Haku

VKL 745/09

Tulosta

Asianumero: VKL 745/09 (2010)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2010

Varkaus Riittävä suojaus Suojaavasti suljettu rakennus tai säilytystila

Yrityksen T Oy varastohalliin oli murtauduttu 7.-8.8. ja 11.-12.8. rikkomalla ulkoportin lukko. Varastohallista oli viety traktorin renkaita sekä paketti- ja henkilöauton renkaita. Korvausta varkaudesta aiheutuneista vahingoista oli haettu yrityksen vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset
 
Varkaus 7.-8.8.2009
 
Vakuutusyhtiö on antamassaan päätöksessä todennut, ettei aiheutunutta varkausvahinkoa korvata vakuutuksesta. Yhtiö on katsonut, ettei varastettua omaisuutta ole säilytetty vakuutusehtojen määrittelemällä tavalla. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vahingon, joka aiheutuu suojaavasti suljettuun rakennukseen tai säilytystilaan niin, että kohdetta suojaavaan rakenteeseen tai lukitukseen on jäänyt murtojäljet. Kyseisessä tapauksessa varastettu omaisuus on ollut hallissa, joka ei ole ollut suojaavasti suljettuna siten, että rakenteeseen tai lukitukseen on jäänyt murtojäljet.
 
Varkaus 11.-12.8.2009
 
Vakuutusyhtiö on antamassaan päätöksessä todennut, ettei aiheutunutta varkausvahinkoa korvata vakuutuksesta. Yhtiö on katsonut, ettei varastettua omaisuutta ole säilytetty vakuutusehtojen määrittelemällä tavalla, koska se on sijainnut lukitsemattomassa hallissa. Yrityksen pihan porttiin on jäänyt jäljet alueelle tunkeutumisesta, mutta tässä tapauksessa se ei ole vakuutusehtojen tarkoittama suojaavasti suljettu rakennus tai säilytystila.
 
Muutoksenhaku
Vakuutuksenottaja on hakenut muutosta vakuutusyhtiön tekemiin päätöksiin. Muutoksenhaun liitteeksi on toimitettu valokuvia yrityksen varastosta sekä pihapiiristä. Vakuutuksenottaja on todennut, että ensimmäisellä kerralla portista oli murrettu lukko ja toisella kerralla portti oli väännetty pois saranoiltaan. Halli on käytössä avokatoksena, eikä sitä ole mahdollista lukita. Lisäsiiven ja varsinaisen hallin välistä puuttuu seinä, 90 % tavaroista sijaitsee taivasalla ja pieni osa avokatoksessa. 
 
T Oy on toimittanut lisätietoja vakuutusyhtiölle sähköpostitse koskien muutoksenhakua. Sähköpostissa on todettu, että halli on rakennettu 1980 luvulla ja avo-osa on rakennettu 7 vuotta sitten. Välistä puuttuvat seinät eli ne ovat yhtenäistä hallia. Hallin ovien lukitsemisesta ei ole mitään apua, koska sivuilta pääsee sisään. Tästä syystä pihalla on lukolliset portit, ettei ketään pääse sisään. 
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätösten tarkastusryhmän päätös
Vakuutusyhtiön korvauspäätösten tarkastusryhmä on käsitellyt vakuutuksenottajan muutoksenhaun annetuista korvauspäätöksistä. Tarkastusryhmä on todennut, ettei annettuja korvauspäätöksiä muuteta. Tarkastusryhmä on katsonut, että vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, omaisuutta ei ole varastettu suojaavasti suljetusta rakennuksesta tai säilytystilasta.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottaja on valittanut vakuutusyhtiö korvauspäätöksestä. Vakuutusta tehtäessä vakuutusyhtiön edustaja A on ollut paikalla ja suorittanut alueella katselmuksen todeten, että lukitut portit ovat riittävä suojaus piha-alueen ja avokatoksen suojaksi.
                                           
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on antamassaan vastineessa todennut, että yhteyspäällikkö A oli sanonut T Oy:n omistajalle, että pihalla olevat perävaunut ja muut vastaavat tuotteet, jotka vaativat toista konetta avukseen, voivat olla piha-alueella säilytyksessä. Muiden tavaroiden osalta A oli nimenomaisesti sanonut, että ne on pidettävä lukitussa varastossa. A:n mukaan hallissa oli ollut lukittavat ovet, silloin kun hän kävi paikalla.
 
Vakuutusyhtiö on viitannut T Oy:n toimittamiin valokuviin. Valokuvista ilmenee, että varsinainen halli on ollut lukittavissa. Kuvista ilmenee myös, että väliseinät eivät ole puuttuneet kokonaan. Väliseinät ovat ylhäältä avoimet ja niiden kautta on kyllä mahdollista päästä sisälle. Mutta raskaita traktorin renkaita ei ole ollut mahdollista kuljettaa sitä kautta pois. Avoinna oleva yläosa on korkealla maanpinnasta, painavien ja isojen renkaiden nostaminen pois lukitusta katoksesta väliseinän kautta olisi ollut käytännössä mahdotonta.
 
Yritys on ollut velvollinen säilyttämään renkaita lukitussa tilassa, kuten vakuutusyhtiön edustaja A on edellyttänyt. Tämä on edellyttänyt myös ovien pitämistä lukittuina. Mikäli ovet olisivat olleet lukittuina, myös varastoon olisi pitänyt murtautua erikseen. Näin ei ole nyt tapahtunut.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vahingon, joka aiheutuu suojaavasti suljettuun rakennukseen tai säilytystilaan niin, että kohdetta suojaavaan rakenteeseen tai lukitukseen on jäänyt murtojäljet.
 
Varastettu omaisuus on ollut hallissa, johon ei ole jäänyt murtojälkiä. Kyseisessä tapauksessa varkausvahingot eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Asiassa annetut kielteiset korvauspäätökset ovat vakuutusehtojen mukaisia.
 
Selvitykset
Tutkintailmoituksen 10.8.2009 mukaan T Oy:n alueelle oli murtauduttu ja menty avoimeen varastohalliin, josta oli anastettu omaisuutta. Firman alueelle oli murtauduttu ulkoportin Abloy-lukon kiinnike rikkomalla. Portilta varastohallille johtivat vieraan ajoneuvon renkaan jäljet.
 
Tutkintailmoituksen 12.8.2009 mukaan yrityksen T Oy:n portti oli väännetty saranoiltaan, jolloin oli päästy ajamaan hallin päätyyn ja hallin sisältä anastettu traktorin peräkärryn renkaita.
 
Vakuutusyhtiön edustaja A on kirjoittanut kaksi tapaukseen liittyvää sähköpostiviestiä vakuutusyhtiössä asiaa selvittäneille henkilöille. A on muun muassa todennut, että vakuutuksia tehtäessä on kaikissa paikoissa ollut lukittavat ovet. Vakuutusta tehtäessä on sovittu, että kaikki vaihto-omaisuus kuuluu vakuutuksen piiriin eri rakennuksissa ja pihalla. Pihalla olevat ovat isoja vedettäviä laitteita, joita ei ilman isoja koneita saa vietyäkään.
 
A ei ole todennut, että kaikki pihalla olevat kuuluisivat vakuutuksen piiriin vaan ainoastaan ”isot koneet”. Tuon sanominen perustuu siihen, että alueella on portit kulkuyhteyksien tiellä eli niistä pitää murtautua ennen kuin kyseisiin koneisiin pääsee käsiksi. Muuta kautta ei pihalle pääse, sillä valtatien vieressä on niin iso oja, ettei siitä pääse yli.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen vakuutusehdot
 
Rikos (OM 33)
 
Kohta 1. Murto
Vakuutus korvaa vahingon, joka aiheutuu tunkeutumisesta suojaavasti suljettuun rakennukseen tai säilytystilaan niin, että kohdetta suojaavaan rakenteeseen tai lukitukseen on jäänyt murtojäljet. Tunkeutuminen voi tapahtua myös avaimella, joka on saatu haltuun murron tai ryöstön yhteydessä.
 
Murtosuojeluohje (MU1)
 
Kohta 2...
 
Murto
Tunkeutuminen suojaavasti suojeltuun huoneistoon sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai muunlaista väkivoimaa käyttäen.
 
Yrityksen suojeluohje (SU001)
 
Kohta 1. Tarkoitus ja velvoittavuus
Tämä vakuutuksenottajaa velvoittava suojeluohje antaa ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja rajoittaa vahinkoja.
Yleisten sopimusehtojen kohdan 9 mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen.
 
4. Omaisuuden säilyttäminen
Vakuutuksen kohteen säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen tulee olla suojaavasti suljetut murtautumisen ja varkauden varalta. Ulkona ja varastokatoksissa oleva omaisuus on suojattava siten, että siihen kohdistuva anastus tai vahingonteko edellyttää alueelle murtautumista. Omaisuuden poiskuljettaminen alueelta tulee olla estetty suojarakentein tai -varustein. Suojauksen tulee olla sellainen, ettei omaisuuden poiskuljettaminen onnistu ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on riitaa siitä onko yrityksen alueelle murtautumisen aiheuttamat vahingot korvattava yrityksen vakuutuksesta. Lisäksi osapuolet ovat erimielisiä siitä mitä on sovittu vaihto-omaisuuden säilyttämispaikasta, vaihto-omaisuutta suojaavan rakenteen riittävyydestä sekä siitä onko eri vaihto-omaisuudelle määritelty erilaiset turvaamistoimet. 
 
Korvattava vahinkotapahtuma
 
Yrityksen T Oy alueelle oli tunkeuduttu kahteen eri otteeseen murtautumalla alueen porttien läpi. Yrityksen omaisuutta oli varastettu alueella sijaitsevasta lukitsemattomasta hallista.
 
Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei varkausvahinkoa korvata yrityksen vakuutuksesta, koska varastettu omaisuus on sijainnut lukitsemattomassa varastohallissa. Vahinko ei ole tapahtunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla niin, että vahinko olisi aiheutunut tunkeutumisesta suojaavasti suljettuun rakennukseen tai säilytystilaan niin, että kohdetta suojaavaan rakenteeseen tai lukitukseen olisi jäänyt murtojäljet.
 
Vakuutuksenottajan mukaan alueelle on tunkeuduttu kahteen otteeseen rikkomalla lukitut portit. Vakuutuksenottaja on kertonut vakuutusyhtiön edustajan todenneen, että lukittava portti on ollut riittävä suoja yrityksen vaihto-omaisuudelle.
 
Vakuutusehdoissa on määritelty, että vakuutus korvaa vahingon, joka aiheutuu suojaavasti suljettuun rakennukseen tai säilytystilaan niin, että kohdetta suojaavaan rakenteeseen tai lukitukseen on jäänyt murtojäljet.
 
Lautakunta toteaa, että kyseisessä tapauksessa alueelle murtautuminen on tapahtunut omaisuutta suojanneen lukitun portin rakenteita rikkomalla murtojäljet jättämällä. Näin ollen kyseessä on vakuutusehdoissa määritelty varkaus. 
 
Vakuutettu omaisuus
 
Vakuutuslautakunta antaa suosituksensa kirjallisten selvitysten perusteella.
 
Asiassa on ollut epäselvyyttä ja ristiriitaisuutta sen suhteen, mitä on sovittu yrityksen alueen riittäväksi suojaamiseksi. Osapuolet ovat kertoneet keskenään ristiriitaisia tietoja siitä mitä oli sovittu alueella olevan omaisuuden suojaamisesta ja säilyttämisestä. Vakuutuslautakunta toteaa, että se ei pysty ottamaan kantaa siihen mitä asiasta oli sovittu, koska ei voi kuulla asianosaisia suullisesti.
 
Vakuutusyhtiön edustaja on käynyt katsomassa yrityksen aluetta ja nähnyt yrityksen vaihto-omaisuutta sekä ulkona että sisällä hallissa. Hän on antamassaan lausumassa sähköpostitse todennut: ”kaikissa paikoissa ollut lukittavat ovet, muistan hänen kertoneen, että tekee laajennusta rakennukseen. Tämän johdosta varmastikin ovi on poistettu. Kyllä on sovittu, että kaikki vaihto-omaisuus kuuluu vakuutuksen piiriin eri rakennuksissa ja pihalla ”. Myöhemmin toisessa sähköpostissa on todettu: ”En ole sanonut, että kaikki pihalla olevat tavarat kuuluvat vakuutuksen piiriin vaan nämä ”isot” koneet”.
 
Yrityksen vakuutuksen vakuutuskirjassa on todettu kohdassa 2.1.2 Vaihto-omaisuus: ”Murtosuojaus, täyttää murtosuojeluohjeen 1”. Vakuutuskirjassa ei ole eritelty vaihto-omaisuutta kokonsa mukaisesti säilytettäviin tai yksilöity mitä osaa omaisuudesta on säilytettävä lukitussa sisätilassa. Alue on suojattu aidalla sekä lukittavilla porteilla. Vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa ei ole yksilöity, että vakuutusehtojen määritelmä ”suojaavasti suljettu rakennus tai säilytystila” tarkoittaisi ainoastaan lukittua hallia tai rakennusta.
 
Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että asiassa on jäänyt epäselväksi, mikä osa vaihto-omaisuudesta olisi vaatinut erillisen sisätiloihin kuuluvan lukituksen. Vakuutuskirjassa eikä vakuutusehdoissa ole määritelty, etteikö omaisuutta olisi saanut säilyttää ulkotiloissa. Vakuutusyhtiön murtosuojaohjeilla MU1 ei ole merkitystä kyseisessä tapauksessa, koska ohjeet koskevat vain ”vakuutushuoneistoa”. Varkauden kohteeksi joutunutta omaisuutta on suojattu aidalla ja lukollisilla porteilla. Kyseiset varkaudet täyttävät vakuutusehdoissa määritellyn murtovahingon, koska varkaudet ovat tapahtuneet suojaavasti suljettuun säilytystilaan niin, että kohdetta suojaavaan rakenteeseen tai lukitukseen on jäänyt murtojäljet.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on ollut perusteltu syy uskoa, että lukittu portti ja aluetta suojaava aita ovat olleet sellaisia turvatoimia, jotka ovat riittäneet yrityksen vaihto-omaisuuden turvaamiseksi.
 
Lautakunta katsoo edellä mainituin perustein, että vakuutusyhtiön on korvattava vakuutuksenottajalle 7.-8.8.2009 sekä 11.-12.8.2009 tapahtuneista varkauksista aiheutuneet vahingot yrityksen vakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen, Piipari ja Sjögren. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta