Haku

VKL 777/07

Tulosta

Asianumero: VKL 777/07 (2008)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 27.03.2008

Veneen uppoaminen sen ollessa laiturissa Keskituulen nopeus Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja M.T.n vahinkoilmoituksen 19.8.2007 mukaan hänen omavalmisteinen perämoottoriveneensä oli uponnut ollessaan omassa laituripaikassaan. Uppoamisesta oli 9.8.2007 ilmoittanut vakuutuksenottajalle puhelimitse naapuri. Vakuutuksenottaja oli käyttänyt venettä viimeksi 18.7.2007. Vakuutuksenottaja selvitti vahinkoilmoituksessaan veneen ja moottorin kärsimiä vaurioita.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli 12.9.2007 tarkastanut veneen ja vahinkopaikan.

Vakuutuksenottaja haki vahingosta korvausta venevakuutuksestaan, jossa veneen, moottorin ja varusteiden vakuutusmääräksi oli merkitty 3.000 euroa.

Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 19.9.2007 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.

Venevakuutuksen tarkoitus on korvata vakuutusehtojen mukaisesti yllättävästä, ulkoisesta ja äkillisestä vahinkotapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset (venevakuutusehdot, kohta 11).

Venevakuutuksesta korvataan vakuutusehdoissa mainittujen korvaussäännösten mukaisesti vahingot, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteelle:
-    karilleajosta, pohjakosketuksesta tai yhteentörmäyksestä,
-    myrskystä tai, jos kulussa ollut vene on joutunut säähän, jota sen koko ja ominaisuudet huomioon ottaen on pidettävä myrskynä ja jos vene on ollut laiturissa, poijussa tai telakoituna ja keskituulen (10 min) nopeus on ollut yli 15 m/s mitattuna vahinkopaikkaa lähinnä olevalta mittausasemalta
-    ilkivallasta tai varkaudesta
-    irtipäässeestä tulesta, räjähdyksestä tai salamaniskusta
-    lisäksi korvataan vahingot, jotka veneen kuljetusvälinettä kohdanneessa törmäyksessä ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteelle (venevakuutusehdot, kohta 20).

Venevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat:
-    veneen uppoamisesta tai kaatumisesta, ellei vahinko ole aiheutunut venevakuutusehtojen kohdassa 20 mainituista syistä (venevakuutusehdot, kohta 21.12).
Suojeluohjeita on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen tai epääminen (suojeluohjeet, kohta 22.1).

Veneen on oltava tarpeellisen valvonnan alaisena ja turvallisesti kiinnitettynä ja vedestä tyhjennettynä silloin, kun sitä ei käytetä. Veneen kiinnitysköysien ja –laitteiden vetolujuuden tulee vastata veneen painoa (suojeluohjeet, kohta 22.2).

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä (vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus vahinkovakuutuksessa, kohta 86.2).

Vahinkotarkastaja T.S. tarkasti vakuutuksenottajan veneen. Tarkastuksessa todettiin, että moottori on pahoin vioittunut, koska vahingon jälkeen ei ole tehty ensiapuhuoltoa. Vahinkotarkastuksessa ei havaittu mitään ulkopuolisia syitä veneen uppoamiselle.

Lisäksi ilmatieteen laitokselta saatujen tuulitietojen mukaan on annettuna ajankohtana alueella ollut keskituuli kovimmillaan 12 m/s. Koska veneen uppoaminen ei ole aiheutunut mistään vakuutusehtojen kohdassa 20 mainitusta syystä, ei vakuutusyhtiö tule suorittamaan korvausta vahingosta.

Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 26.11.2007 vakuutuksenottaja toteaa vakuutusyhtiön tehneen ratkaisun olla korvaamatta veneen vauriota uppoamisvahingossa. Perusteena yhtiö käyttää tuulitietoja, joiden mukaan keskituuli on ollut kovimmillaan 12 m/s. Vakuutuksenottaja on itse selvittänyt ilmatieteen laitokselta, että 31.7.2007 on ollut myrsky, jolloin puuskissa tuuli on ollut 15 m/s.

Vene on ollut uppoamispaikalla yhteisrannassa hyvin kiinnitettynä laiturissa ja peitettynä hyvin pressulla. Perusteena vakuutusyhtiö on käyttänyt myös sitä, että moottori on pahoin vioittunut, koska vahingon jälkeen ei ole tehty ensiapuhuoltoa.

Vakuutusyhtiön mielestä vakuutuksenottajan olisi pitänyt tietää, että kyseinen huolto täytyy tehdä. Uppoamisesta vakuutuksenottajalle teki ilmoituksen mökkinaapuri R.M., joka löysi veneen vedellä täyttyneenä. Vakuutuksenottajan saatua veneen tyhjennetyksi, se hinattiin veneen nostopaikalle ja kuljetettiin vakuutuksenottajan mökin pihaan. Seuraavana arkiaamuna vakuutuksenottaja meni tekemään vahinkoilmoitusta vakuutusyhtiön paikallistoimistoon. Hänen käskettiin soittaa palvelunumeroon. Vakuutusyhtiölle jätettiin tuolloin ensimmäinen soittopyyntö.

Viikon aikana vakuutuksenottaja jätti muutamia yhteydenottopyyntöjä, mutta vakuutusyhtiöstä ei soitettu. Seuraavalla viikolla vakuutuksenottaja yritti turhaan saada venekorvausasioista tietävää henkilöä puhelimeen. Vakuutusyhtiöstä ei otettu yhteyttä.

Puolitoista viikkoa tapahtuman jälkeen vakuutuksenottajan puoliso T.T. soitti vakuutusyhtiöön ja vaati, että on saatava tietoa siitä, mitä veneelle tulee tehdä. Seuraavana päivänä vakuutusyhtiöstä soitettiin ja kyseltiin tietoja. Koska kyseinen henkilö soitti Helsingistä eikä tapahtumapaikan lähellä ollut tarkastajaa, soittaja lupasi, että veneen saa viedä vahinkojen arvioimiseksi lähimpään venekorjaamoon. Vakuutuksenottaja ajoi mökille, haki veneen ja vei sen korjaamolle.

Vakuutustarkastaja on käynyt korjaamolla katsomassa venettä ja mökkirannassa uppoamispaikkaa.

Korvauspäätös tuli kielteisenä, minkä jälkeen vakuutuksenottaja ilmoitti vakuutusyhtiölle, että hän valittaa päätöksestä.

Vakuutusyhtiöstä soitettiin 11.10.2007. Sen mukaan tarkastaja haluaa vielä kerran käydä katsomassa venettä. Vakuutuksenottaja on korjannut omalla kustannuksellaan veneen moottorin sen ollessa korjaamolla. Veneen korjaaminen eli sähköjen uusiminen olisi tullut niin kalliiksi liikkeen mukaan, ettei sitä kannattanut tehdä. Moottori on siis kunnostettu, venettä ei.

Vahinkotapahtuman tultua tietoon vakuutuksenottaja katsoi menettelyohjeita vakuutusyhtiön internetsivuilta. Siellä todettiin, ettei mitään saa tehdä ennen kuin on saatu lupa yhtiöstä. Ei edes hinata venettä. Ensiapuhuollosta ei ohjeessa mainittu sanaakaan. Palvelunumerosta vain jätettiin soittopyyntöjä ja luvattiin soittaa takaisin.

Vakuutuksenottajan mielestä asiakkaan täytyy saada kohtuullisessa ajassa yhteys vakuutusyhtiöön ja ohjeita siitä, miten hänen tulee menetellä. Kuuluuko vakuutuksenottajan huolehtia omalla kustannuksellaan veneen hinauksesta, kuljettamisesta ja siirtämisestä korjaamolle? Veneen uppoamista vakuutuksenottaja ei olisi voinut estää millään lailla paremmin.

Vakuutuksenottaja on sitä mieltä, että vesi on mennyt myrskystä johtuen ohjauskaapelien reiästä sisään, koska vene on laiturilla perä ulapalle päin. Toisinpäin venettä ei voi laiturissa pitää, koska moottori ottaa muuten pohjaan kiinni.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 11.1.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot sekä vakuutuksenottajan lausuntopyynnössä ilmoittamat tuulitiedot.

Vakuutusyhtiö pyysi ilmatieteen laitokselta vahinkopaikkaa lähimmän mittauspisteen tuulitiedot. Näiden tietojen mukaan ajalla 18.7.–9.8.2007 ovat kovimmat tuulet ajoittuneet ajalle 30.–31.7.2007, jolloin kovin keskituuli on ollut 12 m/s ja puuskissa 15 m/s. Tuulen suunta on ollut etelä-kaakko. Alueella on satanut ajanjaksolla vähintään 45 mm.

Vene on 12.9.2007 tarkastettu vahinkotarkastajan toimesta huoltamolla, jonne vene oli toimitettu. Moottorille oli tehty korjaamolla ensiapu, mutta koska vedet olivat olleet moottorissa nostopäivästä asti, oli moottori vaurioitunut korjauskelvottomaksi. Akku oli vakuutuksenottajan toimesta vaihdettu uuteen, eikä vanhaa ollut nähtävissä. Pohjassa ei ollut silmämääräisesti isompia vahinkoja. Tarkastuksen yhteydessä ei havaittu mitään ulkopuolisia syitä veneen uppoamiselle.

Vakuutuksenottajan omankaan ilmoituksen mukaan ei alueen keskituuli ole ylittänyt 15 m/s. Lisäksi todettakoon, että vakuutuksenottaja on aina itse ensisijaisesti velvollinen huolehtimaan omaisuudestaan ja rajoittamaan vahingon määrää.

Tämän jälkeen vakuutusyhtiö kertaa tapahtumaan sovellettavat vakuutusehdot.

Vakuutussopimuksessa kuvataan ne tapahtumat, joiden perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakija on velvollinen näyttämään, että vahinko on aiheutunut sellaisesta tapahtumasta, jonka vakuutus kattaa.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei ole tullut selvitetyksi, että vahinko olisi aiheutunut myrskystä tai siitä, että vahinkopaikalla keskituuli olisi ylittänyt 15 m/s.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot
Venevakuutuksen yleiset vakuutusehdot, voimassa 1.7.1995 alkaen

Kohta 20, korvattavat vahinkotapahtumat

Vakuutuksesta korvataan kohdassa 24 mainittujen korvaussäännösten mukaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteelle
-    karilleajosta
-    pohjakosketuksesta
-    yhteentörmäyksestä
-    myrskystä tai rajuilmasta
-    jos kulussa ollut vene on joutunut säähän, jota sen koko ja ominaisuudet huomioon ottaen on pidettävä myrskynä
-    jos vene on ollut laiturissa, poijussa tai telakoituna ja keskituulen nopeus on ollut yli 15 m/s
-    tahallisesta vahingonteosta tai varkaudesta
-    irtipäässeestä tulesta, räjähdyksestä tai salamaniskusta.

Lisäksi korvataan vahingot, jotka veneen kuljetusvälinettä kohdanneessa törmäyksessä ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteelle…

Kohta 21, Korvausvastuun rajoitusehdot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat…

Kohta 21.10
veneen uppoamisesta tai kaatumisesta, ellei vahinko ole aiheutunut kohdassa 20 mainitusta syystä.

Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse veneen uppoamisesta sen ollessa laiturissa sekä keskituulen nopeudesta.

Vakuutuksenottaja M.T.n perämoottorivene on uponnut laiturissa kiinnitettynä ja peitettynä ollessaan 18.7.-9.8.2007 välisenä aikana.

Vakuutuksenottaja on hakenut vahingosta korvausta venevakuutuksestaan myrskyn aiheuttamana. Vakuutusehtojen kohdassa 20 luetellaan korvattavat vahingot. Veneen ollessa laiturissa korvataan myrskyn aiheuttama vahinko edellyttäen, että keskituulen nopeus on ollut yli 15 m/s. Veneen uppoamisesta johtunut vahinko on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, ellei vahinko ole aiheutunut kohdassa 20 mainitusta syystä. Vahingonkorvausoikeudessa noudatetun periaatteen mukaan vakuutuksenottaja on vakuutuksesta maksettavan korvauksen vaatijana näyttövelvollinen vaatimuksensa perusteiden osalta.

Edellä olevassa tapauksessa on ilmatieteen laitoksen kautta selvitetty 18.7.-9.8.2007 välisen ajan tuuliolosuhteet lähimmällä mittausasemalla. Keskituulen nopeus on vaihdellut välillä 8 m/s–12 m/s. Puuskatuulen nopeus on yhtenä päivänä (31.7.2007) ollut 15 m/s ja muuna aikana sen alle. Lautakunta toteaa, että korvattavuuden edellytykseksi on asetettu keskituulen nopeus, mikä ei vahingon sattumisen aikavälillä ole yltänyt 15 m/s. Tämän vuoksi lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Savonen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia