Haku

VKL 78/06

Tulosta

Asianumero: VKL 78/06 (2006)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.05.2006

Kiinteistönomistajan vastuu Jalankulkijan kaatuminen kunnostettavina olleissa ulkoportaissa

Vahinkoilmoituksen 12.9.2005 mukaan lausunnonpyytäjä, 81-vuotias M.S., oli 9.9.2005 asumaansa taloon sisään mennessään kaatunut vakuutuksenottaja Kiinteistö Oy S:n ulkoportaissa. Portaat olivat kunnostettavina. Niistä oli piikattu pinta pois laattojen asentamista varten. Piikkauksen jäljiltä pinta oli rosoinen ja epätasainen. Tapahtuma-aikana paikkakunnalla satoi, minkä vuoksi pinnoitus oli siirretty seuraavalle viikolle. Kaatuessaan lausunnonpyytäjä M.S:n oikean käden olkavarsi ja ranne murtuivat. Vahingosta haettiin korvausta Kiinteistö Oy S:n vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 13.9.2005 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusturvaehdon 322 kohdan 322.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Tässä tapauksessa ei vakuutusyhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta.
 
Tapahtumahetkellä ulkoportaat olivat olleet kunnostuksen alaisena. Portaasta oli piikattu pinta pois, ja portaan pinta oli ollut epätasainen ja rosoinen. Portaat olivat kuitenkin olleet kulkukelpoiset, ja vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahingossa ole ollut kyseessä kiinteistön kunnossapidon laiminlyönnistä, vaan tapaturman luonteisesta tapahtumasta. Siksi vakuutuksenottajalle ei voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Todistajanlausunto

Lausunnossaan 2.2.2006 kaksi talon asukasta toteaa antavansa selvityksen lausunnonpyytäjä M.S:n 9.9.2005 tapahtuneesta kaatumisesta Kiinteistö Oy S:n omistamassa talossa.
 
Lausunnonpyytäjä asuu Kiinteistö Oy S:n kerrostalossa. Todistajat asuvat myös kyseisessä talossa. He eivät nähneet varsinaista kaatumista, mutta tulivat kumpikin kaatumispaikalle heti sen sattumisen jälkeen.
 
Lausunnonpyytäjä M.S. asuu talon B-rapussa. Hän kulki tapahtumahetkellä kahden kepin kanssa odottaen pääsyä lonkkaleikkaukseen. Toinen todistajista näki, kun lausunnonpyytäjä lähti tulemaan pihalta sisään omaan rappuunsa. Kaatuminen tapahtui B-rapun ulko-oven edessä olevalla tasanteella.
 
Tasanne oli korjattavana, mikä tarkoitti sitä, että se oli piikattu isoille koloille tarkoituksena päällystää se uudelleen. Työ oli alkanut tapahtumapäivää edeltävänä maanantaina. Työntekijä ei ollut paikalla onnettomuuden tapahtuessa. Kävely tasanteella oli työn takia hankalaa pinnan ollessa hyvin epätasainen. Työn takia myös tasanteen kaide oli poistettu väliaikaisesti, mikä hankaloitti osaltaan huonosti liikkuvien kulkemista. Työstä ei varoitettu millään tavalla talon asukkaita ennen lausunnonpyytäjä M.S:n kaatumista. Taloyhtiö ei myöskään järjestänyt kulkua B-rapusta muuta kautta pihalle.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 13.2.2006 M.S:n asiamies, julkinen oikeusavustaja E.K. toteaa M.S:n pyytävän Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiö tulkinnut oikein vastuuvakuutusasiassa vakuutusturvaehdon kohtaa 322.1 katsomalla, että lausunnonpyytäjän kaatuminen vakuutuksenottajan omistaman rakennuksen ulkoportaassa ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta.
 
Vakuutusyhtiö on hylännyt lausunnonpyytäjän korvaushakemuksen edellä mainitulla perusteella.
 
Lausunnonpyytäjä asuu vakuutuksenottajan omistamassa rakennuksessa, minkä ulko-oven edustalla hän kaatui 9.9.2005 ollessaan tulossa ulkoa sisälle porraskäytävään. Kaatumisen seurauksena lausunnonpyytäjä loukkasi oikean ranteen ja olkavarren.
 
Kaatuminen johtui siitä, että ulko-oven edessä oleva porrastasanne oli piikattu isoille koloille ja se oli tästä syystä epätasainen. Lausunnonpyytäjä kaatui tasanteella sen epätasaisuuden takia, eli tasanne ei ollut tarpeeksi kulkukelpoinen. Lausunnonpyytäjä liikkui tapahtumahetkellä kahden kepin avulla.
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että kysymyksessä on vakuutuksenottajan tai sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta johtunut vahinko ja perustelee asiaa seuraavasti.
 
Ulkoportaan korjauksen takia portaan kaide oli otettu pois paikaltaan. Niinpä lausunnonpyytäjällä ei ollut kaatuessaan mahdollisuutta saada mistään tukea ja estää mahdollisesti tällä tavalla kaatumisensa. Työn suorittamisesta ei varoitettu millään tavalla talon asukkaita. Vakuutuksenottaja ei myöskään ollut järjestänyt muuta mahdollisuutta kulkea sisään kuin työn alla ollut porras. Työ oli jatkunut jo muutamia päiviä ennen kuin lausunnonpyytäjän kaatuminen tapahtui, joten järjestelyaikaa korvaavalle sisäänkäynnille oli ollut.
 
Edellä esitetyillä perusteilla lausunnonpyytäjä pyytää Vakuutuslautakunnalta lausuntoa, että vakuutusyhtiö ei ole soveltanut oikein mainitussa loukkaantumistapauksessa vastuuvakuutuksen sopimusehtoa ja että vakuutusyhtiön on suoritettava korvaus lausunnonpyytäjälle loukkaantumisen johdosta.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 20.2.2006 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot sekä lausunnonpyytäjän esittämät vaatimukset perusteluineen.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että kysymyksessä on tapaturma. Lausuntopyynnössä esitettyihin perusteluihin siitä, miksi tuottamus on olemassa, on vastineita isännöitsijän puhelinkeskustelussa kertomissa yksityiskohdissa.
 
Portaiden kaiteet oli ollut pakko poistaa, koska ne oli kiinnitetty korjattaviin portaisiin. Väliaikainen laudoista tehty kaide olisi ollut hankala saada turvalliseksi. Väite, ettei työstä ollut ilmoitettu asukkaille, kumoutuu sillä, että vahingonkärsinyt oli ollut hyvin tietoinen korjaustyön etenemisestä. Hän oli seurannut sitä ja jopa ilmoittanut työntekijöille, että vanhusten on nyt kuljettava tästä varovasti. Vahingonkärsinyt käytti kahta keppiä, joten paikka oli tietysti hankala. Sisään olisi kyllä päässyt kellarin kautta, mutta siellä oli useampia porrasaskelmia kuin korjauksen alla olevissa portaissa, joten sitä ei varmaan tehnyt mieli käyttää, koska se oli hankala. Kellarissa oli myös kaide.
 
Vakuutusyhtiön kanta on, ettei ole näytetty, että kiinteistönomistaja olisi tuottamuksellaan aiheuttanut kaatumisen. Kaatuminen on ollut tapaturma, johon olosuhteet ja vahingonkärsineen liikkumisrajoite ovat vaikuttaneet, mutta siitä ei ole syntynyt korvausvelvollisuutta.
 
Vakuutuksenottajan lausunto
 
Lausunnossaan 13.3.2006 Kiinteistö Oy S:n toimitusjohtaja T.H. toteaa, että kiinteistöyhtiö kunnostutti kaksiportaisen kerrostalonsa sisääntuloportaat viikon 36–37 aikana vuonna 2005.
 
Ensimmäiseksi korjattiin A-rapun sisääntuloportaat viikon 36 alussa, jolloin koko talo tiesi, että portaat ovat remontissa, ja vanhat ihmiset, kuten lausunnonpyytäjä M.S., seurasivat työn edistymistä päivittäin ulkosalla. B-portaiden kunnostus oli määrä suorittaa saman viikon aikana, mutta viikolla alkanut vesisade esti pintavalun ja laattojen asennuksen.
 
Lausunnonpyytäjä M.S. ilmoitti työtä suorittavalle urakoitsijalle, että me vanhat ihmiset olemme varovaisia ja kuljemme portaista sisälle varoen. Portaiden kaiteet poistettiin, koska niiden toisen pään kiinnitys oli kiinni portaissa. Kaiteet voitiin kiinnittää portaisiin vasta noin viikon kuluttua kuivumisen jälkeen (kaiteet irtosivat laatan mukana kertaalleen).
 
Portaiden leveys on 2,2 metriä ja niissä on yksi askelma. Korkeutta portaalla on noin 20 cm. Sisäänkäyntiovet ovat pariovet, joiden yhteisleveys on 1,6 metriä, ja toinen ovista (0,8 metriä) toimii kulkuovena. Kaide sijaitsee 1,1 metrin etäisyydellä aukeavasta ovesta ja on oven saranapuolella. Kaiteesta ei voi ottaa tukea kulkiessaan ovesta sisälle.
 
Lausunnonpyytäjä M.S:n kaatuminen portaissa oli tapaturma.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Omaisuuserityisehto 322: Kiinteistönomistajan toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva, ehdot voimassa 1.1.2005 alkaen
 
Kohta 322.1, Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva
 
Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse jalankulkijan kaatumisesta kunnostettavina olleissa ulkoportaissa sekä kiinteistöyhtiön vastuusta.
 
Lausunnonpyytäjä, 81-vuotias M.S., on 9.9.2005 kaatunut asumansa vakuutuksenottaja Kiinteistö Oy S:n talon kunnostettavina olleissa ulkoportaissa. Portaiden pinta on ollut rosoinen ja epätasainen, koska se on piikattu laattojen asentamista varten. Lausunnonpyytäjän mukaan portaan kaide on ollut poistettuna, joten tukea ei ole saanut. Työstä ei ollut varoitettu eikä sisään menolle ollut järjestetty muuta mahdollisuutta. Vakuutusyhtiö on evännyt Kiinteistö Oy S:n vastuuvakuutuksesta haetun korvauksen pitäen kaatumista tapaturmaisena.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä sen alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.
 
Lautakunta toteaa, että kiinteistöjen kunnostus- ja korjaustoimet aikaansaavat olosuhteita, joissa liikkumisturvallisuus on normaalia huonompi. Lautakunta katsoo, että kiinteistöjen omistajien tulee varautua tällaisiin olosuhteisiin ja pyrkiä vähentämään niistä aiheutuvia vaaratilanteita.
 
Esillä olevassa tapauksessa loukkaantunut on ollut iäkäs talon asukas, joka on ollut tietoinen työn alla olleesta kunnostuksesta. Kiinteistöyhtiö, jonka on tullut tuntea muun muassa asukkaiden ikärakenne, ei kuitenkaan osaltaan ole osoittanut suorittaneensa mitään toimenpiteitä, joilla kunnostustyön vuoksi portaista aiheutunutta vaaraa olisi pyritty poistamaan. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei kiinteistöyhtiö ole osoittanut menetelleensä korostuneen huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti ja että lausunnonpyytäjä M.S:n loukkaantuminen tulee korvata yhtiön vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen..
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia