Haku

VKL 787/14

Tulosta

Asianumero: VKL 787/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2015

Keittiön putken vuotovahinko. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun kotona tehtiin keittiöremonttia ja samalla LVI-asennuksia. Astianpesukoneen putki oli irronnut 25.8.2013 liitoksesta keittiön alakaapistossa ja vettä oli valunut rakennuksen rakenteisiin.

Kosteuskartoituksen vahinkokohteessa tehneen P Oy:n raportin mukaan ”putki irronnut liitoksesta keittiön alakaapistossa, todennäköisesti liitintä ei ollut kiristetty kunnolla tai liitin ei ollut pohjassa saakka, jonka vuoksi putki on päässyt irtoamaan paineiskujen vaikutuksesta.” P Oy on tehnyt lisäraportin purkutyön edetessä ja tällöin on otettu kantaa rakennuksen kosteustilanteeseen ja on todettu, että muuten tutkimuksessa todettu vastaa alkuperäistä raporttia.

Korvausta vahingosta haetaan kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska vahinko on aiheutunut asennusvirheestä.

Asiakkaan valitus

Vakuutettu vaatii vakuutusyhtiöltä vuotaneen liittimen tarkempaa tutkimusta puolueettomissa olosuhteissa. Vakuutustarkastaja ei ole riittävästi ottanut huomioon vahinkoon mahdollisesti johtaneita syitä. Päätöksessä väitetään, ettei liitintä olisi kiristetty tarpeeksi ja kuitenkin siinä on nähtävissä voimakkaat ja selkeät kiristyksen jäljet. Lisäksi rasitus tehtiin asianmukaisesti 10 tunnin ajan valvotusti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksesta korvataan ainoastaan omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan vakuutusehdoissa sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella puolestaan tarkoitetaan vakuutusehdoissa käytetyssä merkityksessä sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton. Ratkaisevaa ei siis ole se, yllättyykö vahingonkärsijä itse tapahtumankulusta, vaan arviointi tapahtuu objektiivisin perustein. Vahingosta ei myöskään tee äkillistä tai ennalta arvaamatonta se, että vahingon seuraus ilmenee äkillisesti tiettynä hetkenä, vaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella.

Näyttövelvollisuus siitä, että vahingon on aiheuttanut nimenomaan äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, on vahinkotapauksissa aina korvauksenhakijalla.

Kosteuskartoitusraportissa ei ole mitään mainintaa siitä, että liitin olisi epäasianmukainen tai rikkinäinen. Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ne, joiden avulla voidaan todeta vahingon sattuminen ja sen suuruus sekä korvauksen saaja. Korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutusyhtiö on tehnyt korvauspäätöksen nojautuen kosteuskartoitusraportin tuloksiin. Raportin on laatinut P Oy:n edustaja, joka on alan ammattilainen. Liittimen on siis tutkinut ammattilainen, eikä liittimien tarkempi tutkimus ole tarpeen. P Oy:n edustaja ei ole vakuutusyhtiön edustaja, joten kyseisen tutkimuksen on tehnyt puolueeton taho.

Asiassa ei ole pystytty osoittamaan, että vuoto olisi aiheutunut oikein asennetun mutta itsessään jotenkin virheellisen tai rikkinäisen liittimen pettämisen seurauksena. Putken irtoaminen puutteellisesti kiristetystä tai asennetusta liittimestä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama ennalta arvaamaton vakuutustapahtuma. Ennalta arvaamattomuutta tulkitaan objektiivisesti. Merkitystä ei voida antaa sille seikalle, että vahinko on ollut vakuutuksenottajalle ennalta arvaamaton.

Liittimen puutteellisesta kiinnitystavasta johtuen, kysymys ei ole ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Sen lisäksi, että suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirheen aiheuttama vahinko ei ole ennalta arvaamaton, vakuutusehtojen kohdassa 6.17 on nimenomaisella rajoitusehdolla kategorisesti suljettu pois suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirheet sekä tällaisesta virheestä aiheutuneet vahingot. Näin ollen vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta selvitystä tai muita seikkoja, joiden nojalla vakuutusyhtiön tekemää korvausratkaisua tulisi suosittaa muutettavaksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutetulle aiheutunut kosteusvahinko johtunut sellaisesta syystä, että se tulisi korvata kotivakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Ehtokohdan 5.1.4 mukaan putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.

Rajoitusehdon 6.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan käytössä olevasta P Oy:n tekemästä kosteuskartoitusraportista käy ilmi, että vuoto on todennäköisesti johtunut siitä, että vuotanutta liitintä ei ollut kiristetty kunnolla tai liitin ei ollut pohjassa. Vakuutettu on valituksessaan vedonnut siihen, että liitin ei ole soveltunut käyttötarkoitukseensa. Vahinko on siten voinut aiheutua myös siitä, että käytetty liitin ei ole ollut asianmukainen. Kummassakin tapauksessa kyse on asennusvirheestä. Tällaisesta virheestä aiheutuva vahinko ei tapauksessa ole objektiivisesti arvioituna ennalta-arvaamaton.

Korvauksen hakijalla on velvollisuus näyttää toteen korvattava vakuutustapahtuma. Asiassa ei ole näytetty, että vahinko olisi aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomasti vuotaneesta nesteestä. Tämän vuoksi asiassa ei ole syntynyt sellaista vuotovahinkoa, joka tulisi korvattavaksi kotivakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia