Haku

VKL 764/14

Tulosta

Asianumero: VKL 764/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Asennusvirhe. Kolmitieventtiilin rikkoutuminen.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsineen A:n omakotitalon lämminvesivaraajan komposiittiputki rikkoutui. Talo oli vuokrakäytössä eikä vuokralainen ollut paikalla vahingon sattuessa. Putken rikkoutumisesta aiheutui 50 neliömetrin laajuinen vesivahinko, joka huomattiin 25.5.2014. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 11.6.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton, vaan johtui komposiittiputken asennusvirheestä. Komposiittiputki oli virheellinen valinta lämmönjakohuoneeseen. Asennusvuonna 2007 sovellettavan Suomen Rakentamismääräyskokoelman D1 (Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto) kohdan 2.6 (Käyttövarmuus) mukaan putkiston kannatus on toteutettava siten, etteivät lämpölaajeneminen eivätkä veden virtauksesta syntyvät voimat aiheuta haittaa. Vesilaitteisto on tehtävä tiiviiksi. Laitteisto on tehtävä siten, että varmistetaan sen riittävä kestävyys ja toimintavarmuus suunnitellun käyttöiän aikana.

RT-kortin kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot (RT 18-10922) mukaan komposiittiputkien tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on 50 vuotta. Teknisen käyttöiän saavuttaminen edellyttää, että rakennus ja järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu rakennusajankohtana voimassa olleiden määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi edellytetään, että rakentamisessa on noudatettu hyvää rakennustapaa, ja että asianmukaiset kunnossapito-, hoito- ja huoltotoimenpiteet on tehty ja käyttöohjeita on noudatettu.

Vahinkoasia oli käsitelty uudestaan vakuutuksenottajan toimitettua vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätöksen. Vastuuvakuutusyhtiön hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan vahinko johtui kolmitieventtiilin rikkoutumisesta, jonka seurauksena kuuma vesi oli lämmittänyt varaajalle menevää putkistoa. Vakuutuslautakunta on antanut vastuuvakuutusta koskevassa asiassa ratkaisusuosituksen diaarinumerolla VKL 765/14. Vastuuvakuutusta ja kotivakuutusta koskevat asiat on käsitelty yhdessä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, tulisiko vahinko korvata kotivakuutuksesta vai asentajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottaja vaatii täyttä korvausta vahingosta ja vuokratuottomenetyksestä, siltä ajalta kun asuntoa ei voitu vuokrata kuivatuksen takia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 21.1.2015 päivätyssä vastineessaan, että vahinko oli aiheutunut ulkopuolisesta kuumuudesta, jota komposiittiputki ei kestänyt. Komposiittiputken asennusohjeissa todetaan, että käyttövesiverkoston suunnittelussa tulee huomioida komposiittiputkistojen lämmönkestävyysominaisuudet. Putken jatkuva enimmäiskäyttölämpötila on 70 celsiusta ja hetkellinen enimmäiskäyttölämpötila 95 celsiusta. Liityttäessä yli 70 celsiuksen lämmönlähteisiin tulee käyttää tarkoitukseen soveltuvaa käyttövesiputkea yhden metrin suojaetäisyyden matkalla. Komposiittiputki liitetään lämmöntuotantolaitteisiin vasta lämmönsäätölaitteen jälkeen, jolloin vältytään korkeimman sallitun lämpötilan ylittämiseltä.

Edellä kerrotun perusteella kyse ei ollut venttiilin rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta, vaan jos putki olisi alun perin asennettu suojaetäisyys huomioiden, ei putken rikkoutumista olisi päässyt tapahtumaan vaikka venttiili olisikin rikkoutunut nyt tapahtuneella tavalla.

Putki ei ollut rikkoutunut putken ja lämpökattilan välisessä liittymässä, missä veden lämpötilan voisi odottaa olevan korkeimmillaan. Rikkoutumiskohta sijaitsi lämpökattilan suuluukun yläpuolella, jossa putket olivat sekä kosteus- että vahinkotarkastusraportin mukaan nokiset ja likaantuneet. Rikkoutumiskohtaa vastaavassa kohdassa rinnakkaisessa komposiittiputkessa havaittiin myös kuumuuden aiheuttama pullistuma. Edellä kerrotusta voidaan päätellä, että putket ovat altistuneet sijaintinsa vuoksi liian korkealle ulkoiselle lämmölle.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vai johtuiko se rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla komposiittiputken asennusvirheestä vuonna 2007.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan KO140 vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten laiminlyönnillä tai kohteen suunnittelu-, valmistus-, rakenne- tai asennusvirheellä, työvirheellä, käyttövirheellä, keskeneräisyydellä, puutteellisuudella tai ikääntymisellä.

Kohdan KO144 (Putkivuoto) mukaan vakuutus korvaa nesteen, höyryn tai kaasun omaisuudelle aiheuttaman vahingon, kun neste, höyry tai kaasu on vuotanut ennalta arvaamattomasti ja suoraan

- rakennuksen tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkesta, laitteesta tai säiliöstä

- rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiviemäristä

- kiinteillä letkuliitännöillä ja sulkuventtiilillä varustetusta pyykin- tai astianpesukoneesta.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiön mukaan putken rikkoutuminen on ollut seurausta lämpökattilan suuluukusta nousevasta pitkäaikaisesta lämpörasituksesta, eikä kolmitieventtiilin rikkoutuminen ole voinut aiheuttaa kyseiseen kohtaan sellaista lämpötilaa, joka olisi yksinään johtanut putken rikkoutumisen. Jos putki olisi alun perin asennettu asennusohjeiden mukaisesti putken suojaetäisyys ja materiaali huomioiden, ei putken rikkoutumista olisi tapahtunut, vaikka kolmitieventtiili olisikin rikkoutunut.

Asiassa on esitetty eri syitä komposiittiputken rikkoutumiselle. Vastuuvakuutusyhtiön hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan järjestelmän kolmitieventtiili oli rikkoutunut, minkä seurauksena vesiputkeen pääsi virtaamaan kuumaa vettä, joka aiheutti vahingon. Kotivakuutusyhtiön mukaan ulkoinen lämpö rikkoi putken ja kyseessä oli asennusvirheestä johtuva vahinko. Asiassa on riidatonta, että putkisto oli toiminut moitteettomasti asennusta seuranneiden seitsemän vuoden aikana. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn teknisen selvityksen perusteella, ettei vahinko ollut seurausta asennusvirheestä, vaan vahinko johtui kolmitieventtiilin rikkoutumisesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen putken rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Vuori

Tulosta