Haku

VKL 797/07

Tulosta

Asianumero: VKL 797/07 (2008)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.02.2008

Lakipykälät: 69

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Matto oli pilaantunut savupiipun läpiviennistä vuotaneesta vedestä Vahingon korvattavuus

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 5.7.2007 mukaan lausunnonpyytäjän asuinhuoneiston terassilla on musta savupiippu, joka vuodenvaihteen sateiden aikana oli vuotanut nokivettä terassin lattialla olleelle sisalmatolle. Puhdistusyritykset jäivät tuloksettomiksi ja matto on käyttökelvoton. Korvausvaatimuksena on vastaavan maton jälleenhankintahinta 1.000 eur.

Vakuutusyhtiön päätökset

Lausunnonpyytäjän kotivakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutuksesta ei korvata normaaleista sääolosuhteista tai tavanomaisista luonnonilmiöistä kuten sateesta aiheutunutta vahinkoa.

Selvityksen mukaan matto on pilaantunut savupiipun kautta valuneesta sadevedestä. Vahinko on seurausta vesisateesta, eikä sitä korvata vakuutuksesta.

Uudelleenkäsittelypyynnössään lausunnonpyytäjä toteaa mm., että vahinko on tapahtunut täysin hänestä johtumattomasta syystä. Taloyhtiön selvityksen perusteella kyse on ollut yhtiön rakenteissa olevasta viasta, joka on aiheuttanut maton nokivahingon. Tätä lausunnonpyytäjä ei ole voinut estää. Korvausvastuusta ei voi vetäytyä sillä perusteella, että kyse on sadevedestä; on yhdentekevää mitä vettä viallisesta rakenteesta valuu alla olevalle omaisuudelle. Taloyhtiö on myöntänyt rakenteen viallisuuden mutta katsoi, että vikaa ei voi korjata pakkasten aikana. Lausunnonpyytäjän maton vahinko on syntynyt äkillisesti ja arvaamattomasti, ja se tulee korvata.

Uudessa korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö toteaa, että sen korvausneuvoja oli soittanut lausunnonpyytäjän taloyhtiön apulaisisännöitsijälle selvittääkseen, minkä vuoksi vettä oli vuotanut savupiipun läpiviennistä. Apulaisisännöitsijä oli kertonut, että yhtiössä tapahtuneiden vuotojen syitä selvitellään vielä, mutta vuoto ei ole aiheutunut mistään ulkoisesta tekijästä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka ei ole aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta. Veden vuotamista savupiipusta ei ole aiheuttanut mikään äkillinen, ulkoinen tekijä. Siksi vahinkoa ei korvata. Lisäksi vakuutuksessa on mm. sadetta koskeva rajoitusehto.

Lausuntopyyntö

Kyse on yhden päivän aikana sattuneesta vesivahingosta. Vahinko on äkillinen ja ennalta arvaamaton, koska kaikki olettavat ettei katto vuoda. Vuoto on varmaankin jatkunut pitkään, mutta tuohon aikaan vuodesta ei juuri parvekkeella oleskella ja tarkkailla mahdollisia vahinkoja. Mustaa vettä ei tarvitse vuotaa kuin muutama minuutti niin vahinko on syntynyt.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kertaa tapahtumien kulkua. Apulaisisännöitsijä on lähettänyt lausunnonpyytäjälle 2.10.2007 päivätyn sähköpostiviestin, jossa todetaan, että savupiipun läpivientiä tiivistettiin katolla ja että vuotokohta oli luultavasti juuri piipun läpiviennissä katolla. Läpiviennin tiivistämisen jälkeen nokista vettä ei enää ole tullut parvekkeelle.

Sadeveden aiheuttamat vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Sadevesivahingot voivat tulla korvattavaksi siinä tapauksessa, että vahingon taustalla on jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma kuten rikkoutuminen.

Korvauksen hakijan on näytettävä, että korvattava tapahtuma on sattunut. Lausunnonpyytäjän tulee tässä näyttää, että maton pilaantuminen johtuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Myös vakuutusyhtiö on pyrkinyt selvittämään vahingon syytä olemalla yhteydessä apulaisisännöitsijään. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei voida todeta, että piippu olisi vaurioitunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä, vaan vesi on valunut piipun läpiviennistä. Sitä on jälkikäteen tiivistetty.

Yhtiö katsoo, että vahinko ei ole seurausta mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta, ja koska lisäksi sadevesivahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle, vahinkoa ei voida korvata.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Ehtojen kohdan 4.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut normaaleista sääolosuhteista tai tavanomaisista luonnonilmiöistä, kuten
– sateesta, tulvasta, aallokosta tai muusta kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta veden pinnan noususta
– jään tai lumen painosta tai niiden liikkumisesta

Vakuutuksesta ei esimerkiksi korvata sateen aiheuttamaa vahinkoa ulos jätetyille rakennustarvikkeille, puutarha-, maa- tai metsätaloustuotteille.

Lausunnonpyytäjä on vaatinut pilaantuneen sisalmattonsa korvaamista kotivakuutuksen perusteella. Terassilla ollut matto kärsi nokivahingon, kun sen päälle oli sateiden aikana valunut mustaa vettä savupiipun läpiviennin kautta. Vuoto loppui, kun läpivientiä tiivistettiin.

Maton vahingon korvaaminen edellyttää vakuutusehtojen mukaan sitä, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan vakiintuneesti yleiseltä kannalta, objektiivisesti. Ratkaisevaa ei siis ole se, että vahinko usein tulee vahingonkärsijälle yllätyksenä tai että vahinko ei johdu vahingonkärsijän menettelystä.

Vakuutuslautakunnan tulkinnan mukaan maton korvattavuuden kannalta ratkaisevaa on se, minkä vuoksi savupiipun läpivienti on ollut epätiivis ja päästänyt sadevettä lausunnonpyytäjän terassille. Vahinko voisi olla korvattava siinä tapauksessa, jos jokin ulkoinen tekijä on vaurioittanut piipun tai läpiviennin rakenteita tai läpiviennin epätiiveys johtuu jostakin muusta vastaavasta äkillisestä rikkoutumisesta. Jos sen sijaan epätiiveyden syynä on rakenteen alkuperäinen virheellisyys tai esim. tiivisteen iästä johtuva kuluminen ja rapautuminen, epätiiveydestä johtuva vuoto ja maton kastuminen ei lautakunnan tulkinnan mukaan ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma vaan odotettavissa ollut virheen tai ikääntymisen ja kulumisen seuraus.

Lausunnonpyytäjä korvausta hakevana on velvollinen osoittamaan, että vahinko johtuu vakuutuskorvaukseen oikeuttavasta syystä. Vakuutuslautakunnalle esitetty selvitys jättää läpiviennin epätiiveyden syyn epäselväksi. Vakuutusyhtiö on kertonut, että apulaisisännöitsijän mukaan vuodon syynä ei ole ollut mikään ulkoinen tekijä. Lautakunnalle toimitetussa sähköpostiviestissä apulaisisännöitsijä on todennut, että vuoto on lakannut läpiviennin tiivistystä parantamalla. Esitetty selvitys tukee lautakunnan näkemyksen mukaan sitä vaihtoehtoa, että vuodon syynä oli jokin muu tekijä kuin äkillinen rikkoutuminen.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että lausunnonpyytäjän maton pilaantuminen olisi ollut vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukainen ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita korvausta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta