Haku

VKL 75/16

Tulosta

Asianumero: VKL 75/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.02.2017

Lainoppinut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut päämiestään tämän konkurssiin asettamista koskeneessa asiassa. Päämiehen mukaan konkurssiin asettaminen oli johtunut avustajan virheellisestä menettelystä ja siitä oli aiheutunut taloudellista vahinkoa. Kysymys avustajan vastuusta.

Tapahtumatiedot

C Oy oli 8.8.2012 käräjäoikeudelle toimittamassaan hakemuksessa velkojana vaatinut, että J, joka oli 1.6.2012 tiedoksi annetusta konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta huolimatta jättänyt maksamatta porakaivon tekemisestä aiheutuneen 10 364 euron suuruisen 15.3.2012 erääntyneen laskun, asetetaan konkurssiin. J oli 16.8.2012 päivätyssä käräjäoikeudelle toimittamassaan lausumassa kiistänyt hakijan saamisen perusteeltaan ja määrältään sekä vastustanut konkurssiin asettamistaan.

Konkurssihakemusta käräjäoikeuden istunnossa 15.10.2012 käsiteltäessä saapuvilla olivat velkojan lisäksi J itse ja hänen avustajansa oikeustieteen maisteri S. Istuntopöytäkirjan mukaan J oli ensin vastustanut konkurssihakemusta. Sitten asiassa pidettiin tauko neuvottelua varten. Neuvottelujen jälkeen velkoja ilmoitti oikeudelle suostuvansa asian käsittelyn lykkäämiseen sillä ehdolla, että velallinen luopui hakijan saamisen riitautuksesta. Sen jälkeen J ilmoitti, että hakijan saaminen oli riidaton. Konkurssihakemuksen käsittely lykättiin tämän jälkeen seuranneen marraskuun 1. päivälle.

Lokakuun 26 päivänä 2012 J:lle lähettämässään sähköpostissa oikeustieteen maisteri S irtisanoi toimeksiantosuhteen luottamuspulan vuoksi. Konkurssihakemuksen käsittelyä käräjäoikeuden istunnossa 1.11.2012 jatkettaessa J oli jäänyt oikeuteen saapumatta. Istunnossa julistamallaan päätöksellä käräjäoikeus asetti J:n konkurssiin. Päätös sai lainvoiman.

J katsoi sittemmin, että S oli käräjäoikeuden istunnossa 15.10.2012 vastoin saamiaan ohjeita luopunut C Oy:n saamisen kiistämisestä, mikä oli johtanut J:n konkurssiin. S oli myös irtisanoessaan toimeksiantosuhteen velvollisuuksiensa vastaisesti jättänyt antamatta J:lle mitään menettelyohjetta 1.11.2012 tapahtuvan istuntokäsittelyn osalta. Konkurssi, josta J:lle oli koitunut huomattava taloudellinen vahinko, johtui S:n virheellisestä menettelystä. Sen vuoksi J vaati korvausta sanotusta vahingosta S:n vastuuvakuutuksen nojalla.

Vakuutusyhtiö on 25.9. ja 10.11.2015 antamissaan korvauspäätöksissä lausunut, että J:n konkurssiin asettaminen ei ollut johtunut S:n menettelystä, vaan siitä, ettei J, jonka kohdalla konkurssiin asettamisen edellytykset olivat olemassa, ollut lupauksensa mukaisesti maksanut C Oy:n saatavaa. Näin ollen korvausta ei voitu suorittaa S:n vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

J on kertonut antaneensa S:lle ohjeen hakijan saatavan riitauttamisesta eikä hän ollut luopunut saatavan kiistämisperusteista. S oli kuitenkin tämän vastaisesti ilmoittanut käräjäoikeudelle J:n luopuvan saatavan riitauttamisesta. S oli myös päättänyt asiamiessuhteen ennen konkurssiasian jatkettua istuntokäsittelyä tavalla, joka vahingoitti J:n etua. S:n menettely oli johtanut J:n konkurssiin asettamiseen, mistä oli aiheutunut yhteensä vähintään 1 677 209,37 euron vahinko.

J on myös kertonut, että S oli käräjäoikeudessa 17.5.2013 vireille tulleessa asiassa vaatinut J:n velvoittamista suorittamaan hänelle korvausta muun muassa J:n avustamisesta käräjäoikeudessa konkurssiin asettamista koskeneessa asiassa 15.10.2012. Käräjäoikeuden annettua asiassa tuomionsa hovioikeus oli 9.10.2014 antamassaan tuomiossa katsonut, että S:n menettelyssä J:n avustamisessa oli virhe. Ei voitu päätellä, että J olisi päättänyt myöntää C Oy:n saamisen oikeaksi ja ymmärtänyt asian merkityksen. Irtisanoessaan toimeksiantosuhteen S oli laiminlyönyt valvoa J:n etua jättämällä antamatta tälle tarpeellisia menettelytapaohjeita. Sen vuoksi hovioikeus oli päätynyt siihen, ettei S:llä ollut oikeutta saada J:ltä korvausta toimenpiteistä käräjäoikeudessa 15.10.2012.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, ettei hovioikeuden S:n palkkiota koskevassa riita-asiassa 9.10.2014 antamalla tuomiolla ole sitovaa vaikutusta nyt kysymyksessä olevan asian ratkaisun kannalta. S oli ennen käräjäoikeuden istuntoa 15.10.2012 selvittänyt tilanteen J:lle. J oli istunnossa oma-aloitteisesti tuonut esiin mahdollisuutensa järjestää nopeasti C Oy:n saatavasta osasuoritus. Sen vuoksi istunnossa oli pidetty tauko. Asia oli lykätty hakijan saamisen maksamista varten. Oikeuden puheenjohtaja oli nimenomaan kysynyt J:ltä, ymmärsikö tämä luopuneensa riitautuksestaan. Hovioikeus oli sittemmin 30.7.2014 antamallaan lainvoimaisella tuomiolla velvoittanut J:n maksamaan konkurssihakemuksen perusteena olleen C Oy:n saamisen kokonaisuudessaan.

Vakuutusyhtiön mukaan J:n konkurssi oli johtunut J:n maksukyvyttömyydestä eikä S:n menettelystä.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottaja on kertonut luottamuspulan syntyneen viimeistään siinä vaiheessa, kun selvisi, ettei J ollut saanut rahoitusta saatavan maksamista varten. S on korostanut, että J:n käsitys tapahtumista poikkesi täysin S:n ja paikalla olleiden C Oy:n edustajien näkemyksestä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko S aiheuttanut J:lle vahinkoa tämän konkurssiin asettamisen johdosta.

Asiaan vaikuttava normisto

Hyvää asianajotapaa koskevat ohjeet (tullut voimaan 1.4.2009)

5.5 Tärkeiden ratkaisujen hyväksyttäminen
Asianajajan on saatava asiakkaansa hyväksyminen tämän oikeutta koskeviin tärkeisiin toimenpiteisiin, elleivät asian kiireellisyys tai muut painavat syyt sitä estä.

5.10 Menettely tehtävästä luovuttaessa
Luopuessaan tehtävästä asianajajan on vältettävä menettelytapaa, joka saattaa vahingoittaa asiakkaan etua. Asianajajan on varattava asiakkaalle kohtuullinen aika kääntyä toisen asianajajan puoleen.

Asiaan sovellettavien varallisuusvastuuvakuutuksen 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan toiselle aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta joko toimeksiantajalleen tämän kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella tai muulle henkilölle vakuutettua toimintaa nimenomaisesti koskevan erityislain määräyksen perusteella.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa aluksi, kuten vakuutusyhtiökin, ettei hovioikeuden S:n ja J:n välisessä palkkioriita-asiassa 9.10.2014 antamalla tuomiolla ole tässä asiassa oikeudellisesti sitovaa vaikutusta S:n menettelyä arvioitaessa.

Käräjäoikeuden istunnossa 15.10.2012 J on oikeudenkäyntiavustajansa ohella ollut itse henkilökohtaisesti paikalla. Lähtökohta on, että se, minkä avustaja näissä olosuhteissa lausuu, on hänen päämiehensä hyväksymää. Asiakirjoista ilmenee, että S oli istunnon aikana selvittänyt tilannetta oikeudellisesti. Tällöin J oli oma-aloitteisesti esittänyt, että hänellä olisi mahdollisuus suorittaa hakijan laskusta nopeasti osa ja siten välttää konkurssi siinä vaiheessa. Asiassa pidettiin neuvottelutauko juuri laskun maksusuunnitelman vuoksi. S oli kertomansa mukaan selvittänyt J:lle, mitä saamisen oikeaksi myöntäminen tarkoitti. Neuvottelutauon jälkeen velallinen oikeuden pöytäkirjan mukaan myönsi hakijan saamisen oikeaksi.

S:n ja J:n välisessä palkkioriita-asiassa kuullut todistajat L.L. ja K.S. olivat kertoneet, että J oli oikeudenkäynnissä ilmoittanut pystyvänsä nopeasti maksamaan hakijan saamisesta puolet. Tähän nähden ei ole ristiriitaista, että J oli oikeudessa nimenomaisesti luopunut saamisen riitauttamisesta. Todistaja K.S:n lausunnosta ilmenee, että oikeuden puheenjohtaja oli nimenomaisesti kysynyt J:ltä, ymmärsikö tämä luopuneensa hakijan saamisen riitautuksesta, ja että J:llä ei ollut vaikeuksia seurata istuntokäsittelyä.

Lausutuilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, ettei J:n konkurssiin asettaminen ole johtunut mistään S:n korvausvelvollisuuden perustavasta virheellisestä menettelystä. Kun S oli irtisanonut toimeksiantosuhteen 26.10.2012 eli hyvissä ajoin ennen konkurssihakemuksen seuraavaa käsittelypäivää 1.11.2012, J:lle oli jäänyt riittävästi aikaa kääntyä jonkun muun lakimiehen puoleen, mikäli hän olisi katsonut etunsa sitä vaativan. S:n korvausvastuuta ei siten voida perustaa myöskään hänen menettelyynsä 15.10.2012 jälkeen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Paloranta
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia