Haku

VKL 753/14

Tulosta

Asianumero: VKL 753/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Korvaus asumisen keskeytymisestä aiheutuneista ylimääräisistä kuluista. Vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset ja välttämättömät lisäkustannukset.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan tiskikoneen vuoto aiheutti vahinkoja asunnon pintamateriaaleille sekä taloyhtiön kunnossapitovastuulla oleville rakenteille. Korvausta vahinkojen korjauskustannuksista oli suoritettu kiinteistövakuutuksesta ja vakuutuksenottajan kotivakuutuksesta. Vakuutuksenottajan asunto oli asumiskelvoton korjaustöiden aikana 25.7.2014-25.8.2014.

Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut kotivakuutusyhtiölle muuttavansa ystävänsä luokse remonttitöiden ajaksi. Vakuutusyhtiöstä ilmoitettiin, että korvausta asumisen keskeytymisestä suoritetaan 10 vuorokaudelta. Vakuutuksenottaja oli palattuaan asuntoonsa 27.8.2014 vaatinut yhtiötä suorittamaan lisäkorvausta, koska hänen mukaansa vakuutusyhtiön alun perin suorittama korvaus ei riittänyt edes ruokakuluihin. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvausvaatimuksen 11.9.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Tilanteessa, jossa korvauksen hakija ei ollut esittänyt mitään kuittia tai laskua ylimääräisistä vuokrauskuluista, oli vakuutusyhtiön korvauskäytännössä kohtuulliseksi korvaukseksi asumisen keskeytymisestä katsottu 10 euroa vuorokaudelta. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei taloyhtiön vaatima vahingonkorvaus ollut suoranaista esinevahinkoa, eikä sitä korvattu kotivakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut Vakuutuslautakuntaan 13.10.2014 saapuneessa valituksessa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvausta asumisen keskeytymisestä aiheutuneista lisäkuluista 39 euroa vuorokaudelta. Vakuutuksenottaja kertoi saaneensa vakuutusyhtiöstä 15.9.2014 tiedon, jonka mukaan hänen kotivakuutuksensa sisältäisi vastuuvakuutuksen, josta voitaisiin korvata taloyhtiön vaatima kiinteistövakuutuksen omavastuuta vastaava 500 euron osuus rakenteiden korjauskustannuksista, mitä vakuutuksenottaja on myös vaatinut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 13.2.2015 päivätyssä vastineessaan, että kotivakuutuksessa vakuutettuna on vakuutusehdossa mainittu koti-irtaimisto ja kiinteä sisustus. Kiinteistövakuutus korvaa kiinteistön kunnossapitovastuulle kuuluvaa omaisuutta. Kiinteistövakuutuksesta omavastuuvähennyksen vuoksi korvaamatta jäänyt esinevahinko ei ole korvattavissa kotivakuutuksesta, koska kyse ei ole kotivakuutuksella vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä velvollisuutta suorittaa korvausta asumisen keskeytymisen perusteella tilanteessa, jossa kuluja ei ollut etukäteen hyväksytty eikä vakuutuksenottaja ollut esittänyt selvitystä siitä, mihin korvausvaatimus perustuu. Lisäksi asiassa on riitaa siitä, onko taloyhtiön vakuutuksenottajalta vaatima 500 euron vahingonkorvaus kotivakuutuksen ehtojen mukaan korvattavaa suoranaista esinevahinkoa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 20.6.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutus-tapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Vakuutusehtojen kohdan 20.6.2 (Asumisen keskeytyminen) mukaan suoranaisen korvattavan esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset ja välttämättömät lisäkustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen johdosta, että vakinaista asuntoa ei voida kokonaan tai osaksi käyttää rakennukseen tai vakuutettuun irtaimistoon kohdistuneen esinevakuutuksesta korvattavissa olevan vahingon vuoksi.

Asumisen keskeytymiskuluja ei kuitenkaan korvata, jos kyseessä on valmistus-, aine-, suunnittelu-, rakennus- tai perustusvirheitä korvaava esinevakuutus.

Asumisen keskeytymiskulut korvataan vain, jos vakinaisen asunnon käyttäminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta haittaa asumiselle. Korvattavia lisäkustannuksia ovat ylimääräiset asunnon ja varastoinnin vuokrauskustannukset sekä irtaimiston siirtoon liittyvät kuljetuskustannukset.

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset kustannukset, joista vähennetään säästyneet asumiskustannukset.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että vakuutuksenottajan asuminen on keskeytynyt pakottavasti asunnossa tehtyjen remontointitöiden vuoksi. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset ja välttämättömät lisäkustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen johdosta, että vakinaista asuntoa ei voida kokonaan tai osaksi käyttää rakennukseen tai vakuutettuun irtaimistoon kohdistuneen esinevakuutuksesta korvattavissa olevan vahingon vuoksi. Esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksenottaja ei ollut sopinut vakuutusyhtiön kanssa etukäteen sijaisasunnosta aiheutuvista lisäkuluista 10 euroa ylittävältä osin, vaan korvausvaatimus oli esitetty vasta sijaisasumisen päättymisen jälkeen.

Vakuutusehtojen mukaan korvattavia lisäkustannuksia ovat ylimääräiset asunnon ja varastoinnin vuokrauskustannukset sekä irtaimiston siirtoon liittyvät kuljetuskustannukset. Ottaen huomioon, että vakuutusehtojen mukaan asumisen keskeytymisestä aiheutuneita kuluja laskettaessa huomioon otetaan vain todelliset kustannukset, eikä asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että vakuutuksenottajalle olisi aiheutunut vuokrauskuluja sijaisasumisesta, ei Vakuutuslautakunta suosita vakuutusyhtiötä suorittamaan lisäkorvausta asumisen keskeytymisen perusteella.

Vakuutusehtojen mukaan kotivakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Koska kiinteistövakuutuksella vakuutetut rakenteet eivät ole kotivakuutuksen kohteena, ei niille aiheutuneesta vahingosta aiheutuneita korjauskuluja voida suorittaa kotivakuutuksesta. Vakuutuksenottaja on pyytänyt vakuutusyhtiötä käsittelemään kuluvaatimuksen vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunnalle toimitetun vakuutuskirjan mukaan vakuutuksenottajan kotivakuutukseen ei kuitenkaan sisälly vastuuvakuutusta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia