Haku

VKL 783/14

Tulosta

Asianumero: VKL 783/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Lakipykälät: 9

Vakuutusmaksun muuttaminen. Alennuksen poisto. Vakuutuksenantajan vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajalla oli ollut autovakuutuksessaan useiden vuosien ajan erikseen neuvoteltu asiakaskohtainen sopimusalennus, jonka suuruus oli alun perin ollut 20 %. Alennus oli ensin puolittunut vuonna 2009 ja poistunut kokonaan vakuutuksenottajan vaihtaessa autoa vuonna 2011. Vakuutuksenottaja oli saanut tiedon alennuksen poistumisesta yhtiöltä vasta vuonna 2014 kysyessään alennuksen voimassaolosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, ettei yhtiöllä ole ollut oikeutta poistaa asiakaskohtaista alennusta hänen vakuutuksestaan. Näin ollen vakuutuksenottaja vaatii, että hänelle myönnetään kaskovakuutukseen 20 % alennus ja lisäksi yhtiön tulee hyvittää hänelle vuodesta 2009 alkaen alennuksen putoamisen ja poistumisen takia maksamansa ylimääräiset vakuutusmaksut.

Vakuutuksenottaja kertoo tiedustelleensa alennuksen voimassaoloa ja siirtymistä uuteen autoonsa yhtiöltä 9.7.2011 ja saaneensa 11.7.2011 vastauksen, jonka mukaan alennus on voimassa ja siirtyy myös asiakkaan uuden auton vakuutukseen. Vakuutuksenottaja vetoaa myös siihen, ettei hän itse ole voinut tarkistaa alennuksen voimassaoloa mistään, vaan hänen on täytynyt luottaa yhtiöltä saamaansa ilmoitukseen.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan alennuksen puuttumiseen ei liity laiminlyöntiä vakuutusyhtiön osalta. Lisäksi yhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja on hyväksynyt vuosimaksut sellaisenaan. Yhtiön mukaan vakuutuksenottajalle merkityksellistä ei ilmeisesti ole ollut vakuutuksen lopullinen vuosimaksu vaan se, onko sovitun vuosimaksun takana henkilökohtainen alennus. Tällainen ajatus ei vastaa asiakaskohtaisen alennuksen tarkoitusta.

Vakuutusyhtiö toteaa yhtiön vahvana pääsääntönä olevan vakuutusten tarjoaminen normaalitariffien mukaan hinnoiteltuina. Asiakaskohtaiset alennukset ovat poikkeus ja niiden myöntämiseen on oltava yhtiön erikoisalennussääntöjen mukainen erityinen syy. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa 20 %:n alennus on alun perin myönnetty vakuutuksenottajalle vakuutusten kilpailutustilanteessa. Alennus on poistunut, kun uuteen autoon on tehty uudet vakuutukset, eikä uuteen vakuutukseen ole neuvoteltu alennusta.

Yhtiö kertoo, että vakuutuksenottajan henkilökohtainen alennus on poistunut 8.7.2011 alkaneessa vakuutuksessa, kun vakuutuksenottaja on hankkinut uuden auton. Vakuutuksenottajan tiedustellessa 9.7.2011 henkilökohtaisen alennuksen siirtymistä uusi vakuutus ei ole vielä näkynyt yhtiön järjestelmässä. Yhtiön mukaan ei ole mahdollista selvittää, miksi vakuutuksenottajalle on virheellisesti kerrottu alennuksen siirtyvän myös uuteen vakuutukseen. Alennus olisi kuitenkin tullut neuvotella jokaiseen vakuutukseen erikseen ja se voitaisiin lisätä vain, jos sille olisi sääntöjenmukainen peruste. Tätä käytäntöä ei muuta yhden palveluneuvojan virheellisesti antama tieto. Yhtiö toteaa myös, että virheellinen tieto on korjattu välittömästi asian tultua ilmi. Lisäksi vakuutuksenottajalle on kerrottu alennuksen siirtymisestä vain 8.7.2011 alkavaan vakuutukseen, joten virheellinen tieto voi koskea korkeintaan 8.7.2011 — 9.1.2013 voimassa ollutta vakuutusta.

Selvitykset

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetulla on ollut voimassa seuraavat kaskovakuutukset 18.3.2003 alkaen:

- 18.3.2003 — 26.10.2005 Täyskasko (20 % asiakaskohtainen alennus)
- 27.10.2005 — 19.11.2008 Täyskasko (20 % asiakaskohtainen alennus)
- 20.11.2008 — 8.11.2009 Täyskasko (20 % asiakaskohtainen alennus)
- 9.11.2009 — 7.7.2011 Huippukasko (10 % asiakaskohtainen alennus)
- 8.7.2011 — 9.1.2013 Huippukasko (ei asiakaskohtaista alennusta)
- 9.1.2013 alkaen voimassa, Huippukasko (ei asiakaskohtaista alennusta)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko asiakkaalla ollut oikeus luottaa vakuutusyhtiön ilmoitukseen henkilökohtaisen alennuksen siirtymisestä uuteen autoon vai onko yhtiö voinut poistaa alennuksen asiakkaan tehdessä uuden vakuutuksen uudelle autolleen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:
Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Asian arviointi

Asiakkaalla on vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan oikeus luottaa siihen, että vakuutus on voimassa sellaisena, kuin hänellä on vakuutusyhtiöltä saamiensa tietojen perusteella ollut oikeus käsittää. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on tiedustellut yhtiöltä vanhan autonsa vakuutuksessa olleen alennuksen siirtymistä uuden auton 8.7.2011 alkaneeseen vakuutukseen, jolloin hänelle on vastattu, että alennus siirtyy. Asiakas ei voi tietää yhtiön sisäisistä erikoisalennussäännöistä, eikä vakuutuksenottaja siten ole voinut mitenkään havaita, että hänen saamansa tieto alennuksen voimassa olosta siirtymisestä olisi ollut virheellinen.

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että vakuutuksenottaja on hyväksynyt vakuutuksensa vuosimaksut, vaikka niissä ei ole ollut henkilökohtaista alennusta. Vakuutuksenottajalle alennuksen olemassa olo olisi siis tärkeämpää kuin vakuutusmaksun suuruus. Näin ollen alennuksen siirtymistä koskevalla virheellisellä tiedolla ei siis olisi merkitystä vakuutusmaksun suuruuteen. Vakuutuksenottaja on 9.7.2011 lähettämässään sähköpostiviestissä vaatinut, että vanha alennus siirtyy myös uuteen vakuutukseen. Vakuutuslautakunta katsoo, että virheellinen tieto alennuksesta on myös voinut ollut omiaan johtamaan siihen, ettei vakuutuksenottaja ole esimerkiksi kilpailuttanut vakuutuksiaan.

Vakuutuksenottajan henkilökohtainen alennus on ensin pudonnut 20 prosentista 10 prosenttiin 9.11.2009, jolloin vakuutuksenottaja on ilmeisesti vaihtanut laajempaan vakuutustuotteeseen. Asiassa ei ole esitetty minkäänlaista selvitystä siitä, miksi alennus on tuolloin puolittunut. Vakuutuksenottajalle ei kuitenkaan ollut kerrottu alennuksen puolittumisesta, eikä hän tiennyt siitä ennen kuin tiedustellessaan alennuksensa jatkumista vuonna 2014. Koska muuta ei ole näytetty, vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajalla on ollut oikeus luottaa alennuksen jatkuneen 20 prosentin suuruisena.

Vakuutusyhtiö katsoo, että koska autoa vaihdettaessa tehdään aina uusi vakuutussopimus, ei alennuksen siirtymistä koskeva virheellinen tieto voisi vaikuttaa kuin 8.7.2011—9.1.2013 voimassa olleeseen vakuutussopimukseen. Vakuutuksenottaja ei tässä tapauksessa ole esittänyt, että hän olisi ottanut alennuksen jatkumisen puheeksi sopiessaan uuteen autoonsa 9.1.2013 ottamastaan vakuutuksesta. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole saanut sellaista tietoa, jonka perusteella hän olisi voinut olettaa vanhan alennuksen siirtyvän 9.1.2013 alkaneeseen vakuutukseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajalla on vakuutusyhtiöltä saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, että hänen vakuutuksessaan on 20 % suuruinen henkilökohtainen alennus ajalla 9.11.2009–9.1.2013. Näin ollen vakuutuslautakunta suosittaa, että yhtiö hyvittää vakuutuksenottajalle tältä ajalta vakuusmaksuista puuttuneet alennukset.

Vakuutuslautakunta ei suosita hyvitystä 9.1.2013 alkaneen vakuutuksen maksuista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  Melander
Sihteeri Järvelä

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vuori

Tulosta