Haku

VKL 79/15

Tulosta

Asianumero: VKL 79/15 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.09.2015

Vakuutusehtojen soveltaminen. Rajoitusehto. Määräaikaisinventaarion yhteydessä huomattu varkaus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yrityksen naapurissa olleella purkutyömaalla oli käynyt varkaita 15.11.2013 ja 30.11.2013 välisenä aikana. Helmikuussa 2014 vakuutuksenottajan tiloista oli huomattu puuttuvan painolevyjä. Vakuutuksenottaja epäili varkaiden vieneet myös 15 000 euron arvoiset painolevyt. Vakuutuksenottaja oli hakenut korvausta yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 17.3.2014, 2.10.2014 ja 7.11.2014 päivätyillä korvauspäätöksillä, koska vahinko oli havaittu vakuutusehtojen rajoituksessa mainitulla tavalla vasta määräaikaisinventaarion yhteydessä. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottaja ei ollut myöskään pystynyt näyttämään, että vakuutusehtojen mukainen varkaus olisi tapahtunut.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 10.2.2015 päivätyssä valituksessaan, että varkaat olivat todennäköisesti tulleet toisen yhtiön tilojen kautta, mistä syystä murtojälkiä ei ollut nähtävissä heti vahingon jälkeen. Myöhemmin oli selvinnyt, että tiloihin oli murtauduttu ja esitutkinnassa tapahtumaa tutkittiin törkeänä varkautena.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 11.3.2015 päivätyssä vastineessaan, että varkausvahingon korvauksen edellytyksenä on, että irtain omaisuus on anastettu murtautumalla vakuutuskirjaan merkityn murtosuojeluohjeen mukaisesti suojattuun tai lukittuun omaisuuden säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen. Vakuutuksesta ei korvata murtovahinkoa, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarion yhteydessä.

Vakuutusyhtiö on viitannut siihen, että normaalisti tavaran vastaanotto kuitataan esimerkiksi rahtikirjaan, koska tällä toimenpiteellä vahingonvastuu siirtyy kuljetuksen tekijältä vastaanottajalle. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiölle ei ollut esitetty mitään selvitystä siitä, että painolevyt oli toimitettu ja vastaanotettu, eli olivatko levyt edes olleet varastossa vahinkohetkellä. Vakuutuksenottajan toimittamasta valvontakameratallenteesta kävi ilmi, milloin ja millä alueella varkaat olivat liikkuneet, mutta sen perusteella ei voitu yksilöidä, olivatko varkaat vieneet varastetuiksi ilmoitetut painolevyt. Varkaiden liikkuminen alueella ei vielä osoittanut, että varkaat olivat vieneet painolevyt. Omaisuuden puuttuminen oli huomattu vasta inventaariossa helmikuussa 2014, jollainen vahinkotapahtuma oli erikseen suljettu pois vakuutuksen korvauspiiristä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja näyttänyt, että painolevyt oli varastettu vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla vai oliko kyseessä rajoitusehdon mukainen varkaus, joka on huomattu vasta määräaikaisinventaarion yhteydessä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 2.6 (Rikosvahingot) mukaan rikosvahinkojen korvauksen edellytyksenä on, että tapahtumasta on tehty rikosilmoitus.

Varkausvahingon korvauksen edellytyksenä on lisäksi jokin seuraavista:

Irtain omaisuus on anastettu murtautumalla vakuutuskirjaan merkityn murtosuojeluohjeen mukaisesti suojattuun ja lukittuun omaisuuden säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen

Irtain omaisuus on anastettu rikkomalla tai työkalua käyttäen irrottamalla rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen kiinnitetyn ja lukitun omaisuuden kiinnitys ja lukitus, kun kiinnitys ja lukitus on tehty valmistajan tai vakuutusyhtiön antaman kirjallisen ohjeen mukaisesti

Vakuutuksesta ei korvata murto- tai ilkivaltavahinkoa, jonka tapahtumisajankohtaa ja -paikkaa ei voida määritellä tai joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijan tulee esittää selvitys siitä, että kyseessä on korvattava vakuutustapahtuma. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, sen tulee osoittaa kyseessä olevan rajoitusehdon tarkoittama tilanne.

Vakuutuslautakunta katsoo, että koska kysymyksessä oleva murtovahinko on todettu vasta määräaikaisinventaarion yhteydessä, vakuutusehtojen mukaan kyse ei ole korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vaikka varkaiden käynnistä on olemassa videokuvatallenne, on asiassa myös jäänyt epäselväksi, olivatko varastetuksi ilmoitetut painolevyt olleet varastossa, sillä kuittausta painolevyjen vastaanottamisesta ei ole esitetty.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Vainio

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia