Haku

VKL 75/15

Tulosta

Asianumero: VKL 75/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2015

Oliko poikkeuksellisen aikaisin sataneen lumen painon aiheuttama vahinko vakuutusehtojen mukaan korvattava? Rajoitusehdon tulkinta.

Tapahtumatiedot

Syyskuun lopussa 2014 sataneen märän lumen paino rikkoi terassin markiisin tukivarret ja painoi pihalla olleen metallipaviljongin kasaan niin, että metallirunko murtui useasta kohdasta. Vakuutusyhtiö antoi kielteisen korvauspäätöksen vedoten rajoitusehtoon, jonka mukaan kotivakuutuksen rikkoutumisturvasta ei korvata jään tai lumen painon tai niiden liikkumisen aiheuttamaa vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, että vahinko tulisi korvata luonnonilmiöturvasta, koska vuodenaikaan nähden lunta on satanut poikkeuksellisen paljon. Tästä johtuen vahinko on ollut täysin ennalta arvaamaton, eikä siihen ole voinut varautua.

Vakuutuksenottaja viittaa myös luonnonilmiöturvan ehtoihin, joiden mukaan vakuutus korvaa mm. poikkeuksellisen runsaan lumikuorman puustolle aiheuttaman vahingon. Vakuutuksenottajan katsoo, että koska puustolle lumikuormasta aiheutuneet vahingot korvataan, olisi vahingon korvaaminen tässäkin tapauksessa perusteltua. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että markiisin ja metallipaviljongin rikkoutuminen ei ole tapahtunut mikään luonnonilmiöriskistä korvattavan luonnon poikkeuksellisen olosuhteen seurauksena. Kyseisessä ehtokohdassa on korvattavaksi vakuutustapahtumaksi sisällytetty lumen painosta aiheutuva vahinko ainoastaan silloin, kun se kohdistuu tonttikohteessa vakuutettuina oleviin puihin. Ehtotekstistä ilmenee selvästi, että kyseinen kohta ei muuta vakuutettua omaisuutta.

Yhtiö toteaa, että rikkoutumisvahinkoja koskevan ehtokohdan rajoitusehdossa on lumen painon ja liikkumisen aiheuttamat vahingot rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Yhtiö katsoo myös, ettei ensilumen sataminen syyskuun loppupuolella ole niin poikkeuksellista, ettei sen aiheuttamiin vahinkoihin voitaisi soveltaa vakuutusehdoissa mainittua rajoitusehtoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko vahinko korvattava luonnonilmiöriskistä ja jos ei, soveltuuko tapaukseen rikkoutumisvahinkoja koskeva rajoitusehto, jonka mukaan lumen painosta johtuvia vahinkoja ei korvata.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot KO145 Luonnonilmiö:

Vakuutus korvaa

- paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokitteleman

tuulen aiheuttaman vahingon

- vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta vedenpinnan noususta aiheutuneen vahingon

- salamaniskun aiheuttaman mekaanisen pirstoutumisen. Salaman aiheuttama tulipalo käsitellään tulipalovahinkona ja salaman ylijännitteen sähköjohdolle tai sähkölaitteelle aiheuttama vahinko sähköilmiövahinkona.

- poikkeuksellisen runsaan lumikuorman puustolle aiheuttaman vahingon

- poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen rakennukselle ja siellä olevalle irtaimistolle aiheuttaman vahingon. Tällä tarkoitetaan sellaista poikkeuksellista tapahtumaa, jossa rakentamismääräysten mukaiset sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset eivät ehdi johtaa vettä normaalilla tavalla.

- poikkeuksellisen voimakkaan raekuuron aiheuttaman vahingon.

Sovellettavat vakuutusehdot KO148 Rikkoutuminen:

Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon.

Vakuutus ei korvaa

---

-  jään tai lumen painon tai niiden liikkumisen aiheuttamaa vahinkoa

---

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on esittänyt, että koska vakuutuksesta korvataan poikkeuksellisen runsaan lumikuorman puustolle aiheuttamat vauriot, tulisi kysyä, miksi vahinkoa ei myös tässä tapauksessa korvata. Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisia vahinkoja. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan epäselvää sopimusehtoa on tulkittava ehdon laatijan vahingoksi. Ehtoja on kuitenkin tulkittava sanamuotonsa mukaisesti, eikä tulkintaa saa laajentaa siitä, mitä käytetyillä termeillä voidaan perustellusti ymmärtää. Tässä tapauksessa vakuutuksesta korvataan lumen painosta puille aiheutuva vahinko.  Ehto on yksiselitteinen, eikä sen tulkintaa voida laajentaa sanamuodon ulkopuolelle sillä tavalla, että lumen painosta markiisille tai paviljongille aiheutunut vahinko voitaisiin korvata.

Asiakas on vedonnut siihen, että vahingon aiheuttama lumikuorma olisi vuodenaikaan nähden ollut niin poikkeuksellinen, että vahinko tulisi sillä perusteella korvata luonnonilmiönä. Ilmeisesti vakuutuksenottaja katsoo, että lumi oli satanut niin aikaisin, ettei hän vielä ollut osannut varautua siihen. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vain vakuutusehtojen mukaisia vahinkoja ja näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla. Vaikka tällaiset lumikuormat syyskuussa ovatkin harvinaisia, ei vahinko kuitenkaan täytä minkään vakuutuksessa korvattavaksi määritellyn luonnonilmiön tunnusmerkistöä.

Vakuutuksesta korvataan myös äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama rikkoutumisvahinko. Tällaisten rikkoutumisvahinkoja koskee kuitenkin rajoitusehto, jonka mukaan vakuutus ei korvaa jään tai lumen painon tai niiden liikkumisen aiheuttamaa vahinkoa. Tässä tapauksessa vahinko on johtunut nimenomaan lumen painosta. Asiassa ei ole esitetty mitään perusteita sille, että rajoitusehto ei soveltuisi syyskuussa sataneeseen lumeen tai ehtoa tulisi muusta syystä jättää soveltamatta. Pelkästään ensilumen runsaus ja aikaisuus eivät ole perusteita sille, että rajoitusehtoa ei voitaisi soveltaa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko tapahtuma. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta