Haku

VKL 763/14

Tulosta

Asianumero: VKL 763/14 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Omaisuuden menettäminen matkalla. Näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Katoamista koskeva rajoitusehto. Selvitykset. Tuliko anastetuksi ilmoitettu omaisuus korvata matkavakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Puhelimitse 6.5.2014 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu A oli matkalla Kööpenhaminassa, kun hän 14.4.2014 menetti tajuntansa. Hänen herätessään matkatavarat, kello, lompakko ja muu omaisuus oli poissa. Tämän jälkeen A vietiin sairaalaan, jossa hän oli viikon verran. A:lla ei ollut tapahtumista mitään käsitystä. Alkoholilla ei ollut vaikutusta tapahtumiin. 9.5.2014 päivätyn poliisin tutkintailmoituksen mukaan A on ilmoittanut joutuneensa huumatuksi lentokentällä, minkä jälkeen hänen omaisuutensa on anastettu. A haki menetetystä omaisuudesta korvausta ammattiliiton ryhmämatkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään hankkimiinsa sairauskertomusteksteihin, joiden mukaan Tanskan poliisi oli 9.4.2014 toimittanut A:n psykiatriseen hoitolaitokseen, jossa A oli ollut 16.4.2014 saakka. Sairauskertomustiedoissa ei ollut mainintaa ryöstöstä. Yhtiö katsoi, ettei asiassa ollut osoitettu, että A:n omaisuus olisi varastettu. Kysymyksessä oli vakuutusehdoissa tarkoitettu katoaminen, jota ei korvata. Näin ollen korvaushakemus hylättiin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä yhtiön päätökseen ja vaatii menetettyjen tavaroiden korvaamista joko uudella vastaavalla omaisuudella tai rahakorvauksena. A kritisoi asian pitkää käsittelyaikaa ja toteaa toimittaneensa vakuutusyhtiölle kaikki asiaan vaikuttavat selvitykset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että A on ilmoittanut vahingon tapahtuma-ajaksi 14.4.2014 (poliisin tutkintailmoituksessa 14.–15.4.2014). Kuitenkin A on sairauskertomusten mukaan ollut hoidettavana Tanskassa psykiatrisen sairaalan suljetulla osastolla 9.4.2014 alkaen, mistä hänet on edelleen siirretty Suomeen hoidettavaksi. A on kotiutettu sairaalasta 5.5.2014, minkä jälkeen hän on tehnyt vahinkoilmoituksen. Sairauskertomuksissa ei ole ryöstöstä mitään mainintaa. Vakuutusyhtiön edustajalle A on kertonut saaneensa tuntemattomalta mieshenkilöltä avaamattoman oluen, minkä juotuaan hän on menettänyt tajuntansa. Herättyään A on hakeutunut lentokenttäpoliisin luo, jonka jälkeen hänet on toimitettu sairaalaan. A on kiistänyt olleensa psykiatrisessa hoidossa; sairaalahoidon syynä on ollut pyörtyminen.

Vakuutusyhtiö katsoo, että A:n ilmoittama vahinkotapahtuma on jäänyt näyttämättä. Pelkkä vakuutetun jälkikäteinen olettama, jonka mukaan omaisuus on menetetty ryöstön takia, ei riitä osoittamaan vahinkotapahtumaa. Kyseessä on vakuutusehdoissa tarkoitettu katoaminen, jota ei korvata. Lisäksi yhtiö kiinnittää huomiota ristiriitoihin yhtiölle ja poliisille ilmoitetuissa menetetyn omaisuuden luetteloissa sekä siihen, että A on ilmoittanut menettäneensä kellon, jollaisesta hän on jo aiemmin hakenut yhtiöltä korvausta kotivakuutuksesta toisen vahingon yhteydessä. Yhtiö katsoo, ettei sen korvauspäätöstä tule suosittaa muutettavaksi. Siltä osin, kuin A on kritisoinut yhtiön käsittelyaikaa, yhtiö toteaa, että käsittelyaika on venynyt asian hankalan selvitettävyyden takia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:n matkalla menettämä omaisuus korvata matkavakuutuksesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Matkavakuutuksen ehtojen 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Ehtojen kohdan 4.12 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta tai sen unohtamisesta taikka vahinkoa, jossa vakuutustapahtumaa ei voida määritellä.

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö haluaa tämän jälkeen vedota rajoitusehtoon, tulee yhtiön osoittaa rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevien selvitysten mukaan A on ilmoittanut omaisuuden menettämisen tapahtuneen joko 14.4.2014 (vahinkoilmoitus) tai 14.–15.4.2014 (poliisin tutkintailmoitus). Vahinkoilmoituksessa A on kertonut olleensa tajuttomana ja herättyään havainneensa, että matkatavarat, kello, lompakko ja muu omaisuus on menetetty. Poliisille A on ilmoittanut, että hänet on huumattu lentokentällä ja omaisuus on anastettu tämän jälkeen. Lautakunnan käytettävissä olevien sairauskertomustekstien mukaan A on ollut Tanskassa suljetulla vuodeosastolla 9.4.2014 lähtien ja hänet on siirretty Suomeen edelleen akuuttipsykiatrian osastohoitoon 22.4.2014, mistä hän on kotiutunut 5.5.2014. Sairauskertomusten mukaan A:n on toimittanut Tanskassa hoitoon poliisi, kun A on löydetty harhailemasta lentokentältä. Ryöstöstä ei kertomuksissa ole mainintaa.

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän epäselväksi, miten ja milloin A on menettänyt anastetuiksi ilmoittamansa tavarat. Kyseessä on lautakunnan näkemyksen mukaan määrittelemätön vakuutustapahtuma, jota ei vakuutuksen rajoitusehdon mukaan korvata matkavakuutuksesta.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia