Haku

VKL 796/08

Tulosta

Asianumero: VKL 796/08 (2009)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.05.2009

Konerikkovakuutus. Korvattava vahinkotapahtuma. Oliko vakuutuksenottaja näyttänyt korvattavan vahinkotapahtuman sattuneen? Minkä vuoksi sorvin toiminta oli loppunut?

Vakuutusyhtiöön tulleen puhelinilmoituksen mukaan sorvi oli hajonnut 6.7.2008. Huoltoliikkeen matkatyöraportin mukaan karan ohjain oli viallinen ja se oli vaihdettu uuteen. Vakuutusyhtiö oli pyytänyt vakuutuksenottajayritystä toimittamaan vahinkokäsittelyä varten huollon lausunnon rikkoutumisen syystä. Lisäselvitystä vakuutusyhtiöön ei ollut tullut. Korvausta vahingosta haettiin konerikkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on viitannut vakuutusehtojen kohtaan 3, jossa on määritelty korvattava vahinkotapahtuma sekä rajoitusehtokohtaan 3.2.2. Vakuutusyhtiö on katsonut, että saamillaan selvityksillä se ei ole voinut todeta vahingon syntyneen äkillisen, ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamana. Kyseessä on ollut lähinnä sorvin toimintakyvyn lakkaaminen, joka ei ole ollut ehtokohdan 3.2.2 mukaan konerikkovakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutusyhtiön tulee korvata kyseinen vahinkotapahtuma täysimääräisesti tapahtumahetkellä voimassa olleen vakuutuksen perusteella. Perusteluna vaatimukselleen vakuutuksenottajayritys on todennut, että yleisesti tunnettu tosiasia konetekniikassa oli se, että modernia tekniikkaa sisältävät sähköiset osat saattoivat joskus rikkoutua. Yhtä tunnettua oli myös se, että tämä rikkoutuminen saattoi tapahtua joko uudelle laitteelle tai toisaalta laite saattoi kestää hyvin pitkään. Tästä voitiin päätellä, että aika ei ollut keskeinen tekijä rikkoutumiseen johtavassa tapahtumasarjassa. Kuluminen,joka vakuutusyhtiön rikkovakuutuksessa oli otettu rajoitusehtojen piiriin, liittyi olennaisesti siihen ajatukseen, että pitkän ajan kuluessa esine kului ja tämän seurauksena lopulta rikkoutui. Modernia tekniikkaa sisältävät sähköiset osat eivät siis varsinaisesti kulu, vaan ne rikkoutuvat äkillisesti ja yllättäen. Tämän yleisesti tunnetun tosiasian vuoksi vakuutuksenottajayritys on katsonut, että vakuutusyhtiö ei voinut luistella vastuustaan vetoamalla ehtokohtaan 3.2.2 – kuluminen. Vakuutusyhtiön tulee täten korvata rikkoutumisvahinko täysimääräisesti.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Kyse on siitä, että CNC-sorvin viallinen karan ohjain on vaihdettu uuteen. Sen enempää vakuutuksenottajalta kuin korjausliikkeeltäkään ei ole saatu tietoja asiasta. Huoltoliikkeen mukaan kyse ei ole kuluvasta osasta. Sorvi on ehkä 1990-luvulta.
 
Vakuutusyhtiölle ei ole ilmoitettu, minkälaisesta rikkoutumistapahtumasta olisi kysymys. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan kyse on elektronisesta osasta, joka ei sinänsä mekaa­nisesti kulu. Nämäkin osat kuitenkin alkavat lisääntyvästi lakata toiminnasta, kun laite vanhenee. Konerikkovakuutus ei ole huoltosopimus eikä siitä ole tarkoitus mahdollistaa vanhan konekannan huoltoa tai uusimista. Lausunnonpyytäjän käsitys siitä, että sähköisten osien vaihtaminen tulisi aina korvata, ei vastaa vakuutuksen ajatusta eikä ehtojen sanamuotoa.
 
Näyttövelvollisuus vakuutustapahtumasta on vakuutuksenottajalla. Asiassa ei le osoitettu mitään äkillistä, ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Laitteen ikä huomioon otettuna kyse on todennäköisesti ehdoissa tarkoitetusta aineen väsymiseen rinnastettavasta tapahtumasta. Joka tapauksessa kyse on esineen osan toimintakyvyn lakkaamisesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Konerikkovakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata esineen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, aineen väsymistä tai vastaavaa vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista eikä esineen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamista.
 
Ratkaisusuositus
Sorvin on ilmoitettu hajonneen. Matkatyöraportin mukaan karan ohjain on ollut viallinen, minkä vuoksi on vaihdettu uusi säätäjä, ohjain. Muuta selvitystä vahingosta ei ole saatu pyynnöistä huolimatta.
 
Syytä siihen, miksi karan ohjain on ollut viallinen, ei ole tiedossa. Tämän vuoksi ei tiedetä, onko vahingon aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahinko on tapahtunut ehtojen edellyttämällä tavalla. Koska ehtojen edellyttämää syytä vahingon aiheutumiseen ei ole osoitettu, ei vahinko ole korvattava konerikkovakuutuksesta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kallioinen, Nyyssölä, Sjögren ja varajäsen
Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia