Haku

VKL 792/07

Tulosta

Asianumero: VKL 792/07 (2008)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.02.2008

Hevosen lopettaminen Vakuutusehtojen tulkinta Oliko lopettaminen välttämätöntä?

Tapahtumatiedot

Ratsuhevosen vakuutuksen kohteena oleva viisivuotias hevonen vietiin äkillisten ähkyoireiden vuoksi hevossairaalaan 16.9.2007. Hoitaneen eläinlääkärin lausunnossa diagnoosiksi on merkitty ohutsuolen kiertymä tai tyräymä, ileus. Lausunnon mukaan hevosen rektaalitutkimuksessa todettiin täyttyneitä ohutsuolen lenkkejä vatsaontelossa, ultraäänitutkimuksessa muutama täyttynyt täysin liikkumaton ja laajentunut lenkki. Nämä ja muut lausunnossa mainitut löydökset viittaavat vahvasti akuutisti alkaneeseen ohutsuolen kiertymään tai tyräymään. Hoitoennuste ilman leikkausta on hyvin huono, leikkauksella varauksellinen. Lausunnon mukaan päädyttiin hevosen eutanasiaan.

Eläinlääkärin myöhemmässä lisäselvityksessä on todettu mm., että kun hevosen vatsaontelossa oli todettu täyttyneitä ohutsuolenosia, eläinlääkäri oli soittanut hevosen omistajalle ja kertonut, että näissä tapauksissa päädytään lähes poikkeuksetta hevosen ähkyleikkaukseen tai eutanasiaan. Tämän jälkeen tehtiin omistajan pyynnöstä ultraäänitutkimus, jossa todettiin kaksi laajentunutta ohutsuolen lenkkiä, jotka olivat liikkumattomia; tämä viittaa vahvasti strangulaatioon tai tyrään. Eläinlääkäri keskusteli omistajan kanssa jatkotoimenpiteistä ja leikkauksen ennusteesta, joka on ohutsuoliähkyn kyseessä ollessa varauksellinen. Omistaja päätyi tässä vaiheessa lopetuspäätökseen, mikä eläinlääkärin mielestä oli järkevä ratkaisu.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusehtojen mukaan hevosen henkivakuutuksesta korvataan koko vakuutusmäärä ilman omavastuuta mm. silloin, kun hevonen on sairastunut niin vaikeasti, että se on asianmukaisesta hoidosta huolimatta eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan välttämättä lopetettava tai teurastettava vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksesta ei korvata hevosen lopetuksesta ja ruumiin hävityksestä aiheutuneita kuluja.

Vakuutusyhtiö katsoo, että selvityksen mukaan hevosella todettu ohutsuolen kiertymä tai tyräymä olisi mahdollisesti voitu korjata ähkyleikkauksen avulla ja hevonen olisi saatettu voida pelastaa. Hevossairaalassa oli tarjottu leikkausmahdollisuutta hevosen hoidoksi, mutta leikkaukseen ei haluttu ryhtyä. Tässä tapauksessa hevoselle ei tehty ehtojen edellyttämää eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaista tilanteen vaatimaa hoitoa eli ähkyleikkausta. Tämän vuoksi henkivakuutuskorvausta ei makseta.

Akuutin ähkyhoidon eläinlääkärikulut on selvityksen mukaan käsitelty erillisellä päätöksellä.

Lausuntopyyntö

Vakuutuksenottaja vaatii henkivakuutuskorvauksen maksamista. Hän toteaa mm., että tilanne oli akuutti ja hevosen kannalta tuskallinen. Ratkaisut oli tehtävä eläinsuojelullisesta näkökulmasta viipymättä, kärsimyksiä pitkittämättä. Tehdyn tarkastuksen ja ultraäänitutkimuksen pohjalta todettiin selviytymismahdollisuudet käytännössä olemattomiksi, ja hevosen tuskien turhan pitkittämisen välttämiseksi ja myös alan ammattilaisen näkemykseen tukeutuen vakuutuksenottaja ei voinut päätyä muuhun kuin hevosen lopettamiseen. Päätös oli tehtävä pelkästään kärsivän eläimen etua ajatellen.

Korvauspäätöksessä esiin tuotu leikkaushoito olisi ollut vaihtoehtona olemassa niin kauan kuin elintoimintoja on havaittavissa. Jossain kulkee kuitenkin raja, jonka jälkeen leikkaukseen ryhtyminen objektiivisesti arvioiden ei ole järkevää eikä toisaalta inhimillistä. Taloudelliset näkökohdat ja vakuutusturvan toteutuminen eivät voi edellyttää hevosen rääkkäämistä. Kyseessä oli muutoin erittäin hyväkuntoinen, lupaava hevonen, jonka pelastamiseksi olisi puhtaan taloudellisesti ajatellen kannattanut tehdä kaikki mahdollinen. Olisihan vakuutus korvannut myös leikkauskustannuksia.

Vakuutuksenottaja viittaa Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 887/04, jossa huomionarvoista on, ettei jalkavamman vuoksi lopetetun hevosen lopettamisen tarpeellisuutta edes kyseenalaistettu, kun se tehtiin eläinsuojelullisista syistä. Tuon tapauksen vakuutusehdoissa on todettu mm., että hevosen lopettamista pidetään välttämättömänä, kun hevosella on tuskaa tuottavia voimakkaita ja jatkuvia kipuja, joita ei voida millään hoidolla lievittää ja kun eläin on lopettamishetkellä sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Tätä voi lausunnonpyytäjän mielestä yleisenä periaatteena soveltaa myös nyt käsillä olevaan tapaukseen.

Vakuutuksenottajan ottaman vakuutuksen esitteessä todetaan mm., että hevosen perushenkivakuutus korvaa, kun hevonen on sairastunut tai vahingoittunut niin pahoin, että se on asianmukaisesta hoidosta huolimatta eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan lopetettava. Vakuutuksen rajoitusehdoissa ei mainita ähkyä. Vakuutuksenottaja katsoo lisäksi toimineensa vakuutuksen sisältämien hevosen hyvää hoitoa koskevien suojeluohjeiden mukaisesti. Hän pitää outona, ettei vakuutusyhtiö ole maksanut edes osakorvausta; leikkauksestakin olisi syntynyt korvattavia kustannuksia.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toteaa, että hevosta hoidettiin 16.9.2007 ohutsuolen kiertymän tai tyräymän vuoksi. Kiertymä tai tyräymä olisi eläinlääketieteellisen kokemuksen perusteella mahdollisesti voitu parantaa ähkyleikkauksen avulla. Hoitoennuste ilman leikkausta oli hyvin huono, leikkauksella varauksellinen. Omistajalle tarjottiin leikkausvaihtoehtoa, mutta hän päätyi hevosen eutanasiaan.

Vakuutusehtojen mukaan korvattavuuden edellytyksenä on, että hevosen lopetus on asianmukaisesta hoidosta huolimatta välttämätöntä. Vakuutuksen kohteena olleen hevosen tilanteessa ähkyleikkaus olisi ollut asianmukainen hoito. Korvaus on evätty, koska hevonen on lopetettu ilman, että sairautta on yritetty hoitaa.

Vakuutuksenottaja on viitannut Vakuutuslautakunnan tapauksessa VKL 887/04 esillä olleeseen lopettamisen välttämättömyyttä koskevaan määritelmään. Sen mukaan lopettamista pidetään välttämättömänä silloin, kun hevosen kipuja ei voida millään hoidolla lievittää. Tilanne ei ole ollut tällainen nyt kyseessä olevan hevosen kohdalla, koska leikkaushoidolla hevonen olisi saattanut parantua entiselleen.

Vakuutusyhtiö viittaa eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin (29/2000). Eläinlääkärin ammattietiikka ei salli leikkauksen tarjoamista hoitovaihtoehtona, jos leikkaukseen ryhtymisestä ei objektiivisesti arvioiden ole mitään etua. Hevossairaalan mukaan varauksellinen leikkausennuste tarkoittaa n. 50 % onnistumismahdollisuutta, joten nyt kyseessä olevalla hevosella olisi ollut mahdollisuuksia toipua ähkystä.

Leikkausennusteen varauksellisuudesta ja hevosen tilan vakavuudesta huolimatta vakuutusyhtiö katsoo, että hevosen lopetus ei ole ollut välttämätöntä, vaan leikkausvaihtoehto olisi tullut toteuttaa.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien hevosen perushenkivakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan koko vakuutusmäärä ilman omavastuuta, kun hevonen on vakuutuksen voimassaoloaikana

•  kuollut,
•  sairastunut niin vaikeasti, että se on asianmukaisesta hoidosta huolimatta eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan välttämättä lopetettava,
•  vahingoittunut tapaturmaisesti niin pahoin, että se on asianmukaisesta hoidosta huolimatta eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan lopetettava välittömästi tapaturman yhteydessä,
•  kadonnut Suomessa (ennen 1.1.2007 alkaneissa vakuutuksissa korvataan katoaminen myös ulkomailla).

Ehtojen kohdan 2.4 mukaan hevosen kuolemasta ja lopetuksesta aiheutuneita kuluja ei korvata.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus pyytää ruumiinavausta kuolinsyyn selvittämiseksi. Vain näissä tapauksissa korvataan kuolleen hevosen tutkimisesta ja siihen liittyvän raadon hävityksestä aiheutuneita kuluja enintään 250 euroon asti. Vakuutusyhtiö ei korvaa kuolleen hevosen kuljetuskustannuksia.

Tässä tapauksessa vakuutuksen kohteena ollut hevonen on lopetettu sen saatua voimakkaita ähkyoireita. Riitaa on siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan hevosen henkivakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuksenottaja on mm. kertonut hoitaneensa hevostaan vakuutuksen suojeluohjeiden mukaisesti. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, että tässä tapauksessa ei ole kyse korvauksen alentamisesta tai epäämisestä suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella vaan siitä, onko vakuutusehtojen kohdassa 2.1 määritelty korvaukseen oikeuttava vakuutustapahtuma sattunut. Jos korvattavaa vakuutustapahtumaa ei ole sattunut, vakuutuksenantajalla ei ehtojen mukaan ole osittaistakaan korvausvelvollisuutta vahingosta.

Hevosen sairastumistapauksissa vakuutusehtojen kohta 2.1 asettaa henkivakuutuskorvauksen maksamisen edellytykseksi sen, että hevonen on asianmukaisesta hoidosta huolimatta eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan välttämättä lopetettava. Hevosta tässä tapauksessa hoitaneen eläinlääkärin lausunnon perusteella hevosen tila on ollut sellainen, että sille oli joko tehtävä ennusteeltaan varauksellinen ähkyleikkaus tai se oli lopetettava.

Vakuutuslautakunta katsoo, että kun onnistumismahdollisuuksiltaan kohtuullinen leikkausvaihtoehto olisi ollut tarjolla, hevosen lopettaminen ei ole ollut vakuutusehtojen kohdan 2.1 tarkoittamalla tavalla välttämätöntä, eikä ehtojen kohdan 2.1 mukaista korvattavaa vakuutustapahtumaa siten ole sattunut. Tämän vuoksi lautakunnalla ei ole perustetta suosittaa henkivakuutuskorvausta. Tähän tulkintaan ei vaikuta se, että hevosen leikkauskuluja olisi mahdollisesti korvattu eläinlääkärikuluvakuutuksen perusteella.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia