Haku

VKL 744/14

Tulosta

Asianumero: VKL 744/14 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.05.2015

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Vakuutusyhtiön tarjoaman vakuutusturvan kattavuudesta annetut tiedot. Vakuutuksenottajan vaihto-omaisuuden vakuuttaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yhdistyksen pitämän kirpputorin tiloihin oli murtauduttu ja varastettu piirilevyjä. Korvausta oli haettu yritysvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen anastusvahingosta 21.5.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutuksen kohteena oli käyttöomaisuus ja varastorakennus, eikä varkauden kohteena ollut vaihto-omaisuus kuulunut vakuutuksen korvauspiiriin.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 10.12.2014 päivätyssä valituksessaan kertoneensa vakuutuksentekotilanteessa vakuutusyhtiön edustajalle, että tarkoitus oli tehdä edellisessä vakuutusyhtiössä ollutta vakuutusta vastaava vakuutus. Jos vakuutusyhtiön edustaja olisi kertonut, ettei sen tarjoamaan yritysvakuutukseen sisältynyt vaihto-omaisuuden kattavaa vakuutusturvaa, ei vakuutussopimusta olisi tehty. Vakuutusyhtiöstä oli johtunut, että vakuutuksenottajalla oli asiasta väärä käsitys.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 19.1.2015 päivätyssä vastineessaan, että saadun selvityksen mukaan vaihto-omaisuutta ei ollut vakuutettu edellisessäkään vakuutusyhtiössä. Näin ollen kyse ei ollut vakuuttamisvirheestä. Vakuutusyhtiön edustajalta saadun tiedon mukaan vakuutuksentekotilanteessa keskusteltiin vaihto-omaisuuden vakuuttamisesta ja todettiin, että kyse oli kierrätyskeskukseen lahjoitetusta omaisuudesta ja että, jos lahjoituksena saadusta vaihto-omaisuudesta olisi mahdollista saada korvausta, se olisi rikastumiskiellon vastaista. Vakuutusyhtiön edustaja oli kertonut olevansa sitä mieltä, että hän oli kertonut kyseisen asian vakuutuksenottajalle. Vakuutusyhtiön edustaja ei ollut varma, oliko edellisen vakuutusyhtiön vakuutuskirjaa käyty läpi vakuutuksentekotilanteessa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö korvausvastuussa puheena olevasta vahingosta sillä perusteella, että se olisi vakuutuksentekotilanteessa velvollisuuksiensa vastaisesti jättänyt ilmoittamatta, että vakuutuksenottajalle tarjottu vakuutus ei sisältänytkään vaihto-omaisuuden vakuutusturvaa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutus-tarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainitussa paikassa (vakuutuspaikka) oleva vakuutuskirjaan merkitty omaisuus.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutus-tarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Tässä tapauksessa vakuutuksen ottaminen perustui vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välisiin keskusteluihin. Vakuutuksenottajan tarkoituksena oli ottaa vakuutus, joka vastaisi edellisessä vakuutusyhtiössä ollutta esinevakuutusta. Saadun selvityksen mukaan vaihto-omaisuus ei ollut vakuutettuna edellisessäkään vakuutusyhtiössä. Vakuutuslautakunta pitää myös selvitettynä, että vakuutuksentekotilanteessa oli puhetta vaihto-omaisuuden vakuuttamisesta ja erityisesti siitä, ettei vakuutusyhtiö myöntäisi vakuutusta kierrätyskeskusten vaihto-omaisuudelle. Sen vuoksi vakuutuksenottaja oli Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan saanut tiedon siitä, ettei vaihto-omaisuus kuulunut vakuutuksen piiriin. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajalle oli annettu asianmukainen tieto vakuutusturvan kattavuudesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia