Haku

VKL 738/14

Tulosta

Asianumero: VKL 738/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Korvattava vakuutustapahtuma. Rakennuksen toimintaa palvelevaan vesijohtoon kiinteästi liitetystä koneesta tai laitteesta aiheutunut vuotovahinko. Hana-sekoitinyhdistelmä. Käyttäjän käyttölaite.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan taloyhtiön huoneistoon asennettu automaattihana-sekoitinyhdistelmä vuoti ja aiheutti vahingon kiinteistön rakenteille. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 30.7.2014 annetulla korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan automaattihana oli vakuutusehtojen tarkoittama käyttäjän käyttölaite, jonka aiheuttama vahinko korvataan vain, jos kyse on mekaanisesta rikkoutumisesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt Vakuutuslautakuntaan antamaan ratkaisusuosituksen siitä kysymyksestä, oliko hana käyttäjän käyttölaite vai ehdoissa mainittu kiinteästi vesijohtoverkostoon kiinteästi liitetty laite, jonka aiheuttaman vuotovahingon korvattavuuden edellytyksenä ei ole mekaaninen rikkoutuminen

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 22.1.2015 päivätyssä vastineessaan, että olennaista on sen selvittäminen, tuleeko automaattihana ja siihen liittyvä sekoittaja rinnastaa kiinteistön perusjärjestelmässä käytettyyn hanaan ja sekoittajaan vai onko automaattihana käyttölaite, joka poikkeaa perustasosta ja jonka kunnossapidosta vastaa huoneiston haltija. Vakuutusyhtiön mukaan hana ja sekoitusyksikkö muodostavat yhdessä toimivan järjestelmän, eikä tätä järjestelmää voida rinnastaa normaaliin hanaan, joka toimii manuaalisesti. Hana ja sekoitinyksikkö eivät palvele rakennusta, vaan ainoastaan asukasta. Asukas on itse asennuttanut hanan asuntoonsa ja kyseinen hana poikkeaa kiinteistön perustasoisesta varustelusta. Taloyhtiö ei vastaa hanan huollosta tai kunnossapidosta eikä sen aiheuttamista vahingoista. Vakuutusyhtiön mukaan hana rinnastuu muihin käyttölaitteisiin kuten astianpesukoneeseen ja lämminvesivaraajaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vuotanut hana käyttölaite vai muu ehdoissa mainittu kiinteästi vesijohtoverkostoon liitetty laite. Asiassa ei ole riitaa siitä, oliko kyseessä äkillinen ja ennalta arvaamaton vuoto.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.9 (Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta:

- rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
- aineen säilytysastiasta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan rakennuksen käyttäjän käyttölaitteesta aiheutunut äkillinen nestevuoto rakennuksen rakenteille. Edellytyksenä on kuitenkin, että

- käyttölaite on liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon laitteen asennusohjeen mukaisella liitännällä ja käyttötarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkumateriaalilla.
- vesijohtoverkkoon liitetty käyttölaite on varustettu sulkuventtiilillä,
- vuodon syynä on käyttölaitteen tai mainittujen liitosten mekaaninen rikkoutuminen.

Asian arviointi

Vakuutuksesta korvataan vesijohtoverkkoon kiinteästi liitetyn laitteen äkillinen ja ennalta arvaamaton vuotovahinko. Vakuutuksesta korvataan myös käyttäjän käyttölaitteesta aiheutunut äkillinen nestevuoto, jos vuodon syynä oli käyttölaitteen mekaaninen rikkoutuminen. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei hana ole käyttäjän käyttölaite vaan vesijohtoverkkoon kiinteästi liitetty laite. Lautakunta katsoo lisäksi, että koska kyse oli liitoksen rikkoutumisesta, oli kyseessä myös ehtojen tarkoittama mekaaninen rikkoutuminen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vuotovahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Uimonen
Vaitomaa
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia