Haku

VKL 776/06

Tulosta

Asianumero: VKL 776/06 (2007)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.03.2007

Hevosen kuljetusajoneuvolleen aiheuttama vahinko Hyödyksi käytettyä omaisuutta koskeva rajoitusehto

Vakuutuksenottaja K.J:n ja lausunnonpyytäjä M.H:n yhdessä omistama hevonen oli kesällä 2006 lausunnonpyytäjän valmennettavana ja hoidettavana. Vahinkopäivänä 14.7.2006 lausunnonpyytäjän kuljetusauto oli epäkunnossa, jolloin hän sai hevoselle kyydin raveihin J.H:n ravitallin autolla. Lausunnonpyytäjä sitoi hevosen autoon virheellisesti. Tämän seurauksena hevonen hyppäsi kuljetuksen aikana auton ruokintakaukalon yli. Hevonen jouduttiin rauhoittamaan ja sen irrottamiseksi jouduttiin purkamaan auton väliseiniä ja sisustusta. Autolle aiheutuneesta vahingosta haettiin korvausta hevosvakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 27.7.2006 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Sovellettavat vakuutusehdot
 
Kohta 4, Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset
 
Kohta 4.2, Rajoitukset
 
Kohta 4.2.2, Käytettävänä oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä.
 
Vakuutusyhtiön saaman selvityksen mukaan vahingoittunut ajoneuvo oli hevosauto. Hevosautoa käytettiin kyseisen vahingon sattuessa vakuutetun hevosen kuljettamiseen, eli ajoneuvo oli vakuutetun hyödykseen käytettävänä. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kyseessä ole vastuuvakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi suorittaa korvausta tästä vahingosta vastuuvakuutuksesta. Korvausta voidaan kuitenkin hakea mahdollisesta vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta.
 
Jatkokäsittely

Kirjeellään vakuutusyhtiölle 5.10.2006 lausunnonpyytäjä M.H. pyytää käsittelemään uudelleen hevosvastuuvahingon. Vakuutettu hevonen on ollut valmennettavana ja hoidettavana lausunnonpyytäjällä. Ravitalli J.H:lla on valmennettavana ja hoidettavana 26 ravihevosta. Toimintaan kuuluu hevosten valmennus, hoito ja ohjastus. Toimintaan eivät kuulu hevoskuljetukset maksua vastaan.
 
Vahingon sattuessa ajoneuvo ei ollut vakuutetun hallussa, lainassa eikä hyödykseen käytettävänä. Koko ajan ajoneuvon haltijana ja hallussapitäjänä on ollut vahingonkärsijä J.H. eikä ajoneuvo ollut lausunnonpyytäjän hyödykseen käytettävänä. Vahingonkärsijällä oli omat hevoset matkassa mukana, mutta autossa oli tilaa, joten lausunnonpyytäjä ja vahingonkärsijä lähtivät yhdessä raveihin.
 
Vahingon aiheuttaneen hevosen omistavat yhdessä lausunnonpyytäjä M.H. ja vakuutuksenottaja K.J. Lausunnonpyytäjän oma hevoskuljetusauto oli epäkunnossa. Tällöin hän tapasi vahingonkärsijä J.H:n, joka kuultuaan lausunnonpyytäjän auton rikkoutumisesta tarjosi kyydin raveihin, koska autossa oli tilaa.
 
Lausunnonpyytäjän laittaessa hevosta kyytiin istui vahingonkärsijä autossa puhumassa puhelimeen. Vahinko aiheutui lausunnonpyytäjän sitoessa hevosen virheellisesti. Hevosen ollessa huonosti sidottu se pääsi hyppäämään autossa olleen ruokintakaukalon yli niin, ettei paikalle tullut palokunta nähnyt muuta mahdollisuutta kuin purkaa auton väliseinät hevosen pois saamiseksi. Ajoneuvolle pyydettiin useita kertoja tarkastusta vakuutusyhtiöstä, mutta korvauskäsittelijä ilmoitti, ettei vahinkoa tulla tarkastamaan, koska vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava.
 
Ajoneuvoa ei ole vielä korjattu johtuen korjauslaskun suuruudesta. Hinta-arvioksi korjaamolla on sanottu noin 5.000 euroa.
 
Lisäksi ajoneuvo on ollut vahingon johdosta vajaakuntoinen niin, että kun autoon on normaalisti voinut ottaa mukaan vahingonkärsineen J.H:n ravitallin hevosia viisi, ei autossa ole nyt voitu kuljettaa kuin kahta hevosta. Tästä on aiheutunut vahingonkärsijän ravitallille lisävahinkoa.
 
Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös ei uudelleenkäsittelystä huolimatta muutu, pyytää lausunnonpyytäjä yhtiötä toimittamaan asian Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä M.H:n edellä mainittu kirje on saapunut Vakuutuslautakunnalle 15.11.2006 ja asia siirretty lautakuntakäsittelyyn 13.12.2006.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 22.12.2006 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot, vakuutusehdot ja antamansa korvauspäätöksen.
 
Yleisten sopimusehtojen mukaan korvauksenhakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joista voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja mitkä ovat vahinkoon johtaneet tapahtumat.
 
Vakuutusyhtiön saaman selvityksen perusteella se katsoo edelleen, että kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Hevosvakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun hevosen omistaja, haltija tai hallussapitäjä kukin tässä ominaisuudessaan. Vakuutusyhtiön saaman selvityksen mukaan M.H. on hevosen hallussapitäjä ja näin siis myös ehtojen mukaan vakuutettu.
 
Vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä. Vakuutettu M.H. omistaa vahingon aiheuttaneen hevosen yhdessä vakuutuksenottaja K.J:n kanssa. Vakuutetun auton rikkouduttua hänen ja vakuutuksenottajan omistama hevonen kuljetettiin raveihin vahingonkärsineen J.H:n omistamalla autolla. Näin ollen vakuutusyhtiön saaman selvityksen perusteella se katsoo, että vahingonkärsineen auto on ollut vahinkohetkellä vakuutetun hyödykseen käytettävänä.
 
Edellä olevilla perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että sen asiassa antama korvauspäätös on oikea, voimassa olevien vakuutusehtojen ja niiden vakiintuneen tulkinnan mukainen. Lausunnonpyytäjä ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan ole lausuntopyynnössään esittänyt mitään sellaista uutta, jonka perusteella vakuutusyhtiön tulisi muuttaa korvauspäätöstään.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Hevosvakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 2, Vakuutetut
Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun hevosen omistaja, haltija tai hallussapitäjä kukin tässä ominaisuudessaan.
 
Kohta 4, Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvä rajoitukset
 
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Kohta 4.1.1
Vakuutuksesta korvataan vakuutetun hevosen pidosta vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Kohta 4.2, Rajoitukset
 
Kohta 4.2.1, Itselle aiheutunut vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu:
-         vakuutetulle itselleen tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvalle henkilölle...
 
Kohta 4.2.2, Käytettävänä oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse hevosen kuljetusajoneuvolleen aiheuttamasta vahingosta sekä hyödyksi käytettyä omaisuutta koskevasta rajoitusehdosta.
 
Vakuutuksenottaja K.J:n ja lausunnonpyytäjä M.H:n yhdessä omistamaa hevosta, joka on ollut lausunnonpyytäjän valmennettavana ja hoidettavana, on kuljetettu 14.7.2006 raveihin vahinkoa kärsineen J.H:n ravitallin hevoskuljetusautolla yhdessä hänen omien hevostensa kanssa lausunnonpyytäjän auton oltua epäkunnossa. Lausunnonpyytäjä on sitonut hevosen virheellisesti, minkä vuoksi se on kuljetuksen aikana päässyt hyppäämään auton ruokintakaukalon yli. Hevosen pois saamiseksi auton väliseiniä ja sisustusta on jouduttu purkamaan.
 
Korvausta auton vaurioista on haettu hevosvakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksesta. Vakuutusehtojen mukaan vakuutettuja ovat hevosen omistaja, haltija tai hallussapitäjä kukin tässä ominaisuudessaan. Vakuutuksesta korvataan vakuutetun hevosen pidosta toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahinko, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen, sekä vahinko omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa on ollut vakuutetun hyödykseen käytettävänä. Lautakunta toteaa, että oman omaisuutensa osalta ei itseään kohtaan voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi. Tämän vuoksi myös omaisuus, jota vakuutettu käyttää hyödykseen oman omaisuutensa tavoin ja sijasta, on rajattu pois vakuutuksesta.
 
Esillä olevassa tapauksessa lausunnonpyytäjä M.H., joka hevosen osaomistajana ja siitä huolehtivana on ollut vakuutettuna vastuuvakuutuksessa, on oman epäkunnossa olleen autonsa sijasta käyttänyt hevosen kuljettamiseen vahinkoa kärsineen J.H:n kuljetusautoa. Tämän vuoksi lautakunta katsoo auton olleen ehtojen tarkoittamalla tavalla lausunnonpyytäjän hyödykseen käytettävänä, ja pitää vakuutusyhtiön epäävää päätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia