Haku

VKL 785/14

Tulosta

Asianumero: VKL 785/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Veneiden törmäys laiturialueella. Merilain mukainen syyllisyys törmäykseen.

Tapahtumatiedot

S.M:n ja E.N:n veneet törmäsivät 8.7.2014 venesatamassa. S.M. on vahinkoilmoituksessa kertonut, että hän ajoi oman laituripaikkansa ohi ja ryhtyi peruuttamaan, jolloin viereisestä venepaikasta peruutti E.N:n vene, johon S.M. törmäsi. E.N:n mukaan hän peruutti omalta venepaikaltaan, kun S.M:n vene oli mennyt ohi. Hän oli tullut noin 20 metriä taaksepäin, kun S.M:n vene lähti tulemaan perä edellä E.N:n venettä kohti törmäten sen kylkeen perä edellä.

Korvausta haetaan S.M:n vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan molempien veneiden kuljettajat peruuttivat väylälle ainakin osittain yhtäaikaisesti, jolloin veneet osuivat toisiinsa. Tällä perusteella on katsottava, että vahinko on aiheutunut puoliksi kummankin veneen kuljettajan tuottamuksesta. Kummankaan ei ole todistettavasti osoitettu lopettaneen peruuttamista niin hyvissä ajoin ennen törmäystä ja olleen niin pitkään pysähtyneenä, että syy-yhteys peruuttamiseen olisi katkennut. Ratkaisevaa merkitystä ei myöskään ole sillä, kumpi osapuoli aloitti peruuttamisen toista aiemmin.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinko on aiheutunut yhtä suurelta osalta kummankin veneen kuljettajan menettelystä ja on korvannut puolet E.N:n veneen vaurioista.

Asiakkaan valitus

S.M:n vene sivutti E.N:n venepaikan, jonka jälkeen hän peruutti ulos tolppavälistään, eikä hänellä ollut syytä olettaa S.M:n  tulevan takaisinpäin. E.N:n veneen kannella oli neljä miestä ja hän itse tähysti ja valvoi tilannetta. Kun E.N. oli toisen puolen tolpilla muuttamassa kulkusuuntaa eteen hän huomasi S.M:n tulevan perä edellä kohti. S.M. oli veneensä ajopressun sisällä eikä nähnyt E.N:n venettä.

E.N. yritti mennä ottamaan vastaan, mistä huolimatta S.M:n veneen uimataso törmäsi veneeseen. S.M. peruutti paikallaan seisovan veneen kylkeen. E.N. ei voinut tehdä mitään onnettomuuden välttämiseksi. Onnettomuuden syy on selkeästi tähystyksen laiminlyönti, mitä ei vastapuolikaan kiistä. Kun E.N. lähti peruuttamaan S.M. oli mennyt 20 metriä E.N. ohi ja kulki eteenpäin joten E.N:n oli täysin turvallista liikkua. Nopeudet olivat tilanteeseen sopivan maltilliset molemmilla koko ajan. S.M. osui keskelle venettä, joten jos E.N. olisi yrittänyt väistää olisi osumakohta eri ja vahinko suurempi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan vahingon, vahingosta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutuksenottajan viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahingon aiheuttaneesta tapauksesta saamaansa etua. Jos muuta perustetta ei ole, korvausta maksetaan pääluvun mukaisesti.

Merilain mukaan jos alukset törmäävät yhteen niin, että siitä aiheutuu vahinkoa toiselle tai molemmille aluksille taikka aluksessa olevalle tavaralle tai henkilölle ja jos toinen osapuoli on siihen yksin syyllinen, tämän on korvattava kaikki näin tuottamansa vahinko ja tappio. Jos kumpikin osapuoli on syyllinen, heidän on korvattava vahinko puolin ja toisin tehtyjen virheiden laadun ja niiden seurausten mukaisessa suhteessa ja vastattava, jollei 3 §:stä muuta johdu, ainoastaan omasta osastaan korvausta. Jolleivät asianhaarat anna tukea millekään määrätylle jakoperusteelle, on kummankin korvattava puolet vahingosta. Arvioitaessa kysymystä yhteentörmäykseen johtaneesta tuottamuksesta tuomioistuimen on erityisesti otettava huomioon, oliko aikaa harkitsemiseen vai ei.

Vahingosta on keskusteltu kummankin osapuolen kanssa. Vakuutuksenottajalta saadun selvityksen mukaan kumpikaan osapuoli ei tähystänyt riittävästi, vaan kyseessä oli yhtäaikainen peruutus toisiaan päin satama-alueella. Lausunnonpyytäjä kertoi peruuttaneensa venepaikalta ulos sen jälkeen, kun oli huomannut vakuutuksenottajan veneen menneen ohi. Lausunnonpyytäjä ei ollut huomannut eikä ajatellut vakuutuksenottajan palaavan takaisinpäin. Vakuutuksenottaja on osunut lausunnonpyytäjän veneeseen. Lausunnonpyytäjän mukaan tilanteesta olisi periaatteessa voinut ehtiä alta pois, jos olisi heti reagoinut, mutta he eivät uskoneet, että vene tulisi päin.

Molempien veneiden kuljettajat peruuttivat ainakin osittain yhtäaikaisesti, jolloin veneet osuivat toisiinsa. Selvityksestä ilmenee myös molempien veneiden kuljettajien tähystäneen puutteellisesti peruutustilanteessa. Näin ollen on katsottava, että vahinko on aiheutunut puoliksi kummankin veneen kuljettajan tuottamuksesta. Kummankaan osapuolen ei ole osoitettu lopettaneen peruuttamista niin hyvissä ajoin ennen törmäystä ja olleen pysähtyneenä niin, että syy-yhteys peruuttamiseen ja törmäykseen olisi katkennut.

Merilain mukaan yhteentörmäyksissä vahingosta vastaa se, jonka syy vahinko on. Erityistä merkitystä on sillä, oliko aikaa reagointiin vai ei. Jos molemmissa osapuolissa on syytä, silloin vastuunjako menee puoliksi puolin ja toisin, ellei muulle ole perustetta. Vahinko on aiheutunut yhtä suurelta osin kummankin veneen kuljettajan huolimattomasta menettelystä, minkä vuoksi vakuutusyhtiö korvaa puolet lausunnonpyytäjän veneen vaurioista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko S.M. vastuussa veneiden törmäämisestä aiheutuneesta vahingosta kokonaan vai puoleksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloalueella toisella aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Kohdan 6.1 mukaan vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vahingosta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutuksenottajan viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta saamaansa etua. Jos muuta perustetta ei ole, korvausta maksetaan pääluvuin mukaisesti.

Merilain 8 luvun 2 §:n mukaan jos alukset törmäävät yhteen niin, että siitä aiheutuu vahinkoa toiselle tai molemmille aluksille taikka aluksessa olevalle tavaralle tai henkilölle ja jos toinen osapuoli on siihen yksin syyllinen, tämän on korvattava kaikki näin tuottamansa vahinko ja tappio.

Jos kumpikin osapuoli on syyllinen, heidän on korvattava vahinko puolin ja toisin tehtyjen virheiden laadun ja niiden seurausten mukaisessa suhteessa ja vastattava, jollei 3 §:stä muuta johdu, ainoastaan omasta osastaan korvausta. Jolleivät asianhaarat anna tukea millekään määrätylle jakoperusteelle, on kummankin korvattava puolet vahingosta.

Arvioitaessa kysymystä yhteentörmäykseen johtaneesta tuottamuksesta tuomioistuimen on erityisesti otettava huomioon, oliko aikaa harkitsemiseen vai ei.

Asian arviointi

Asiassa käytettävissä olevan selvityksen mukaan veneet ovat törmänneet, kun S.M. on veneellään peruuttanut E.N:n veneen kylkeen. Molempien veneiden nopeus on ollut hyvin pieni. Asiakirjojen perusteella S.M. on ollut yksin veneessään ja E.N:n kannella on ollut neljä tähystäjää. Lautakunta pitää uskottavana sitä, että E.N:n veneen tähystäjät ovat havainnoineet ympäristöä ja S.M. ei yksin veneessään ollessaan ole riittävästi tarkkaillut ympäristöään.

Lautakunta pitää uskottavana E.N:n selvitystä siitä, että hän lähti peruuttamaan venepaikaltaan S.M. sivuutettua sen noin 20 metrillä eikä hänellä ollut syytä olettaa S.M:n alkavan peruuttaa takaisin. Lautakunta pitää uskottavana myös E.N:n selvitystä siitä, että S.M. alkoi peruuttaa vasta kun E.N. oli tullut ulos omasta venepaikastaan eikä S.M. huomannut E.N:n venettä.

Lautakunta katsoo, että E.N. ei olisi voinut omalla toiminnallaan välttää onnettomuutta, koska S.M. ei ollut havainnut hänen venettään ja E.N:llä ei ole ollut aikaa väistää S.M:n venettä havaittuaan sen vaihtaneen kulkusuuntaansa. E.N:n ei siksi voida katsoa olevan vahinkoon edes osaksi syyllinen. Tämän vuoksi vahinko tulee korvata kokonaisuudessaan S.M:n vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon kokonaisuudessaan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Tulosta