Haku

VKL 765/14

Tulosta

Asianumero: VKL 765/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Toiminnanharjoittajan vastuu. Tuottamus. Komposiittiputken asentaminen. Putken rikkoutumisen syy.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsineen A:n omakotitalon lämminvesivaraajan putki rikkoutui. Talo oli vuokrakäytössä eikä vuokralainen ollut paikalla vahingon sattuessa. Putken rikkoutuminen aiheutti noin 50 neliömetrin laajuisen vesivahingon pannuhuoneeseen ja huoneistoon. Vahinko huomattiin 25.5.2014. Korvausta on haettu putkiasentajan vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutusyhtiö eväsi korvauksen 9.7.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei johtunut asentajan tuottamuksesta komposiittiputken asentamisessa, vaan vahinko oli seurausta kolmitieventtiilin rikkoutumisesta.

A:n kotivakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 11.6.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton, vaan johtui asennusvirheestä vuonna 2007. Vakuutuslautakunta on antanut kotivakuutusta koskevassa asiassa ratkaisusuosituksen VKL 764/14. Vastuuvakuutusta ja kotivakuutusta koskevat asiat on käsitelty yhdessä.

Asiakkaan valitus

A pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, tulisiko vahinko korvata A:n kotivakuutuksesta vai asentajan vastuuvakuutuksesta. A vaatii täyttä korvausta vahingosta ja vuokratuottomenetyksestä, siltä ajalta kun asuntoa ei voitu vuokrata kuivatuksen takia.                                          

9.4.2015 päivätyssä lisävastineessaan A on viitannut 26.6.2014 päivättyyn kotivakuutusyhtiön asiantuntijalausuntoon, jonka mukaan kattilasta tulevaan lämminkäyttövesiputkeen tulisi asentaa ns. lämpölukko ennen liittämistä kolmitiesekoitusventtiiliin. Lämpölukkoa ei ollut asennettu komposiittiputken asennuksen yhteydessä, mikä viittaa osaltaan asennusvirheeseen.

A:n mukaan asentajan olisi tullut ns. jälkiasennusta tehdessään tarkistaa venttiilin toimivuus ja ikä ja asentaa putkien lisäksi sekoitusventtiiliin uusina osina lämpötilatunnistin ja erillinen varolaite. Koska hän ei ollut toiminut näin, oli kyseessä olennainen asennusvirhe. 3.3.2014 päivätyn teknisen asiantuntijaraportin mukaan nykyisin edellytetään, että sekoitusventtiiliin asennetaan lämpötilaohjattu moottorisäädin sekä lämpötilaan reagoiva varolaite, joka sulkee kierron jos kattilan lämpötila nousee liikaa. Jos vesikierrossa ei ole lämpötila-anturiin perustuvaa automaattista sulkulaitetta, voi käyttövesi kuumentua liikaa, jolloin se voi virrata sekoitusventtiilissä väärään suuntaan eli kylmävesiputkeen. Näin voi tapahtua, vaikka venttiili olisi ehjä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 31.3.2015 päivätyssä vastineessaan, että koska putkisto toimi asennuksen jälkeen moitteettomasti seitsemän vuoden ajan, ei kyse ollut asennusvirheestä. Vahinko aiheutui kolmitieventtiilin rikkoutumisesta, minkä seurauksena putkeen pääsi liian kuumaa vettä. Kattilan lämminvesi voi olla yli 100 asteista ja jatkuva ylikuuma vesi oli heikentänyt putken paineenkestoa ja muuttanut sen ominaisuuksia.

Vakuutusyhtiö oli lausunut 30.4.2015 päivätyssä lisävastineessaan, että vakuutuksenottajana oleva asentaja oli asentanut vain varaajan eikä hänen tehtävänään ollut tarkistaa muuta laitteistoa. Vakuutuksenottajalla ei ollut tietoa siitä, että kattilaa ryhdyttäisiin käyttämään pääsääntöisesti puulla, jolloin ylikuumenemisriski on olemassa. Jos järjestelmää olisi lämmitetty öljyllä, olisi kattilan automatiikka huolehtinut siitä, että poltin olisi mennyt pois päältä lämpötilan noustessa. Käyttäjän olisi pitänyt huolehtia lämpösulun asentamisesta, kun kattilan pääasiallinen lämmönlähde muuttui. Tilaukseen ei kuulunut muuta kuin varaajan asennus. Sovelletut rakennusmääräykset vuodelta 2007 koskevat ainoastaan uudisrakentamista. Aiemmassa rakennusmääräyksessä D1 vuodelta 1987 ei ollut mainintaa siitä, että lämpötilaa tulisi kontrolloida automaattisella laitteella.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajan mukaan vahinko on voinut aiheutua käyttövirheestä, kun venttiiliä käsin säätämällä putkiston kylmälle puolelle oli päästetty liian kuumaa vettä. Vakuutuksenottaja epäilee, että vuokralainen oli lisäksi kuumentanut kattilaa liiaksi puilla, mikä on myös käyttövirhe.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vahinko johtunut asentajan tuottamuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Ammattimaisen palveluntarjoajan vastuu palvelujen turvallisuudesta on normaalia tuottamusvastuuta ankarampaa. Palveluista aiheutuneita vahinkoja arvioidaan sopimusvastuun perusteella, jos vahinko aiheutuu sovitun palvelun suorittamisesta. Tällöin palveluntarjoajan on korvausvastuusta vapautuakseen kyettävä näyttämään oman toimintansa huolellisuus. Vahinkoa kärsineen on kuitenkin osoitettava palveluntarjoajan toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys.

Asiassa on riidatonta, että putkisto toimi asennuksen jälkeen moitteettomasti seitsemän vuoden ajan. Järjestelmän kolmitieventtiili rikkoontui ja tästä aiheutui liian kuuman veden pääsy putkistoon. Kattilan lämminvesi voi olla yli 100 asteista ja jatkuva ylikuuma vesi oli 3.3.2014 päivätyn teknisen asiantuntijalausunnon mukaan heikentänyt putken paineenkestoa ja muuttanut sen ominaisuuksia. Vahingon syy ei ollut lautakunnan näkemyksen mukaan ollut asennusvirhe, vaan kolmitieventtiilin rikkoutuminen. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole vahingonkorvausvastuussa vahingosta, eikä vakuutusyhtiölle ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia