Haku

VKL 741/14

Tulosta

Asianumero: VKL 741/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Toiminnanharjoittajan vastuu. Näyttö. Ristiriitaiset selvitykset. Kauppaliikkeen pitäjän vastuu. Vastuu tuulikaapin ja oviaukon turvallisuudesta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoa kärsinyt A (syntynyt vuonna 1933) horjahti 28.12.2013 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan vakuutuksenottajana olevan huonekalumyymälän ulko-ovella 27.12.2013 ja hän tunsi kipua selässään ja polvessaan. A ilmoitti vahingosta myymälän henkilökunnalle välittömästi vahingon sattumisen jälkeen. Korvausta polven hoitokuluista on haettu myymälän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 6.3.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että liukuesteiden käyttöohjeessa on todettu, että sisään tullessa piikit tulee kääntää pois vetämällä jalkaa taaksepäin ritilää tai kynnystä vasten ja että käyttäjän on varottava ritilöitä tai muuta pintaa johon liukueste voi tarttua kiinni. Horjahtaminen ei näin ollen ole johtunut myymälän tuottamuksesta.

Yhtiö on kertonut 24.3.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään A:n selvittäneen myöhemmin, ettei horjahdus johtunut liukuesteestä. Koska myymälän tuulikaapissa ei ollut mitään vikoja tai puutteita, ei myymälän voida katsoa olevan korvausvastuussa vahingonkärsineen horjahtamisesta johtuneista hoitokuluista.

Asiakkaan valitus

Vahingonkärsinyt A on kertonut 15.9.2014 päivätyssä valituksessaan, ettei horjahtaminen johtunut liukuesteestä. A:n kertoi hänellä olleen vahinkohetkellä jalassaan normaalit Ilves-merkkiset nahkakengät. A:n mukaan myymälän eteinen oli laitettu kuntoon vahinkotapahtuman jälkeen, eikä turvallisuuspuutetta voitu näin ollen enää havaita.

A on kertonut 2.8.8.2014 päivätyssä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan toimittamassaan valituksessaan jääneensä johonkin eteisessä olevaan koloon kiinni toisesta jalastaan, eikä eteisessä ollut mitään, mistä ottaa kiinni. A on kertonut, etteivät liukuesteet olleet koskaan aiheuttaneet minkäänlaisia vahinkotilanteita.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kertonut 12.1.2015 päivätyssä vastineessaan, että myymälän edustajan mukaan tuulikaapissa ei ole tehty vahinkotapahtuman jälkeen mitään muutoksia tai korjauksia. Saman asian on vahvistanut myös kiinteistön osalta 12.3.2014 kiinteistöpäällikkö, jonka mukaan tuulikaapissa on ollut normaali kyseisissä tiloissa käytettävä Berendsen- merkkinen vuokramatto, joka on ohut ja pysyy paikoillaan. Tuulikaapissa on ollut joulutuotteita, jotka eivät ole sijainneet miltään osin asiakkaiden kulkureitillä ja siten olleet haitaksi esimerkiksi vanhempien ihmisten kulkiessa. Nämä asiat ilmenevät myös Vakuutuslautakunnalle vahinkopaikasta toimitetuista, 4.2.2014 otetuista valokuvista.

Vahingosta annettu selvitys on muuttunut korvauskäsittelyn aikana eikä vahingonkärsinyt ole esimeriksi yksilöinyt miten ja missä kohdassa horjahtamisvahinko tapahtui. Vakuutusyhtiö on lausunut lisäksi, että vastuu rappuritilän kunnosta on kiinteistönomistajalla. Yhtiö on kuitenkin todennut, ettei esitetyn selityksen perusteella rappuritilässä ollut esimerkiksi lunta tai jäätä. Yhtiön mukaan kyse on ollut tapaturmaisesta loukkaantumisesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut 6.2.2015, ettei se anna lausumaa asiassa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko myymälän katsottava huolehtineen myymälähuoneiston kunnossapidosta ja onko vakuutuksenottajan tuottamuksesta johtuva turvallisuuspuute aiheuttanut A:n horjahtamisen ja siitä aiheutuneet hoitokulut.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään muuta johdu.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään vai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa turvallisuudesta. Tämän mukaisesti myymälän tulee tässä tapauksessa näyttää, että sen toiminta liiketilasta huolehtimisessa on ollut huolellista ja että vahinko 27.12.2013 ei ole aiheutunut sen aiheuttamasta turvallisuuspuutteesta.

28.12.2013 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan A horjahti myymälässä, kun vasemman kengän korko jäi kiinni rappuralliin. 30.12.2013 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan A oli horjahtanut myymälässä 27.12.2013 ja hänen selkänä oli kipeytynyt ja vasemmassa jalassa tuntui pistelyä. A:lle määrättiin särkylääkettä.

Myymälän työntekijän 4.2.2014 lähettämän sähköpostiviestin mukaan A olisi kertonut, että metallikynnys oli rikki ja hän meinasi kaatua siihen. Työntekijän tarkistaessa tilannetta kävi ilmi, että kynnys oli ehjä.

Myymälän toisen työntekijän 4.2.2014 lähettämän sähköpostiviestin mukaan asiakas oli tullut kertomaan kompastuneensa sisälle tulleessaan ja ottaneensa kiinni kalusteesta. Asiakkaan mukaan vahinko johtui oven edustalla olevasta rappurallista. Myyjän mukaan asiakkaalla oli jalassaan paksukantaiset kengät, joihin oli kiinnitetty piikilliset liukuesteet. Myyjä oli kertonut asiakkaalle vahingon johtuneen kengistä ja katsoi, ettei kynnykseen voi kompastua normaaleilla kengillä.

A on kertonut valituksessaan, että tuulikaappiin olisi tehty muutoksia vahinkotapahtuman jälkeen. Myymälän edustaja on kiistänyt tämän väitteen 11.3.2014 vakuutusyhtiöön lähettämässään sähköpostiviestissä. A:n mukaan myymälässä olisi ollut vahinkohetkellä käynnissä remontti, mutta edustaja oli kiistänyt myös tämän väitteen samassa viestissä. Myymälän edustajan vakuutusyhtiölle 11.3.2014 toimittaman sähköpostiviestin mukaan A oli kertonut myymälän henkilökuntaan kuuluvan, tuntemattomaksi jääneen henkilön luvanneen, että A:lle suoritetaan korvaus hoitokuluista. Myymälän edustajan mukaan henkilökuntaa oli ohjeistettu ohjaamaan vahingonkorvausvaatimukset vakuutusyhtiölle, eikä henkilökunta saanut ottaa kantaa vahinkojen korvattavuuteen.

Vakuutusyhtiön myymälän edustajalle 11.3.2014 lähettämän sähköpostiviestin mukaan A olisi kertonut, ettei oven ulkopuolella ollut rappurallia lainkaan. A oli kertonut, että kengän alla olisi ollut jotain märkää.

Myymäläkiinteistön kiinteistöpäällikkö on kertonut 12.3.2014 päivätyssä viestissään, että tuulikaapissa on ollut normaali kyseisissä tiloissa käytettävä Berendsen-merkkinen vuokramatto, joka on ohut ja pysyy paikoillaan. Lisäksi tuulikaapissa on ollut sivuilla joulutuotteita, jotka eivät olleet sijainneet asiakkaiden kulkureitillä.

Horjahtamisen on heti vahinkotapahtuman jälkeen kerrottu johtuneen siitä, että A:n jalka jäi kiinni liukuesteestä tuulikaapin mattoon. Myöhemmin A oli kertonut horjahtaneensa kynnyksellä olleen kosteuden vuoksi tai sen vuoksi, että kenkä olisi painautunut tarkemmin määrittelemättömään koloon, johon A oli jäänyt kiinni. Vakuutuslautakunta toteaa, että vahinkotapahtumasta heti vahingon jälkeen annettua tietoa voidaan pitää lähtökohtaisesti luotettavampana kuin korvauspäätöksen jälkeen annettua selvitystä. Vahinkotapahtuman syystä saadun ristiriitaisen tiedon vuoksi asiassa on jäänyt epäselväksi johtuiko horjahtaminen liukuesteen vai kengän tarttumisesta mattoon taikka ritilään vai johtuiko horjahtaminen mahdollisesti ulkoa tulleen kosteuden aiheuttamasta liukkaudesta tai kynnyksen rikkinäisyydestä.

Tuulikaapin, rappurallin ja oviaukon kunnosta ja huolenpidosta esitetyn selvityksen perusteella lautakunta katsoo, ettei minkään esitetyistä vaihtoehtoisista tapahtumankuluista ole näytetty johtuneen myymälän tuottamuksesta, koska esitetyn selvityksen perusteella lattiassa oli normaali liukuestematto eikä ritilässä tai kynnyksessä ollut esitetty olleen turvallisuuspuutetta. Se seikka, että liukueste tai kenkä jää kiinni mattoon tai rappuralliin, ei ole näin ollen tässä tapauksessa johtunut myymälän tuottamuksesta. Se seikka, että oviaukossa on voinut olla ulkoa tullutta kosteutta, ei myöskään muodosta myymälälle korvausvastuuta, koska kyseessä on turvallisuuspuute, jota toiminnanharjoittaja ei voi joulukuun sääolosuhteissa huolellisesti toimimalla täysin estää. Myymälän tuottamuksen puuttuessa vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuuta vaadituista hoitokuluista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia