Haku

VKL 781/09

Tulosta

Asianumero: VKL 781/09 (2010)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2010

Rikkovakuutus Korvattava vahinko Äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen Soiden raivauksessa käytettävän ruuvitasaajan rikkoutuminen

Maanviljelijä on työskennellyt uusraivauspellolla 2.7.2009 ruuvitasaajalla. Ruuvitasaaja oli törmännyt kiveen kovalla voimalla. Kun maanviljelijä oli tullut kotiin, hän oli vaihtanut öljyt ruuvin päätyvaihteeseen ja huomannut öljyn seassa olleen rautaa. Kun laatikko avattiin, todettiin laakerin rikkoutuneen ja särkeneen hammaspyörät. Korvauksia vahingoista haettiin maatilavakuutuksen laajasta rikkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Yhtiö totesi vahingosta saatujen tietojen mukaan, että tasausruuvi oli rikkoutunut työskenneltäessä uusraivauspellolla. Tasausruuvin hammaspyörän laakeri oli rikkoutunut, minkä seurauksena kaksi vaihteiston hammasratasta oli kulunut toiselta reunalta. Vakuutusyhtiön käyttämä tarkastaja oli tarkastanut koneen vauriot. Koneen korjanneen liikkeen edustajan mukaan ruuvin välihammasrattaan akselin laakeri oli rikkoutunut. Laakerin rikkoutumisen seurauksena hammasrattaan akseli oli päässyt liikkumaan, minkä takia hammasratas oli vaurioitunut. Tasausruuvissa ei ollut nähtävissä törmäyksen jälkiä. Vakuutusyhtiö katsoi, että koska vahinko ei ollut aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta, ei vahinkoa korvattu. Vahinkotarkastajan sekä koneen korjanneen liikkeen edustajan mukaan koneessa ei ilmennyt ulkoisia vaurioita, mikä olisi viitannut yhteen tiettyyn vahinkotapahtumaan. Kyseessä oli koneen sisäinen rikkoutuminen, joka aiheutui rasituksesta. Vakuutuksesta ei korvata pitkäaikaisesta vaikutuksesta aiheutuneita vahinkoja.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä vaaditaan, että vakuutusyhtiön korvauspäätös kumotaan ja että vakuutusyhtiö velvoitetaan korvaamaan vahinko. Tasausruuvi on vaurioitunut, kun maanviljelijä on työskennellyt E.K:n uusraivauspellolla 2.7.2009. Hänellä on tapauksesta E.K:n valaehtoinen todistajankertomus. Kun vahinko sattui, maanviljelijä tarkasti heti koneen. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kyseisen kaltaisista koneista ja laitteista. Tässä vaiheessa ei mitään piilevää tullut esiin, koska mitään poikkeavaa ääntä tai vastaavaa oiretta ei esiintynyt, mikä olisi antanut aiheen lähteä purkamaan laitetta. Tämän vuoksi vaurio havaittiin vasta 2.7.2009 illalla. Ei ole pidettävä uskottavana, että mikäli paikalle olisi välittömästi törmäyksen jälkeen kutsuttu vakuutusyhtiön tarkastaja, että hänenkään toimestaan olisi osattu vaatia koneiston purkamista vahingon toteamiseksi. Vakuutusyhtiön väitteet vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden rikkomisesta on jälkiviisasta spekulointia. Vahingolle ei ole muuta syytä kuin 2.7.2009 tapahtunut kiveen törmääminen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Rikkovakuutuksen korvauksen edellytyksenä on äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama rikkoutuminen. Tyypillisesti tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi isku, törmäys, putoaminen tai kaatuminen. Tässä tapauksessa vahinkotarkastaja ei ole pystynyt toteamaan vahinkotapahtuman aiheutuneen yhdestä tietystä äkillisestä iskusta, niin kuin vakuutuksenottaja on kertonut. Vahingon korjanneen liikkeen edustajan vahinkotarkastajalle toimittamista valokuvista voidaan sen sijaan havaita vahingon aiheutuneen pitkäaikaisesta vaikutuksesta. Rikkoutunut laakeri on pahoin kulunut sekä kärsinyt hapettumisesta.
 
Tasausruuvin vaihteistokotelossa olevat laakeri ja hammaspyörät ovat öljykylvyssä, koska ne ovat erittäin alttiina kulutukselle. Öljyn tehtävä on voidella laakereita ja hammaspyöriä sekä ehkäistä näiden kulumista. Kuvista on myös nähtävissä laakeripesään kertyneen ja sinne kovettuneen metallijauhetta. Hienojakoinen metalli estää laakerin toiminnan, minkä seurauksena se kuluu ja rikkoutuu. Laakeripesään kertyneen jauheen määrä puolestaan kertoo kulumista tapahtuneen pitemmän aikaa.
 
Selvityksessään vakuutuksenottaja toteaa, ettei laakerin kuluminen käytön vuoksi ole mahdollista, koska tasausruuvi on vuosimallia 2005 ja kahden sadekesän aikana sitä ei ole juurikaan käytetty. Ottaen huomioon koneen käyttötarkoitus samoin kuin ne olosuhteet, joissa sitä käytetään, vakuutusyhtiö pitää laakerin kulumista hyvinkin mahdollisena myös sen ikä huomioiden. Viitaten liitteenä oleviin kuviin ja vahinkotarkastajan lausuntoon vakuutusyhtiö katsoo, että laakerin vauriot eivät ole syntyneet yhden törmäyksen seurauksena vaan kyse on laakerin kulumisen seurauksena aiheutuneesta vahingosta.
 
Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että jos vahinko olisi kiveen törmäämisen suoranainen ja välitön seuraus, olisivat hammastukset rikkoutuneet koko siltä matkalta, minkä ne ovat kosketuksissa toisiinsa. Valokuvista kuitenkin ilmenee hammastuksen vaurioituneen vain reunasta. Tämä tukee vakuutusyhtiön näkemystä, jonka mukaan vahingon on aiheuttanut laakerista pitemmän ajan kuluessa irronnut metalli eikä kiveen törmääminen. Törmäys on osaltaan saattanut edesauttaa vahingon ilmenemistä, mutta varsinainen syy vaihteiston vaurioitumiselle on sen kuluneisuus. Asiasta saadun teknisen selvityksen perusteella tasausruuvin rikkoutumisen ei ole osoitettu aiheutuneen vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Tämän vuoksi tasausruuvin rikkoutumista ei voida korvata vakuutuksesta.
 
Lausunnonpyytäjän lisävastine
 Lisävastineessa katsotaan, että törmäys on rikkonut hammaspyörästöä ja siitä on aiheutunut vakuutusyhtiön vastineessa mainittua metallijauhetta. Kun tasausruuvi törmäsi kiveen se aiheutti keskiakselin kallistumisen, minkä seurauksena rasitus kohdistui hammaspyörästön reunaan. Kallistuneen akselin myötä pelkästään reunojen pettäminen on ollut vauriona. Mainittua jyrsintä ei ole sadekesien takia käytetty eikä kulumavaurioita jyrsimen käyttämättömyydestä ole voinut aiheutua. Kuten kuvista näkyy keskiakselin ulompi laakeri on törmäyksen voimasta räjähtänyt. Muut laakerit ovat ehyitä. Mikäli laakerit olisivat loppuun kuluneita olisi edellisessä öljynvaihdossa ollut rautaa. Myös lämpöjä tarkkaillaan säännöllisesti digitaalimittarilla. Mitään poikkeavaa ei ole ilmennyt. Pitkä kokemus on osoittanut, että kovan törmäyksen saatuaan tämä keskiakselin laakerointi pettää, minkä varalta vakuutus on otettu. Väitetty laakerin kuluminen ei ole siis millään muotoa ollut vahingon syy.
 
Selvitykset
Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut seuraavia selvityksiä:
 
-         Vakuutuksenottaja on toimittanut vahinkopaikalla olleen E.K:n todistuksen tapauksesta. Tämän mukaan E.K. todistaa olleensa pellonraivauskoneen kyydissä, kun tasausruuvi on törmännyt äkillisesti kiveen kovalla voimalla vääntäen ruuvin terän nurin. Ruuvin terä korjattiin pellolla välittömästi, jotta raivausta pystyttiin jatkamaan. Tässä vaiheessa ei ollut tiedossa, että äkillinen, ennalta arvaamaton törmääminen kiveen oli särkenyt myös voimansiirtolaatikon.
 
-         Ruuvitasaajan korjanneen liikkeen lausunnon mukaan vaurio on alkanut välihammaspyörän laakerista. Käytön seurauksena on myös tuhoutunut kaksi muuta hammaspyörää ja laakerit. Laakerivaurion aiheuttaa esimerkiksi äkillinen törmääminen isokokoiseen kiveen leikkaavalla työelimellä. Vaihteistovaurio uusiutui 28.9.2009. Mittausten mukaan vaihteiston ala-akselin kiinnityspesä oli vääntynyt törmäyksessä niin paljon, että ala-akselin hammaspyörän linjaus ei enää ollut paikallaan. Vaihteisto oli kunnostettu uudelleen uuteen vaihteiston koteloon. Vaurioitunut kuori oli varastoituna korjausliikkeessä.
 
-         Vakuutusyhtiön tarkastajan mukaan vahinkotarkastus oli tehty 14.7.2009 korjaamolla ja läsnä oli myös korjaamon edustaja. Kone oli jo korjattu, vaihdetut osat tarkastettu ja keskusteltu vaurioista koneen korjaajan kanssa. Tämä kertoi, että vaihteiston pyörien vaurion oli aiheuttanut rikkoutunut laakeri. Korjaaja oli ottanut heti purkamisen jälkeen valokuvia ja kuvista voi havaita hienojakoista metallijauhetta kerääntyneen laakeripesään. Tarkastaja arvioi, ettei vahinko ollut äkillinen vaan laakerin kulumista oli tapahtunut pitemmällä ajalla. Koneen korjaajan arviosta, että laakerivaurion aiheutti muun muassa äkillinen törmääminen isokokoiseen kiveen leikkaavalla työelimellä, oli todettu, että tämä oli kyllä mahdollista, mutta tuo metallijauheen määrä laakeripesässä kertoi, että kulumista oli tapahtunut pitemmän aikaa. Lisäksi jos leikkaavan pään liikemassat yhtäkkisesti pysähtyisivät suuren kiven takia, niin hammaspyörien hammastukset murenisivat yleensä koko matkalta, millä ne olivat kosketuksissa toisiinsa. Valokuvista ilmeni, että pyörän hammastus oli vaurioitunut vain reunasta. Tämän oli aiheuttanut laakerista irronnut metalli. Koneen korjannut henkilö kertoi tarkastushetkellä myös, ettei koneessa ollut mitään muita vaurioita missään kohtaa, ainoastaan vaihteiston laakerit ja pyörät. Yhteenvetona tarkastaja totesi, että kyseessä oli laakerin kulumisen takia aiheutunut vaihteiston rikkoontuminen.
 
-         valokuvia rikkoutuneista osista.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Maatilavakuutukseen kuuluvan rikkovakuutuksen kohdan 16.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman sisäisen tai ulkoisen tapahtuman tai sähköilmiön aiheuttama rikkoutuminen.
 
Vakuutusehtojen kohdan 16.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata pitkäaikaisesta vaikutuksesta aiheutuneita vahinkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi mate­riaalin luonnollisesta heikkenemisestä, naarmuuntumisesta, likaantumisesta, kerrostumisesta, sakkaantumisesta, kattilakivestä, ruostumisesta, korroosiosta, sienettymisestä, hajusta, homeesta tai lämpötilan tai kosteuden hitaasta muutoksesta aiheutuneet vahingot.
 
Ratkaisusuositus
 
Pellonraivauksessa käytetty ruuvitasain on selvityksen mukaan törmännyt 2.7.2009 kovalla voimalla kiveen. Ruuvin terä on mennyt nurin ja se on korjattu välittömästi pellolla. Illalla 2.7.2009 on päätyvaihteen öljynvaihdon yhteydessä havaittu öljyn seassa rautaa. Kun laatikko on avattu, on laakerin todettu rikkoutuneen ja särkeneen hammaspyörät. Koneen korjaaja on katsonut, että muun muassa äkillinen törmääminen isokokoiseen kiveen leikkaavalla työelimellä voi aiheuttaa kyseisenlaiset vauriot. Myös vakuutusyhtiön tarkastaja on pitänyt tätä vahinkotapaa mahdollisena. Äkillistä vaurioitumista vastaan puhuu tarkastajan mukaan metallijauhe laakeripesässä sekä hammaspyörien murenemistapa. Valokuvissa on hammaspyörissä havaittavissa sen näköistä rikkoutumista, ettei rikkoutuminen vaikuta syntyneen pitkäaikaisen kulumisen seurauksena.
 
Rikkovakuutuksesta korvataan sekä ulkoisen että sisäisen tapahtuman aiheuttama äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Kun ruuvintasaajalle on tapahtunut todistettavasti voimakas törmääminen kiveen ja sekä korjaaja että tarkastaja pitävät mahdollisena, että äkillinen törmääminen isokokoiseen kiveen voi aiheuttaa nyt kyseessä olevanlaisen vahingon, Vakuutuslautakunta katsoo  vakuutuksenottajan osoittaneen vahingon aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman syyn seurauksena. Tämän vuoksi vahinko tulee korvata rikkovakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Löppönen, Kallioinen, Pesonen, Sjögren ja Piipari. Sihteerinä toimi Snellman.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta