Haku

VKL 790/09

Tulosta

Asianumero: VKL 790/09 (2010)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2010

Elatusavun muutosta koskeva riita Kahden vuoden sääntö Riidan perusteen syntyajankohta Vakuutusehdon kohtuullisuus

 

Lausunnonpyytäjä N.K:n entinen puoliso A.K. on vaatinut heidän yhteisen lapsensa, K.K:n elatusavun korottamista. Lausunnonpyytäjä on riitauttanut vaatimuksen toukokuussa 2009. A.K. on nostanut kanteen lausunnonpyytäjää vastaan 2.9.2009.
 
Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön mukaan lausunnonpyytäjän vakuutus on alkanut 10.12.2008. Sitä ennen lausunnonpyytäjällä on ollut oikeusturvavakuutus aiemmassa vakuutusyhtiössä 7.11.2008–9.12.2008. Vastapuolen vaatimus on riitautettu toukokuussa 2009. Koska oikeusturvavakuutus ei ole tuolloin ollut voimassa kahta vuotta takautuvasti riidan syntymisestä eikä riidan perusteen eli muuttuneiden olosuhteiden syntymisajankohtana, ei vakuutusyhtiö ole myöntänyt oikeusturvaetua.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan N.K. on ollut vakuutettuna 30.10.2006–30.10.2008 aiemmassa vakuutusyhtiössä avopuolisonsa L.L:n vakuutuksessa 30.10.2008 saakka. Puolisot ovat eronneet lokakuussa 2008. Aiemman vakuutusyhtiön virkailija soitti N.K:lle 7.11.2009 kun L.L. siirsi vakuutustaan, ja tuolloin varmistettiin N.K:n vakuutuksen jatko tekemällä hänen nimiinsä oma vakuutus. Tuossa yhteydessä N.K:lle kerrottiin, että vakuutus jatkuu katkeamattomana. N.K:lle selvisi katkos vasta siinä yhteydessä, kun vakuutusyhtiö antoi hänelle kielteisen päätöksen oikeusturvahakemukseen. Vakuutus on jatkunut 10.12.2008 eteenpäin nykyisessä vakuutusyhtiössä.
 
Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaa N.K:lle vedoten siihen, että oikeusturvavakuutus ei ole ollut voimassa kahta vuotta takautuvasti riidan syntymisestä eikä perusteen syntymisajankohtana.
 
Riidan perusteen syntyajankohta ei ajoitu ajalle ennen vakuutuksen voimassaoloa. Riidan peruste on elatusavun muutosta koskevissa asioissa sellainen merkittävä olosuhteiden muutos, joka voi antaa aiheen elatusavun muutokseen. Usein näitä syitä on useampia. Yleensä suurin on elatuksen tarpeen muuttuminen. Merkittävän perusteen antaa se, jos lapsi täyttää 13 vuotta, koska silloin oikeusministeriön ohjeen mukaan nousee lapsen yleisten kustannusten määrä 290 eurosta 390 euroon. K.K. on täyttänyt 13 vuotta 8.3.2009. Tämä on nostanut elatuksensa tarvetta merkittävästi.
 
Joka tapauksessa kokonaisuus elatusapuasioissa on aina elatusapua hakevan itsensä arvioitavissa. Kun peruste elatusavun korottamiselle on olemassa, ryhdytään esittämään vaatimuksia. Tässä tapauksessa tilanne on syntynyt hakijan näkemyksen tammikuussa 2009, jolloin A.K. on tuonut esiin, että elatusapua korotettaisiin.
 
Kun elatusavun muutosta hakeva ottaa yhteyttä asiamieheen, joka ryhtyy miettimään perusteita elatusavun muutokselle, perusteisiin laitetaan kaikkea mahdollista, minkä toivotaan vaikuttavan asian ratkaisuun. Objektiivisesti katsoen on erittäin vaikea arvioida, minä hetkenä muutokselle edellytyksenä oleva perusteet ovat syntyneet. Tämän vuoksi näissä asioissa riidan synty­perusteen hetkeksi tulee katsoa se hetki, jolloin muutosta hakeva on ryhtynyt vaatimuksia esittämään.
 
N.K:n vakuutuksen voimassaolo tulee lisäksi katsoa yhtäjaksoiseksi huolimatta siitä, että vakuutuksissa on ollut muutamien päivien tauko 31.10.–6.11.2008. Vakuutusehto on kohtuuton, eikä sitä tule soveltaa N.K:n oikeusturvahakemuksen harkinnassa.
 
N.K. on saanut vakuutusyhtiöltä tiedon, että yhteinen vakuutus L.L:n kanssa päättyi 6.11.2008. Tällainen tieto oli hänelle puhelimessa annettu, minkä perusteella hän oli jatkanut omaa vakuutustaan 7.11.2008. Koska kyse on ollut hänen puolisonsa vakuutuksesta, N.K. on saamansa informaation varassa, eikä pysty itse päättämään siitä, miten vakuutus päätetään. Tahaton katkos on päässyt syntymään. Kyseisen vakuutusehdon tarkoitus ei voi olla tämän tyyppinen tilanne. Erotilanteessa tällainen on mahdollista jo puolisoiden kommunikaatio-ongelmien ja yhteistyön puutumisen vuoksi. Jos muutaman päivän katkos aiheuttaa merkittävän heikennyksen kuluttajan vakuutusturvaan, on se kohtuuton ehto kuluttaja-asiakkaalle. Usein vakuutusyhtiöt tällaisissa tapauksissa käyttävätkin harkintaa ja ottavat huomioon ehdon kohtuuttomuuden kuluttajan näkökulmasta. Vakuutusyhtiö ei ole näin tehnyt.
 
Kun otetaan huomioon riidan perusteen syntymiseen liittyvä problematiikka sekä erittäin lyhyt katkos vakuutuksessa, johtaa kahden vuoden säännön soveltaminen kohtuuttomaan lopputulokseen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö katsoo, korvauspäätös on asianmukainen. Käräjäoikeudelle jätetyn kanteen perusteluissa olennaisiksi muuttuneiksi olosuhteiksi mainitaan lausunnonpyytäjän ansiotulojen kasvu vuoden 1999 sopimishetken 2100 eurosta vuoden 2007 3500 euroon kuussa. Lisäksi mainitaan vastapuolen hankkimat kolme lasta.
 
Elatusapuasiaan oikeusturvan myöntäminen edellyttää aiempaa sopimusta ja sen muuttamista muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Kyseisessä tapauksessa muuttuneet olosuhteet suhteessa aiempaan sopimukseen ovat tulojen kasvaminen. Olosuhteet ovat muuttuneet jo ennen vakuutussopimuksen voimaantuloa 7.11.2008. Lausunnonpyytäjän mainitsema peruste 13 vuoden iästä ei ole yllättävä ja ennalta arvaamaton olosuhdemuutos.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen voimassaoloa laskettaessa otetaan huomioon se aika, jonka vakuutus on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä katkon syytä erittelemättä.
 
Ehtokohdan sanamuodon mukainen tulkinta on selvä. Lausunnonpyytäjän vakuutus ei ole ollut yhtäjaksoisesti voimassa kahta vuotta. Jos lausunnonpyytäjä katsoo, että aiempi yhtiö on toiminut jollakin tavoin virheellisesti siten, että vakuutus on ollut voimassa korvauspäätöksissä mainitun ajan, niin oikaisupyyntö tulee kohdistaa tähän yhtiöön.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot ja lainsäädäntö
 
Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.
 
Kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.
 
Kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.
 
Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi kaikki se aika, jonka vakuutus on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.
 
Lasten elatuksesta annetun lain (704/1975) 1 §:n mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.
 
Lain 2 §:n mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.
 
Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.
 
Lain 11 §:n mukaan vahvistetun elatusavun määrää ja sen suorittamistapaa voidaan muuttaa sopimuksella tai tuomiolla, mikäli niissä olosuhteissa, jotka 1–3 §:n mukaan on otettava huomioon elatusapua vahvistettaessa, on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena. Elatusavun muuttamista harkittaessa on vahvistetun elatusavun määrä otettava huomioon sellaisena kuin se on eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (660/66) mukaan.
 
Kuluttajansuojalain (38/1978) 4:1 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista riidan perusteen syntyajankohdasta ja vakuutussopimuksen ehdon kohtuullisuudesta. Vakuutusyhtiön mukaan riita on syntynyt ennen vakuutuksen voimassaolon alkamista ja vakuutus ei ole ollut yhtäjaksoisesti voimassa kahta vuotta vakuutustapahtuman sattuessa. Lausuntopyynnön mukaan riidan peruste ajoittuu vakuutuksen voimassaoloaikaan ja kahden vuoden säännön soveltaminen johtaisi tapauksessa kohtuuttomuuteen.
 
Lausunnonpyytäjä ja hänen entinen puolisonsa olivat tehneet elatussopimuksen vuonna 1999. Elatusmaksua on vaadittu korotettavaksi keväällä 2009 ja vaatimus on kiistetty toukokuussa 2009. Lausunnonpyytäjän vakuutus nykyisessä vakuutusyhtiössä on alkanut 10.12.2008. Aiemmassa vakuutusyhtiössä vakuutus on ollut voimassa 30.10.2006–30.10.2008, jolloin lausunnonpyytäjä on ollut vakuutettuna samassa taloudessa asuneen avopuolisonsa vakuutuksesta sekä erilleen muuton jälkeen omassa vakuutuksessa 7.11.2008–9.12.2008.
 
Riita on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tapauksessa elatusavun korottamista koskevassa kanteessa perusteena on mainittu lausunnonpyytäjän tulojen nousu ja entiselle puolisolle syntyneet kolme alaikäistä lasta tämän nykyisestä avioliitosta. Lautakunta katsoo, että nämä muutokset olosuhteissa, ovat tapahtuneet ennen vakuutuksen alkamista. Näin seikat joihin riita perustuu, eivät ole syntyneet vakuutuksen voimassaolon aikana. Tämän vuoksi vakuutuksen olisi tullut olla voimassa kaksi vuotta keskeytymättömänä, jotta oikeusturvaetu vakuutusehtojen mukaan myönnettäisiin.
 
Lausunnonpyytäjällä ei ole ollut oikeusturvavakuutusta 31.10.–6.11.2008. Vakuutuksen päättyminen on johtunut siitä, että lausunnonpyytäjä on muuttanut pois avopuolisonsa kanssa yhteisestä taloudesta. Muuton jälkeen lausunnonpyytäjällä ei ole ollut oikeusturvavakuutuksen sisältävää kotivakuutusta. Lausuntopyynnössä katsottu, että ehdon soveltaminen johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Lautakunnan mielestä kyseessä olevaa kahden vuoden sääntöä ei voida pitää kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla kohtuuttomuuteen johtavana sillä perusteella, että vakuutusturvan päättyminen on johtunut asumuserosta ja että katko vakuutusturvassa on ollut lyhytaikainen. Asiassa ei ole selvitetty, että lausunnonpyytäjä ei olisi voinut ottaa oikeusturvavakuutuksen sisältävää kotivakuutusta viimeistään muuttopäivänä. Tämän perusteella lautakunta katsoo, ettei kyseisen ehtokohdan soveltamista voida pitää lausunnonpyytäjän kannalta kohtuuttomana.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia