Haku

VKL 793/07

Tulosta

Asianumero: VKL 793/07 (2008)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2008

Mihin riita perustui? Vuokrasuhderiita Kahden vuoden sääntö

A Oy on vuokrannut B Oy:ltä tehdaskiinteistön 11.4.2006 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella. Kyseessä on ollut viiden vuoden määräaikainen vuokrasopimus. B Oy on purkanut vuokrasopimuksen 2.2.2007 allekirjoitetulla purkamisilmoituksella 6.2.2007 alkaen, koska A Oy oli laiminlyönyt vuokranmaksun. Osapuolet kävivät tämän jälkeen neuvotteluja uudesta vuokrasopimuksesta. Uutta sopimusta ei kuitenkaan syntynyt. B Oy on haastanut A Oy:n oikeuteen huoneenvuokrasaatava-asiassa. Vaateina ovat olleet vuokrasopimuksen aikaiset maksamattomat vuokrat sekä vuokrasopimuksen purkamisen jälkeiset maksamattomat vuokrat. 

Tuomiossaan käräjäoikeus on katsonut, ettei A Oy:n ja B Oy:n välille ollut solmittu uutta suullista vuokrasopimusta 6.2.2007 jälkeen. A Oy on velvoitettu maksamaan sekä vuokrasopimuksen voimassaoloajalta että vuokrasopimuksen purkamisen jälkeen huoneiston hallintaoikeuden kestoajalta alkuperäiseen vuokrasopimukseen perustuvan vuokran suuruinen summa.
 
A Oy on hakenut asiaan oikeusturvaetua 30.6.2006 alkaneesta yrityksen oikeusturvavakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on viitannut vakuutusehtojen kohtiin 4.1 ja 4.2. Kohdassa 4.2 on todettu mm., että jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtu­man sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuu­tuksen voimassaoloaikana. Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä olevassa tapauksessa peruste oli 11.4.2006 solmittu vuokrasopimus. Koska vakuutus ei ollut ollut voimassa vaatimuksen perusteen syntyessä, ei vakuutusyhtiö myöntänyt asiaan oikeusturvaetua.
 
Asia oli myös vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä, mutta päätös ei muuttunut.
 
Lausuntopyyntö
A Oy:n käsityksen mukaan vuokrariidan faktat osoittavat ensinnäkin sen, että riidan peruste ei ole 11.4.2006 solmittu vuokrasopimus. Osapuolet eivät ole lainkaan riidelleet vuokrasopimuksen ehdoista, vaan vuokran määrästä vuokrasopimuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta sekä tähän liittyvästä mahdollisesta kuittausoikeudesta. Aiempi vuokrasopimus on purettu jo 6.2.2007, joten tämän jälkeiseltä ajalta vuokrasopimus ei ole ainakaan riidan peruste.
 
Oikeusturvaetua ei voi evätä sillä perusteella, että asia, jonka osalta oikeusturvaetua on haettu, juontaisi ainakin osittain juurensa mainittuun vuokrasopimukseen. Vakuutusehtojen kohtaa 4.2 ei voi tulkita tällä tavoin laajentavasti A Oy:n vahingoksi, vaan jos edellä mainittu ehtokohta on jollain tavoin tulkinnallinen, on sitä tulkittava laatijansa eli vakuutusyhtiön vahingoksi ja vakuutuksenottajan eduksi. Vakuutuksenottaja pyytää Vakuutuslautakunnalta lausuntoa siitä, pitääkö sille myöntää puheena olevassa asiassa oikeusturvaetu.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö katsoo tehneensä asiassa hyvin perustellun, yksiselitteisen ja vakuutusehtojen mukaisen ratkaisun, jonka myös yhtiön asiakasasiamies on katsonut olevan vakuutusehtojen mukainen ja oikea. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei A Oy:n puolesta laaditussa valituskirjelmässä ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa jo tehtyä korvausratkaisua. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää tehdyn valituksen ja pysyttää vakuutusyhtiön tekemän korvausratkaisun.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun vaatimus on todisteellisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtu­man sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta,tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuu­tuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, joka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavan sisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.
 
Ratkaisusuositus
 
B Oy on vaatinut A Oy:ltä vuokrasaatavia, jotka ovat perustuneet 11.4.2006 solmittuun tehdaskiinteistön vuokrasopimukseen. Suurin osa vaateista on perustunut vuokrasopimuksen purkamisen jälkeiseen aikaan. Nämä saatavat ovat perustuneet siihen, että A Oy on hallinnut kiinteistöä, vaikkei vuokrasopimus ole enää ollut voimassa eikä uutta ole solmittu. Vuokrasopimuksen purkamisen jälkeiset saatavat ovat täten perustuneet huoneiston hallintaan eikä 11.4.2006 solmittuun vuokrasopimukseen. Tältä osin juttu on perustunut vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneeseen kiinteistön hallintaan. Vakuutusyhtiön tulee myöntää oikeusturvaetu asiassa tälle osalle oikeudenkäyntikuluista.
 
Oikeudenkäynnistä suurin osa on käsitellyt sitä, onko uutta vuokrasopimusta syntynyt 6.2.2007 tapahtuneen vuokrasopimuksen purkamisen jälkeen ja onko tuolloin sovittu aiempaa pienemmästä vuokran suuruudesta. Vakuutuslautakunta arvioi, että 2/3 oikeudenkäyntikuluista kohdistuu vuokrasopimuksen purkamisen jälkeiseen aikaan. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön tulee korvata 2/3 syntyneistä A Oy:n oikeudenkäyntikuluista.
 
Lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Kallioinen, Meincke, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia