Haku

VKL 767/14

Tulosta

Asianumero: VKL 767/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Lakipykälät: 19

Vakuutusturvan sisältö. Alapohjaan asennetun putkiston rikkoutumisesta aiheutuvia vuotovahinkoja koskeva ikävähennysehto. Oliko vakuutusehtoja muutettu?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A:n omakotitalo on ollut vakuutusyhtiö X:ssä vakuutettuna kotivakuutuksella, jota koskevaan, vakuutuskauden 1.10.2012–30.9.2013 vakuutuskirjaan on tehty merkintä: Alapohjan putkiston ikävähennyksen poisto. Lisäturva – ei ikävähennystä. Vakuutuksen ehdoissa on rakennuksen alapohjaan asennetun putkiston rikkoutumisesta aiheutuneita vuotovahinkoja koskeva ikävähennystaulukko. Ehtojen mukaan vähennystä ei tehdä, jos rakennuksen putkiston käyttöönotosta on kulunut alle 41 vuotta ja vakuutuskirjassa on tätä lisäturvaa koskeva maininta.

Vakuutusyhtiö Y on ostanut vakuutusyhtiö X:n liiketoiminnan vuonna 2013 ja A:n kotivakuutus on siirtynyt vakuutusyhtiö Y:hyn. Vakuutuskautta 1.10.2014–30.9.2015 koskevassa vakuutuskirjassa on seuraava teksti: Alapohjaan asennetun putkiston rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko korvataan ilman ehtokohdan 6.2.1.3 mukaista ikävähennystä, kun putkiston ikä on enintään 40 vuotta. Tämä lisäetu poistuu, kun putkiston ikä ylittää 40 vuotta.

Asiakkaan valitus

A vaatii alapohjan putkiston ikävähennyksen poistoa koskevan lisäehdon palauttamista vakuutuskirjaan. Vakuutusyhtiö X:n aikana vakuutuksen ikävähennys on ollut poistettuna ilman mitään lisäehtoja. Jos ikävähennys olisi ollut, olisi siitä ollut maininta vakuutuskirjassa. A katsoo, että vakuutuskirjan merkintä syrjäyttää vakuutuksen vakioehdot.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö Y katsoo, ettei A:n kotivakuutuksen ehtoja ole alapohjan putkivuotojen ikävähennyksen osalta muutettu. Vakuutusyhtiö X:n ehdoissa vakuutuskirja ja vakuutusehdot ovat muodostaneet loogisen kokonaisuuden. Vakuutuskirjassa on ollut merkintä lisäturvasta, joka poistaa alapohjan putkiston ikävähennyksen. Ehtojen mukaan ikävähennystä ei tehdä, jos putkiston käyttöönotosta on kulunut alle 41 vuotta ja vakuutusturvassa on tätä lisäturvaa koskeva maininta. Vakuutuskirjan tietojen ja vakuutusehtojen välillä ei ole ollut ristiriitaa. Vakuutuskirjaa ja vakuutusehtoja luetaan yhdessä ja ehtojen noudattamisesta on ollut maininta vakuutuskirjassa. Vakuutusehtoja ei ole muutettu vakuutuksen siirryttyä vakuutusyhtiö Y:hyn. Ainoa ero on, että putkiston ikää koskeva edellytys on nostettu vakuutuskirjalle, kun se on aiemmin käynyt ilmi vakuutusehdoista. Vakuutusyhtiö Y katsoo, ettei vakuutuskirjan palauttamista aikaisempaan muotoonsa tule suosittaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:n kotivakuutuksen vakuutuskirjassa oleva alapohjan putkivuotojen ikävähennysehto palauttaa aikaisempaan muotoonsa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 19 §:n mukaan jatkuvan vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. (1 mom.) Vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle tämän momentin mukaisen ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta. (2 mom.)

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

A:n vakuutusyhtiö X:ssä olleen kotivakuutuksen vakuutuskirjassa 1.10.2012–30.9.2013 on merkintä

Alapohjan putkiston ikävähennyksen poisto   Lisäturva – ei ikävähennystä

Vakuutusyhtiö X:n kotivakuutuksen ehtojen kohdan 6.2.1.3 (Rakennuksen alapohjaan asennetun putkiston rikkoutumisesta aiheutuneet vuotovahingot) mukaan vuodosta aiheutuneen vahingon määrä lasketaan tekemällä korvattavista rakennuksen korjauskustannuksista putkiston iän mukaan määräytyvä vähennys taulukon 2 mukaan. (…) Vähennys jää asiakkaan maksettavaksi. Vähennystä ei tehdä, jos rakennuksen putkiston käyttöönotosta on kulunut alle 41 vuotta, ja vakuutuskirjassa on tätä lisäturvaa koskeva maininta. (…)

Vakuutuskautta 1.10.2014 alkaen koskevassa vakuutuskirjassa on merkintä: Alapohjaan asennetun putkiston rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko korvataan ilman ehtokohdan 6.2.1.3 mukaista ikävähennystä kun putkiston ikä on enintään 40 vuotta. Tämä lisäetu poistuu, kun putkiston ikä ylittää 40 vuotta.

Asian arviointi

Vakuutuskirja on asiakirja, johon on merkitty vakuutussopimuksen keskeinen sisältö ja jossa on täsmennetty ne ehdot, joilla vakuutus on myönnetty. Jos vakuutukseen sovelletaan joitakin yksilöllisiä, tavanomaisista poikkeavia ehtoja, myös ne on mainittava vakuutuskirjassa. Vakuutuskirja sisältää siis nimenomaan tiettyä vakuutussopimusta kuvaavat tiedot, kun taas vakuutusehdot ovat yleensä vakioehtoja.

Vakuutusyhtiö Y on katsonut, että vakuutusyhtiö X:n aikaisen vakuutuskirjan merkintää on luettava kokonaisuutena yhdessä vakiovakuutusehtojen kanssa. Yhtiö on katsonut, ettei vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen välillä ole ristiriitaa. A on katsonut, ettei vakuutukseen vakuutusyhtiö X:n aikana ole sisältynyt lainkaan ikävähennystä alapohjan putkivuotojen osalta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakiosopimuksien, kuten myös vakuutussopimuksen, tulkinnassa on yleisesti hyväksytty periaate, jonka mukaan sopimuksen yksilölliset ehdot ovat ensisijaisia vakioehtoihin nähden. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että vakuutuskirjaan otettu ehto syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan vakiomuotoisen vakuutusehdon. Tätä samaa tulkintaa puoltaa myös kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:ssä todettu tulkintasääntö, jonka mukaan, jos kuluttajasopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, on ehtoa tulkittava kuluttajan hyväksi.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö X:n aikaisen vakuutuskirjan merkinnässä viitata vakuutusehtojen kohtaan 6.2.1.3. Siinä ainoastaan ilmoitetaan, että alapohjan putkiston ikävähennystä ei ole. Vaikka vakuutuskirjan lopussa viitataankin sovellettaviin kotivakuutuksen ehtoihin, Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuskirjan merkintä on ristiriidassa kotivakuutusehtojen kanssa. Lautakunnan näkemyksen mukaan kuluttajan asemassa oleva A on voinut perustellusti ymmärtää, että hänen kotivakuutussopimuksessaan on alapohjan putkivuotojen ikävähennykset kokonaan poistava lisäturva. Koska epäselvää sopimusehtoa on tulkittava kuluttajan asemassa olevan A:n hyväksi, lautakunta katsoo, että A:n kotivakuutukseen on sisältynyt ehto, jonka mukaan alapohjan putkivuotoihin ei lainkaan sovelleta ikävähennyksiä. Tätä ehtoa on 1.10.2014 alkavaa vakuutuskautta koskevassa vakuutuskirjassa muutettu.

Vakuutuslautakunta toteaa, että jatkuvan vahinkovakuutuksen vakuutusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa edellyttää vakuutussopimuslain mukaan sitä, että vakuutusehdoissa on yksilöity peruste, jolla ehtoja voidaan muuttaa. Lisäksi vakuutusehtoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutusturvan keskeiseen sisältöön. Vakuutusyhtiö ei ole väittänyt eikä asiakirjoista muutenkaan ilmene, että vakuutusehdon muuttaminen olisi perustunut johonkin vakuutusehdoissa yksilöityyn perusteeseen. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei muutos ole myöskään vakuutussopimuslain tarkoittama vähäinen muutos. Lautakunta pitää tehtyä vakuutusehtojen muutosta vakuutussopimuslain vastaisena ja siten mitättömänä.

Lopputulos

Vakuutuksen ehtoihin 1.10.2014 alkavalle vakuutuskaudelle tehty, alapohjan putkivuotojen ikävähennystä koskeva ehtomuutos ei ole voimassa. A:n kotivakuutukseen sisältyy ehto, jonka mukaan alapohjan putkivuodoista ei tehdä ikävähennyksiä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia