Haku

VKL 766/14

Tulosta

Asianumero: VKL 766/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Lakipykälät: 32, 69, 70

Veden peittämällä tiellä ajamisesta aiheutunut vahinko. Vakuutusyhtiön velvollisuus antaa korvauspäätös kohtuullisessa ajassa. Vastuu viivästyneestä korjauksesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan auto vaurioitui, kun sillä ajettiin tulvavesilammikkoon 10.6.2013. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen moottorin korjauskuluista veteen ajamisesta aiheutuneita vahinkoja koskevan rajoitusehdon perusteella 2.7.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan tieto korvauksesta annettiin vakuutuksenottajalle puhelimitse jo 10.6.2013.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 30.11.2014 päivätyssä valituksessaan, ettei moottori olisi ruostunut, jos korjaustyöt olisi voitu aloittaa aiemmin. Vakuutuksenottajan mukaan korjaamisen viivästyminen johtui siitä, että vakuutusyhtiö teki kirjallisen korvauspäätöksen 24 päivää vahingon jälkeen. Vakuutuksenottajan mukaan vahingot eivät johdu veteen ajamisesta vaan mekaanisesti täysin ehjä moottori vahingoittui korjauskelvottomaksi sillä aikaa, kun vakuutuksenottaja odotti vakuutusyhtiön korvauspäätöstä 11.6.2013 ja 5.7.2013 välisenä aikana. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta moottorin korjauskuluista 24 000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 14.1.2015 päivätyssä vastineessaan, että vakuutuksenottaja oli saanut tiedon kielteisestä päätöksestä jo 12.6.2013. Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut 13.6.2013, ettei hän hyväksy päätöstä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiön korvausvelvollinen moottorin ruostumisesta aiheutuneista vahingoista, sillä perusteella, että kirjallinen korvauspäätös annettiin vakuutuksenottajalle 24 päivää vahingon jälkeen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Vakuutussopimuslain 70 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Vakuutusehtojen kohdan 4.4.1 (Korvattavat vahingot) mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

-tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
-tien sortumisesta
-törmäyksestä tai
-muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittaneesta syystä

Kohdan 4.11 (Esinevakuutuksen yhteiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan vakuutetun tulee vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan tulee itse huolehtia ajoneuvonsa kunnosta. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen vakuutussopimuslain 70 §:n mukaisessa kohtuullisessa ajassa eikä korjauksen viivästyminen ole johtunut vakuutusyhtiön toiminnasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Uimonen
Vaitomaa
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia