Haku

VKL 788/14

Tulosta

Asianumero: VKL 788/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2015

Vuotovahinko. Työsuhteeseen verrattavissa olevat olosuhteet.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu M.N. teki LVI-asennuksia M.H:n kotona. Astianpesukoneen liitin oli irronnut 25.8.2013 liitoksesta keittiön alakaapissa ja vettä oli valunut rakennuksen rakenteisiin.

Kosteuskartoituksen vahinkokohteessa tehneen P Oy:n raportin mukaan ”putki irronnut liitoksesta keittiön alakaapistossa, todennäköisesti liitintä ei ollut kiristetty kunnolla tai liitin ei ollut pohjassa saakka, jonka vuoksi putki on päässyt irtoamaan paineiskujen vaikutuksesta.” P Oy on tehnyt lisäraportin purkutyön edetessä ja tällöin on otettu kantaa rakennuksen kosteustilanteeseen ja on todettu, että muuten tutkimuksessa todettu vastaa alkuperäistä raporttia.

Vakuutetun puoliso on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että vahinko on aiheutunut, koska pariskunnan viisivuotias lapsi oli löysännyt liitoksen muttereita taikka väännellyt vuotanutta putkea. Putkiasennustyö on tehty lahjaksi, minkä vuoksi kyse ei ole ammatti-, ansio- tai elinkeinotoiminnasta. Käytetty liitos ei ole ollut kelvollinen käyttötarkoitukseensa.

Korvausta vahingosta haettiin kotivakuutukseen kuuluvasta vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska vahinko on aiheutunut ammatti-, ansio- tai elinkeinotoiminnassa. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei merkitystä ole sillä, onko työn suorittaja saanut vastiketta työstään, koska kyse on ollut vahingonkorvausoikeudellisesti työsuhteeseen verrattavissa olevissa olosuhteissa toisen lukuun toimittaessa. Vakuutusyhtiö ei pidä uskottavana sitä, että lapsi olisi saanut liitoksen löysälle, koska liitos on sijainnut vaikeassa paikassa. Jos lapsi olisi avannut liitoksen, olisi vuoto tapahtunut heti.

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella, jos liitos on tehty vastoin yleistä toimintatapaa.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan vahinko kuuluu vastuuvakuutuksen piiriin ja tulee korvata täysmääräisesti. Toissijaisesti tulee tutkia, onko liittimen myynyt keittiötoimittaja syyllistynyt kuluttajansuojalain vastaiseen toimintaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko on syntynyt vahingonkorvausoikeudellisesti työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa, vaikka vakuutettu ei olekaan saanut työstä vastiketta. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutetaan työskennellessä toisen lukuun ja hyväksi sekä tämän johdon ja valvonnan alaisena. Vakuutuksen tarkoituksena ei ole korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat tehtäessä työtä toiselle, vaikka työtä tehtäisiin ilman vastiketta.

Vakuutettujen viisivuotiaan lapsen osallisuudesta vahinkoon ei ole muuta näyttöä kuin yli kuukausi vahingon tapahtumisen sekä kielteisen korvauspäätöksen jälkeen annettu kertomus. Asiassa ei ole osoitettu, että lapsi olisi aiheuttanut vahingon. Vakuutusyhtiö ei pidä edes mahdollisena, että viisivuotiaan voimilla saisi keittiökaapissa vaikeassa paikassa olevan asianmukaisesti asennetun ja oikein asennetun putkiliitoksen irtoamaan vääntämällä. Vuotovahinko ei myöskään aiheutunut välittömästi lapsen touhutessa allaskaapissa.

Vakuutusyhtiö pitää todennäköisimpänä vahingon syynä sitä, että käytetty liitin ei ole ollut asianmukainen. Liitoksen vuotaminen ei ole edellyttänyt, että se olisi kiristetty tai asennettu virheellisesti. Vastuu viallisesta liittimestä on sen myyneellä keittiötoimittajalla. Vastuu M.H:n käytettäväksi osoittamasta liittimestä ei ole asennustyön tekijällä. M.N:n vastuu voisi perustua vain sopimukseen, jolla hän olisi ottanut vastattavakseen myös asennuksessa käytettävien osien laadusta ja kestävyydestä. Tällainen vastuu on rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä.

M.N. on joka tapauksessa aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudellaan, koska on ryhtynyt ilman putkiasentajan ammattitaitoa ryhtynyt putkiasennustöihin. Ammattitaidon puute on suoraan yhteydessä siihen, että vahinko on päässyt syntymään. Vakuutusyhtiö ei tälläkään perusteella ole korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko putkivuodosta aiheutunut vahinko korvata kotivakuutukseen kuuluvasta vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 131 mukaan henkilön perusvastuuvakuutus korvaa vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kohdan 135 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa tai vahingonkorvausoikeudellisesti työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa toisen lukuun toimittaessa, vaikka vakuutettu ei yksittäisessä tapauksessa saisi työsuorituksesta vastiketta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan käytössä olevasta P Oy:n tekemästä kosteuskartoitusraportista käy ilmi, että vuoto on todennäköisesti johtunut siitä, että vuotanutta liitintä ei ollut kiristetty kunnolla tai liitin ei ollut pohjassa. Vakuutettu on vedonnut siihen, että käytetty liitin on ollut sopimaton käyttötarkoitukseensa ja siihen, että vakuutettujen viisivuotias lapsi on sormeillut liitoksia. Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinko on aiheutunut siitä, että käytetty liitin ei ole ollut asianmukainen.

Lautakunta pitää uskottavampina ensimmäisiä vakuutustapahtuman jälkeen annettuja tietoja tapahtumasta. Tämän vuoksi vakuutuslautakunta ei pidä uskottavana kielteisen korvauspäätöksen jälkeen annettua selvitystä siitä, että vahinko olisi aiheutunut lapsen sormeiltua tehtyjä asennuksia. Tämän lautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt selvittämättä, että lapsen toiminnalla olisi ollut vaikutusta asiaan.

Lautakunta ei voi käytettävissä olevan kirjallisen selvityksen perusteella päätellä, onko vahinko johtunut siitä, että liitin on asennettu virheellisesti vai siitä, että liitin ei ole soveltunut käyttötarkoitukseensa. Kyse ei kuitenkaan ole ollut vakuutetun elinkeinotoiminnasta tai vahingonkorvausoikeudellisesti työsuhteeseen verrattavissa olevasta olosuhteesta. Vakuutettu ei ole saanut vastiketta työstään eikä hän ole harjoittanut ammattiaan tehdessään asennuksia. Vahingonkorvausoikeudessa työsuhteeseen verrattavissa olevilta olosuhteilta edellytetään muun muassa sitä, että henkilö voidaan toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet huomioon ottaen rinnastaa työntekijään. Tällaisista olosuhteista ei nyt käsillä olevassa tapauksessa ole kyse.

Jos vuoto on aiheutunut virheellisestä asennuksesta, on vahinko syntynyt M.N:n huolimattomuudesta. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että M.N. olisi ollut vastuussa liittimien soveltumisesta käyttötarkoitukseensa. Koska M.N. ei ole vastuussa asennuksessa käytettyjen liittimien soveltumisesta käyttötarkoitukseensa, ei hän myöskään vastuussa aiheutuneesta vahingosta, mikäli vahinko on aiheutunut siitä, että liittimet eivät ole soveltuneet käyttötarkoitukseensa.

Vakuutettu on pyytänyt lautakunnalta lausuntoa liittimen myyneet keittiötoimittajan mahdollisesta kuluttajansuojalain vastaisesta toiminnasta. Ohjesääntönsä mukaan Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahingonkärsineen, edunsaajan tai asianomaisen vakuutusyhtiön lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä. Liittimet myyneen keittiötoimittajan vastuu ei liity vakuutussuhteeseen, minkä vuoksi lautakunta ei tältä osin lausu asiasta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei esittämillään perusteilla voi olla korvaamatta vahinkoa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia