Haku

VKL 766/03

Tulosta

Asianumero: VKL 766/03 (2004)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2004

Lakipykälät: 32

Hevosvakuutus Emänsä menettäneen varsan keinoruokintakustannusten ja muiden hoitokustannusten korvaaminen Pelastamisvelvollisuus

Tapahtumatiedot
 
17.7.2003 syntynyt varsa jäi orvoksi 29.7.2003, kun sen emä jouduttiin lopettamaan jalassa todetun luunmurtuman johdosta.
 
Eläinlääkärin todistuksen mukaan varsalle aloitettiin keinoruokinta, ja sitä yritettiin saada vierihoitoon ponitammalle. Orvoksi jääminen aiheutti kuitenkin jonkin verran stressiä varsalle, ja sillä on nyt oireita, jotka viittaavat mahahaavaan. Ruokinnanmuutokset aiheuttivat myös hetkellistä ripulointia.
 
Varsan vasemmassa takajalassa on kavion pohjassa vertymiä. Varsa tempoili varsinkin alussa, kun ihmiset alkoivat hoitaa ruokintaa.
 
Varsan hoitokuluista haettiin korvausta vakuutuksesta.
 
Vakuutusyhdistyksen korvauspäätös
 
Yhdistys katsoo, että korvausta on haettu varsan keinoruokinnasta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Yhdistys viittaa vakuutusehtojen määräyksiin korvattavista vakuutustapahtumista ja niihin liittyvistä rajoituksista. Yhdistys ei maksa korvausta vaadituista kustannuksista.
 
Uudelleenkäsittely
 
Uudelleenkäsittelypyynnön johdosta antamassaan kirjeessä yhdistys katsoo, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata varsan keinoruokinnan kustannuksia. Yhdistys joutuu epäämään korvaushakemuksen.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että yhdistys on velvollinen korvaamaan varsan eläinlääkärikulut, lääkkeet, varsalle tehdyt tutkimukset sekä käytetyn tammanmaidon korvikkeen viivästyskorkoineen.
 
Ilman tammamaidon korviketta varsa olisi jouduttu lopettamaan. Olisiko vakuutusyhdistys mieluummin valmis maksamaan korvaukset menetetystä varsasta kuin annetusta korvikeruokinnasta?
 
Vakuutuksenottaja viittaa eläinlääkärikuluvakuutuksen ehtoihin ja määräyksiin suojeluohjeiden noudattamisesta sekä vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuudesta.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Yhdistys toteaa, että varsan emä jouduttiin lopettamaan luunmurtuman johdosta. Eläinlääkärikuluvakuutuksen kohteena on tamman synnyttämä varsa 30 päivän ikään saakka edellyttäen, että varsa on vakuutettu sikiö- ja varsavakuutuksella.
 
Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan sairauden tai tapaturman hoitoon liittyvät eläinlääkärin palkkiot ja eläinlääkärin vamman hoitoon käyttämät tai määräämät lääkkeet sekä side- ja hoitotarvikkeet. Vakuutuksesta ei korvata muiden lääkkeiden tai niihin verrattavien side- ja hoitotarvikkeiden hankkimisesta aiheutuneita kuluja.
 
Yhdistys katsoo, että vakuutusehtojen mukaan varsan keinoruokinta ja siihen liittyvät kustannukset eivät kuulu vakuutuksen piiriin.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien eläinlääkärikuluvakuutusehtojen kohdan 2.2 mukaan vakuutuksen kohteena on myös tällä vakuutuksella vakuutetun tamman synnyttämä varsa 30 päivän ikään saakka edellyttäen, että varsa on vakuutettu sikiö- ja varsavakuutuksella.
 
Ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana alkaneen sairauden tai tapaturmaisesti syntyneen vamman hoidosta aiheutuneet eläinlääkärikulut.
 
Ehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta korvataan korvattavan sairauden tai tapaturman hoitoon liittyvät:
-         kohtuulliset eläinlääkärin palkkiot sekä eläinlääkärin tämän sairauden tai vamman hoitoon käyttämät tai määräämät lääkkeet sekä side- ja hoitotarvikkeet
-         sairauden tai vamman tutkimisesta aiheutuneet röntgen- ja laboratoriokulut sekä klinikkamaksut.
 
Ehtojen kohdan 4.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata
-         hevosen kuljetuskuluja
-         muiden kuin kohdassa 4.3 tarkoitettujen lääkkeiden tai niihin verrattavien side- ja hoitotarvikkeiden hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuneita kuluja.
 
Hevosvakuutuksen yhteisten määräysten kohdan 2.1 mukaan suojeluohjeiden tarkoituksena on torjua uhkaavia vaaroja ja vähentää syntyviä vahinkoja.
 
Jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallaan tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, voidaan korvausta vähentää tai se evätä.
 
Ehtojen kohdan 2.2 mukaan, kun eläin vahingoittuu, sairastuu taikka varsinaisia sairauden oireita osoittamatta käy veltoksi tai laihtuu, on vakuutuksenottaja velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä eläinlääkärille ja noudattamaan eläinlääkärin ohjeita. Samoin on noudatettava vakuutuksenantajan antamia ohjeita.
 
Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtymä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingonaiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.
 
Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Tässä tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko vakuutusyhdistyksen korvata varsan hoitokuluja eläinlääkärikuluvakuutuksen perusteella. Lautakunnan käytettävissä ei ole selvitystä kyseisten kulujen määrästä.
 
Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan sen ehtojen mukaan sairauden tai tapaturmaisesti syntyneen vamman hoidosta aiheutuneita kuluja. Selvityksen perusteella maidonkorviketta ei ole käytetty tässä tapauksessa sen vuoksi, että varsalla olisi ollut esim. jokin sairaus, joka olisi vaatinut korvikkeen antamista. Ehtokohdan 4.3 perusteella vakuutusyhdistys ei siten ole velvollinen korvaamaan maidonkorvikkeen hankkimista.
 
Vakuutuslautakunta katsoo myös, että maidonkorvikkeen antaminen emänsä menettäneelle varsalle ei ole ollut vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa määritellyn pelastamisvelvollisuuden täyttämistä. Pelastamisvelvollisuuden täyttämisenä pidetään sellaisia erityisiä toimenpiteitä, joihin ryhdytään vakuutuksesta korvattavaksi tulevan vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tarkoituksena estää tällaista tapahtumaa sattumasta. Maidonkorvikkeen antaminen varsalle on lautakunnan mielestä pikemminkin osa eläimen normaalia hoitoa, josta aiheutuvia kustannuksia vakuutusyhdistys ei ole velvollinen korvaamaan.
 
Eläinlääkärin todistuksen mukaan varsalla on ollut mahahaavan oireita ja kavion pohjaan on tullut vertymiä. Vakuutusyhdistys ei ole erikseen ottanut kantaa näistä vaadittuihin hoitokuluihin eikä ole esittänyt mitään syitä, minkä vuoksi tältä osin kyse ei olisi korvattavasta vakuutustapahtumasta aiheutuneista hoitokuluista. Vakuutuslautakunta katsoo, että mahahaavan ja vertymien osalta kyse on eläinlääkärikuluvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaisista vakuutustapahtumista. Niiden hoidosta aiheutuneet eläinlääkärin palkkiot, lääkkeet ym. eläinlääkärikuluvakuutuksen ehtojen kohdassa 4.3 mainitut korvattavat kustannukset vakuutusyhdistyksen on korvattava vakuutuksen omavastuuosuuden ylittävältä osalta laillisine viivästyskorkoineen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta