoituksessa nimettyjä koneiden osia:
-         työkoneen (niittosilppurin) nivelakseli kuuluu koneisiin ja kalustoon, koska se kiinnitetään traktoriin ilman työkaluja työsuorituksen (rehukuorman tai rehunteon) ajaksi
-         traktorin nostovarret kuuluvat traktoriin (kiinteä asennus, elimellinen osa traktoria)
-         traktorin voimanottoakseli kuuluu traktoriin (kuten edellä).
 
Vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi vahinkotapahtumaksi kuitenkin määritellään perusturvatason perusteella vahinko, jonka aiheuttaa ulkoapäin äkillisesti vaikuttava syy. Kun niittosilppuri on kytkettynä traktoriin ja kun se rikkoutuu käytettäessä, ei se vakuutusyhdistyksen käsityksen mukaan ole ulkoinen tekijä.
 
Asiassa saadun selvityksen perusteella vakuutusyhdistys katsoo edelleen, että kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Maatilavakuutukseen sisältyvän maataloustraktorivakuutuksen ehdot, voimassa 1.7.2005 alkaen
 
Kohta 2, Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu traktori ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen sekä siihen kiinnitettyine kiinteine lisälaitteineen. Kiinteällä lisälaitteella tarkoitetaan laitetta tai varustetta, jonka kytkeminen ja kiinnittäminen vaatii työkalujen käyttämistä ja jota ei tavallisesti irroteta työtehtävästä toiseen siirryttäessä. Kiinteäksi lisälaitteeksi katsotaan esimerkiksi traktorin runkoon kiinnitettävät etukuormaajan soviteosat sekä etukuormaajan aisat ellei samaa kuormaajaa tai sen osia käytetä useammalla kuin yhdellä traktorilla.
 
Kohta 4, Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset
 
Kohta 4.1.2, Perusturvataso
 
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille:
-         traktorin tieltä suistumisesta, traktorin kaatumisesta, tien sortumisesta, yhteentörmäyksestä tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä…
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse niittosilppurin nivelakselin rikkoutumisen aiheuttamasta traktorin voimanostoakselin katkeamisesta sekä ulkoapäin vaikuttavasta syystä.
 
Vakuutuksenottaja O.M:n traktorin voimanottoakseli on katkennut 25.7.2008 traktoriin kiinnitetyn niittosilppurin nivelakselin rikkouduttua ja aiheutettua voimanottoakselille äkillisen iskun. Selvityksen mukaan silppuri on työkone, joka kuuluu maatalousirtaimistoon. Se kiinnitetään traktoriin ilman työkaluja työsuorituksen ajaksi.
 
Korvausta voimanottoakselin korjauksesta on haettu vakuutuksenottajan maatilavakuutukseen sisältyvästä perusturvatason mukaisesta maataloustraktorivakuutuksesta. Sen ehtojen mukaan vakuutuksen kohteina ovat traktori vakiovarusteineen sekä siihen kiinnitettyine kiinteine lisälaitteineen. Kiinteällä lisälaitteella tarkoitetaan laitetta tai varustetta, jonka kytkeminen ja kiinnittäminen vaatii työkalujen käyttämistä, ja jota ei tavallisesti irroteta työtehtävästä toiseen siirryttäessä. Vakuutuksesta korvataan mm. vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille tieltä suistumisesta, kaatumisesta, tien sortumisesta, yhteentörmäyksestä tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä.
 
Lautakunta toteaa, että traktoriin ilman työkaluja työsuorituksen ajaksi kiinnitetty niittosilppuri ei ole ollut maataloustraktorivakuutuksen kohteena. Silppurin rikkoutunut nivelakseli on aiheuttanut vakuutetun traktorin voimanottoakselille äkillisen iskun, josta on seurannut välitön vahinko. Kyse on siitä, onko vahinko aiheutunut ulkoapäin vaikuttavasta syystä.
 
Vakuutusyhdistys on ehtokohdassa maininnut korvattavina vakuutustapahtumina tieltä suistumisen, traktorin kaatumisen, tien sortumisen, yhteentörmäyksen tai muun ulkoapäin äkillisesti vaikuttavan syyn. Muun syyn ulkoapäin tulevaa vaikutusta ei ehdoissa ole tarkemmin määritelty. Lautakunta toteaa, että nivelakselin aiheuttama isku on ollut lähtöisin muusta kuin traktorista itsestään ja näin ollen tullut traktorin kannalta ulkoapäin. Tulkinnanvaraisia vakuutusehtoja sovelletaan niiden laatijan vahingoksi. Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo, että voimanottoakselin vaurio tulee korvata vakuutuksenottajan maataloustraktorivakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia