Haku

VKL 740/05

Tulosta

Asianumero: VKL 740/05 (2006)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.03.2006

Kiinteistönomistajan vastuu Puu kaatunut myrskyssä auton päälle

Oulun kaupungin alueella 26.8.2005 olleen kovan myrskyn aikana kaatui V Oy:n omistamalla kiinteistöllä osoitteessa M-tie 12 ollut poppeli kadunvarteen pysäköidyn L.M:n omistaman henkilöauton päälle vaurioittaen sitä. 

Kiinteistöhuolto PS Oy:n antaman todistuksen mukaan puussa ei ollut ulospäin näkyvää vauriota, vaan se oli lehtevä ja hyvän näköinen. Alueella oli suoritettu elokuussa 2004 puukatselmus ja huonokuntoiset puut poistettu. Lisäksi jokakeväisessä tarkistuksessa puiden lehtien kasvun aikaan huonokuntoiset puut uusittiin.
 
Vahingoittuneen auton käyväksi arvoksi arvioitiin 450 euroa ja korjauskustannuksiksi 1.605,49 euroa, joten korjaus oli kannattamaton. Korvausta vahingosta haettiin V Oy:n vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 14.9.2005 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusturvaehdon 322 kohdan 322.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Maapohjan omistaja ei ole tuottamuksesta riippumattomassa vastuussa kasvavien puiden ympäristölle aiheuttamista vahingoista. Syntyneen vahingon korvaaminen edellyttää vahingonkorvauslain mukaan tahallisuutta tai tuottamusta eli huolellisuusvelvoitteen laiminlyöntiä.
 
Vakuutusyhtiön saaman selvityksen mukaan ennen vahinkoa puussa ei ole ollut ulospäin näkyvää vauriota, vaan puu on ollut lehtevä. Alueella on suoritettu elokuussa 2004 katselmus puiden osalta, ja huonokuntoiset puut on poistettu. Lisäksi keväällä on tehty tarkastus puiden lehtien kasvun aikaan, jolloin huonokuntoiset puut uusitaan. Näin ollen ei ole pääteltävissä, että tontilla olleesta puusta oleva vahingonvaara olisi ollut ennakoitavissa. Tapahtuma-aikana tuuli on ollut erikoisen kovaa, joka on aiheuttanut puun kaatumisen.
 
Vahingon ei tässä tapauksessa voida katsoa aiheutuneen kiinteistönomistajan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, vaan kyseessä on vallitsevien luonnonolosuhteiden aiheuttama vahinko.
 
Koska V Oy:lle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvastuuta ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta, ei vahinkoa myöskään korvata sen vastuuvakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 29.11.2005 L.M:n asiamies, julkinen oikeusavustaja R.M. toteaa tapahtumatiedot. Vakuutusyhtiön ratkaisu on ollut kielteinen, koska sen saaman selvityksen mukaan ennen vahinkoa puussa ei ole ollut ulospäin näkyvää vauriota, vaan puu on ollut lehtevä, ja alueella on suoritettu elokuussa 2004 katselmus puiden osalta ja huonokuntoiset puut on poistettu. Lisäksi keväällä on tehty tarkastus puiden lehtien kasvun aikaan, jolloin huonokuntoiset puut uusitaan.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta tai sen alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä, että kunnossapidon suhteen on menetelty huolellisesti.
 
Edellä mainittu näyttö ei asiassa riitä, koska ennalta on ollut tiedossa, että kaupungin alueelle on tulossa kova etelämyrsky, ja kiinteistönomistajan olisi pitänyt ryhtyä sen mukaisiin toimenpiteisiin vahingon estämiseksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vastineessaan 31.1.2006 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot, tekemänsä ratkaisun asiassa sekä vakuutusehdot.
 
Vaikka oikeuskäytännössä on katsottu, että kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus, vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta.
 
Kiinteistön huollosta vastaavalta yritykseltä saadun kirjallisen selvityksen mukaan kaatuneessa puussa ei ollut näkyvää vauriota ennen vahingon tapahtumista 26.8.2005, vaan puu on ollut lehtevä. Alueella suoritettiin elokuussa 2004 puiden osalta katselmus, ja samalla huonokuntoiset puut poistettiin. Tämän lisäksi suoritetaan joka kevät puiden tarkastus lehden kasvun aikaan, jolloin huonokuntoiset puut uusitaan. Tämä on toteutettu myös vuonna 2005.
 
Lausuntopyynnön mukaan vakuutuksenottajan suorittamat toimenpiteet eivät ole olleet riittävät. Ennen vahinkoa on ollut tiedossa, että kaupungin alueelle on tulossa kova etelämyrsky, ja kiinteistönomistajan olisi tullut ryhtyä sen mukaisiin toimiin vahingon estämiseksi.
 
Lausuntopyynnössä ei tarkemmin eritellä sitä, minkälaisia toimenpiteitä kiinteistönomistajalta lausunnonpyytäjän mukaan voidaan kohtuudella odottaa. Vakuutusyhtiö katsoo kiinteistönomistajan noudattaneen häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta hoitamalla puita säännöllisesti ja asianmukaisesti.
 
Kyseessä on ollut vallitsevien luonnonolosuhteiden aiheuttama tapaturma, jota ei ole voitu ennakoida ja josta vakuutuksenottaja ei voimassa olevan oikeuden mukaan ole korvausvastuussa. Tapahtuma-aikaan on ollut kova myrsky, ja tämä on aiheuttanut puun kaatumisen. Kiinteistönomistajalta ei kohtuudella voida edellyttää, että kiinteistön alueella olevat puut tutkitaan ennen tiedossa olevaa myrskyä, erityisesti kun kiinteistönomistaja tutkii ja valvoo puiden kuntoa säännöllisesti. Asiassa on huomattava, että lausunnonpyytäjän auton päälle kaatunut puu on ennen vahinkoa ollut lehtevä ja hyväkuntoinen eikä silmämääräisesti arvioituna puu ole ollut kaatumisaltis. Myöskään elokuussa 2004 tehdyssä tarkemmassa katselmuksessa kaatuneen puun ei ollut todettu olevan huonokuntoinen, sillä muuten puu olisi poistettu. Yleisen elämänkokemuksen mukaan puun kunto ei vuodessa heikkene niin merkittävästi, että puiden silmämääräistä tutkimista tarkempi katselmus olisi ollut tarpeen.
 
Koska vakuutuksenottajalla ei ole voimassa olevaan oikeuteen perustuvaa korvausvelvollisuutta, ei vakuutusyhtiöllä ole sen vakuutusehtojen mukaista perustetta maksaa korvausta vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Omaisuuserityisehto 322: Kiinteistönomistajan, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva, vakuutusehdot voimassa 1.1.2003 alkaen
 
Kohta 322.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse puun kaatumisesta myrskyssä auton päälle sekä kiinteistönomistajan tuottamuksesta.
 
Oulussa osoitteessa M-tie 12 on 26.8.2005 kovan myrskyn aikana kaatunut V Oy:n omistamalta kiinteistöltä poppeli L.M:n kadunvarteen pysäköidyn henkilöauton päälle. Auton korjaus ei sen arvo huomioon ottaen ole ollut kannattavaa. Vahingosta on haettu korvausta V Oy:n vastuuvakuutuksesta.
 
Vastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan kiinteistön omistajana toiselle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta V Oy on vastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä, että kunnossapidon suhteen on menetelty huolellisesti.
 
Esillä olevassa tapauksessa on selvitetty, että elokuussa 2004 on ulkopuolinen kiinteistöhuoltoyhtiö suorittanut alueella puukatselmuksen, jolloin huonokuntoiset puut on poistettu. Lisäksi keväisin on puiden lehtien kasvun aikaan suoritettu tarkistus, jolloin huonokuntoiset puut on uusittu. Näin on tehty myös keväällä 2005. Kaatunut puu on ollut lehtevä ja hyvän näköinen. Siinä ei ole ollut ulospäin näkyvää vauriota.
 
Edellä olevan nojalla lautakunta katsoo, että V Oy on osoittanut menetelleensä huolellisesti kiinteistön puuston kunnossapidon suhteen. Yhtiöllä ei ole ollut syytä ennakoida hyväkuntoisen näköisen puun kaatumista myrskyssä. V Oy:n tuottamuksen näin ollen puuttuessa vahingon osalta katsoo lautakunta vakuutusyhtiön epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia