Haku

VKL 791/10

Tulosta

Asianumero: VKL 791/10 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2011

Viljasiilon vaurioituminen Vaurioitumisen syy Vahinkoa kärsineen näyttövelvollisuus

Teräksisen viljasiilon yksi seinä oli osittain painunut kasaan ja siilo oli kallistunut. Viljasiilon omistaja A Oy katsoi, että viljasiilon vaurioituminen johtui siitä, että siilossa ollut vehnä oli tiivistynyt ja siiloa tyhjennettäessä paine oli kohdistunut siilon seiniin aiheuttaen yhden peltivanteen kurtistumisen. Viljasiilo kallistui pahasti seinän rikkoutumisen vuoksi ja siilo jouduttiin hätätyhjentämään ja korjaamaan. A Oy:n omistajan mukaan viljan tiivistyminen johtui läheisellä tietyömaalla työskennelleen S Oy:n tiejyrän kuljettajan virheellisestä ajosta liian lähellä viljasiiloa jyrän täry päällä.

A Oy:n omistajan mukaan viljasiilon korjauskustannukset on korvattava S Oy:n vastuuvakuutuksesta, koska jyrän kuljettaja toimi tuottamuksellisesti.

Korvausta haettiin S Oy:n vastuuvakuutuksesta.

 

Selvitys

S Oy:n vakuutusyhtiölle antaman kirjallisen selvityksen mukaan jyrä teki normaalia työtä soratiellä omalla työskentelyalueellaan. Lähimmillään matka siiloon oli 10 metriä. S Oy:n selvityksessä todettiin myös, että syynä siilon vaurioitumiseen on voinut olla myös siilon ikä, liian suuri viljamäärä, heikko rakenne tai materiaali.

 

Lisäselvitykset

A Oy:ltä

Vakuutuslautakunta pyysi vahinkoa kärsineeltä A Oy:ltä lisätietoja koskien vahinkoa seuraavilla kysymyksillä.

 1. Onko siiloista valokuvia ennen vahinkoa ja vahingon jälkeen siten, että kuvista näkyy siilon rakenne? Onko rakennepiirustuksia tai selvitystä
  miten ja millaisesta materiaalista siilot on rakennettu?
 2. Paljonko vehnää siiloissa oli ja oliko se jakaantunut tasaisesti? Paljonko siilon vetoisuus oli?
 3. Kävikö oman vakuutusyhtiönne ja/tai vastuuvakuutusyhtiön edustaja paikalla?
 4. Onko kyseiset siilot tutkittu/kartoitettu vakuutusta otettaessa oman vakuutusyhtiönne toimesta (millainen rakenne siiloissa on)?
   

A Oy:n vastaus

Esitämme lisäselvityksenä numeroituihin kysymyksiinne seuraavaa:

 1. Siilosta ei ole sellaisia valokuvia, joista näkyisi sen rakenne. Rakennepiirustuksia ei ole enää olemassa. Valmistusmateriaalit ja ainepaksuudet saa valmistajalta. Kysymyksessä on Arska-siilo (Valmistaja A Oy) halkaisija 5,6 m, korkeus 5,74 m. Hankittu n. 10 vuotta sitten.
 2. Siilossa oli vehnää 80 tonnia, eli se oli täynnä. Siilo täytetään ylhäältä keskeltä, joten vehnä ja samalla seinäkuormitus jakautuu tasaisesti siilon eri puolille. Samoin purku alakautta betonikartion keskeltä. Siilon tilavuus on 117 m3.
 3. Oman vakuutusyhtiömme tarkastaja kävi paikalla muutaman päivän sisällä vahingosta. Vastuuvakuutusyhtiön edustaja kävi vähän myöhemmin ja myös oman vakuutusyhtiömme tarkastaja oli paikalla samanaikaisesti hänen kanssaan.
 4. Oman yhtiömme toimesta ei siiloa tutkittu tai kartoitettu erikseen vakuutusta otettaessa. Kysymyksessä oli tunnettu siilomerkki, jota oli ollut jo vuosia käytössä runsaasti lähimaakunnassakin. A Oy on toiminut vuodesta 1958 ja valmistanut siiloja vuodesta 1972 alkaen, joten kokemusta oli. Myyjänä oli myös iso maatalouskauppa. Näin ollen ei ollut mitään syytä epäillä rakenteellisia heikkouksia ja aihetta erityistutkimuksen tekemiseen.
   

Vakuutusyhtiöltä

Onko vahinkotarkastajanne käynyt paikalla? Jos on, onko tarkastusraporttia ja/tai valokuvia vahingoittuneesta siilosta?

 

Vakuutusyhtiön vastaus

Yhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle kolme valokuvaa, joista näkyy vaurioitunut siilo. Lisäksi on vapaasti referoituna ja käännettynä seuraava puhelinkeskustelu vahinkotarkastajan ja vakuutusyhtiön välillä: Vaatimus 6668,30 euroa on aivan ok summana. Työkone oli työskennellyt työmaalla, joka sijaitsee kauempana kuin rautatie. Siilo on vanhaa mallia. Valmistaja on muuttanut mallia vahvistuksilla. Rautatie aiheuttaa enemmän tärinää kuin työkone on voinut aiheuttaa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 23.11.2010 antamassaan päätöksessä, ettei siilon vaurioitumisesta aiheutuneita kustannuksia korvata S Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on todennut päätöksessään seuraavaa. Korvausvastuu vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vahinko on aiheutettu tuottamuksella ja, että vahinko on aiheuttajan moitittavan menettelyn seuraus. Lisäksi vahingon tulee olla sellainen, että aiheuttaja voi ottaa huomioon, että hänen menettelystään saattaa seurata vahinko, eli vahinko voi olla ennalta arvattavissa.

Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että hänen joka korvausta vaatii, on näytettävä vaatimuksensa perusteen olemassaolo ja vaatimuksensa suuruus.

Vakuutusyhtiön mukaan korvauksenhakija ei ole esittänyt selkeään näyttöä siitä, että vahinko olisi johtunut juuri työkoneen tärinästä. Asiassa ei ole poissuljettua, että vahinko olisi aiheutunut täyden siilon ja siilon heikon rakenteen yhteisvaikutuksesta. Syynä on voinut olla myös esimerkiksi junaradan aiheuttama tärinä tai jokin muu syy.

Lisäksi asiassa on huomioitava se, että mahdollisesti aiheutunut vahinko ei ole johtunut S Oy:n työntekijän moitittavan menettelyn seurauksena, tuottamuksesta tai muusta vakuutusehtojen tarkoittamasta korvattavasta syystä. Siten vahinko jää tästäkin syystä vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

 

Lausuntopyyntö

A Oy on tyytymätön vakuutusyhtiön asiassa antamaan päätökseen ja pyytää Vakuutuslautakuntaa antamaan asiasta lausunnon. 

A Oy:n mukaan tiejyrä poikkesi työalueelta ja kulki lähimmillään noin kolmen metrin päästä viljasiilosta pitäen täryn päällä. Kun A Oy:n omistaja huomasi virheellisen ajon, hän kielsi jyrän kuljettajaa ajamasta täry päällä siilon läheisyydessä.

Vaurioitunut siilo on noin 10 vuotta vanha ja täynnä vehnää. Siilon iällä ei ole asiassa merkitystä vaan sillä, että siilossa oli vehnää sisällä. Vehnä painavampana lajikkeena tiivistyy täryn johdosta huomattavasti helpommin kuin muut viljalajikkeet. Rautatien läheisyys ei voi olla syynä vahinkoon. Se on aina ollut yhtä lähellä ja radan mahdollisesti aiheuttama tärinä on entisestään vaimentunut uuden eristekerroksen ansiosta.

A Oy katsoo, että vahinko on aiheutunut täryjyrän kuljettajan tuottamuksellisesta toiminnasta, koska hän on virheellisesti poikennut työmaa-alueelta ja pitänyt täryn päällä A Oy:n piha-alueella. Tämän johdosta on tapahtunut vehnän tiivistyminen ja viljan paine on kohdistunut siilon seiniin. Kun siiloa on tyhjennetty, yksi sen seinistä on painunut kasaan vaurioittaen siiloa.

Siilon vahingoittuminen on korvattava S Oy:n vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on antamassaan vastineessa viitannut aikaisempaan korvauspäätökseen. Lisäksi yhtiö on todennut, että osapuolten kertomukset tiejyrän reitistä ja kulkuetäisyydestä siiloon ovat keskenään ristiriitaisia. Asiassa ei ole täydellä varmuudella poissuljettu, että siilo olisi voinut vaurioitua ilman ulkoista syytä. Vakuutusyhtiö ei myöskään pidä selvitettynä, että asiassa olisi todettavissa vakuutusehtojen edellyttämää tuottamusta.

 

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja S Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole kommentoitavaa asiassa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisu

Vakuutusehdot

Vastuuvakuutus

Kohta 4.1. Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

 • joka todetaan vakuutusaikana ja
 • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

 

Ratkaisu

Viljasiilo vaurioitui, kun siitä tyhjennettiin viljaa. Siilon omistajan mukaan vaurioitumisen syynä oli tiejyrän ajaminen liian lähellä siiloa täry päällä ja siitä seurannut viljan liiallinen tiivistyminen. Siilolle aiheutunut vahinko on siilon omistajan mukaan korvattava tiejyrää käyttäneen yrityksen vastuuvakuutuksesta. Vakuutuksenottaja on todennut, ettei jyrä ole poikennut työmaa-alueelta. Vakuutusyhtiö on viitannut vakuutuksenottajan kertomaan ja todennut, ettei asiassa ole näytetty täryjyrän olevan yksiselitteisesti vahingon aiheuttaja. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, ettei vakuutuksenottaja ole menetellyt tilanteessa tuottamuksellisesti.

Asiassa on riitaa siitä, onko viljasiilon vaurioituminen korvattava lähistöllä tietöitä tehneen S Oy:n vastuuvakuutuksesta. Siilon omistajan mukaan S Oy:n työntekijä oli ajanut täry päällä jyrällä noin kolmen metrin päästä siiloa, S Oy:n vakuutusyhtiölle antaman selvityksen mukaan jyrä on lähimmillään ollut 10 metrin päässä siilosta.

A Oy:n lautakunnalle toimittaman lisäselvityksen mukaan siilo oli tapahtumahetkellä täynnä viljaa ja seinäkuormitus jakautui tasaisesti. Siilo oli hankittu noin 10 vuotta sitten isosta maatalouskaupasta eikä käyttöaikana ole ollut mitään syytä epäillä siilossa rakenteellisia heikkouksia. Siilon valmistaja on suomalainen yritys, joka on valmistanut siiloja vuodesta 1972 alkaen. 

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut selvityksessään vahinkotarkastajan kertomana, että työkone on työskennellyt työmaalla, joka sijaitsee kauempana kuin läheinen rautatie. Rautatie aiheuttaa enemmän tärinää kuin työkone on voinut aiheuttaa.

Vakuutuslautakunta antaa lausuntonsa käytettävissä olevan kirjallisen aineiston perusteella. Nyt käsiteltävässä asiassa on esitetty keskenään ristiriitaista selvitystä siitä, kuinka lähellä viljasiiloa täryjyrä on kulkenut ja tilanteen arvioiminen edellyttäisi suullista todistelua, johon Vakuutuslautakunnalle ei ole mahdollisuutta. Lisäksi asiassa ei ole ollut saatavilla sellaisia teknisiä selvityksiä, joiden perusteella olisi todettavissa tai pääteltävissä siilon romahtamisen syy tai syyt.

Vakuutuslautakunta voi ohjesääntönsä mukaan erityisestä syystä olla antamatta lausuntoa sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että se ei anna asiassa lausuntoa. 

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Pirkko-Liisa Haarmann, jäsenet Löppönen, Kallioinen, Nyyssölä, Pesonen, Sjögren ja varajäsen Partanen. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia