Haku

VKL 76/16

Tulosta

Asianumero: VKL 76/16 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.08.2016

Sama oikeustoimi tai olosuhde. Yksi tai kaksi vakuutustapahtumaa.

Tapahtumatiedot

Vakuutetut ovat olleet kantajina 12.11.2013 vireille tulleessa kiinteistöä ja sille rakennettua omakotitaloa koskevassa riita-asiassa, jossa vastaajina ovat olleet kiinteistön myyjä A ja kiinteistönvälittäjä X Oy LKV. Kanteessa vakuutetut vaativat vastaajia yhteisvastuullisesti maksamaan heille vahingonkorvausta muun muassa tekemättömistä ja puutteellisesti suoritetuista rakennustöistä. Käräjäoikeus antoi asiassa yksipuolisen tuomion A:ta vastaan ja hylkäsi vaatimukset X Oy:tä kohtaan. Oikeusturvaetua haetaan näihin riitoihin.

Vakuutusyhtiö on myöntänyt asiaan oikeusturvaedun, mutta katsonut kyseessä olevan yksi vakuutustapahtuma ja suorittanut vakuutuksen enimmäiskorvauksen 9 274 euroa kummankin asian osalta yhteisesti.

Asiakkaan valitus

Kanteet A:ta ja X Oy:tä vastaan ovat perustuneet eri perusteisiin ja osittain eri tapahtumiin. Kanne A:ta vastaan perustui kiinteistökaupan 13.9.2010 ehtojen rikkomiseen, kun taas vaatimukset X Oy:tä vastaan perustuivat välitystehtävässä aiheutettuun vahinkoon sekä kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeisiin tapahtumiin urakoitsijan  rakennustöiden viivästyessä. Vaatimukset vastapuolia kohtaan ovat perustuneet siis eri perusteisiin ja myös eri säännöksiin. Vaatimukset A:ta kohtaan perustuivat maakaareen. Vaatimukset X Oy:tä kohtaan perustuivat sen sijaan kuluttajansuojalakiin sekä lakiin kiinteistöjen ja vuokrahuoneiden välityksestä.

Vahingonkorvausvaatimus X Oy:tä kohtaan perustuu osittain vasta kaupanteon jälkeiseen aikaan sekä erityisesti 30.5.2011 tehtyyn sopimukseen sekä sen yhteydessä tapahtuneisiin X Oy:n laiminlyönteihin. Näin ollen kanteet eivät ole perustuneet samaan perusteeseen, tapahtumaan tai oikeustoimeen kuin urakoitsija A:ta vastaan esitetyt vaatimukset.

Kaikki kaupanteon jälkeiset tapahtumat liittyen kauppahinnan maksuun ja käsirahan pidättämiseen ovat tapahtumia, joista myyjän vastuu ei ole muuttunut, mutta sen sijaan ne ovat tapahtumia, joiden perusteella vakuutetut ovat esittäneet välittäjää kohtaan vaatimuksia. Siten kaupanteon jälkeisten tapahtumien osalta välittäjää ja myyjää vastaa nostettujen kanteiden tapahtumat ovat eri tapahtumia, vaikka ne luonnollisesti liittyvät samaan kiinteistökauppaan.

Se, että korvauksia on vaadittu osittain yhteisvastuullisesti, ei tarkoita, että kyse olisi vaatimuksesta, jonka peruste on sama. Kanteita olisi voitu myös ajaa myös täysin erillisinä.

Vakuutusyhtiön vastine

A:n ja vakuutettujen 13.9.2010 solmittuun ja X Oy:n välittämään kiinteistön kauppaan on sisältynyt myyjän velvollisuus rakentaa myydylle kiinteistölle omakotitalo ulkorakennuksineen avaimet käteen -periaatteella. Viivästyksestä rakennuksen valmistumisessa, rakennusvirheistä ja puuttuvista asiakirjoista on seurannut riita lausunnonpyytäjien ja vastaajien välille 17.2.2012.

Kyse on vakuutusehdoissa tarkoitetusta samasta oikeustoimesta ja olosuhteesta (kiinteistönkauppa, sitä seurannut myyjän viivästys rakennustöissä, rakennusvirheet ja puuttuvat rakennusasiakirjat sekä valvonta), josta on seurannut erimielisyyksiä ja eriperusteisia vaatimuksia lausunnonpyytäjien ja A:n sekä toisaalta X Oy:n välillä. Jos A:n sopimuksen mukaisissa suorituksissa ei olisi ollut puutteita, mitään riitoja ei olisi syntynyt kiinteistönvälittäjääkään kohtaan. Kaikki lausunnonpyytäjien vaatimukset perustuvat mainittuun kiinteistön kauppaan ja sitä seuranneisiin olosuhteisiin.

Asiassa merkitystä ei ole sillä, että lausunnonpyytäjien vaatimus X Oy:tä kohtaan on perustunut tämän välitystehtävään ja eri lainkohtiin kuin A:n osalta.

Asiaan ei myöskään vaikuttaisi se, jos kanteet olisi ajettu toisistaan erillisinä prosesseina. Asioiden käsitteleminen yhdessä on päinvastoin ollut prosessiekonomisesti järkevää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, perustuvatko kiinteistökaupan myyjään ja välittäjään kohdistuvat vaatimukset samaan oikeustoimeen tai olosuhteeseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

- kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella: tai

- vakuutetuilla tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan kyseessä on yksi vakuutustapahtuma, jos vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka perustuvat samaan olosuhteeseen tai oikeustoimeen. Kysymyksessä on vakuutuksen rajoitusehto, jota tulee voimassa olevan oikeuden mukaan tulkita suppeasti. Nyt käsillä olevassa asiassa riita-asiat koskevat vakuutettujen tekemää kiinteistökauppaa. Vaatimukset A:ta kohtaan ovat perustuneet muun muassa puutteellisesti tehtyihin rakennustöihin. Vaatimukset X Oy:tä kohtaan perustuvat myös osaltaan rakennusvirheisiin, mutta myös tämän väitettyihin laiminlyönteihin kiinteistönvälitystoiminnassa.

Vaatimukset perustuvat osittain samaan olosuhteeseen eli kiinteistölle rakennetun omakotitalon rakennustyön virheisiin ja viivästyksiin. Siltä osin kuin vaatimukset perustuvat X Oy:n väitettyihin laiminlyönteihin kiinteistönvälittäjänä, eivät vaatimukset kuitenkaan vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla perustu omakotitalon rakennustyön virheisiin ja viivästyksiin eivätkä ne myöskään perustu A:n ja vakuutettujen väliseen oikeustoimeen. Lautakunta katsoo, että kysymys on tältä osin omasta vakuutustapahtumastaan.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vakuutetulle asiamiehen käytöstä aiheutuneet kustannukset omana vakuutustapahtumanaan siltä osin kuin asiassa on kysymys X Oy:n väitetyistä laiminlyönneistä kiinteistövälittäjänä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia